Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagen program : Registering och fika

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagen program : Registering och fika"— Presentationens avskrift:

1

2 Dagen program 9.30-10.00: Registering och fika
: Inledning och kort presentation av Tekniska museet : Charlotte Brogren, GD VINNOVA, berättar om bakgrunden till satsningarna på SIOs i Sverige. : Eva Wigren, Teknikföretagen, presenterar produktions-SIOn Made in Sweden.  : Leif Ljungqvist, Acreo Swedish ICT, och Maria Månsson, Prevas, presenterar FoI-agendan Smartare Elektroniksystem för Sverige. Utmaningar och mål med en svensk SIO inom Smarta elektroniksystem. : Mingellunch och gruppdiskussioner : Korta presentationer från gruppdiskussionerna : Fika + Summering nästa steg

3 Smartare elektroniksystem för sverige En enad forsknings- och innovationsagenda.
Maria 1-16

4 INNEHÅLL Bakgrund Målbild & Vision Branschdefinition Analys Utmaningar
Slutsatser Åtgärdsprogram Maria

5 SJU STÅR BAKOM AGENDAN Maria

6 UPPDRAG: VISA ATT, OCH HUR, ELEKTRONIKINDUSTRIN SKAPAR TILLVÄXT.
Maria

7 ÖVERGRIPANDE MÅLBILD ”Hållbar tillväxt i Sverige”. Maria

8 HÅLLBARHET I FOKUS Smarta elektroniksystem ger effektivare lösningar.
Smarta elektroniksystem möjliggör hållbara lösningar för globala utmaningar: Energi Miljö Produktion Vård Omsorg Maria

9 BRANSCHDEFINITION Maria

10 DET FINNS ETT LAND SOM TILLHÖR VÄRLDSELITEN …
Maria

11 VITAL DEL AV SVENSK INDUSTRI
SVERIGE AB TELEKOM MILJÖ TRANSPORT FÖRSVAR INDUSTRI MEDICIN GRUVOR ELEKTRONIKSYSTEM Sveriges ekonomi bygger på industrins välmående. Elektroniksystem behövs… …I nästan allt. Närhet mellan behov och tekniska möjliggörare skapar innovationer. Maria

12 DEFINITION - SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM
”Det som finns på insidan – de osynliga möjliggörarna”. Maria

13 Smarta Elektroniksystem innefattar
nano- och mikroelektronik, fotonik, mikromekanik (MEMS), Kraftelektronik, och inbyggda system inklusive hårdvarunära mjukvara. Enkelt uttryckt: det som finns på insidan, de ”osynliga” möjliggörarna, det som finns under skalet som gör att tekniska apparater och applikationer fungerar på det sätt som de är skapade för att göra. Maria

14 Effektiva elnät Framtidens smarta distribuerade energisystem med förnybara energikällor. Kraftelektronik byggt på kiselkarbid minskar energiförlusterna Maria

15 Hemvård Diagnostisering i hemmet spar både kostnader och ökar kvaliteten på mätvärdena. En tryckt biosensor kan reagera på tex en droppe blod, resultatet kan avläsas direkt i displayen. Maria

16 Mjölkanalys Snabb och billig analys av mjölkens kvalitet med stor nytta tex i u-länder. IR-teknik Embedded teknik Maria

17 Miljöövervakning Ett FoU-projekt för att tidigt upptäcka och varna för faror som mikrobiell smitta och olje/petroleum-produkter. Robusta av olika typer sensorer tar in stora mängder data som processas och genererar olika tjänster. Maria

18 Mätmetoder för processindustrin
Extrema temperatur-förhållanden uppåt 2500 grader inom stålindustrin. En specialanpassad fiberoptik gör det möjligt att mäta kontinuerligt i realtid. Vilket ger minskad energiförbrukning och högre kvalitet. Maria

19 ANALYS Leif 17-50

20 ANALYS

21 TRE GRUPPER BILDAR INDUSTRIN
Grupp 1 – företag framställer Företag som tillverkar elektronik, hårdvarunära konsulter samt distributörer FLIR, Note, Partnertech och Arrow Grupp 2 – med elektronik i sina produkter Ericsson, ABB, Scania och SAAB Grupp 3 – företag för sin produktion Bland annat processindustrin, mineralutvinning samt viss transport och media AstraZeneca, Vattenfall, LKAB och TeliaSonera

22 SIMPLER DIAGRAM + Inköp av varor och tjänster Försäljning Personal
Kapital Förädlingsvärde Ersättning till lån- givare till aktieägare Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapital- kostnad Personal- + 0,2 0,6 0,4 1,0 0,8 Personalkostnad Förädlingsvärde Kapitalkostnad Låg effektivitet Hög effektivitet

23 Utveckling grupp

24 KOMMENTAR: 2002 (IT-kraschen) var ett svagt år för elektronikindustrin liksom 2009 (finanskrisen). Till 2011 ökar förädlingsvärdet och antalet anställda markant. Under de 5 senaste åren har branschen varit mer lönsam än näringslivet i genomsnitt om man undantar Flextronics. som gjort en stor nedskrivning. 2002 2004 2009 2011 2008

25 TILLVÄXT -02, -04, -06, -08–11 KOMMENTAR:
Tillväxten inom elektronikindustrin har varit 90 % 2002 till 2011, nästan en fördubbling av näringens samlade förädlingsvärde. Sysselsättningen har vuxit med 9 % under samma period.

