Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spotpriser EEX och Nord Pool (systempris) juli 2000 - dec 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spotpriser EEX och Nord Pool (systempris) juli 2000 - dec 2005."— Presentationens avskrift:

1 Spotpriser EEX och Nord Pool (systempris) juli 2000 - dec 2005

2 Systempris i Norden och nordisk nettoimport från Tyskland per vecka 1996-2005

3 Prisbildning och konkurrens på elmarknaden (rapport från Energimarknadsinspektionen mars 2006) ”Så långt Energimarknadsinspektionen kan bedöma är det inte bristerna i konkurrensen utan istället fundamentala faktorer som förklarar att de svenska och nordiska elpriserna ökat kraftigt efter sekelskiftet. Trots en historiskt sett mycket hög vattenkraftproduktion år 2005 har priserna inte minskat jämfört med 2004. Den främsta orsaken till att priserna inte sjönk är effekterna av handeln med utsläppsrätter som introducerades 2005. I kombination med historiskt sett höga priser på kraftverkens insatsbränslen har det påverkat prisnivån kraftigt.” (S-22)

4 Priser på europeiska börser på årskontrakt avseende följande kalenderår

5 Samband under 2005 mellan årskontrakt avseende 2006 och priset på EUA Dec 2005

6 EMI känslighetsanalys – prispåverkande faktorer (kr/MWh) Nr Scenario Aktuell prognos 2006/2007 (2006-01-30) Prognos med angivna förändringar Skillnad 1Utan utsläppshandel392223-169 2Normal hydrologisk nivå392359-33 3Med Barsebäck 2 i drift392376-16 4 Medel bränslepris mellan 2000 och 2004 392333-59

7 Table 3.2 Power prices in the Nordic market in 2005, as function of allowance prices (normal year). Swedish öre/kWh CO 2 price (€/ton) FinlandJutlandNorwaySwedenZealand 200520062007200520062007200520062007200520062007200520062007 029.429.328.223.7 24.331.2 30.6 30.230.3 329.729.528.724.9 25.231.4 30.830.7 30.4 1331.731.4 27.929.129.432.9 32.3 32.031.831.9 2137.237.036.931.834.435.238.3 37.5 37.837.137.2 2944.244.0 37.4 41.945.3 44.4 44.544.144.2 3246.146.0 39.439.042.947.4 46.5 46.746.4 4052.352.4 44.444.545.752.9 51.951.8 52.052.452.5

8 Figure 3.6 Power price (annual average in Sweden in 2005) and allowance price – base case and sensitivity with low gas price

9 Figure 3.8Allowance price as a function of the gap – all cases

10 Faktorer som styr prisbildningen •Efterfrågan •Utbudet •Marknadsregler (Market design) –Fastställande av totalt utbud –Gratis tilldelning av utsläppsrätter –Låna/spara mellan perioder –Koppling till CDM och JI •Marknadsimperfektioner –Otillräcklig konkurrens? - Nej –Otillräcklig informationsspridning? –Osäkerhet kring marknadsregler ger små investeringar

11

12 Är utsläppshandelssystemet effektivt? •Ja – när det gäller styrning mellan driftåtgärder med olika CO2-utsläpp •Nej – när det gäller stimulans till investeringar i anläggningar med obefintliga eller låga CO2-utsläpp •Extremt effektivt – när det gäller förmögenhets- omfördelning från elkunder till kraftbolag (2600 TWh/år * 20 EUR/MWh = 50 miljarder EUR/år) •Tveksamt – när det gäller att få länder utanför EU att vilja ansluta sig till handelssystemet

13 EMI om förmögenhetsomfördelningen från kunder till kraftföretag •”Omfördelningsfrågor är genuint politiska frågor. Om förmögenhetsomfördelningen från elanvändarna till producenter bedöms vara ett politiskt problem som bör åtgärdas, bör politiska lösningar väljas som minskar omfördelningen utan att råkraftmarknadens effektivitet försämras.” •”Europas industri torde generellt sett vara mer energieffektiv och generera mindre CO2 per produktionsenhet än industrin i många konkurrentländer utnaför EU. Det globala klimatet vinner ingenting på att Europas elintensiva industri flyttar ut ur Europa. De nödvändiga klimatåtgärderna, inklusive utsläppshandelssystemet, bör utformas med denna utgångspunkt.” •”EMI förordar att omfördelningsproblematiken från elkunder till elproducenter och möjliga justeringar i handelssystemet analyseras särskilt innan slutgiltigt beslut fattas om systemets detaljutformning avseende den första Kyotoperioden 2008 till 2012.”

14 EUs grönbok mars 2006 om en europeisk energistrategi •”Den nya högnivågruppen för energi, miljö och konkurrenskraft kommer att ha den viktiga uppgiften att ta fram olika sätt att främja konkurrenskraften inom alla de påverkade industrisektorerna --- Slutsatserna om denna fråga bör finnas med i den rapport om inre marknaden som skall läggas fram i slutet av 2006” •”EU måste ----- arbeta för så breda internationella åtgärder som möjligt. Europa måste ha ambitioner och måste agera samordnat för att gynna EUs mål från Lissabon” •”En fullständig översyn av EUs system för handel med utsläppsrätter ger möjlighet att bredda och ytterligare förbättra systemet” •”Framför allt krävs det ökade ansträngningar för en geografisk utvidgning av EUs system för handel med utsläppsrätter, och som ett första steg bör EU föreslå och gynna ett internationellt avtal om energieffektivitet”

15 Kommissionens preliminära rapport från pågående sektorsundersökning av gas- och elmarknaderna •”Price formation is complex, and many users have limited trust in the price formation mechanisms” •”There are a number of issues on which it would be premature to take position at the current stage of the assessment but on which comments are solicited ------ •The impact of ETS on prices in the electricity market --- The Commission has committed to undertake a review of the functioning of the scheme before the end of the year”

16 Björn Hagman Hagman Energy AB Ribegatan 118 S-164 45 Kista Sverige +46 709 302 582 hagmanenergy@bredband.net


Ladda ner ppt "Spotpriser EEX och Nord Pool (systempris) juli 2000 - dec 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser