Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När tar maten slut på livsmedelshyllorna?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När tar maten slut på livsmedelshyllorna?"— Presentationens avskrift:

1 När tar maten slut på livsmedelshyllorna?
Jan-Olof Ehk Risk- och säkerhetschef ICA Logistik, VUIT

2 Agenda Detta är ICA Sårbarheten ökar över tid Förebygga risker
Hantera avvikelser och incidenter Frågor VUIT

3 Detta är ICA

4 Vision Mission Vi ska göra varje dag lite enklare.
Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. ICAs vision är att göra varje dag lite enklare. Och missionen är att bli det ledande detaljhandelsföretaget på de marknader där vi verkar, med fokus på mat och måltider.

5 Från lanthandel till internationell koncern
ICA öppnar Apotek i Sverige och ett nytt koncept under namnet ICA To Go. Hakon Swenson startar Hakon- bolaget i Västerås. ICA- idén föds. ICA och Kesko inleder sam- arbete i bolaget Rimi Baltic AB. Partnerskap med holländska Royal Ahold. Dagens ICA-symbol introduceras. ICA fyller 94 år i år och vägen fram till dagens internationella dagligvarukoncern har kantats av intressanta händelser: 1917: Hakon Swenson startar Hakonbolaget som är ursprunget till dagens ICA. Kärnan i ICA-idén är att enskilda handlare med egna butiker kan gå samman i inköpscentraler för att genom gemensamma inköp, och andra samarbeten uppnå samma stordriftsfördelar som kedjeföretag. 1938: ICA AB bildas utifrån de inköpscentraler som under 20- och 30-talet följt Hakons Swensons idé. 1964: Inköpscentralerna inom ICA AB enas om en gemensam ICA-symbol – dagens ICA-logotype. Idag är ICA-logotypen ett av Sveriges mest kända varumärken. 1966: ICA passerar Konsums försäljningssiffror och blev marknadsledande. ICA-handlarnas framgångar under 60-, 70- och 80-talen berodde bland annat på att det byggdes en mängd nya bostadsområden där ICA kunde etablera butiker. 1998: ICA Handlarnas AB och norska Hakon Gruppen AS går samman under ett moderbolag – ICA AB. ICA Förbundet, som äger ICA Handlarnas AB, blir största ägare i moderbolaget, men även Canica AS, som äger Hakon Gruppen AS, blir en betydande ägare. Rimi blir nytt varumärke i Norge. 2000: ICA-koncernen genomgår sin ägarmässigt största förändring då avtalet med Royal Ahold slutförs. Vid utgången av 2000 ägs moderbolaget ICA Ahold AB till 30 procent av ICA Förbundet Invest, till 20 procent av norska Canica AS och till 50 procent av Royal Ahold. Under 2004 säljer Canica sin andel till ICA Förbundet Invest. 2001: ICA Banken startar sin verksamhet. Banken erbjuder enkla banktjänster med tydliga och bra villkor och låga avgifter. 2005: ICA och Kesko bildar Rimi Baltic AB som ett joint venture. Kedjan är en av de ledande och mest moderna inom dagligvaruhandeln i Baltikum. 2006: ICA förvärvar Keskos andel i Rimi Baltic AB med varumärkena Rimi Hypermarket, Rimi Supermarket, Säästu Market och Super Netto. 2008: Konverteringen till nya Röda Rimi inleds i Norge. 2010: ICA startar Cura apoteket och ICA To Go. 1917 1964 2000 2005 2010 1938 1966 1998 2001 2006 2008 2013 ICA AB bildas. ICA blir marknads-ledande i Sverige. ICA och norska Hakon Gruppen AB går samman. Rimi blir nytt varu- märke i Norge. ICA Banken registreras. ICA förvärvar Keskos andel i Rimi Baltic AB med varumärkena Rimi Hypermarket, Rimi Supermarket, Säästu Market och Super Netto. Konverteringen till nya Röda Rimi inleds i Norge. Ahold säljer sin ägarandel

6 Stort butiksnät i fem länder
Region Antal butiker 31 december 2011 Sverige 1 334 Norge 550 Estland 82 Lettland 111 Litauen 46 TOTALT 2 123 ICA är verksamt i Sverige, Norge och i Baltikum. Sverige I Sverige fanns butiker vid utgången av 2011 som drivs av ICA-handlare som äger och driver sina butiker som egna företagare. Norge I Norge fanns vid utgången av ICA- och Rimi-butiker som drivs i egen regi eller i franchiseform. Baltikum (Estland, Lettland och Litauen) Rimi Baltic driver helägda butiker inom koncepten hypermarket, supermarket och lågpris. Vid utgången av 2011 fanns 239 butiker.

