Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor"— Presentationens avskrift:

1 Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor
Ett nätverk med företag inom energibranschen för en nykter & drogfri arbetsmiljö

2 Hur startade nätverket?
Hösten 1993: Iden om att bilda ett nätverk för energibranschen Motivet: Likartade arbetsuppgifter och arbetskultur, Lära av varandras erfarenheter. Ej uppfinna ”hjulet på nytt”. Våren 1994: Upptaktskonferens som Stockholm Energi AB tog initiativ till. Alla företag i Mälardalen och de större bolagen i hela landet bjöds in. Fokus lades på säkerhetsriskerna. Frågan ställdes om de 11 st inbjudna företagen var intresserad av att starta ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Hösten 1994: Första Nätverkskonferensen i Stockholm. Våren 1996 : Rikstäckande konferens kring ämnet alkohol- och narkotika – en säkerhetsrisk. Konferensen var förlagd till Sollentuna med c:a 350 deltagare från hela landet. Arrangörer var Svensk Elberedskap AB, som sedermera blev en del av Svenska Kraftnät. Efter konferensen 1996 anslöt sig allt fler företag till nätverket. Önskemål från branschen: Det borde finnas ett kompetenscentrum som var kopplat till Nätverket togs ett initiativ till bildandet av Resurscentrum. Även detta initiativ togs av dåvarande Svensk Elberedskap AB. Hur startade nätverket? 1993 (hösten) Idén föds - Stockholm Energi AB 1994 (våren) Upptaktskonferens – branschföretag (Mälardalen och de större företagen, 11 st) 1994 (hösten) Första nätverkskonferens i Stockholm 1996 (våren) Konferens i Sollentuna (manifesterar säkerhetsfrågan) EN NYKTER & DROGFRI ARBETSMILJÖ 1996 (hösten) Resurscentrum bildas

3 Medlemsutvecklingen Antal 9 95 1994 1996 År 2009
Denna bild visar att tillströmningen av medlemsföretag till Nätverket tog fart efter just Sollentunakonferensen och idag finns mellan företag registrerade som medlemmar i Nätverket. Resurscentrum bildas 1994 1996 År 2009

4 Våra medlemsföretag Alingsås Energi Nät AB, Barsebäck Kraft AB, Bergs Tingslags Elektriska AB, Björklinge Energi ek för, Bodens Energi AB, Boo Energi ek för, Borlänge Energi AB, Borås Elnät AB, C4 Energi AB, Dala Elnät AB, Dala Kraft AB, Elforsk AB, E.ON-koncernen inkl E.ON ES, EnergiFokus i Trollhättan o Uddevalla AB, Eskilstuna Energi & Miljö AB, Falkenberg Energi AB, Falu Energi & Vatten AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, Fortum-koncernen, Gotlands Energi AB, Gävle Energi AB, Göteborg Energi AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Hedemora Energi AB, Härnösand Energi & Miljö AB, Höganäs Energi AB, Jämtkraft AB, Karlstads Elnät AB, Karlstads Energi AB, KSU Kärnkraftsäkerhet och Utbildning, Leksand-Rättvik Elnät AB, Lerum Energi AB, LEVA i Lysekil AB, Linde Energi AB, Lunds Energikoncernen AB, Malungs Elnät AB, Mariestad-Töreboda Energi AB, Mitt Sverige Vatten, Mälarenergi AB, Mälarenergi Elnät AB, Nacka Energi AB, Nynäshamn Energi AB, Nässjö Affärsverk AB, OKG AB, Oskarshamn Energi AB, PiteEnergi AB, Ringhals AB, Sala-Heby Energi AB, SEVAB Nät AB, SKB, Skellefteå Kraft AB, Smedjebacken Energi AB, Sollentuna Energi AB, Statkraft Sverige AB, Studsvik AB, Sundsvall Energi AB, Sundsvall Elnät AB, Svensk Energi AB, Svensk Fjärrvärme AB, Svenska Kraftnät, Söderenergi AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Tranås Energi AB, Trollhättan Energi AB, Uddevalla Energi AB, Umeå Energi AB, Vattenfall Koncernen (Sverige), Västerbergslagens Energi AB, Växjö Energi AB, Åsbro Kursgård AB, Öresundskraft AB, Övik Energi AB. Arbetsgivarorganisationerna EFA och KFS har medlemskap liksom den fackliga organisationen SEKO Energi.

5 Partners i Resurscentrum
KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) EFA (EnergiFöretagens Arbetsgivarförening) Svenska Kraftnät Svensk Energi Svensk Fjärrvärme Vattenfall Koncernen (Sverige) Vad finansierar Resurscentrum? Resurscentrum finansieras till största delen av via medlemsavgifter (4000 kr/år och företag) samt sponsring från: Arbetsgivarorganisationerna KFS och EFA Svenska Kraftnät Svensk Energi Svensk Fjärrvärme Vattenfall Koncernen Sverige En mindre del av inkomsterna kommer via konsultuppdrag.

6 Nätverket finns för att..
Utveckla ett likartat förhållningssätt till en nykter- och drogfri arbetsmiljö. Lära av varandras erfarenheter Gynna en gemensam fortbildning i alkohol- och drogfrågor Arbeta för att konkurrensen inte hämmar samarbete och metodutveckling i dessa frågor Branschen vill via nätverket utveckla ett likartat förhållningssätt till en nykter- och drogfri arbetsmiljö. För att inte alla företag skall behöva uppfinna ”hjulet på nytt” samt göra samma misstag som något annat företag redan har gjort vill vi lära av varandras erfarenheter. Syftet med nätverket är även att gynna en gemensam fortbildning i alkohol- och drogfrågor. Detta sker bland annat via nätverkskonferenser. Och trots att det finns konkurrens mellan företagen ska detta inte hämma samarbetet och metodutvecklingen i dessa frågor.

7 Vi talar samma språk ! Självklart nykter och drogfri i driftcentral, anläggningsmiljö samt kontorsmiljö mm Aldrig påverkad i trafiken En nykter kundkontakt - övertänkta beslut Klara tankar… Stadiga händer… Energibranschen behöver………. All kunskap från både vetenskapliga studier som praktiska verkligheten visar att alkohol- och drogpåverkan kan leda till felhantering och allvarliga olyckor på en arbetsplats. Så små mängder som en enda cigarett cannabis (hasch) kan påverka vår reaktions- och planeringsförmåga samt förmågan att tänka ”klart” upp till ett dygn efter ett begränsat intag. Att alkoholpåverkan påverkar vår förmåga att köra bil känner vi alla till. Även Dagen eftereffekt, som uppstår när en större mängd alkohol har konsumerats kvällen innan, påverkar förmågan att köra bil på ett säkert sätt. Det finns svenska studier som visar att dagen eftereffekt kan försämra bilkörningen upp till procent. Det är mot den bakgrunden energibranschens företag har beslutat sig för att alkohol- och drogfrågan kräver särskilda insatser som te.x ett Nätverk och Resurscentrum för dessa frågor. Klicka fram text: Stadiga händer, Klara tankar……… En drogfri och nykter arbetsplats är särskilt motiverat utifrån att vår bransch kräver stadiga händer och klara tankar. Alkoholpåverkan, dagen eftereffekt av alkohol eller drogmissbruk äventyrar just säkerheten och en trygg arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

8 Nätverkets grundsyn Nykter? Läkemedel? Narkotikafrihet ?
0 på arbetstid/fritid Nätverkets grundsyn Via erfarenhetsutbyte där både vetenskap och praktiska erfarenheterna har sammanfogas så har Nätverket enats om krav som bör ställas på en arbetsplats. För narkotika gäller en 0-tolerans såväl på arbetstid som på fritid. Vissa narkotikaklassade preparats effekter sitter kvar flera timmar och ibland dygn efter ett intag (särskilt cannabis/hasch). - Dessutom är all icke medicinsk användning av narkotika förbjuden i svensk lag. Att vara nykter på arbetstid är kanske ett självklart krav. Men erfarenheten har visat att det är viktigt att definiera vad nykterhet är. Branschen har enats om gränsvärdet 0,2 promille eftersom det är den gräns som gäller i trafiken. Tidigare fanns en varningstriangeln på läkemedelsförpackningen som visat att det finns risk för att medicinen kan påverka min reaktionstid. Denna finns nu inte längre kvar utan jag måste själv läsa på bipacksedeln vad som gäller. Här har jag som anställd ett ansvar, liksom i trafiken, att själv bedöma tillsammans med förskrivande läkare om medicineringen kan innebära risker för mig och mina medarbetare. 0,2 promille

