Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöprojekt på Gården i Ragnabo ”Ett kretsloppstänkande i vatten”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöprojekt på Gården i Ragnabo ”Ett kretsloppstänkande i vatten”"— Presentationens avskrift:

1 Miljöprojekt på Gården i Ragnabo ”Ett kretsloppstänkande i vatten”
Reglerad dränering, under- & över- bevattning, magasinering av avrinningsvatten samt våtmark

2 Gården ägs och drivs av Bertil och Marie-Louise Aspernäs och består av cirka 51 ha mark, i ett sammanhängande stycke samt byggnader. 39.3 ha öppen jordbruksmark, sandig mo med relativ lite sten, mestadels flack mark. 10 ha hagmark, lövträd såsom bok, björk, lite ek, Vi bedriver växtodling: spannmål och stärkelsepotatis och vi har båda jobb utanför gården. Ingen djurhållning finns numera på gården. Stallgödsel köpes in från närbelägen gård i närheten.

3 Gården i Ragnabo är belägen i Södra Kalmar
län utmed Kalmarsund och Östersjön Gårdscentrum Planskiss över gården. Vi ligger nära inpå Bergkvara samhälle. Vi har villabebyggelse som grannar i tre väderstreck. I norr ligger en granngård. Från gårdscentrum till Kalmarsunds (Östersjön) vattenlinje har vi cirka 900 meter. På skissen syns våtmarken och vattenmagasinet (dammen) som blåmarkerat område. Kalmarsund

4 Intagningsdamm Vattenmagasin Gårdscentrum Hagmark Jordbruksmark
3 nya landskapselement har tillkommit på gården sedan vi gick med i pilotprojekt 2004 tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar, SLU och Torsås kommun: Vattenmagasin, intagningsdamm, våtmark Vattenmagasinet byggdes hösten 2004 och våtmarken vintern 2004/2005. Vattenmagasinet fylles med avrinningsvatten från norrut belägen åkermark via intagningsdamm och dräneringsanläggning. Vid högvatten kan dammen även fyllas med vatten söderifrån, som då även kan ha inslag av något bräck vatten. Väl utblandat med sötvatten ger detta inga problem. Tvärtom i det fallet dammen sinar under sommaren så går det att försiktigt fylla på med lite bräck vatten. Våtmark Våtmark

5 Befintlig dräneringsanläggning
C F D Sammanlagd längd på dräneringsledning: meter Ledningsdelning: meter Ledningsdjup: cm Marklutrning: mestadels 3-5‰, men även upp till 17 ‰ Ledningar etablerade efter ca är av plast, övriga ledningar är av keramiskt material såsom tegel. En mängd s.k. stendiken finns också anlagda på gården sedan lång tid tillbaka (bristfällig plan över dessa och visas inte på skissen) Dräneringsanläggningen är idag re-konditionerad till nyskick till 90%, resterande 10% fungerar klanderfritt ändå. Ett cad-baserat kartsystem har byggts upp sedan Innehåller idag all data för fysisk planering på gården (endast markplanet). Koodinatsystem är Sweref 99 TM. Egen uppmätning av fixpunkter har gjorts med utrustning som använder både GPS och GLONAS sateliter, såväl kodmäting (code phase) och bärvågsmätning. Trimble GNSS R8 och virtuell referensstation från Metria's servrar har använts. Fixpunkterna har cm-precision. E Färgkodning efter anläggningsår: Cyan: < år 1946 Röd: < år 1981 Gul: < år 2009

6 Norr Reglerad reglering med 10 dämningsbrunnar Dämningsbrunn Reglerdon
Denna bild visar vilka områden som idag har reglerad dränering. Östra (till höger) delen av området för reglerad dränering (5 dämningsbrunnar) anlades som pilotprojekt våren Dessa brunnar ligger vid gångväg respektive åkerkant. Övriga 5 dämningsbrunnar (till vänster) anlades på eget initiativ 2007 och ligger i åkermark med lock helt under marknivån för att inte vara odlingshinder. Konstruktionen visas i bildens nederkant. Dämningsbrunn Reglerdon Markör

7 Underbevattning i Norr 5 dämningsbrunnar Matarvattenledning Pump
Denna bild visar vilka områden som idag har underbevattning (kapillärbevattning). Matarvattenledningar anlagda 2005 på eget initiativ och ansluter till bevattningsdamm. Ledningarna har en sammanlagd längd av 704 meter. En sträckning norrut (en blindtarm idag) finns idag för en planerad utbyggnad (2010?) för ytterligare reglerad dränering och underbevattning av fält. En plan finnes att också ansluta existerande reglerbrunnar med underbevattning. Nedgrävda matarvattenledningar, bevattningsbrunn samt pumpsystem visas i bildens nederkant. Pump Matarvattenleding Styrdon

8 Konventionell bevattnings- anläggning med 8 hydranter Norr
Denna bild visar den konventionella bevattningssystemet. Stamledningar för konventionell bevattning anlagd på eget initiativ Ledningens sammanlagda längd är 742 meter och ansluter till bevattningsdamm. Bevattning används på sluttande fält (alltså ej lämplig för underbevattning). Stamledning Hydrant Bevattningsmaskin

9 Dämning ca. 50 cm över Östersjöns nivå Inget utflöde av
Reglerad dränering (dämning) pågår när bilden togs (31 oktober 2009). Man kan se vattenytan (och löven som flyter på ytan) stå över utloppsrörets nivå, alltså rinner inget vatten förbi, vilket också kan ses i den undre bilden inget vatten rinner ut till ’Östersjön’ och eventuell växtnäring som är löst i vattnet stannar således kvar i marken. Undre bilden visar även vattennivån i Kalmarsund (Östersjön). Sålunda har vi dämt upp cirka 50 cm. Dämningsnivån beror på vattenstånd i havet och nederbördsmängd på fältet. Inget utflöde av avrinningsvatten

