Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närdemokrati Modell för närdemokrati i nya Lojo. Närdemokrati Med närdemokrati avses vanligen att invånarna deltar i beslutsfattandet om sin egen närmiljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närdemokrati Modell för närdemokrati i nya Lojo. Närdemokrati Med närdemokrati avses vanligen att invånarna deltar i beslutsfattandet om sin egen närmiljö."— Presentationens avskrift:

1 Närdemokrati Modell för närdemokrati i nya Lojo

2 Närdemokrati Med närdemokrati avses vanligen att invånarna deltar i beslutsfattandet om sin egen närmiljö genom ett särskilt organ

3 Närdemokrati Enligt 27 § i kommunallagen (365/1995) kan fullmäktige främja invånarnas förutsättningar att delta och påverka genom att i synnerhet 1)välja in företrädare för dem som utnyttjar tjänsterna i kommunens organ 2) tillämpa delområdesförvaltning i kommunen 3) ge information om kommunens angelägenheter och ordna diskussionsmöten 4) reda ut invånarnas åsikter innan man fattar beslut 5) idka samarbete vid skötseln av kommunens uppgifter 6) låta invånarna få hjälp när de tar egna initiativ till att sköta, bereda och planera ärenden 7) ordna kommunala folkomröstningar.

4 Närdemokrati Finansministeriets och justitieministeriets utredning ”Regional demokrati” 18.9.2012: Det är vanligt att kommunala tjänste- och förtroendeorganisationer inte vet hur kommuninvånarna borde engageras i planeringen och beredningen av ärenden. Utredningen lägger fram konkreta sätt för att ordna invånarnas delaktighet och inflytande: 1. Stärka lokala samfund och medborgarsamhället 2. Införa bestämmelser om regionala nämnder för olika delområden inom kommunen 3. Ge de nuvarande kommunerna möjlighet att i en sammanslagningssituation fortsätta sin verksamhet i egenskap av närkommun och låta dem svara för de viktigaste närtjänsterna, uppgifterna som kräver lokalkännedom samt utvecklandet av näringsverksamheten i området 4. Bilda interna valdistrikt inom kommunen 5. Ordna medborgarforum som lämpar sig väl för medborgardelaktighet på lokal nivå.

5 Närdemokrati Sammanslagningsstyrelsen tillsatte en särskild arbetsgrupp för att stärka närdemokratin i det nya Lojo • Arbetsgruppen sammanträdde 5 gånger • Gruppen ordnade 3 invånarmöten (Karislojo, Virkby och Nummi-Pusula) • Utgående från de idéer som kom fram på invånarmötena och inom gruppen sammanställdes preliminärt 11 olika modeller på sommaren 2012 • Modellerna prövades på en workshop som gruppen ordnade i Pusula i augusti 2012 => Slutresultatet är modellen för närdemokrati i nya Lojo.

6 Modell för närdemokrati Förslag till modell för närdemokrati i nya Lojo Byaföreningar och andra sammanslutningar: att genomföra närdemokrati på gräsrotsnivå, aktiviteter för närrekreation mm. Områdeskommittéer: regionala organ, som utgör samlande organ för sitt område och driver dess frågor gentemot kommunen Fullmäktiges ambulerande möten 2 ggr/år Byhövdingsträffar 2 ggr/år Inflytanderåd Områdesforum 2 ggr/år 4 ggr/år Områdesdirektionen

7 Modell för närdemokrati Områdesdirektionen En områdesdirektion grundas som ett samlande organ för de regionala organen i det nya Lojo och dessa områdeskommittéer utser medlemmarna. Därtill har områdesdirektionen representanter för stadsfullmäktiges grupper samt stadsdirektören och sektorcheferna. Områdesdirektionens föredragande/områdeskoordinator är utvecklingsdirektör Eero Soinio, som ansvarar för närdemokratin i staden. Områdesdirektionens protokoll behandlas som separata beslutsparagrafer på stadsstyrelsens sammanträden. Stadens tjänsteinnehavare, fullmäktige och områdesdirektionens mötesdeltagare betalas arvode för sin medverkan enligt förvaltningsstadgan.

8 Områdesdirektionen Områdesdirektionen sammanträder minst 2 gånger per år, en gång på våren och en på hösten så, att den kan ta ställning till bland annat budgetberedningen utifrån de förslag som områdeskommittéerna har berett. Områdesdirektionens roll blir enligt planerna att ta ställning till vilka de viktigaste utvecklingsprojekten i det nya Lojo är, och hur de ska föras till fortsatt beredning och beslutsfattande i nämnderna och vidare. Områdesdirektionen behandlar de ärenden som kommer in från områdeskommittéerna och ber dem om närmare information vid behov. Områdesdirektionen blir därmed med begränsad än områdeskommittéerna. Om antalet byar och områden blir stort, bör strävan vara att varje områdeskommitté får 2 representanter i direktionen. Modell för närdemokrati

9 Områdeskommittéerna Byaföreningarna, de övriga föreningarna och sammanslutningarna bildar på nuvarande basis den lägsta verksamhetsnivån i områdena. Det nya Lojo indelas i 8 områdeskommittéer • Pusula • Nummi • Karislojo • Sammatti • Södra Lojo • Mellersta Lojo • Norra Lojo • Västra Lojo Modell för närdemokrati