9 Träning Policy Möjliga åtgärder 1.Policy: Uttrycker hur vi önskar att hantera alkohol- och drogfrågan bland alla anställda 2. Utbildning: Alla anställda ska ha viss kunskap i frågan samt veta vilka spelregler som gäller 3. Träning: Utbildning främst riktad till de som har en arbetsledande ställning Utbildning Möjliga åtgärder Inga patentlösningar vad gäller att uppnå en nykter- och drogfri arbetsmiljö. Erfarenheten visar dock att det kan vara klokt att ha ett åtgärdsprogram omfattas av flera verktyg. Denna erfarenhet har flera bolag inom Energibranschen tagit fast på vid utformningen av såväl policy som handlingsprogram. De fem viktigaste verktygen och åtgärderna …för att hantera alkohol- och drogfrågor på en arbetsplats enligt Energibranschens nätverk:

10 4. Tester: Verktyg med målsättning att upptäcka alkohol- och drogmissbruk i ett tidigt skede. Testprogrammet ska ses som en del av övriga insatser och testmetoderna ska vara kvalitetssäkrade 5. Rehabilitering: Arbetsgivarens ansvar om missbruk av alkohol och/eller droger uppdagas. Motivet är att individen ska beredas möjlighet att upphöra med sitt missbruk och därmed kunna ha kvar sin anställning. Testning Rehabilitering

11 Medlemskap i Resurscentrum ger tillgång till kostnadsfri Basservice med:
Kortare konsultation/rådgivning från vårt Resurscentrum Kontaktförmedling till andra nätverksmedlemmar ”med kunskap och erfarenhet”. Nyhetsbrev med omvärldsbevakning fyra gånger per år Tillgång till en faktaspäckad medlemssida på internet

12 Rabatt på missbruksrehabilitering genom olika ramavtal (ex
Rabatt på missbruksrehabilitering genom olika ramavtal (ex. Korpberget, Nämndemansgården) Samt: Utbildningar för chefer och medarbetare till självkostnadspris Möjlighet att avropa extra konsulttjänster inom alkohol- och drogområdet Ett forum för erfarenhetsutbyte med andra energiföretag på nätverksträffar, rådslag och via informella kontakter

13 Rådslag Mål: Att stödja nätverkets utveckling i arbetet för en trygg och säker arbetsmiljö inom energibranschen. Syfte: Att ge en fördjupad bild av nätverkets inställning i en aktuell fråga inom alkohol- och drogområdet (t ex alkolås, arbetsrätt, alkohol- och drogtester) samt ge vägledning och underlag för den framtida planeringen och arbetet på det egna företaget. Möte i dialog för att hämta in råd, information och erfarenheter från nätverket men även från särskilt inbjuden expertis. Rådslaget riktar sig till dem som har intresse samt någon form av erfarenhet av den aktuella frågan i medlemsföretagen.

14  Nätverket Vi möts årligen på nätverkskonferenser och fortbildningsdagar Vi är montörer, linjechefer, reparatörer, ingenjörer, administratörer, personal- och beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer, fackligt förtroendevalda, säkerhetschefer, jurister och personalchefer

15 Resurscentrums uppgift är bland annat att:
Resurscentrums uppgift är bland annat att: Ansvara för omvärldsbevakning Ta initiativ till metodutveckling, genomföra utbildningar och konsultationer Vara delaktiga i planering och genomförandet av nätverkskonferenserna där medlemsföretagen turas om att vara värdar för konferensen. Ge ut fyra nummer av ett nyhetsbrev som innehåller en omvärldsbevakning samt återger erfarenheter från branschen.

16 Resurscentrums uppgift :
Resurscentrums uppgift : Genomföra breddutbildningar (all personal) samt chefsutbildningar både företagslokala och branschöppna Genomföra riktade utbildningar utifrån företagets egna behov Konsultuppdrag och stöd för medlemsföretagen i missbruksfrågor, policyarbete mm

17 Välkommen att kontakta oss


Ladda ner ppt "Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor"

Liknande presentationer


Google-annonser