10 Höstvete Reglerad dränering
Höstvete lider ingen skada av att marken har reglerad dränering. Ett överloppsskydd ser till att inte vattennivån (grundvattnet) kommer upp ’i dagen’ (blir synligt). Vit pinne (och en sten) markerar var brunnen är belägen (man måste ju kunna hitta reglerdonet när vårbruket skall börja). Dämningen pågår under vintern fram till vårbruket då man släpper ut vattnet. Då är det möjligt att köra på fältet. Efter avslutat vårbruk stänger man dräneringen och tar till vara på vattnet i markprofilen. Vattnet förbrukas av växtligheten men fylls på igen vid nederbörd. Inget vatten rinner ut i onödan.

11 Reglerad dränering Fånggröda
En fånggröda hjälper också till att hålla kvar restnäringen efter skörd. Fånggröda

12 Fånggröda Reglerad dränering

13 Reglerad dränering Underbevattning Fånggröda

14 Inga odlingshinder Reglerdon

15 Miljöeffekt Samhällsnytta: Bondenytta
Cirka kg N / ha i minskat läckage till omgivande vattensystem, enligt SLU Bondenytta Högt näringsutnyttjande i växtodling Minimal restnäring Restnäring till vattenmagasin, kretslopp Tryggad vattentillgång, även torr år Mer precis växtodling: mängd insatsmedel kontra skörd, hög ’verkningsgrad’ på växtodlingen Säker odlingsekonomi

16 Befintlig dräneringsanläggning
Utgångsläge är ett befintligt system, optimalt byggt för enbart dränering (1-funktionellt) Modifiering krävs för reglerad dränering Måste tänka 2-funktionellt (dränering & dämning) Ytterligare modifiering krävs för underbevattning Måste tänka 3-funktionellt (dränering, dämning & kapillärbevattning) Kräver kunskap om befintlig anläggning och jordens vattenföringsförmåga Kräver att befintligt system är funktionsdugligt Kräver viss skötsel

17 Kompromisser & Betjäningsarea
Kompromiss mellan optimal placering och begränsningar i befintligt system Betjäningsarea per brunn beror på befintligt system beror på lutning och jordens täthet kan variera p.g.a ej önskade brukningshinder beror på underbevattning eller reglerad dränering Underbevattning något lägre betjäningsarea Ev. gamla diken (stendiken, ’blindgångare’) måste tätas vid brunn Risk för icke önskat förbi läckage av vatten Viktigt vid underbevattning

18 Byggnadssätt Reglerad Dränering
Reglerad dränering kan anläggas på olika sätt. Reglerdon är av lite olika slag. Fast eller förändningsbar höjd på ståndarrör Dämning av ingående eller utgående vatten Fasta men utbytbara ståndarrör av olika höjd. Brunnsplacering och lock: Brunnslock i eller under markplanet Brunnen på eller i ansluting till jordbruksmark Friliggande eller i kulvert Regleringsprincip: Byte ståndarrör Reglering i kontinuerliga steg Reglering via till och från dämning via rep

19 Dämningsbrunn i kulvertledning
A Dämningsbrunn i kulvertledning Kulvert Inom 6 m radie tät ledning Fast höjd på ståndarrör Dämning av ingående vatten Dämningsbrunn i kulvertledning Brunnslock under markplanet Till och från reglering via rep Dämningsbrunn

20 Dämningsbrunn på stamledning
Stickledning Dämningsbrunn Fast höjd på ståndarrör Dämning av utgående vatten Dämningsbrunn på stamleding Brunnslock under markplanet Till och från reglering via rep Inom 6 m radie tät ledning

21 Dämningsbrunn intill kulvertledning
C Dämningsbrunn intill kulvertledning Kulvert Inom 6 m radie tät ledning Stamledning Stamledning Dämningsbrunn Korsande ledningar Slambrunn Fast höjd på ståndarrör Dämning av utgående vatten Dämningsbrunn intill kulvertledning/slambruin Brunnslock under markplanet Till och från reglering via rep Stamledning Kulvert

22 Dämningsbrunn intill kulvertledningar
Stickledning Stamledning Kulvert Kulvert Stickledning Dämningsbrunn Stamledning Kulvert Fast höjd på ståndarrör Dämning av utgående vatten Dämningsbrunn intill kulvertledning/slambrunn Brunnslock under markplanet Till och från reglering via rep Slambrunn Stamledning Inom 6 m radie tät ledning Kulvert

23 Dämningsbrunn utmed åkerväg
Stamledning Inom 6 m radie tät ledning Steglös höjd på ståndarrör (från full dämning till ingen dämning) Dämning av utgående vatten Dämningsbrunn på stamledning Brunnslock i markplanet Stamledning Stickledning Stickledning Åkerväg

24 Dämningsbrunn utmed åkerväg
F Dämningsbrunn utmed åkerväg Stamledning Åkerväg Stickledning Stamledning Inom 6 m radie tät ledning 3 alternativa höjder på ståndarrör (full dämning, halv dämning, ingen dämning) Dämning av utgående vatten Dämningsbrunn på stamledning Brunnslock i markplanet Reglering via utbytbara ståndarrör Stickledning Stamledning Åkerväg Dämningsbrunn


Ladda ner ppt "Miljöprojekt på Gården i Ragnabo ”Ett kretsloppstänkande i vatten”"

Liknande presentationer


Google-annonser