Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

To be, or Not To be to take arms against a sea of troubles

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "To be, or Not To be to take arms against a sea of troubles"— Presentationens avskrift:

1

2 To be, or Not To be to take arms against a sea of troubles
William Shakespeare; Hamlet

3 HSB, Riksbyggen, SABO, Fastighetsägarna och Svensk Ventilation
Att ”förbjuda” kolfilterfläktar! inte är förenligt med funktionskrav hämmar teknikutveckling minskar konkurrensen och höjer kostnaden ytterligare försvårar miljonprogramsrenovering

4 Utsugsfläkt, kolfilterfläkt eller spiskåpa – vilken spisfläkt är mest effektiv och slösar minst energi? Energimyndigheten och Boverket har olika syn på saken? Kolfilterfläktar (recirkulerande fläktar) är bra ur energisynpunkt eftersom de inte drar ut uppvärmd inomhusluft. Dessutom kräver de ingen skorsten och är därför flexibla att placera i köket. Nackdelen har tidigare varit den dåliga osuppfångningsförmågan. Men nu finns det modeller som tar bort över 90 procent av matoset, att jämföra med bara upp till 60 procent tidigare. Med andra ord: en kolfilterfläkt kan vara lika bra som en utsugsfläkt. Detta enligt test av Energimyndigheten. Men hur är det med vattenångan, som ju stannar kvar i huset? - Det gäller att ha en bra helhetslösning, säger Helena Ahlkvist Johansson på Energimyndigheten. - Huset ska ha en väl fungerande ventilation. Spisfläkten ska i första hand ta hand om matoset och inte imman på fönstren. Med testet har vi visat att det finns kolfilterfläktar som är lika bra på att få bort matos som utsugsfläktarna. Kapaciteten har att göra med filtrets utformning och hur det är placerat i fläkten.

5 Boverket - Kolfilterfläktar strider mot byggreglerna, säger Wanda Rydholm, ventilationsexpert på Boverket. 
Boverkets föreskrifter är funktionsbaserade krav. Dessa ska tillgodoses genom rätt tillämpning och tolkning. - Men varken krav på god uppfångningsförmåga eller allmänna brandkrav uppfylls med installation av kolfilterfläkt/cirkulationsfläk. Wanda Rydholm vill helt avråda från att installera kolfilterfläkt i syfte att spara energi eller pengar. - De ventilerar inte bort föroreningar utan kör bara runt den förorenade luften i huset. Vilket i sin tur kan innebära att man vädrar mer - och därmed ”nollställer” den förväntade energivinsten. Dessutom blir fukt från matberedning kvar inomhus med risk för fuktskador i byggnaden.
 1. Ytterligare nackdelar är att kolfilterfläktar kan skapa för högt undertryck i huset. 2. En kolfilterfläkt kan också utgöra en brandfara, eftersom fett kan lagras framme på kåpan. 3. Den kräver mycket skötsel och underhåll med återkommande filterbyten, påpekar hon. Wanda Rydholm anser därför att lösningar med kolfilter endast kan accepteras i vissa fall, exempelvis i befintliga byggnader som inte har imkanaler och som inte i huvudsak används som bostad

6 Utsugsfläkt Kräver separat ventilationskanal. Fett fastnar i ett fettfilter. Matos, lukt och vattenånga förs ut från huset. För- och nackdelar: + Oftast bra osuppfångningsförmåga + För även ut vattenånga från huset - Drar ut uppvärmd inomhusluft - Kräver ventilationskanal som måste rengöras samt risk för brandspridning till andra lägenheter alt upp på vind - Fettfiltret måste rengöras regelbundet

7 Kolfilterfläkt Behöver ingen ventilationskanal. Fett fastnar i ett fettfilter. Ett kolfilter fångar upp luktämnen. För- och nackdelar: + Lätt att placera, kräver ingen skorsten + Sparar energi - Alla modeller är inte lika bra på att fånga upp os - Fettfiltret måste rengöras regelbundet - Kolfiltret måste bytas ut eller rengöras när det har mättats - För ej ut vattenånga från huset - Uppfyller ej Boverkets byggregler Siemens kolfilterfläkt LC958BA90 klarar att ta bort 93 procent av matoset. Foto: Oskar Lürén, Energimyndigheten

8 Spiskåpa Fungerar tillsammans med en fläktmotor som exempelvis kan placeras på vinden. Har vanligen reglerbara strypdon för att öka eller minska flödet. För- och nackdelar: + Oftast tystare än utsugs- och kolfilterfläktar + Oftast bra osuppfångningsförmåga + För även ut vattenånga från huset - Drar ut uppvärmd inomhusluft - Kräver ventilationskanal som måste rengöras samt risk för brandspridning till andra lägenheter alt upp till vind - Fettfiltret måste rengöras regelbundet

9 Aktuellt ärende Mark- och miljödomstolen avslog nyligen Genovas överklagan om att godkänna deras lösning med kolfilterfläktar. Lösningen anses inte uppfylla författningskraven men Genova ger inte upp. För drygt ett år sedan började tvisten om kolfilterfläktar i Uppsala. Då fick byggherren Genova ett startbesked för att bygga nya bostadsrätter men med ett villkor att kolfilterfläktar inte accepterades som spisfläktar.

10 Aktuellt ärende Byggnadsnämnden hävdar att en kolfilterfläkt inte kan ersätta en spiskåpa med forcering. De anser att kolfilterfläktar inte uppfyller byggreglerna, BBR18, BFS 2011:6, med hänvisning till kapitel 6:21, 6:2524 och 6:2525. Byggherren anser dock att reglerna uppfylls med motivationen att: 1. en kolfilterfläkt tar bort lukt och emissioner 2. fukt förs bort genom ökad grundventilation i köket (15 l/s). Byggnadsnämnden skriver: "Återluft av luft från kök får inte ske, vilket i sig diskvalificerar en kolfilterfläkt". Uttalandet är märkligt eftersom BBR kravet handlar om återluft från kök till ett annat rum. En kolfilterfläkt använder cirkulationsluft som går runt i samma rum.

11 Ökat underhåll fäller avgörandet
Länsstyrelsen godkänner lösningen. De bedömer att ett system med kolfilterfläkt kombinerat med ett förstärkt fast frånluftsflöde kan uppnå ett tillfredställande inomhusklimat. Men de avslår överklagan på grund av underhållet som krävs för att fläktarna ska bibehålla en god funktion. De håller med byggnadsnämnden om att det är olämpligt att installera kolfilterfläktar i nya bostäder eftersom det finns en risk att kraven på luftkvalitet inte kan uppfyllas på lång sikt.

12 BBR ställer inte krav på driften
Länsstyrelsens beslut är förvirrande. De godkänner lösningen med kolfilterfläktar men säger samtidigt att de inte får installeras för att det finns en risk att underhållet brister. Byggherren förstår inte motiveringen och menar att alla typer av fläktar kräver sitt underhåll. De har därför överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen. Byggreglerna ställer krav på produktionen och inte på driften.

13 Klarar kolfilterfläktar funktionskraven i BBR?
Eller är de förbjudna? BBR krav som man refererar till är exempelvis: krav på god uppfångningsförmåga återluftföring brandkrav. Fläkten och uppfångningen måste vara effektiv och osuppfångning är det mått man använder för att mäta hur effektiv fläkten är. Resultatet anges i procent och kan mätas enligt SS-EN Elektriska hushållsapparater – Köksfläktar och liknande anordningar – Funktionsprovning

14 6:21 Allmänt Allmänt råd 6:2524 Frånluft 6:2525 Återluft
Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt. Allmänt råd Vid projektering är det viktigt att ta hänsyn till hur nedsmutsningen av luften varierar över tid och i byggnaden. Nedsmutsning som kan förväntas vara lokal och tillfällig tas lämpligen om hand med punktutsugning, t.ex. köks- och badrumsventilation med forceringsmöjlighet. 6:2524 Frånluft Frånluft ska i första hand tas från rum med lägre krav på luftens kvalitet. Vid dimensionering av frånluftsflöden i hygienrum och kök ska hänsyn tas till fuktbelastning och förekomst av matos. Ventilation i kök ska utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen. 6:2525 Återluft Återluft till rum ska ha så god luftkvalitet att negativa hälsoeffekter undviks och besvärande lukt inte sprids. Återföring av frånluft från kök, hygienrum eller liknande utrymmen får inte ske. Återluft i bostäder tillåts endast om installationen utformas så att luft från en bostad återförs till en och samma bostad. Återluftsflödet bör kunna stängas av vid behov

15 Boverket - BBR 19 säger följande
God luftkvalitet i rum och att luft inte får innehålla föroreningar i en koncentration som medför besvärande lukt är grundkrav. Som råd anges att lokal tillfällig nedsmutsning lämpligen tas omhand med punktutsugning, t.ex. köksventilation med forceringsmöjlighet. Vidare anges att frånluft i första hand ska tas från rum med lägre krav på luftkvalitet och att frånluftsflödet i kök ska ta hänsyn till fuktbelastning och förekomst av matos. Ventilation i kök ska utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen. Återluft ska ha god luftkvalitet och besvärande lukt får inte spridas. Återföring av frånluft från kök får inte ske. Rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder avsedda för matlagning ska ha möjlighet till forcerad ventilation eller vädring. Vädring ska kunna ske genom ett öppningsbart fönster eller vädringslucka.

16 Ur detta kan man tolka att om alternativ till forcering är öppningsbart fönster eller vädringslucka måste en produkt/funktion som kolfilterfläkt med god uppfångningsförmåga vara en lösning som klarar BBR- kraven? Fönsterlösningen ses som ett alternativ till forcerad frånluft för uppfyllande av funktionskraven? Att krav på god uppfångningsförmåga uppfylls av vissa kolfilterfläktar enligt Energimyndigheten underlättar. I tidigare utgåvor av BBR godtogs 75 procent uppfångningsförmåga, det får anses vara god uppfångningsförmåga och god teknisk praxis. Frågor Boverkets svar till branschen haltar mot BBR19? Om Boverkets diarieförda svar gäller borde funktionskraven i kommande BBR20 justeras.

17


Ladda ner ppt "To be, or Not To be to take arms against a sea of troubles"

Liknande presentationer


Google-annonser