Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föranmälan för godset – är allting på plats nu?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föranmälan för godset – är allting på plats nu?"— Presentationens avskrift:

1 Föranmälan för godset – är allting på plats nu?
Status på lagstiftningen Status i EU Status i SE Kvarstående frågor

2

3 Status på lagstiftningen
Övergångsperioden upphör 31 december 2010. 1 januari 2011 blir det obligatoriskt att lämna summarisk införseldeklaration (SID/ENS) till införseltullkontoret (det första i EU) och summarisk utförseldeklaration (SUD/EXS) till exporttullkontoret/utfartstullkontoret. (vissa undantag finns)

4 Status på lagstiftningen
Vid ankomst till det första tullkontoret i EU skall Notification of arrival (NA) omfattande allt gods på fartyget lämnas. Denna skall innehålla MRN på allt gods eller ett åberopande av en entry key. PN (presentation notification) skall lämnas till varje efterföljande hamn för allt gods som skall lossas där.

5 Status på lagstiftningen
För NA och PA gäller nationella regler och i vissa MS stöds dessa av IT i vissa andra inte. Om de inte är IT stödda rekommenderas att befintliga kommersiella dokument används under förutsättning att MRN numren framgår av dokumenten (typ Manifest) Entry key: Entry Key" data = Transport mode at border, Identification of the means of transport (t.ex IMO vessel number) samt Expected date and time of arrival.

6 Status på lagstiftningen
MRN nummer i manifest? Art 186 i EU:s tillämpningsföreskrifter säger: Icke-gemenskapsvaror som uppvisas för tullen ska omfattas av en summarisk deklaration för tillfällig förvaring enligt tullmyndigheternas instruktioner. Den summariska deklarationen för tillfällig förvaring kan ha en av följande former, enligt tullmyndigheternas instruktioner:

7 Status på lagstiftningen
En hänvisning till en summarisk införseldeklaration för varorna i fråga, kompletterad av uppgifterna i en summarisk deklaration för tillfällig förvaring. b) En summarisk deklaration för tillfällig förvaring som inbegriper en hänvisning till en summarisk införseldeklaration för varorna i fråga. c) Ett manifest eller annat transportdokument, om det innehåller uppgifterna i en summarisk deklaration för tillfällig förvaring inbegripet en hänvisning till en summarisk införseldeklaration för varorna i fråga.

8 Status på lagstiftningen
En hänvisning till en summarisk införseldeklaration ska inte krävas när varorna redan har befunnit sig i tillfällig förvaring eller har hänförts till en godkänd tullbehandling och inte har lämnat gemenskapens tullområde.

9 Sverige Exportförenklingar avseende lokalt klareringsförfarande
SE kommer att ha kvar de exportförenklingar vi har idag men med förändrade villkor. Gäller endast direktexport dvs export och utfartstullkontor i Sverige Vi kommer att införa ett elektroniskt aviseringskrav Övergångstid där vi gör i stort sett som idag tills vi utvecklat och driftsatt ett IT stöd för aviseringen Vi kommer att se över Q status systemet I praktiken tills avisering införts kommer för vissa företag MRN nummer inte att finnas

10 Sverige Att tänka på är att våra nationella regler angående föranmälan av transportmedel och tillhörande fartygsklarering inte påverkas av föranmälan av godset. Enda skillnaden är att i de fall en Notification of Arrival eller en Presentation Notification skall avlämnas skall den lämnas till (fartygsklareringen i Arlanda). Samma gäller exportmanifest med MRN nummer för icke reguljära fartygslinjer som använder genomgående fraktsedel.

11 Utfartstullkontor Vid vilket tullkontor skall skyldigheten att lämna summarisk utförseldeklaration uppfyllas? T.ex. När man lastar containrar på ett feeder fartyg och man använder sig av genomgående fraktsedel är utfartstullkontoret det tullkontor där rederiet tar över ansvaret för transporten och lastning på båten sker. Detta innebär att SUD skall ha lämnats senast 2/24 (???) timmar innan containern lastas på feeder båten i t.ex. Gbg Hamn även om detta inte är sista EU hamn.

12 Status på lagstiftningen
Export Handshake principle MRN nummer ”Notification of departure”

13 MRN number, handshake principle och ”Notification of Departure” art 796 d.
a) Den person som innehar varorna ska senast vid den tidpunkt varorna överlämnas meddela nästa innehavare av varorna det unika referensnumret för sändningen eller transportdokumentnumret samt uppgift om antalet kollin eller, om transporten sker i containrar, utrustningens identifieringsnummer och, om det har utfärdats, det referensnummer för sändningen som anges i exportdeklarationen.

