Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsökande ungdomsverksamhet ur ministeriets synvinkel idag och i framtiden Mikko Ollikainen Stefan Wallins specialmedarbetare, fullmäktigeordförande i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsökande ungdomsverksamhet ur ministeriets synvinkel idag och i framtiden Mikko Ollikainen Stefan Wallins specialmedarbetare, fullmäktigeordförande i."— Presentationens avskrift:

1 Uppsökande ungdomsverksamhet ur ministeriets synvinkel idag och i framtiden Mikko Ollikainen Stefan Wallins specialmedarbetare, fullmäktigeordförande i Malax

2 Ungdomsarbete överlag i Finland •Generellt; finns en stark politiskt vilja över ministeriegränserna att stöda ungdomsarbetet (politikprogrammet) – ungdomsarbete ändrats massor, (nätet, brist på ungdomsledare) •Största delen av ungdomarna i Finland mår bra •Sociala och andliga marginaliseringen ökat bland barn och ungdomar •Ungdomsarbetslösheten rekordhög, över 20 procentenheter, i februari 34991 unga under 25 år arbetslösa, i april 30829 unga. Nu säkert högre pga. examinationer •Tilläggsbudgeten är en sysselsättningsbudget, 300 miljoner euro, ungdomsarbetslösheten prioriteras. •Vi (Stefan Wallins butik) ger 24 miljoner euro av tipsvinstmedlen till praktikplatser inom främst tredje sektorn (ungdoms-, idrotts- och olika typer av kulturinstitutioner) 4800 unga anställs - Ger rutiner och framtidstro, meningsfylld dag och ansvar - Viktigt att vi inte gör samma misstag som i början av 1990-talet - t.ex. ungdomsarbete Allians många ansökningar (igår 312 ansökningar, 730 unga anställs)

3 Medlen till ungdomsarbete 1995-2010 Totalt 59,3 miljoner euro år 2010 (tipsmedel 46,3 miljoner)

4 Hur fördelas dessa? •Ungdomsenheten fördelar medel till över 100 olika ungdomsorgansationer eller kommuner - många t.ex. ungdomsorganisationer delar ut till ungdomsförbunden •Massor med ansökningar - utgångsläget är att projekten skall ha en bred prägel, helst nationell (hård konkurrens) - t.ex. nätprojekt, sirkus, dansverksamhet, minoritetsprojekt, uppbyggande ungdomsarbete i Kauhajoki och Jokela, t.ex. • Från statens budgetmedel (13 milj. euro) - Arbetsverkstäderna 7,75 miljoner euro ( + 6,9 %) - Uppsökande ungdomsverksamhet 4,65 miljoner euro (+ 3 milj tilläggsbudget)

5 I regeringsprogrammet om politikprogrammet: 1.en tidig identifiering av hot om att barn och unga marginaliseras och mår dåligt och stöd i samband med detta 2.en minskning av behovet att omhänderta barn och unga 3.en minskning av hälsoskillnaderna bland barn och unga samt främjande av sunda levnadsvanor och mental hälsa 4.förbättrande av barnfamiljernas välfärd, ekonomiska ställning och de tjänster som erbjuds dem 5.stöd för föräldraskap och stärkande av den sociala gemenskapen 6.utbildning och sysselsättning av unga 7.främjande av barns och ungas medborgarfärdigheter, hörandet av barn och unga, fritidsverksamhet för barn och unga och deltagande 8.en förbättring av kunskapsunderlaget för uppföljning av barns och ungas levnadsförhållanden, särskilt fattigdom bland barn 9.utvecklande av bedömningen av hur beslut påverkar barnen 10.information om och främjande av barnens rättigheter

6 Uppsökande ungdomsverksamhet •Startade 2008 och vuxit kraftigt sedan dess •Uppgift att hjälpa ungdomar under 29 år som är utanför studie- eller arbetslivet. •Stort behov! •Unga erbjöds hjälp från offentliga sektorn för att komma på rätt köl igen – jobb, utbildning, arbetsverkstäder, vård – i övrigt risk för marginalisering och utanförskap •Arbetet utförs mestadels i arbetspar, jobbarna olika bakgrund; t.ex psykologer, lärare, socionomer, ungdomsarbetare osv. •Når unga på olika sätt t.ex via skolan, ungdomsgårdar, myndigheter, på stationen, sociala nätverk osv.

7 Uppsökande ungdomsarbete resultat från 2008 •Verksamhet i 148 av 400 kommuner •I oktober 2008 hade 88 manarbetsår tillkommit. •Under är 2008 kontakt med 1999 ungdomar (716 flickor). • 1455 hänvisade vidare till utbildning, arbetsförmedling, arbete, osv. 49 tog ej chansen, 53 tackade helt nej. •Största grupperna 15-17- åringar och 23-25-åringar •22,6 % ej fullbordat grundskolan •45,7% avlagt grundskolan Källa: Etsivä työparitoiminta raportti 1/2008

8 Uppsökande ungdomsarbete resultat från 2009 •Verksamhet i 40 % av kommunderna •Under är 2009 i kontakt med 8000 ungdomar. 95% under 25 år •jobbade med 3400 unga och 70% hänvisades vidare till utbildning, arbetsförmedling, arbete,vård osv. 2/3 pojkar 1/3 flickor. •10 % invandrare •Största grupperna 16-20 – åringar (66 %) •25% avbrutit andra stadiet, 25 grundskola avklarad, 13 % på andra stadiet, 7 % i grundskola, 7% andra stadiet avklarat, 4 % avbrutit gr.skolan, osv. Källa: Etsivä työparitoiminta /2010

9 Uppsökande ungdomsarbete resultat från 2009 •Hur i kontakt? - 27 % kom via föräldrar, kompisar eller den unga själv via nätet eller gatuarbetet (sociala kontakter) -Kom också via andra stadiet (15%), ungdomsarbete och arbetsverkstäder (14%) samt social och hälsovård (17%) •18 % är arbetslösa men ej anmält det till myndigheter •28 % arbetslösa •Inkomst; 20% föräldrar ger pengar, 12% arbetskraftsdagpenning, 22 22 % utkoststöd 26% annat??, 12 % studiestöd •Boende: 42% hemma, 30 % hyresbostad, övriga annat, ex. släkt

10 Kring 2010 och uppsökanden ungdomsverksamheten •Verksamhet i 164 av 341 kommuner •105 organisationer, 170 personer nu •Ökar ännu mera tack vare tilläggsbudget totalt beräknas 195 jobbare •40 nya organisationer med uppsökande verksamhet – nya orter med i verksamheten och de som har verksamhet sedan tidigare utökar •Behov finns – på större orter har det varit rusning •Bra samarbete över sektorgränserna (myndigheter) – myndigheterna vet nu vad det handlar om •Speciellt på andra stadiet är det stort samarbete med uppsökande verksamheten •Arbetskraftsmyndigheterna fått upp ögonen •NY ungdomslag – LAGARBETE ÖVER SEKTORERNA

11 Några ord om ungdomsarbetsverkstäder •finns i 264 kommuner och sysselsätter 1500 personer •totalt 18300 kunder 2009 ökning med 2700 personer - ungdomsarbetslöshet •Under 29 år 11304, under 25 år 9410 och under 17 år 788 personer. •ökning av invandrare, till verkstäderna kom personer med 68 olika modersmål (2004 25 olika modermål) •över 10 % av kunderna kommit via uppsökande ungdomsverksamhet eller direkt till verkstaden.

12 Förslag till ändring av ungdomslagen – träda i kraft 1.7.10 •Syftet att förbättra de ungas möjligheter att få offentliga tjänster som de behöver. Ska kunna få hjälp i ett tidigare skede. •Möjliggör sektorövergripande samarbete mellan myndigheterna på ett lokalt plan. •Nytt; - ett koordinerande kommunalt nätverk för vägledning av och tjänster för unga. I nätverket finns företrädare för verksamhetssektorer, som är centrala med avseende på ungdomar - undervisningsväsendet - socialväsendet - hälsovårdsväsendet - ungdomsväsendet ´- arbets- och polisförvaltningen - försvarsväsendet

13 Förslag till ändring av ungdomslagen – träda i kraft 1.7.10 •Nätverkets uppgifter hör att samla in information om ungdomarnas uppväxt- och levnadsvillkor samt att bedöma de ungas situation i syfte att stödja beslutsfattande och planer på lokal nivå. •Möjlighet för vissa myndigheter trots bestämmelserna om sekretess ska kunna lämna ungdomars identifierings- och kontaktuppgifter till representanter för det uppsökande ungdomsarbetet för att den unga ska kunna nås och erbjudas stöd i ett tidigt skede. OBS krävs den ungas godkännande!


Ladda ner ppt "Uppsökande ungdomsverksamhet ur ministeriets synvinkel idag och i framtiden Mikko Ollikainen Stefan Wallins specialmedarbetare, fullmäktigeordförande i."

Liknande presentationer


Google-annonser