Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmering Botnia-Atlantica 2014-2020 Annika Blomster samordnare Presentation på Botnia-Atlanticas årskonferens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmering Botnia-Atlantica 2014-2020 Annika Blomster samordnare Presentation på Botnia-Atlanticas årskonferens."— Presentationens avskrift:

1 Programmering Botnia-Atlantica 2014-2020 Annika Blomster samordnare annika.blomster@regionvasterbotten.se Presentation på Botnia-Atlanticas årskonferens 2013-09-11 www.regionvasterbotten.se

2 Erbjudande att utarbeta förslag till program för det gränsregionala samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica Region Västerbotten erbjuds att samordna i samråd med: • Länsstyrelsen Västernorrland • Nordanstigs kommun (Gävleborgs län) • Nordland fylkeskommune • Österbottens förbund • Mellersta Österbottens förbund • Södra Österbotten Förslag till program lämnas in till svenska, finska och norska ministerier/departement senast 25 november Programmet ska fokusera på ett fåtal prioriteringar och resurserna ska koncentreras Partnerskapsöverenskommelserna ska beaktas, och bidrag till EU2020 www.regionvasterbotten.se

3 Framtagandet av förslag till operativt program ska… Ta sin utgångspunkt i strategier för länens/landskapens/fylkenas utveckling, EUs strategi för Östersjöregionen samt utvärderingar, lärdomar, erfarenheter från tidigare programperioder. Tydligt visa på resultat för regionen. Valda teman ska motiveras och hur programmen förväntas bidra till EU 2020 skall tydliggöras. Involvera ett brett partnerskap bestående av både lokal och regional nivå. Partnerskapet ska representera privat och offentlig sektor: näringslivet, civila samhället, universitet och högskolor och andra relevanta aktörer. Gränsregionala organisationer ska särskilt beaktas. Föregås av noggrann analys och bred konsultation i partnerskapet Ta hänsyn till andra relevanta program för att undvika överlappning och uppnå en tydlig profil Utföras i dialog med svenska Regeringskansliet, finska Arbets- och näringsministeriet och norska Kommunal- og regionaldepartementet Följas av en extern förhandsutvärderare (ex-ante) www.regionvasterbotten.se

4 Styr- och arbetsgrupp för programplanering www.regionvasterbotten.se StyrgruppArbetsgrupp Ordförande Erik BergkvistSamordnare Annika Blomster Ewa-May Karlsson, Region VästerbottenJenny Bergkvist, Förvaltande myndighet Sten-Olov Altin, Länsstyrelsen VästernorrlandUlrika Åberg, Länsstyrelsen Västernorrland Niklas Ulfvens, Österbottens förbundHans Beijar, Österbottens förbund Teppo Rekilä,Mellersta Österbottens förbundAnne Sormunen, Mellersta Österbottens förbund Marjatta Eväsoja, Södra Österbottens förbundJaakko Hallila, Södra Österbottens förbund Eirik Fiva, Nordland FylkeskommuneGunnhild Aasmoe, Nordland FylkeskommuneNordanstigs kommun I Region Västerbotten finns en intern arbetsgrupp bestående av nödvändiga kompetenser (analytiker, skribent, fondsamordning, ämnesområdesansvariga)

5 De 11 tematiska målen www.regionvasterbotten.se 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. 3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag. 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom. 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande. 11. Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen. SMART SUSTAINABLE INCLUSIVE

6 Projekt i BA 2007-2013, matchning med de 11 tematiska målen www.regionvasterbotten.se 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. (3) 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. 3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag. (2) 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. (4) 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. (1) 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom. 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande. 11. Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen.

7 www.regionvasterbotten.se Europa 2020/Investeringar för tillväxt och sysselsättning Smart tillväxtHållbar tillväxtInkluderande tillväxt 1234567891011 Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Öka tillgång till, användning av och kvalitet på IKT Öka små och medelstora företags konkurrens- kraft Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer Främja anpassning, riskföre- byggande och riskhantering i samband med klimat- förändringar Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nät- infrastruktur Främja syssel- sättning och arbetskrafte ns rörlighet Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande bättre institutionell kapacitet och effektivitet hos den offentliga förvaltninge n Strukturer för innovation Bredbands- utbyggnad Främja entreprenör- skap Förnybar energi Klimat- anpassning Avfallssektorn TEN-T investeringar Företagskuvös er Infrastrukturer för vård Utbildnings- och fortbildnings- infrastruktur Främja samarbete Kommersia- lisering av innovation IKT i näringslivet Nya affärs- modeller Energismarta SMF Katastrof- beredskap Vattensektorn Regional koppling till TEN-T Platsbaserad tillväxt i vissa områden Utarmade samhällen Gemensamma system för utbildning Satsningar på nyckelteknik IKT för offentlig sektor Produkt- utveckling Energismarta bostäder Kulturarvet Hållbara transporter Lokalt ledd utveckling Socialt företagande Kapacitet för tillväxt och innovation Smarta elnätEkosystem Järnvägssyste m Arbetsför- medlingstjänst er Jämställdhet och lika möjligheter över gränserna ERUF Koldioxidsnåla strategier Stadsmiljö Smart gas- och kraftöverförin g Gränsöverskri dande arbetsmarkna der Gräns- regionala Koldioxidsnål teknik Innovativ teknik Högeffektiva kraftvärmever k Grön struktur- omvandling

