Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvasterbotten.se Mycket på gång kring innovation •Innovationsindex g.m Reg Lab •Flernivåstyre i Östersjöregionen •Innovationsupphandling •Förväntad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvasterbotten.se Mycket på gång kring innovation •Innovationsindex g.m Reg Lab •Flernivåstyre i Östersjöregionen •Innovationsupphandling •Förväntad."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvasterbotten.se Mycket på gång kring innovation •Innovationsindex g.m Reg Lab •Flernivåstyre i Östersjöregionen •Innovationsupphandling •Förväntad FoI propp 2012 •Förväntad Nationell Innovationsstrategi 2012 •Digital Agenda Europa och Ms 2012 1

2 www.regionvasterbotten.se Utgångspunkter i ”länsuppdraget” •EU 2020 strategin •Smart och hållbar tillväxt för alla Fem målen: - höja sysselsättningsgraden, - höja FoU:s andel av BNP, - minska utsläppen av växthusgaser, - förbättra utbildningsnivån, - främja social delaktighet •RUS 2007- 2013 (rev 2010)

3 www.regionvasterbotten.se LÄNETS PRIORITERINGAR SMART TILLVÄXT T ex: •Utveckla Smarta Specialiserings Strategier •Utveckla IKT lösningar och digitala tjänster, bland annat genom framtagande av Digital Agenda för Västerbottens län •Stimulera tjänsteinnovation inom bland annat offentlig sektor samt stärka innovativa miljöer i näringslivet •Skapa marknadskompletterande finansieringslösningar och stärka tillgången till riskkapital

4 www.regionvasterbotten.se HÅLLBAR TILLVÄXT T ex •Öka naturresursernas bidrag till den regionala ekonomin genom att stimulera ytterligare vidareförädling, tjänsteproduktion och effektiv resursanvändning •Öka inslaget av entreprenörskap i hela utbildningsväsendet •Offensiv satsning på besöksnäringen för att skapa exportmogna destinationer, produkter och framgångsrik marknadskommunikation •Förbättra möjligheterna för kulturskapare och entreprenörer inom de kulturella och kreativa näringarna samt öka samverkan mellan näringsliv och kultur

5 www.regionvasterbotten.se TILLVÄXT FÖR ALLA T ex: •Satsningar på välutbyggd infrastruktur och IKT- lösningar för utveckling i hela länet •Möta behovet av kompetensförsörjning och arbetskraftsbehov •Skapa samverkanslösningar och pendlingsmöjligheter för bredare arbetsmarknadsregioner inom och över regionens gränser •Ytterligare insatser för att stärka jämställdhet, integration och mångfald på arbetsmarknaden samt arbetskraftsinvandringen •Satsningar för kompetensutveckling, livslångt lärande och validering

6 www.regionvasterbotten.se Sammanfattning •Inom Smart tillväxt prioriterar länet bland annat att ytterligare stärka länets globalt konkurrenskraftiga innovativa miljöer inom näringslivet och inom universitetens starka forskningsområden. Länet vill även se en fortsatt bredbandsutbyggnad i mindre tätorter, småorter och glesbygd •Inom Hållbar tillväxt prioriterar länet bland annat att öka naturresursernas bidrag till den regionala ekonomin genom att ytterligare stimulera vidareförädling, tjänsteproduktion och effektiv resursanvändning. Länet vill också tillvarata möjligheterna med länets förnybara energikällor och vidare satsning på energieffektivitet •Inom Tillväxt för alla prioriterar länet bland annat att stärka urbana, rurala och glest befolkade områdens attraktion bland annat genom stärkt funktionalitet samt satsningar på välutbyggd infrastruktur och IKT- lösningar för utveckling i hela länet

7 www.regionvasterbotten.se

8 juniseptember Samtal med lokala och regionala företrädare RS, 3 juni Processplan presenteras RF, 16 juni Processplan presenteras Information om preliminära analys- & uppföljningsresultat november Utvecklingsråd AU, 26 november Utvecklingsråd RS, 8 december RF, 15 december Summering av samtalen med lokala och regionala företrädare Länets prioriteringar Analys & Uppföljningsrapporter publiceras BESLUT REMISSTID 24 januari -11 AU, 10 februari BESLUT

9 www.regionvasterbotten.se Gemensamt REGIONALT INNOVATIONSSYSTEM "Ett innovationssystem består av de nätverk av organisationer, människor och spelregler inom vilket skapande, spridning och innovativ exploatering av teknologi och annan kunskap sker. Innovationssystem är också en effektiv metodik för att, med hjälp av satsningar på forskning, utveckling och andra innovationsfrämjande åtgärder, stimulera förnyelse och därigenom en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällelig utveckling.” (Vinnova) Hållbar tillväxt inom företagande forskning och utbildning Spets Regionala strategiska utvecklingsområden -Innovationer, entreprenörskap och kompetenscentra Vinnova Innovationsbron Tillväxtverket Affärsplaner i Västerbotte n Innovations- Slussar Uminova Innovation Incubator UBI Innovationer och EntreprenörskapBranschinriktade kompetenscentra och kluster Innovation Västerbotten Umeå universitet B-park IUC- BOTHNIA Entreprenörcentru m GIS- klustret i Lycksele Skogstekniska klustret (4 kn) Process IT Innovation The Lodge och UCIA Service Providers Regionala och nationella aktörer med särskilda tjänster relevanta för innovationssystemet Bas Generella aktörer och stöd på regional nivå Nisch Specifika stöd till prioriterade målgrupper Automotiv- winter testing Jurister och Revisor er Läns- Styrelsen i Västerbotte n ALMI Nord Ung Företagsamh. (ungdomar) Handels- kammaren i Västerbotte n Region Västerbotte n Banker Kreditgaran ti föreningen Konstnärli gt Campus Riskkapital och affärsänglar såsom ACKRA Invest, Uminova Invest, Sparbanksstiftelsen mfl. Inlands- innovation Partner- Invest ENS vid UmU Lands- tinget Svenskt Näringsliv och Företagarna VIA (utländska investerare ) Arbetsför- medlingen (arbetslösa ) Companion (social ekon) ALMI (etniska grp Kvinnor) Export- rådet Connect Norr START och B.I.C Factory unga företag Venture Cup i Västerbott en LTU SLU Länets Kommune r Utbildningsanordnare

10 www.regionvasterbotten.se Value added (GRP) - Average annual growth 1993-2007 TW 100616

11 www.regionvasterbotten.se RDP areas of competence in R&D  Biotechnology / Medical Technology  Plant Biotechnology  Digital technology  Industrial Design  Forest Technology  Wood Technology  Security and vulnerability  The ecologically sustainable society  Goods and services based on forest and wood  The energy based on renewable raw materials  Goods and services based on minerals  Testing based on the cold climate  Tourism and experiences based on nature and culture  The interaction of supply and service-producing firms

12 www.regionvasterbotten.se Postulat •Den regionala utvecklingsstrategin för Väster- bottens län tar sin utgångspunkt i strategin för Europa 2020. Naturligt att se länets tillväxtarbete som en del i EU:s utvecklingsarbete. •Omvända lika naturligt att EU tillför resurser för regionen att utvecklas, utgör en förutsättning för att regionen skall kunna bidra till ett mervärde i EU.


Ladda ner ppt "Www.regionvasterbotten.se Mycket på gång kring innovation •Innovationsindex g.m Reg Lab •Flernivåstyre i Östersjöregionen •Innovationsupphandling •Förväntad."

Liknande presentationer


Google-annonser