Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till kampanjen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till kampanjen"— Presentationens avskrift:

1 Friska arbetsplatser förebygger stress Förebygga stress och psykosociala risker på arbetsplatsen

2 Introduktion till kampanjen
Samordnas av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) Organiseras i fler än 30 länder Stöds av ett nätverk av partner Nationella kontaktpunkter Arbetsmarknadens parter Officiella kampanjpartner Mediepartner Enterprise Europe Network (nätverket för företag i Europa) EU-institutioner

3 Mål Öka kunskapen om arbetsrelaterad stress och psykosociala risker
Främja förebyggande av dessa risker Förhindra effekter som kan få stor negativ betydelse Ge stöd och vägledning till arbetstagare och arbetsgivare Uppmuntra användning av praktiska, användarvänliga verktyg

4 Hur stort är problemet Över hälften av de europeiska arbetstagarna rapporterar att stress är vanligt på deras arbetsplats. Stress uppskattas bidra till omkring hälften av alla förlorade arbetsdagar, tillsammans med andra psykosociala risker. Ungefär 4 av 10 arbetstagare anser att stress inte hanteras väl på deras arbetsplats.

5 Definitioner Psykosociala risker uppkommer av
dålig arbetsutformning, organisation och ledning, ogynnsam social miljö på arbetsplatsen, och kan få negativa psykiska, fysiska och sociala följder, inklusive arbetsrelaterad stress. Arbetsrelaterad stress handlar om brister i organisationen, inte fel hos den enskilda personen, förekommer när kraven i arbetet överskrider arbetstagarens förmåga att hantera dem.

6 Den psykosociala arbetsmiljön
En dålig psykosocial arbetsmiljö kan vara följden av alltför höga eller motstridiga arbetskrav, bristande delaktighet och inflytande över hur arbetet utförs, dålig kommunikation och avsaknad av stöd, psykiska och sexuella trakasserier och våld från tredje part, illa hanterad omorganisation och osäkra anställningar.

7 De negativa effekterna
För den enskilda personen Koncentrationssvårigheter och fler misstag Utbrändhet och depression Problem i privatlivet Drog- och alkoholmissbruk Dålig fysisk hälsa För organisationen Försämrat resultat Ökad frånvaro och sjuknärvaro Fler olyckor och skador

8 Förebygga psykosociala risker
Endast cirka 30 % av organisationerna i Europa har förfaranden för att förebygga psykosociala risker.* Dessa risker anses svårare att förebygga än de traditionella arbetsmiljöriskerna. Men … Psykosociala risker kan utvärderas och förebyggas på samma systematiska sätt som andra arbetsmiljörisker. Fördelarna med att förebygga psykosociala risker och arbetsrelaterad stress uppväger helt klart kostnaderna för genomförandet för organisationer av alla storlekar. * Den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande hot (ESENER), Europeiska arbetsmiljöbyrån, Tillgänglig på:

9 Fördelarna med att förebygga psykosociala risker
Ökat välbefinnande och trivsel på arbetet för arbetstagarna Friska, motiverade och produktiva arbetstagare Förbättrat resultat generellt och ökad produktivitet Minskad frånvaro och personalomsättning Minskade kostnader och bördor för samhället i stort Efterlevnad av lagstadgade krav

10 Ledningens roll Arbetsgivarna ansvarar för genomförandet av en plan för att förebygga/minska psykosociala risker. Ledningen ska främja en stödjande arbetsmiljö och uppmuntra arbetstagarna att ta upp problem och komma med förslag. Mellanchefer spelar en viktig roll eftersom de träffar arbetstagarna dagligen. Ett gott ledarskap och ledarförmåga bidrar till att skapa en bra psykosocial arbetsmiljö. Det är färdigheter som man kan lära sig och utveckla. Genomförandet av frivilliga åtgärder för att främja psykiskt välbefinnande kan också ge ett viktigt bidrag till en frisk arbetsplats.

11 Vikten av arbetstagarnas medverkan
Gott ledarskap kan bidra till att minska arbetsrelaterad stress och psykosociala risker, men det är också viktigt att arbetstagarna är delaktiga. Det krävs kommunikation åt båda hållen mellan arbetsgivarna och de anställda. Arbetstagarna och deras företrädare har störst kunskap om de problem som kan uppstå på deras arbetsplats och kan vara med och utforma planeringen och ta fram lösningar. Samråd med arbetstagarna bidrar till att höja moralen generellt och säkerställer att de åtgärder som vidtas är lämpliga och fungerar.

12 Hur stress och psykosociala risker kan förebyggas
Även med begränsade resurser går det att bedöma och förebygga psykosociala risker på ett bra sätt. Att arbeta förebyggande och ha en plan för att hantera problem innan de hinner växa sig för stora är det bästa sättet att förebygga psykosociala risker på arbetsplatsen. En riskbedömning är viktig för att identifiera farorna och hitta lämpliga lösningar. Praktiska verktyg och vägledning som gör det lättare att effektivt förebygga psykosociala risker finns tillgängligt.

13 Delta i kampanjen Alla organisationer och enskilda personer kan delta.
Delta genom att sprida och offentliggöra kampanjinformation och kampanjmaterial, använda och marknadsföra kampanjens praktiska verktyg, medverka i kampanjevenemang eller organisera egna.

14 Viktiga datum Kampanjen inleds: april 2014
Europeiska arbetsmiljöveckor: oktober 2014 och 2015 Utdelningsceremoni för Europeiska priset för goda praktiska lösningar: april 2015 Toppmöte för ett hälsosamt arbetsliv: november 2015

15 Erbjudande om kampanjpartnerskap
För Europaomfattande och internationella organisationer Kampanjpartner främjar kampanjen och gör reklam för den. Fördelarna är bland annat ett välkomstpaket ett partnerintyg en särskild kategori i Europeiska priset för goda praktiska lösningar marknadsföring på EU-nivå och i medier nätverksmöjligheter och utbyte av god praxis med andra kampanjpartner inbjudan till arbetsmiljöbyråns evenemang.

16 Europeiska priset för goda praktiska lösningar
Lyfter fram enastående och innovativa praktiska lösningar Lösningar för att förebygga stress och psykosociala risker på arbetsplatsen Öppet för organisationer och företag EU-medlemsstater Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Västra Balkan och Turkiet Bidragen samordnas av kontaktpunkterna och Europeiska arbetsmiljöbyrån i två etapper: Urvalsförfarande på nationell nivå Utvärdering på europeisk nivå Utdelningsceremoni för Europeiska priset för goda praktiska lösningar

17 Kampanjresurser Kampanjguide Folder Tävlingsbroschyr
Verktygslåda på webben Reklam- och utdelningsmaterial Rapporter Praktiska vägledningar och verktyg Napo-film

18 Mer information Läs vidare på kampanjwebbplatsen
Kampanjverktygspaket Få information om evenemang i ditt hemland från den lokala kontaktpunkten


Ladda ner ppt "Introduktion till kampanjen"

Liknande presentationer


Google-annonser