26 GEOGRAFISK SPRIDNING KONKURRENSKRAFT God Medel Svag

27 UTVECKLING GRUPP 2 Företag som använder elektroniksystem i sina produkter.

28 KOMMENTAR: God konkurrenskraft för företag som använder elektronik i sina produkter bortsett från åren 2002 och 2009. 2002 2009 2011 2006

29 KOMMENTAR: I gruppen företag som använder elektronik i sina produkter, 2011, är det Telekom som har en betydligt svagare position. Detta beror mest på utvecklingen för Sony Mobile. © Grufman Reje 2013

30 TILLVÄXT I GRUPP 2 KOMMENTAR:
Tillväxten inom den del av industrin som använder elektronik i sina produkter är god 2002–2011 (+148%) Sysselsättningen har vuxit med 26 % under samma period.

31 UTVeCKLING GRUPP 3 Företag som är beroende av elektroniksystem i sin tillverkning.

32 KOMMENTAR: Allt bättre konkurrenskraft för företag som är beroende av elektronik i tillverkningen. 2002 2011 2010 © Grufman Reje 2013

33 KOMMENTAR: I gruppen företag som är beroende av elektronik i sin tillverkning, 2011, är det fortsatt lite svagare positioner för Transport och Installation.

34 Utveckling grupp 1+2+3

35 KOMMENTAR: 2002 innebar en svag position för både elektroniktillverkare och företag som använder elektronik i sina produkter. Företag som är beroende av elektronik i sin tillverkning behöll en god konkurrenskraft.

36 KOMMENTAR: Under finanskrisen 2009 hade grupperna Elektronik och i Produkter en något svag position. Företag som är beroende av elektronik i sin tillverkning låg innanför linjen.

37 KOMMENTAR: 2011 har alla tre grupperna av företag gynnsamma konkurrenskrafts-lägen.

38 TILLVÄXT I GRUPP 1+2+3 KOMMENTAR:
Tillväxten i förädlingsvärde har varit störst inom grupp 2. Sysselsättningen har utvecklats bäst inom grupp 1 och 2.

39 ANDEL GRUPP 1+2 Av näringslivets förädlingsvärde respektive sysselsatta. FV/BNP SYSSELSATTA Av Sveriges förädlingsvärde respektive sysselsatta 90% 10% 93% 7%

40 RESULTAT AV KARTLÄGGNING
Elektronikindustrin, grupp 1, har: God spridning över hela landet. Bra och ökande effektivitet. Stort antal anställda. Stor betydelse för företagen i grupp 2 och 3.

41 SLUTSATSER AV ANALYSEN Tre primära utmaningar.
Maria

42 1: EFFEKTIVA VÄRDEKEDJOR
Kunskapsöverföring Större samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan Forskning Teknikutveckling Tillverkare Distribution Ställer nya krav på: Överblick Beställarkompetens Kommunikation Kommersialisering Maria

43 2: FRAMTIDENS INSATS- OCH SPETSOMRÅDEN
Mikro- & nanoelektronik Tryckt elektronik Kraftelektronik Fotonik Antenn, mikrovåg- och terahertz Sensorer Inbyggda system Byggsätt och tillförlitlighet Avancerad produktionsteknik Leif

44 3: SVENSK KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Få sökanden till tekniska utbildningsnivåer. Koppla samman utbildningsinnehåll och industriella behov. Behålla kvalificerad arbetskraft i Sverige. Maria

45 VISION 2025 ”Svenska elektronik-system har möjliggjort en svensk industri i världsklass”.

46 ÖVERGRIPANDE MÅLBILD ”Hållbar tillväxt i Sverige”. Maria

47 MÄTBARHET 2020 50 % ökning av antal företag som kan fylla sitt behov av elektroniksystem via svenska leverantörer. 2025 75 % ökning av antal företag som kan fylla sitt behov av elektroniksystem via svenska leverantörer. Maria

48 åtgärdsprogram SME i EU-projekt Kompetenscentra
Demonstratorer/testbäddar/pilotlinor Kompetensförsörjning Stödjande strukturer SIO – Interimsstyrelse Kompetenscentra Generella Per spjutspetsteknologi EU-synkroniserade Arenor för erfarenhetsutbyte Hållbar kompetens i värdekedjorna Kunskapsöverföring till SME Swedish Electronic Systems EU Grants Offices Leif

49 Vad händer nu Samverkan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas
Vi får skriva en full ansökan Klar den 7 mars Beslut 19 maj Uppstart juni-dec 2014 Programstart 1 jan 2015 Fortsatt utveckling av mål och aktiviteter Fortsatt förankring i branschen Avsiktsförklaring Etablering av en SIO organisation

50 Elektronikbranschens möjlighet att påverka framtida forskning och innovation

51 LADDA NER AGENDAN OCH RAPPORTEN PÅ: www.smartareelektroniksystem.se


Ladda ner ppt "Dagen program : Registering och fika"

Liknande presentationer


Google-annonser