Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionförvaltningen i Finland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionförvaltningen i Finland"— Presentationens avskrift:

1 Regionförvaltningen i Finland 1.1.2011

2 Statens regionförvaltning reformerades 1.1.2010
Statens regionförvaltning reformerades genom en omfattande totalrevision från och med ingången av 2010. De tidigare mest centrala statliga regionförvaltningsmyndigheter uppgifter koncentrerades och omorganiserades i två nya regionförvaltningsmyndigheter regionförvaltningsverket (6 ämbetsverk) närings-, trafik- och miljöcentralen (15 centraler)

3 Ändringen av statens regionförvaltning
länsstyrelserna arbetskrafts- och näringscentralerna regionala miljöcentralerna miljötillståndsverken vägdistrikten arbetarskyddsdistrikten 6 x regionförvaltningsverk (RFV) 15 x närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) Tidigare ämbetsverk: Nuvarande ämbetsverk: Uppgifterna Personalen Reformen berörde ca 5600 personer

4 Rollerna och arbetsfördelningen för regionförvaltningsmyndigheterna
Statens regionförvaltning svarar för verkställnings- och utvecklingsuppgifter inom statsförvaltningen samt för styrningen av verkställandet inom regionerna svarar för tillsynen över att lagstiftningen förverkligas och till vissa delar för rättsskyddet inom regionerna Landskapsförbunden svarar för det strategibaserade utvecklandet av regionerna svarar för vissa lagstadgade uppgifter som har samband med regionutvecklingen svarar för uppgifter som kommunerna ger landskapen

5 Landskapsförbunden Landskapsförbunden är lagstadgade samkommuner som fungerar enligt principerna för kommunalt självstyre. Förbunden fungerar som lagstadgade regionutvecklings- och landskapsplanläggningsmyndigheter och är således de ledande planerings- och intressebevakningsenheterna inom landskapet. Uppgifterna inkluderar utarbetning av landskapsprogram, planer och verkställighetsplaner för dem utarbetning av regionala EU-program ansvaret för planeringen av markanvändningen Landskapsförbunden har förutom den lagstadgade verksamheten flera frivilliga uppgifter som hänför sig till varje områdes egna särdrag. Det finns 18 landskapsförbund i Finland.

6 Statliga regionförvaltningens nya struktur
Den nya myndighetsstrukturen utgör grunden för framtida omorganiseringar av uppgifterna inom den statliga regionförvaltningen. Reformen förstärkte landskapsförbundens roll i egenskap av regionförvaltningsmyndighet genom att koncentrera regionala utvecklingsuppgifter till förbunden liksom beslutanderätt i fråga om resurser som hänför sig till dem. Skogscentralerna kopplades i samband med reformen funktionellt till den statliga regionförvaltningen. I landskapet Åland grundades Statens ämbetsverk på Åland som ett statligt regionförvaltningsämbetsverk från och med den 1 januari Dit har man koncentrerat den tidigare länsstyrelsens verksamhet.

7 De nya regionförvaltningsmyndigheternas verksamhetsidéer
Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) främjar regionalt utvecklande genom att sköta statsförvaltningens verkställnings- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. Centralen främjar bl.a. företagande, arbetsmarknadernas funktion, kompetens och kultur, trafiksystemets funktionalitet och trafiksäkerhet, en god miljö, hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna, invandring, integrering av invandrarna samt sysselsättningen av dem inom regionerna. Regionförvaltningsverket (RFV) främjar regional jämställdhet genom att sköta lagstiftningsmässiga verkställnings-, styrnings- och tillsynsuppgifter inom områdena. Verket främjar bl.a. förverkligandet av de grundläggande rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till grundläggande service, miljöskydd, hållbart utnyttjande av miljön, intern säkerhet samt en sund och säker levnads- och arbetsmiljö inom regionerna.

8 Myndigheternas områdesindelning och verksamhetsställen

9 Myndigheternas uppgifter och organisation

10 Överdirektör Administrativa enheten (6) Magistraterna Kommunerna SHM
Strategiska styrningen Verksamhetsmässiga styrningen Samarbetet inom den strategiska styrningen SHM UVM JM ANM FM JSM IM MM Överdirektör Arbetarskyddet (5) Utredning och förebyggande av orsakerna till allvarliga olycksfall i arbetet och anmälda yrkessjukdomar Annan tillsyn som sker på kundinitiativ Tillsyn på myndighetsinitiativ Produkttillsyn Deltagande i behandlingen av arbetsbrott Basservicen, rättsskyddet och tillstånden (6) Social- och hälsovården Miljöhälsovården Alkoholförvaltningen Servicen inom utbildningsverksamheten Konsument- och konkurrens- ärenden Utvärdering av basservicen Andra uppgifter Räddningsväsendet och beredskapen (6) Samordnandet av beredskapen Polisen (3) Regionalt myndighetssamarbete som hör till ansvarsområdet Utvärdering av basservicen för polisväsendets del Samordning av beredskapen och beredskapsplaneringen för polisväsendets del Andra polisiära uppgifter som föreskrivs i polisförvaltningslagen och -förordningen Miljötillstånden (4) Ärenden som ingår i vattenlagen miljöskyddslagen Administrativa enheten (6) Koncentrerade stöduppgifter Regionförvaltningens informationstjänst -enheten Magistraterna 10 Kommunerna

11 Administrativa enheten
Strategiska styrningen Verksamhetsmässiga styrningen Samarbetet vid den strategiska styrningen MM KM ANM JSM UVM IM Direktör för centralen (chef för ett ansvarsområde) Miljön och naturresurserna (13) Miljöskyddet Användning av områden Naturvård Vattenvård och uppföljning av tillståndet med miljön Utveckling och närområdssamarbete Användning och vård av vattentillgångar Trafiken och infrastrukturen (9) Planering av väg- och trafikförhållanden Uppköp inom väghållningen Kund- och myndighetsservice Ordande av kollektivtrafiken Andra uppgifter som har anknytning till trafiken och infrastrukturen Näringarna, arbetskraften, kompetensen ja kulturen (15) Sysselsättning, företagande ja kompetens Strukturfondsärenden Innovationer och internationaliserad affärsverksamhet Bibliotek, motions- och ungdomsväsendena Internationella uppgifter och närområds- samarbetet Landsbygd och energi Invandring och etniska förhållanden Administrativa enheten Koncentrerade stöduppgifter Regionförvaltningens informationstjänst -enheten Skogscentralerna TE-byråerna Landskapsförbunden 11

12 Strategiska styrningen av regionförvaltningsmyndigheterna
Regionförvaltningsverkens samt närings-, trafik- och miljöcentralernas strategiska planering och styrning sker i samarbete mellan de ministerier som styr dessa ämbetsverk. Båda myndigheterna får ett strategidokument för regeringsperioden. För varje regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentral utarbetas ett strategiskt resultatavtal för regeringsperioden, och den ses över årligen. Innehållet i det strategiska resultatavtalet härleds ur strategidokumentet.

13 Styrningen av statens regionförvaltning
KOORDINERANDE MINISTERIET ÖVRIGA MINISTERIER OCH CENTRALA ÄMBETSVERK STRATEGIDOKUMENT ramarna, andra tväradministrativa program, strategidokument, politikprogrammen, Regeringsprogrammet, regeringens internationella konventioner Verkställighetsplaner (TOTSU) Landskapsprogram Verksamhets- mässigt resultatavtal Strategiskt resultatavtal

14 Mera information

15 Mera information Landskapsförbunden


Ladda ner ppt "Regionförvaltningen i Finland"

Liknande presentationer


Google-annonser