8 Utgångspunkter för prioriteringar www.regionvasterbotten.se

9 MarsAprilMajJuniJuliAugSepOktNov ANALYSER PRIORITERINGAR SKRIVPROCESS REGIONAL FÖRANKRING & BESLUT STRUKTURER FÖR IMPLEMENTERING FONDBEVAKNING/SAMORDNING

10 www.regionvasterbotten.se Europa 2020/Investeringar för tillväxt och sysselsättning Smart tillväxtHållbar tillväxtInkluderande tillväxt 1234567891011 Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Öka tillgång till, användning av och kvalitet på IKT Öka små och medelstora företags konkurrens- kraft Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer Främja anpassning, riskföre- byggande och riskhantering i samband med klimat- förändringar Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nät- infrastruktur Främja syssel- sättning och arbetskrafte ns rörlighet Främja social inkludering och bekämpa fattigdom Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande bättre institutionell kapacitet och effektivitet hos den offentliga förvaltninge n Strukturer för innovation Bredbands- utbyggnad Främja entreprenör- skap Förnybar energi Klimat- anpassning Avfallssektorn TEN-T investeringar Företagskuvös er Infrastrukturer för vård Utbildnings- och fortbildnings- infrastruktur Främja samarbete Kommersia- lisering av innovation IKT i näringslivet Nya affärs- modeller Energismarta SMF Katastrof- beredskap Vattensektorn Regional koppling till TEN-T Platsbaserad tillväxt i vissa områden Utarmade samhällen Gemensamma system för utbildning Satsningar på nyckelteknik IKT för offentlig sektor Produkt- utveckling Energismarta bostäder Kulturarvet Hållbara transporter Lokalt ledd utveckling Socialt företagande Kapacitet för tillväxt och innovation Smarta elnätEkosystem Järnvägssyste m Arbetsför- medlingstjänst er Jämställdhet och lika möjligheter över gränserna ERUF Koldioxidsnåla strategier Stadsmiljö Smart gas- och kraftöverförin g Gränsöverskri dande arbetsmarkna der Gräns- regionala Koldioxidsnål teknik Innovativ teknik Högeffektiva kraftvärmever k Grön struktur- omvandling

11 Specifikt mål: • Utveckla befintliga och skapa nya kompetenscentra som bidrar till konkurrenskraftiga miljöer inom specialiserade områden. Aktiviteter: • Skapande av kluster/nätverk för att få bättre tillgång till innovativa lösningar i produkt- och tjänste-, och metodutveckling. Motiv: • Kompletterande forskningsmiljöer med möjlighet att bidra till konkurrenskraftiga miljöer inom mer specialiserade områden. • Nord-sydsamarbeten är starkt utvecklade relativt öst-västsamarbeten • Genom en större kritisk massa och samverkan mellan aktörer kan innovationsstrukturen förbättras • Skilda och kompletterande villkor ger möjligheter till gemensamt lärande. Tematiskt område 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Investeringsprioritering: Förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av EU-intresse Inspel från webbkonsultation:

12 Specifika mål: • En stärkt efterfrågan för innovativa lösningar samt en samordnad efterfrågan över gränserna. • Nya produkter, tjänster och metoder utvecklas Aktiviteter: • Gränsöverskridande samverkan mellan forskningsinstitutioner och näringsliv samt offentlig sektor • Främja efterfrågan och tillhandahållande för nya lösningar för offentlig service (exempelvis sociala innovationer) • Skapa fysiska och virtuella mötesplatser för kunskapsöverföring • Samverkan mellan branscher och företag för att utveckla nya produkter och tjänster • Skapa arenor och affärsmodeller som stöttar innovations- processer och ömsesidigt lärande • Utveckla samarbeten mellan SMF och kompetenscentra i regionen Motiv: • Offentlig sektor en stor potentiell marknad för innovativa lösningar • Forskning leder inte i tillräcklig grad till innovationer • En större kritisk massa för att få en större efterfrågan men också för att få bättre innovationskapacitet. Tematiskt område 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Investeringsprioritering: Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation, produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation och offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering Inspel från webbkonsultation:

13 Specifikt mål: • Ökad konkurrenskraft i näringslivet genom ökat handelsutbyte och internationella samarbeten Aktiviteter: • Stimulera utökade internationella kontakter för SMF • Skapa gemensamma marknadsföringskanaler Motiv: • Språkbarriärer samt kulturella skillnader kräver särskilda insatser för att stimulera samverkan mellan SMF inom programområdet. • Stora investeringar i regionen kan innebära möjligheter för företagen genom t ex företagssamverkan. • Tillgång till en större men ändå homogen marknad. Tematiskt område 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Investeringsprioritering: Stödja kapaciteten för SMF att växa på regionala, nationella och internationella marknader samt delta i innovationsprocesser Inspel från webbkonsultation:

14 Specifika mål: • Utvecklat skydd av regionens natur- och kulturmiljöer • Ökat värdeskapande av natur- och kulturarvet Aktiviteter: • Utveckling av metoder för att skydda och bevara natur- och kulturarvet miljö. • Utveckling av strukturer för hållbar förvaltning. • Gemensamt utvecklande av världsarven i Botnia-Atlanticaområdet samt potentiella världsarvsobjekt • Framtagning av metoder för vidareutveckling av natur- och kulturarv, ex genom innovativa digitala lösningar • Koordinering och gemensam marknadsföring Motiv: • Skydd av gemensamma natur- och kulturmiljöer kräver samverkan över gränserna. • Natur- och kulturarvet behöver vidareutvecklas och tillgängliggöras för fler. • Kvarkenregionen är en socialt, kulturellt och historiskt samman- hörande region med gemensamma kulturhistoriska områden som kan vidareutvecklas. Tematiskt område 6: Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser Investeringsprioritering: Skydda, främja och utveckla natur- och kulturarvet Inspel från webbkonsultation:

15 Specifikt mål: • Nya metoder för gemensam utveckling, skydd och förvaltning av miljön i havs-, kust- och fjällområdena samt till havet rinnande vattendrag. Aktiviteter: • Utvecklande av nya metoder för återställande av naturmiljöer • Samarbete för kunskapsuppbyggnad, inventering och metodutveckling • Samarbete för att förebygga olyckor och för att minska miljöpåverkan efter olyckor. Motiv: • Gemensamma miljö- och naturresurser kräver gemensamma åtaganden. • Påverkan av klimatförändringarna kräver samverkan över gränserna. • Påverkan av näringar som bygger på naturresurser för med sig samverkansmöjligheter över gränserna. Tematiskt område 6: Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser Investeringsprioritering: Skydda den biologiska mångfalden och marken samt främja ekosystemtjänster, inklusive Natura 2000, och miljövänlig infrastruktur Inspel från webbkonsultation:

16 Specifikt mål: • Förbättrade öst-västliga kommunikationer för att underlätta rörlighet av människor och gods i programområdet. Aktiviteter: • Samarbete för anslutning till TEN-T nätverk såsom havens motorvägar (Motorways of the Seas) Utveckling av hållbara multimodala lösningar för främst godstransporter Samarbete för att skapa smidiga och hållbara förbindelselänkar för persontransport Motiv: • Osammanhängande, dåligt koordinerade och otillförlitliga kommunikationer • Utveckling av kommunikationerna är en förutsättning för utveckling inom andra sektorer. • Bygga vidare på etablerade logistik och infrastruktursatsningar Tematiskt område 7: Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig infrastruktur Investeringsprioritering: Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem, inklusive vattenburna transporter, hamnar och multimodal transportinfrastruktur. Inspel från webbkonsultation:

17 Vad händer under kommande månader? www.regionvasterbotten.se • Utvecklade skrivningar kring prioriteringar i programmet • Väva in synpunkter från webbkonsultation, årskonferens och andra regionala inspel. • Ex Ante utvärdering • Beskrivning av genomförandeorganisation • Finansieringsplan och allokering på områden • Samråd kring miljökonsekvensbedömning • Förankring i regionala beslutsorgan • Löpande arbetsgruppsmöten • Styrgruppsmöte 24 september samt i oktober  INLÄMNING AV OPERATIVT PROGRAM 25 NOVEMBER

18 Tack för uppmärksamheten! www.regionvasterbotten.se


Ladda ner ppt "Programmering Botnia-Atlantica 2014-2020 Annika Blomster samordnare Presentation på Botnia-Atlanticas årskonferens."

Liknande presentationer


Google-annonser