14 MRN number, handshake principle och ”Notification of Departure”
Detta kan göras på elektronisk väg eller med användning av kommersiella IT-system eller IT-system som används av hamnar eller inom trp-branschen eller, om sådana system inte finns, på något annat sätt. Senast när varorna överlämnas ska den person som övertar varorna registrera det meddelande som ges av den omedelbart föregående innehavaren av varorna. b) Fraktförare får inte lasta varor för transport ut ur gemenskapens tullområde såvida de inte har fått de uppgifter som avses i led a.

15 MRN number, handshake principle och ”Notification of Departure”
c) Fraktföraren ska till utfartstullkontoret anmäla varornas utförsel genom att lämna de uppgifter som avses i a, såvida dessa uppgifter inte är tillgängliga för tullmyndigheterna genom befintliga kommersiella informationssystem eller informationssystem som används av hamnar eller inom transportbranschen. Om det är möjligt ska denna anmälan ingå i de befintliga manifest eller andra transportmeddelanden som föreskrivs.

16 Planer för driftsättning Status 13.10.2010
ICS och ECS status i MS Planer för driftsättning Status

17 ICS i drift Status

18 Status i Sverige för ICS
Möjligt att skicka in SID/ENS sedan den 17:e maj 2010. Ingen har tillstånd att göra det ännu. 5 systemleverantörer är i processen och 6 företag har sökt i TiD (16/10) NA/PA måste lämnas from 1/ men kommer inte att ha IT stöd i SE. SE har inte infört meddelandet IE 347 (NA) eller PA IE344 (NA subsequent port). Entry key kan endast användas tillsammans med meddelandet IE 323 diversion request

19 Status i Sverige för ECS
SUD/EXS har varit i drift sedan 1 juli 2009 för all indirekt export och för direkt export (ej NO) för de företag som inte har exportförenklingar (lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen) Överväldigande del av SE:s export är direkt export pga genomgående frakthandling och trafiken till Norge. Separat SUD/EXS kan bara lämnas i TiD.

20

21 Norge Diskussioner pågår mellan KOM och NO
Problemställning är om NO kommer att göra säkerhets och skydds analys för norsk indirekt export Om inte kan det bli nödvändigt att lämna en separat summarisk utförseldeklaration i SE (Gbg) 2/24 (???) timmar innan godset lastas.

22 Status i Sverige Olika systemval
Tullverkets webb-lösning TID (för mindre volymer och reservrutin) Manuell registrering Egenutveckla systemlösning Standardsystem (större volymer) Via ett ombud (representant) – fullmakt Vem har informationen – vem lämnar till Tullverket ? (eventuellt finns behov av integration, elektronisk överföring) Transportörens kunder till transportören Transportör till ombudet Integration eget affärssystem med Tull-/EDI-system

23 Sverige EDI-anslutning till Tullverket
Välj ett standardsystem (leverantör) Ansök om EDI o/e SID -tillstånd hos Tullverket Installation, utbildning och test Utför slutprov Lämna in en systembeskrivning (prövning) Lämna in säkerhetsintyg (hantering av digitala signaturer ) Produktionsmedgivande utfärdas (p 4-7 tar normalt 1-4 veckor) Utgår för Godkända System – utförs av systemleverantör

24 Tillstånd SID - EDI Ny tillståndskod i OP – TVSID
Ansökan om tillstånd för SID hänvisa till befintligt tillstånd lämna tekniska uppgifter Tester – slutprov Produktionsmedgivande

25 Tillstånd SID/SUD - TID
Ny tillståndskod i OP – TVTIS Ansökan om tillstånd för SID/SUD gäller även företag som redan har TID-tillstånd Anmäla användare

26 Ansökningsförfarande
Om man inte tidigare har tillstånd till att skicka EDI meddelande måste man ansöka om detta. (TV 404.5) Ansökan om att lämna elektronisk summarisk införseldeklaration (TV ) alt Ansökan om att lämna summarisk in- utförseldeklaration via TiD (TV ). Ansökan skickas till Tullverket, Box 12854, Stockholm.

27

28 Kvarstående frågor Q status i Gbg hamn Norge
Praktiska operativa frågor finns vissa som inte är beslutade än (typ vem gör vad)

29


Ladda ner ppt "Föranmälan för godset – är allting på plats nu?"

Liknande presentationer


Google-annonser