7 Kraven på logistik Klara ökade volymer och nya sortiment
Konsumentpackat kött, drycker, mejeri, etc Minska kostnader och öka service Mindre kapital bundet i lager Minskat svinn Bättre servicegrad Bli bättre på färskvaror Mer utrymme för färskvaror på lagren, bredare sortiment Obruten kylkedja, max 4 grader Underlätta för butikerna ”Allt på en bil” Minska kostnader --> sänka priser Rationellare hantering

8 Sårbarheten ökar över tid

9 Logistikkartans utvecklig över tid går mot färre men större lager…
Nu En frys i Västerås och en i Helsingborg Helsingborg är vårt enda fullsortimentslager, dvs färskvaror, fryst, kolonial och F&G.

10 Mer volym i våra flöden

11 IT-beroendet ökar genom högre automationsgrad över tid
Informationen i flödeskedjan används Ger en hög servicegrad Leverantören vägg i vägg Minimerar transporttiden Ingen onödig lagring Ger lång återstående hållbarhet på varorna Automatiserad hantering Ger ett snabbare flöde Transporter: Avgångar från Västerås (Kl 13 och 05) Ett dygn från order till leverans i butik (order dag 1 leverans dag 2) Köttet distribueras från Västerås till butikerna via Distributionsenhet eller spridningspunkter Samlastning med andra varugrupper Temperatur under 4 grader, känslig frukt skyddas med huvor och täcken Bilarna har temperaturloggning.

12 Högre krav på färskvaror
Lagerdagar – minskar över tid Kött och grönsaker 2 dagar, Övriga färskvaror 4 dagar Torra varor och djupfryst 11 dagar. Kvalitetskraven – ökar över tid Färskvaror: 0-4 grader C Varm frukt &grönsaker: grader C Kall frukt & grönsaker: 1-4 grader C Bananer: 12 grader Butikens baklager – minskar över tid Lagerstruktur: 4 regionala lager och 1 centrallager Ordersupport (Callcenter för orderrelaterade frågor) Eget nummer till ordersupport frukt &grönsaker Olika orderflöden: 25 % Centrallager (ut till DE) 52 % via DE 1 % Butikspack (crossock vid DE innan distribution till butik) 22 % KPK (ICA-kött) Svinn och återvinning I första hand försöker ICA att sälja maten istället för att kasta den. Därför bevakas lagersaldon och hålbarhetsdatum noggrant, för att aktivt t ex sälja ut varor lite billigare, som har kortare hållbarhetstid kvar, t ex utifrån att försäljning av grillkött var lägre än prognos pga dåligt väder. 98-99 procent av allt avfall från Icas lager återvinns – dvs blir något nytt och hamnar inte på sopberget (deponi). Mat som kastas, t ex F&G kan bli till biogas eller kompostjord. Upp till 40 procent av matavfallet görs om till biogas, och hanteringen ser olika ut beroende på vilken kommun som hanterar avfallet. Resterande del blir till exempel kompostjord eller fyllnadsgjord vid vägbyggen osv. ICAs lager i Borlänge har en kompostkvarn som pressar ut all vätska från frukt och grönsaker som måste kastas. Det som blir kvar blir ny energi eller jord.

13 Riskanalyser

14 Miljö ICA arbetar målmedvetet med att minska miljöpåverkan från verksamheten, vilket omfattar verksamhet sortimentet, lager och kontor, transporter, tjänsteresor och butikerna. Under 2007 tog ICA fram en klimatstrategi och satte ett mål om att minska sina kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent, jämfört med 2006, fram till ICA har fattat beslut om ett stort antal åtgärder i ett första steg för att nå målen och åtgärder inom butiksverksamheten har prioriterats eftersom dess påverkan varit så tydligt störst. Arbetsmiljö och villkor Det är centralt för ICA att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och ICA arbetar långsiktigt med dessa frågor. ICA arbetar med prioriterade satsningar inom att utveckla ledarskapet inom ICA, att främja kompetensutveckling för att öka den interna rörligheten, att öka mångfalden och att erbjuda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Under 2007 antog ICA en koncerngemensam HR-policy. Mänskliga rättigheter ICA är ansvarigt för att varor som säljs i butikerna är producerade under etiskt godtagbara förhållanden och arbetar på flera olika sätt för att säkerställa det. ICA ställer krav i inköpsavtalen som grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och på ILO:s (International Labour Organization) kärnkonventioner. Genom ägaren Ahold är ICA medlem i BSCI, ett europeiskt nätverk för sociala revisioner på produktnivå. Under 2008 etablerar ICA ett inköpskontor i Hong Kong med en särskild avdelning för kvalitet och socialt ansvar, vilket kommer att underlätta dialogen med leverantörerna och uppföljningen inom dessa områden. ICA har ett 20-tal Rättvise- eller Fairtrademärkta varor i sortimentet, till exempel kaffe, te, kakao, socker, juice och bananer.

15 ERM; ICA Sweden RISKS Q4 2012; DISPLAYING CHANGES
Legend; Q *) Net risk taking into account mitigating controls Green; Efficient measures in place , Yellow; Moderately efficient measures in place Red; None or scarcely efficient measures in place

16 Exempel: It-riskexponering per månad för Logistik

17 Inom transportsidan görs riskanalyser på kort respektive lång sikt
Kort sikt Strejk / lockout Naturkatastrof/väder Sabotage/avbrott Lönsamhet Chaufförstillgång Dual sourcing Längre sikt Miljö Bränslepriser Skatter Infrastruktur Stadstrafik Tillgång drivmedel Socialt ansvar Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring

18 Riskanalys för ICAs transporter
Detaljhandeln kännetecknas av stora volymer med låg hållbarhet, dvs frekventa leveranser Marginalerna små, dvs minskad försäljning slår hårt - Sårbarheten ökar över tid Butiker börjar brista varor (färsk) redan efter ett par dygn In- och utleveranser kan påverkas Efter en vecka utan transporter rejält tomt på hyllorna ICA har ett samhällsansvar, inte minst på glesbygden och i norra Sverige Miljöansvar (forts.) lager När det gäller avfallshantering så arbetar ICA kontinuerligt för att minska mängderna avfall som går till deponi. ICA ser över avfallshanteringen för att se hur det går att effektivisera den genom bättre teknik och minskade transporter. Transporter Inom logistiken arbetar ICA med miljöinsatser inom transporter, avfallshantering och köldmedia bland annat. ICA har också tagit fram en webbaserad miljöutbildning som samtliga logistikmedarbetare ska genomgå. ICAs logistikstruktur innebär att ICA tar över många av leverantörernas transporter och dessa går via ICAs lager i stället för direkt till butik. Det ger en ökad fyllnadsgrad i bilarna och färre transporter. Speditörer i Sverige ska vara utbildade i sparsam körning. ICA strävar också efter att öka andelen tågtransporter och driver ett projekt kallat Flexiwagon som innebär att lastbilar körs upp på tågvagnen och på så vis transporteras längre sträckor. Tjänsteresor ICA uppmuntrar att möten hålls med hjälp av telefonkonferens eller videokonferens och att resande undviks om möjligt. När det gäller tjänsteresor med flyg kommer ICA från och med 2008 att klimatkompensera samtliga dessa resor.

19 Förebygga risker

20 Generella risker som vi proaktivt hanterar/har handlingsplaner för…
Exempel på områden Elavbrott Vattentillgång Personalfrånvaro Leverantör i konkurs IT Brand Sabotage Lager ur funktion Hamstring Nödsortiment Strejk Snabbt ändrat kundbeteende Kyla Osv. Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring

21 Transportrisker – lång sikt
Miljö / socialt ansvar ICA driver ett antal projekt med alternativa drivmedel (metandiesel och etanol) Tåglösningar (främst intransport) Nära samarbete med olika myndigheter Dubbeldäckare Cabotage CO2 uppföljning mm Lönedumpning Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring

22 Transportrisker – kort sikt
Strategi – flera distributörer, flera leverantörer Kompetenskrav Långsiktiga samarbeten Incidenthantering Övningar ”Nödsortiment” Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring

23 Hantera avvikelser och incidenter

24 ICA Säkerhetscenter – bemanning dygnet runt
Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring

25 Förberedda planer vid olika scenarios
One pager CSM TIB vecko-avstämning Protokoll mall TIB-möte Roller i incident-processen Checklista - När pressen ringer Flytt av ordermassa mellan enheter org Så gör du vid leveransstörningar mot butik Logistik Logistik larmlistor

26 Krisorganisationer övas regelbundet
Grunden till ICAs Goda affärer finns i den övergripande strategin . ICA ska vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta har ICA följande mål: Ekonomi • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad. • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent. • Avkastningen på eget kapital ska vara minst 14—16 procent över en konjunkturcykel. • Långsiktigt mål för soliditeten är 30—35 procent. Miljö • Minska utsläppen av kända utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020. • Utveckla sortimentet av ekologiska och miljömärkta produkter. • Minska ICAs miljöpåverkan från miljöstörande ämnen och avfall. Samhälle • Samtliga leverantörer av ICAs egna varor i riskländer ska vara reviderade 2011. • Säker och trygg hantering av livsmedel i alla led. • Utveckla ICAs varumärke som arbetsgivare. • Utveckla sortiment som stöttar en hälsosam livsföring

27 Exempel på kontinuitetsplan (avbrottsplan för Hilton/KPK)

28 ICA Sweden received the Security Award for its Risk Management work in Sep Juryns motivering: ”Utifrån egna förutsättningar och med förankring i ledning och organisation har risk managementarbetet lyfts till nya nivåer, med siktet tydligt inställt på säkra processer, skydd av varumärke och bättre lönsamhet. Det framgångsrika RM-arbetet har bedrivits med energi och entusiasm och omfattat utbildning och riskbesiktningar. Arbetet kan inspirera andra och fungera som en förebild.”

29 Frågor?

30 VUIT


Ladda ner ppt "När tar maten slut på livsmedelshyllorna?"

Liknande presentationer


Google-annonser