Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kraven på kunskaper i finska i det åländska arbetslivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kraven på kunskaper i finska i det åländska arbetslivet"— Presentationens avskrift:

1 Kraven på kunskaper i finska i det åländska arbetslivet

2 Bakgrund och beställare
Finska språket inte vilket språk som helst på Åland – Politiskt känsligt - Koppling till självstyrelsens ursprung och kärna Ständigt återkommande debatt – allt står inte rätt till? Lagtingsdebatt (2002) – Sanders kartläggning av språksituationen med tyngdpunkt på den offentliga sektorn (2003) – LR-meddelande med två ÅSUB-beställningar: 1) Finskan på Åland sett ur ett arbetsmarknads- och arbetsgivarperspektiv (intervjuundersökning plus enkät till ut/inflyttare) 2) Finskan på Åland sett ur de enskilda hushållens och individernas perspektiv (enkät till åländska hushåll)

3 Två rapporter om finska språkets betydelse färdiga
ÅSUB Rapport 2008:1, Det finska språkets ställning inom det åländska arbetslivet (intervjubaserad studie) ÅSUB Rapport 2008:8, Den åländska flyttningsrörelsen ur ett arbetsmarknadsperspektiv (enkätbaserad studie) Återstår: en studie över det finska språkets betydelse i ålänningarnas vardag. (Enkätbaserad studie, skall genomföras av ÅSUB under våren 2009)

4 Kraven på kunskaper i finska på den åländska arbetsmarknaden: Arbetstagarperspektivet

5 Ålands befolkningsutveckling: Invandringens betydelse

6 Underlaget för flyttrörelsestudien
Två enkäter: En till individer i åldern år som utflyttat från Åland under perioden 1990 till personer besvarade enkäten. En till en annan grupp individer i samma ålder som inflyttat till Åland under samma period. 432 personer besvarade den enkäten.

7 Erfarenheter av kravet på kunskaper i finska språket på den åländska arbetsmarknaden
Två huvudfrågor Till utflyttade: Hur tror du att eventuella krav på kunskaper i finska inverkar på dina möjligheter att få ett arbete på Åland? Till inflyttade: Hur har eventuella krav på kunskaper i finska inverkat på dina möjligheter att få ett arbete på Åland?’

8 I vilken grad försvårar krav på finska?
Av alla utflyttade svarade 22 procent att de trodde att krav på finska skulle försvåra för dem att få ett arbete på Åland. Av alla inflyttade, som svarat på enkäten uppgav 14 procent att krav på finska hade försvårat för dem att få ett arbete.

9 Vad betyder födelseorten i sammanhanget?

10 Är krav på finska ett problem för infödda, utflyttade ålänningar som vill återvända?
39 procent av de utflyttade infödda ålänningarna som sökt arbete på Åland bedömde att kravet på finska hade försvårat för dem att få arbete.

11 Avstår man från att söka arbete för att det ställs krav på kunskaper i finska?
Drygt 4 procent av de utflyttade hade avstått från att söka ett arbete på Åland på grund av att krav på finska hade ställts. 12 procent av de inflyttade hade avstått av samma skäl.

12 Kraven på kunskaper i finska på den åländska arbetsmarknaden: Arbetsgivarperspektivet

13 Intervjuundersökningens uppläggning
Förberedda och jämförbara intervjuer Bakgrundsuppgifter, rekryteringsprocess och arbetskraftsbehov, finskans meriteringsvärde vid nyanställningar, den intervjuades egna synpunkter och reflexioner Oförberedda intervjuobjekt Målgrupp Befattningshavare med anställningsansvar inom näringslivet, den offentlig sektorn samt föreningslivet på Åland Antal intervjuade 67 personer (43 inom privat och 24 inom offentlig sektor och ”organisationsåland”)

14 Representativitet/privata sektorn
Urvalsbas Samtliga registrerade åländska företag med minst 20 anställda (plus vissa kompletteringar) Branschtäckning Rederisektorn, landtransporter/logistikföretag, bank- och försäkring, IT och kvalificerade företagstjänster, Inkvartering, hotell och restaurang, handel, tillverkningsindustri, bygg- och infrastrukturföretag, primärnäringsföretag Arbetsmarknadstäckning Ca anställda, 55% av den privata sysselsättningen och en betydligt större andel av de senaste årens nyanställningar

15 Representativitet/offentlig sektor
Urvalsbas Samtliga myndigheter/organisationer/föreningar inom staten, landskapssektorn, kommunerna, kyrkan och ”organisationsåland” Deltagande myndigheter/organisationer 22 stycken myndigheter och organisationer, varav 4 var centralorgan/-organisationer Arbetsmarknadstäckning Ca arbetsplatser, ca 70% av hela sektorn

16 Det finska språkets ställning inom undersökningens företag/myndigheter
Kunskaper i finska väger tungt som meriteringsfaktor vid nyrekrytering inom näringslivet. Detta gäller även, om än i varierande grad, inom betydande delar av den offentliga arbetsmarknaden. Inom den offentliga sektorn är behoven av kunskaper i finska särskilt stora inom den statliga verksamheten på Åland. Med några få undantag inom det privata näringslivet (delar av IT-sektorn och finanssektorn) värderas kunskaper i finska lika högt som, oftast högre, än kunskaper i engelska. Behovet av finska är inte begränsat till företag/myndigheter med stora inslag av finskspråkiga kunder/klienter. Det är även utbrett inom de delar av näringslivet och den offentliga sektorn som sällan eller aldrig vänder sig till finskspråkiga kunder/klienter.

17 Slutsats 1 Behovet av finska inom företagen, den offentliga sektorn och föreningslivet är ofta kopplade till "institutionellt" drivna språkkrav, dvs. Ålands statstillhörighet i kombination med begränsad självstyrelse inom det ekonomiskt-juridiska området

18 Finska språkets ställning (forts.)
Kunskaperna i finska inom näringslivet, men även inom delar av den offentliga verksamheten, är i dag betydande. Behovet av kunskaper i finska begränsar i viss mån företagens och den offentliga arbetsgivarnas rekryteringsmöjligheter inom Åland. Efterfrågan på arbetskraft med goda kunskaper i finska har medverkat till en rätt omfattande arbetskraftsrekrytering i Finland utanför Åland. De finska kunskapskraven minskar näringslivets och de offentliga arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera ålänningar med utbildning från Sverige eller andra delar av världen utanför Finland.

19 Slutsats 2 Det finns i dag en motsättning mellan å ena sidan det åländska ”civilsamhällets” svenska karaktär och de svaga kunskaper i finska som detta i innebär, och å andra sidan arbetslivets rätt starka orientering mot Finland - med de finska språkkrav som detta ofta medför.


Ladda ner ppt "Kraven på kunskaper i finska i det åländska arbetslivet"

Liknande presentationer


Google-annonser