Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation av sjukdom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation av sjukdom"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation av sjukdom
Hur sjukdom uppfattas och hur sjukroller uttrycks och kommuniceras är kulturberoende och varierar i tid och rum hur förklarar man sjukdom till vem vänder man sig när man är sjuk vilka typer av behandling uppfattas som effektiva hur markeras avvikelse i hälsotillstånd, sjukbeteende

2 Medicinsk antropologi
En biokulturell disciplin som intresserar sig både för människans biologiska och sociokulturella beteende och samverkan mellan dessa två. I fokus är hur denna samverkan genom historien har influerat synen på hälsa och sjukdom.

3 Medicinsk antropologi
förhållandet mellan sjukdom, medicin och kulturen människan uppfattas som en kulturell varelse, och inte enbart en biologisk varelse sjukdom i relation till omgivningen läkekonsten ur helhetsperspektiv människors konfrontation med sjukdom

4 Vad är hälsa? • ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomlig fysisk, mental och socialt välmående och inte enbart avsaknad av sjukdom och skada” (WHO 1947).

5 Kritik av hälsobegreppet:
tilltro till att världens ohälsa ska kunna hävas med hjälp av vetenskap sociala problem blir hälsoproblem mänsklig lycka blir hälsoproblem sjukdom utesluter inte lycka och garanterar inte misär

6 Hälsobegreppet Hälsa är frånvaro av sjukdom (Boorse 1977)
relaterad till individens handlingsförmåga (Nordenfelt 1987) uppkommer då individen upplever en känsla av sammanhang (Antonovsky 1991) en resurs och förutsättning för mänskligt liv (WHO 1991) sundhet, friskhet och välbefinnande (Eriksson 1990) tillstånd av balans eller jämvikt; hälsan presenterar sig inte på samma sätt som sjukdom (Gadamer 1996)

7 Hälsobeteende barnets språkliga och kroppsliga uttryck för hälsa/ohälsa skapas genom omgivningens tolkningar, reaktioner och svar gränsen för hälsa och ohälsa sker i samspel mellan barnet och omgivningen gråt och skrik är ex. på sjukdomsspråk att låtsas sjukdom hälsorykte

8 Vad är sjukdom? Enligt biomedicinen är sjukdom en organisk eller funktionell objektivt påvisbar störning av normala livsfunktioner med ursprung i någon organism, del av den eller en organisk process.

9 Sjukdom inifrån och utifrån
SICKNESS – samlande term för den sjuka sedd i ett socialt och kulturellt perspektiv ILLNESS – subjektivt upplevd sjuklighet el. ohälsa DISEASE – objektivt påvisbart fenomen

10 Illness & disease Illness utan disease. Människan känner sig sjuk
Får ingen diagnos Får ingen bekräftelse på sin sjukroll Disease utan illness. Människan vet inte om att den är sjuk.

11 Healing & curing Healing innebär att ta bort illness hos patienten. Symbolisk läkekonst. Curing är inriktad på den patologiska processen. Om patienten väntar sig healing men får curing blir han kvitt sin disease men inte sin illness

12 Relationen mellan olika sjukdomsbegrepp

13 Kommunikation av sjukdom
Människan kommunicerar sjukdom med hjälp av illness diagnos bekräftar sjukdomen bekräftandet legitimerar ens sjukdomstillstånd

14 Sjukroller Den sjuka: 1. ska tillåtas avstå från normala aktiviteter
2. är oförmögen att ”bli bra” genom egen vilja 3. förväntas se sitt tillstånd som oönskat och inte utnyttja förmåner 4. ska söka kompetent hjälp och samarbeta för att bli frisk

15 Sjukroller kräver omgivningens acceptans, sjukintyg som tillflykt
som livsstil innebär uppmärksamhet kontroll över andra människor att inte få sjukrollen bekräftad innebär frustration

16 Varför blir man sjuk? människan söker orsaker till sjukdom utgående från sin kunskap och sina föreställningar En händelse – två förklaringar Feber p.g.a. onda ögat orsaken utanför den sjuka, t.ex. avund Feber p.g.a. bakterier el. virus ansvaret den sjukas, t.ex. dålig hygien

17 Berättelser om sjukdom
distinktionen mellan illness och disease öppnade en möjlighet till studiet av patientens tal som en viktig del av sjukdomsgången fokus skiftade från sjukdom till lidande patientens röst i relation till medicinens röst Berättelsen är patienten form för att uttrycka lidande och upplevelser av sjukdom

18 Sjukdomsberättelser illness as narrative 2) narrative about illness
sjukdomen uttrycks genom en berättelse skildrar händelser som har upplevts personligen berättelsen blir ett sätt att konfrontera, lösa problemen 2) narrative about illness berättelsen för fram kunskap och idéer om sjukdom ett sätt för läkaren att få mera information om patientens kliniska situation 3) narrative as illness Berättelsen genererar sjukdomen.

19 Pathografies Patientens berättelse om sin sjukdom och sin kamp att övervinna den. Människan har lidit genom en kris i livet och kommit över den och förändrats som människa. Berättelsen består av tre delar: Tiden före sjukdomen sätter in, ohälsosam livsstil Sjukdomen utbryter, sjukdomskris Pånyttfödelse, utslag av krisen, övergång till ett nytt liv

20 Folkmedicin delad erfarenhet av sjukdom folkliga föreställningar
människans världsbild folkliga förklaringar sjukdomsorsak diagnos sjukdomsbot

21 Lekmannamedicin en sammanblandning av vetenskapliga, folkliga och individuella idéer (Vaskilampi 1982, 2) Lekman - en icke medicinskt utbildad människa

22 Alternativmedicin de tankemodeller, discipliner och vårdmetoder som har ett problematiskt förhållande till biomedicinen som är baserad på naturvetenskap (Vaskilampi 1992, 25). varierar i tid ersättning från FPA

23 Sjukdomsorsaker ur lekmannens perspektiv, Cecil Helman
Patienten levnadsvanor, diet, hygien, livsstil Naturen kyla, hetta, vind, regn, fukt kalla sjukdomar (förkylning) heta sjukdomar (feber) mikroorganismer ”bobbor” Den sociala världen svartkonst, onda ögat, woodoo stress, utbrändhet Den övernaturliga världen Människor med övernaturliga förmågor Övernaturliga väsen

24 Sjukdomsorsaker Sjukdom som straff Sjukdom som obalans
av Gud, sjukdomsandar, demoner, folktroväsen Sjukdom som obalans akupunktur, yin-yang kundaliniyoga, anaboliska och kataboliska krafter Sjukdom som orenhet humoralpatologin slaggämnen


Ladda ner ppt "Kommunikation av sjukdom"

Liknande presentationer


Google-annonser