10 Områdeskommittéerna Föreningar, privatpersoner, sammanslutningar och andra ordnar områdesmöten med jämna mellanrum i områdena. Områdesmötena väljer en områdeskommitté med ett överenskommet antal medlemmar för en fullmäktigeperiod (4 år). Medlemmarna i kommittén väljs från t.ex. byns eller det så kallade verksamhetsområdets föreningar, företag och övriga jämförbara aktiva sammanslutningar. Medlemmarna i områdeskommittén utses på områdesmötena på ett sätt som avtalas separat så, att olika parter blir jämlikt behandlade. Områdena väljer själva ordförande och sekreterare för kommittén bland medlemmarna, som har en mandatperiod på ett år. Staden avsätter medel för basverksamheten i områdeskommittéerna enligt verksamhetsplanerna för de olika områdena. Modell för närdemokrati

11 Områdeskommittéerna Områdeskommittén noterar förslag och önskemål från invånarna på gemensamma tillställningar och behandlar dem på sina möten. En av områdeskommitténs uppgifter är att ordna invånaraftnar och gemensamma möten. På mötena får invånarna fritt framföra sina åsikter, ventilera behov och brister, ge idéer för utveckling av bomiljön osv. Mindre byar och verksamhetsområden kan gå samman och ha gemensam representation i områdeskommittén. Enligt planerna är det viktigaste att så många invånare som möjligt, även sommargäster, ska ha möjlighet att påverka. Modell för närdemokrati

12 Arbetsgruppens förslag om närdemokrati för det nya Lojo -Lojo stad sammankallar och ordnar de konstituerande mötena för alla de 8 områdeskommittéerna, varefter kommittéerna sammanträder självständigt. -Lojo stad utser en temporär ordförande och sekreterare för områdeskommittén till varje konstituerande möte. Områdeskommittéerna väljer själva ordförande och sekreterare på det konstituerande mötet. -Områdeskommittéerna utser sina representanter i områdesdirektionen på det konstituerande mötet och börjar utarbeta en verksamhets- och kommunikationsplan för sitt område.

13 Modell för närdemokrati Arbetsgruppens förslag om närdemokrati för det nya Lojo -Lojo stad utser en temporär ordförande för områdesdirektionen till det konstituerande mötet. Mötet väljer en ny ordförande. -Föredragande i Lojo stads områdesdirektion är utvecklingsdirektör Eero Soinio. -På Lojo stads webbplats avsätts egna sidor för närdemokratin, där material från mötena för områdesdirektionen och områdeskommittéerna samt annat kommunikationsmaterial läggs ut. -En egen strategi utarbetas för närdemokratin. -Uppföljning av hur väl närdemokratin fungerar görs regelbundet.

14 Modell för närdemokrati, övriga forum Ambulerande fullmäktigemöten Fullmäktige i det nya Lojo sammanträder 2 gånger per år på olika håll i den nya kommunen utöver stadens fullmäktigesal. Kommuninvånarna kan komma till sammanträdena och lyssna på samma sätt som till fullmäktigesalen idag. Områdesforum I samband med fullmäktiges ambulerande möten, före eller efter dem, arrangeras områdesforum, där alla kommuninvånare är välkomna att diskutera om aktuella frågor med fullmäktigeledamöterna. Byhövdingsträffar Byhövdingsträffar arrangeras kring vissa teman 3 gånger per år under koordinering av Lohjan kylät ry. Till byhövdingsträffarna kallas ordförandena för bya- och stadsdelsföreningarna, ordförandena för andra föreningar och genom förmedling av dem även vanliga kommuninvånare.

15 Inflytanderåd För att höra grupper som anlitar olika tjänster inrättar staden inflytanderåd (för barnfamiljer, unga, specialgrupper, äldre, företagare och liknande), där representanter för grupper som anlitar olika tjänster inom det nya Lojo samlas och möter tjänsteinnehavarna som ansvarar för verksamheten i fråga. I råden kan invånarna, företagarna och tjänsteinnehavarna framföra utvecklingsförslag som gäller servicen och utbyta information och erfarenheter. Områdeskommittéerna lämnar efter sina behov förslag till områdesdirektionen om att inrätta råd inom sina områden. Tjänstemännen inom berörda områden ska medverka på rådsmötena. Modell för närdemokrati, övriga forum

16 Modell för närdemokrati Genomförande av modellen för närdemokrati i det nya Lojo, förslag Lojo stad och Lohjan kylät ry kallar tillsammans föreningarna inom de åtta områdena till områdesmöten som ska starta modellen för närdemokrati. Kallelserna skickas per e-post till föreningar som har verksamhet i områdena. Kallelserna läggs även ut på Lojo stads webbplats och i de lokala tidningarna. Kallelserna till de första mötena och föredragningslistorna bereds i samarbete mellan områdeskoordinatorn och Lohjan kylät ry. Möten för områdeskommittéer ordnas enligt dagordningen i de åtta områden som anges i modellen för närdemokrati och kommittéerna utses på mötena. En representant för Lojo stad medverkar på de första områdesmötena och sörjer för att mötena förlöper smidigt. Områdeskommittéerna väljer sina representanter i områdesdirektionen (2 repr./område) på sitt första möte och behandlar de övriga ärendena på föredragningslistan. Områdesdirektionen sammanträder till ett konstituerande möte våren 2013. På mötet medverkar fullmäktigegruppernas representanter, de ledande tjänsteinnehavarna, de representanter som områdena har utsett och utvecklingsdirektör Eero Soinio som föredragande. Modellen för närdemokrati genomförs därefter på det sätt som framförs i den modell som har godkänts av sammanslagningsstyrelsen.


Ladda ner ppt "Närdemokrati Modell för närdemokrati i nya Lojo. Närdemokrati Med närdemokrati avses vanligen att invånarna deltar i beslutsfattandet om sin egen närmiljö."

Liknande presentationer


Google-annonser