Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT företag i hemsjukvården. Studien fokuserar på tre delar •Kartläggning av företag verksamma inom IT för sjukvård i hemmet •Kvalitativ analys av ursprung,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT företag i hemsjukvården. Studien fokuserar på tre delar •Kartläggning av företag verksamma inom IT för sjukvård i hemmet •Kvalitativ analys av ursprung,"— Presentationens avskrift:

1 IT företag i hemsjukvården

2 Studien fokuserar på tre delar •Kartläggning av företag verksamma inom IT för sjukvård i hemmet •Kvalitativ analys av ursprung, utveckling och marknadsföring och försäljning av produkter för IT för sjukvård i hemmet •Kartläggning och kvalitativ analys av finansiering av företag verksamma inom IT för sjukvård i hemmet

3 Studien baserar sig på •Intervjuer med: •9 företag inom IT för sjukvård i hemmet •5 finansiella aktörer •Befintliga rapporter •Sökningar i databasen Market Manager – Hybrid version 2003-4 samt internet

4 Definition av IT för sjukvård i hemmet •Sjukvård i hemmet - sjukhus vård som bedrivs på distans och enklare kontroll och uppföljning på distans •På distans - hemma i ett vanligt ordinärt eller särskilt boende eller på semestern i sommarstugan eller på resa •IT för sjukvård i hemmet är IT baserade tjänster och produkter som möjliggör eller stödjer sjukvård i hemmet.

5 Kartläggning av företag

6 Kategorisering av företag i fyra grupper •Verksamhetsstöd och administration –Vårddokumentation –Verksamhetsplanering tex. personalplanering och tidbokning •Patientövervakning –IT verktyg som ger möjlighet att på distans följa en patient •Behandling och egenvård –IT lösningar som är en del av eller direkt stödjer patientens behandling eller vård i hemmet •Kommunikations och informationstjänster –IT lösningar som stödjer informationsutbyte mellan vårdgivare eller mellan vårdgivare och patient

7 Identifierade företag •Totalt 42 företag identifierade •Geografisk spridning av företagen från norr till söder •Stor variation i storlek och tid på marknaden –Etablerade aktörer inom journalsystem och trygghetslarm –Unga företag inom behandling och egenvård •Ca 40% av företagen går med vinst –16 företag går med vinst –18 går med förlust –8 företag finns ingen uppgift (del i stora koncerner eller nystartade företag)

8 Flest företag inom verksamhetsstöd och administration •Hälften av företagen arbetar med verksamhetsstöd och administration –Journaldokumentation •Traditionella aktörer inom IT inom hälso- och sjukvård –Ex: TietoEnator, SysTeam Health&Care, Sigma Kommun och Landsting –Personalplanering •Flera unga företag även verksamma i andra branscher –Ex: Timecare, TimeTool Software, Univa –Kvalitetsverktyg och uppföljning •Flera mindre företag –Ex: Kvaltid, Jarlab, Joliv

9 Väletablerade aktörer inom trygghetslarm Unga mindre bolag inom egenvård och behandling •Patientövervakning näst största gruppen –16 företag (hela eller delar av verksamheten) –Många etablerade aktörer inom trygghetslarm och övervakning i hemmet •Ex: STT Care, Attendo Systems –Några få yngre företag inom mobil övervakning av symptom •Ex. Zenicor Medical Systems, Anoto •Unga företag inom egenvård och behandling –Några få mindre företag med IT-baserade behandlingar •Ex. Careit, Biobalance, Cogmed

10 Kommunikations- och informationstjänster •Kommunikations och informationstjänster –Informationsportaler för kommun och landsting •Ex. Sigma Kommun & Landsting –Systemarkitektur för kommunikation mellan olika vårdgivare •Ex. Alkit Communications, Zait IT-tjänster –Videokonferenser och bilddokumentation/analys •Ex. Bildanalyssystem

11 Ursprung, utveckling, marknadsföring och försäljning Intervjubaserad analys

12 Universitet, spin-off eller konkret förfrågan Ursprung •Universitet, spin-off från storföretag eller konkret förfrågan från vården •Äldsta aktörerna återfinns inom trygghetslarm –Varav tre har sitt ursprung i svenska storföretag (Telia, Electrolux, Ericson/Skandia) •Tre har sitt ursprung inom forskning vid universitet •Två företag har sitt ursprung i en konkret förfrågan från vården

13 Samarbete med vården och universitet Utveckling •Samtliga har samarbetat med vården i utveckling av produkten –Gemensamma utvecklings- eller forskningsprojekt –Kravställare –Utvärdering •Ett företag uppger att vården delfinansierat produktutveckling •Fem företag har samarbetat med universitet eller forskningscentra

14 Direktförsäljning är vanligast Försäljning i Sverige •8 av de 9 intervjuade företagen arbetar i huvudsak med direktförsäljning i Sverige –1 marknadsför sig främst genom återförsäljarföretag •Uppsökande försäljning viktigast –Endast ett företag uppger deltagande i upphandlingar •Fokus för företag i tidigt skede – bygga upp referensbas av användare

15 Vården - en ”svår” kund Om vården som kund •Flera uppfattar vården som en ”trög eller svår” kund •Svårt att avgöra vem som är beslutsfattare •Ung marknad gör att det ej alltid är självklart vem som är kund •Försäljning går allt högre upp i organisationen •Långa fasta leverantörsrelationer •Ser stor potential för IT i vårdens besparingskrav

16 Samtliga ser stor internationell potential Internationalisering •Samtliga intervjuade företag ser stor potential internationellt •Fyra aktörer har huvuddelen av försäljningen utomlands –Distributörer, generalagenter eller egna dotterbolag •Viktigt att lyckas på hemmamarkanden innan internationalisering •Partnerskap med lokala aktörer ses som viktigt vid internationalisering

17 Framgångsfaktorer •Förståelse för verksamhetens behov och närheten till kunden –Uppges av sju företag som viktigaste framgångsfaktorn •Andra faktorer –Pris och ekonomiskt tänkande –Flexibilitet och anpassning av lösningar –Kvalitet –Finansiering

18 Hinder •Beslutströghet och förändringsobenägenhet •Finansiering (av utveckling och marknadsföring) •LOU – hinder för små företag att komma in •Ekonomiska situationen i kommun och landsting

19 Kartläggning av finansiella aktörer

20 Relativt få finansiella aktörer har investerat Finansiella aktörer inom IT för sjukvård i hemmet

21 Få företag med finansiering från landsting Finansiering via landstingen •Endast två av de intervjuade företagen uppger att landsting bidragit till finansiering –Utvecklingsprojekt där gemensam finansiering sökts hos annan aktör såsom Vinnova •Övriga aktörer menar att det ej finns finansiering via landsting •Aktörer utöver Vinnova som beviljat finansiering till IT projekt i kommun och landsting under 2002 och 2003 –Trygghetsfonden –KK-stiftelsen och Vårdalstiftelsen program för IT i hälso- och sjukvård (ITHS2)

22 Företagens perspektiv på finansiering Intervjubaserad analys

23 Finansieringsmöjligheter •Uppfattningen om finansieringsmöjligheter går isär –Två aktörer – goda möjligheter –Övriga – ingen uppfattning eller dåliga möjligheter •Främsta finansieringsmöjligheterna uppges vara: –Affärsänglar –Försäljning –Mjuka pengar i from av EU-program, Vinnova och Nutek –Universitetsholdingbolag och Teknikbrostiftelser –Obetalda grundartimmar •Intervjuade företagens främsta finansiering –Ovan nämnda –Samt 3 aktörer viktig del från Riskkapitalbolag –2 bolag är dotterbolag i större koncernen – koncernintern finansiering

24 Finansiärernas perspektiv på IT för sjukvård i hemmet Intervjubaserad analys

25 Positiv syn på markanden för IT för sjukvård i hemmet •Fyra av de fem intervjuade aktörerna har en positiv syn •Område under tillväxt med stora förutsättningar för att IT kan göra nytta •Stor potential genom allt större andel äldre i befolkningen –Vill bo kvar hemma •Fler privata vårdaktörer leder till mer affärsmässiga beslutsprocesser – driver investeringar •Respekt – investering kräver systemförändring vilket tar lång tid i en konservativ förändringsobenägen bransch

26 Begränsad tillgång på investeringsprospekt Tillgång och kvalitet på investeringsprospekt •Samtliga uppfattar tillgången begränsad •Osäkra på om företagen söker finansiering hos riskkapitalbolagen •Svårt att uttala sig om kvalitet på grund av begränsad tillgång på prospekt •Högre kvalitet idag än under IT-boomen och företag har kommit längre

27 Positiv bild av svenska bolag Sverige i internationellt perspektiv •Positiv bild av de svenska bolagen och den svenska marknaden •Stor utmaning att internationalisera •Trots låg IT mognad i vården generellt så ligger Sverige långt fram jämfört med andra västländer •En aktör tror inte att vi ligger långt fram internationellt

28 Uppfattningen om exitmöjligheter går isär Exitmöjligheter •Tre aktörer ser begränsade exitmöjligheter •Två påpekar att exitmöjligheterna inte är sämre än i andra branscher •En aktör hävdar att exitmöjligheterna är relativt goda och att det har gjorts bra exit

29 Kunskap och kompetens inom IT för sjukvård i hemmet •Om intern kunskap saknas erhålls denna via nätverk •Två aktörer påpekar också att branschkunskap ej är viktigast –Kunskap kring tillväxtfrågor viktigare (ej stor skillnad mellan branscher) –Bedömning av entreprenörens kunskap, kompetens och drivkrafter viktigare

30 Bedömning av ledning och marknad viktigast Finansiärernas investeringar i IT för sjukvård i hemmet •Samtliga fem aktörer har investerat i IT för sjukvård i hemmet •Övervägande vid investering skiljer sig ej från andra branscher –Bedömning av ledning och marknad viktigast •Internationaliseringspotential viktigt –Endast en aktör ser inte detta som viktigt •IPR är ej en förutsättning för investering –Kunskap och know-how kan vara lika gott skydd –Marknadsbekräftelse starkare


Ladda ner ppt "IT företag i hemsjukvården. Studien fokuserar på tre delar •Kartläggning av företag verksamma inom IT för sjukvård i hemmet •Kvalitativ analys av ursprung,"

Liknande presentationer


Google-annonser