Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg."— Presentationens avskrift:

1 Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg

2 Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Budgetuppföljning Analys: • Skolorna gick 2010 och 2011 med gemensamt överskott på 900’. Budgeten 2012 visade på 1,1 Mnkr överskott, men prognosen är 127’. • Engångshöjning förskollärarlöner 2011 togs ej med vid uppräkningen av elevpengen inför 2012. • Förskoleklass – årskurs 9: 20 elever fler än budgeterat. • Skolbarnsomsorg: 30 barn fler än budgeterat. • Samverkansavtal med alla kommuner i Skåne innebar att barn/elevpeng skall räknas lika, ökad kostnad.

3 Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Kort beskrivning av 2012-års verksamhet Vi är inne i en orienteringsfas kring vad vi ska fokusera på inför framtiden. Pågående utvecklingsområden: •Ämnes- och lärarbehörighet samt lärarlegitimation •Tydliggörande av yrkesrollerna barnskötare/förskollärare •Projektet ”Tidiga insatser” •Fortbildning för all skolpersonal i formativ bedöm. •Seniorlärare •Närvaroprojekt •Tillsyn av fristående förskolor •Vårdnadshavarenkät genomförd

4 Viktigaste orsakerna för att flytta till Tomelilla: 1.Byte av boendeform 2.Få en lugnare tillvaro 3.Träffat kärleken 4.Ändrade familjeförhållanden 5.Nära naturen 6.Nytt arbete 7.Närmare släkt 8.Kommunikationerna 9.Nära havet 10.Bättre väder 11.Bättre skola Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Nuläget: Min önskan om 5 år: Viktigaste orsakerna för att flytta till Tomelilla: 1.Bättre skola 2.Byte av boendeform 3.Få en lugnare tillvaro 4.Träffat kärleken 5.Ändrade familjeförhållanden 6.Nära naturen 7.Nytt arbete 8.Närmare släkt 9.Kommunikationerna 10.Nära havet 11.Bättre väder

5 Förändring efter flytt till Tomelilla: 1.Bättre barnomsorg än jag förväntade mig. 2.Bättre skola än jag förväntade mig. 3.Bra uppväxt miljö 4.Bra boendestandard 5.Trygg boendemiljö 6.Ren miljö 7.Nära till naturen 8.Bra äldreomsorg 9.Låga boendekostnader 10.Nära till havet Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Nuläget: Min önskan om 5 år: Förändring efter flytt till Tomelilla: 1.Bra uppväxt miljö 2.Bra boendestandard 3.Trygg boendemiljö 4.Ren miljö 5.Bra barnomsorg 6.Nära till naturen 7.Bra äldreomsorg 8.Låga boendekostnader 9.Nära till havet 10.Bra skola

6 Om 5 år ska vi finnas på”3-i-topplistan” på vad kommuninvånarna är mest nöjda med i Tomelilla kommun! Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg

7 Planerade aktiviteter och fokusområden 2013 och framåt. Fortbildning generell • Rektorslyftet, Richard • Förskolelyftet, Pia • Skolchefsprogrammet, Jonas • Formativ bedömning, fortbildning all personal • Fortbildningssatsning personal fsk/skola, handledar/mentorsutbild 7,5p Hkr, ta emot 30 studenter Pågående aktiviteter • Närvaroprojekt • Fortbildning Formativ bedömning • Seniorlärare • Barnskötar- och förskollärarmöten pågår ang yrkesrollen.

8 Planerade aktiviteter och fokusområden 2013 och framåt. Planerade aktiviteter • Mattesatsning PISA, SKL • FoU (Forskning och utveckling i skolan) sammarbete Skånes kommuner • Forskning förskola, Kristianstads högskola •Systematiskt kvalitetsarbete - processidentifiering och igångsättande ( Ma + FoU = 200’, Q: 200% = 800’) • Entreprenörskap ENTRIS, Kastanjeskolan, sökt 700’. • LONA – utveckling av en “pedagogisk skog” • PART Helsingborg, elevhälsa (50’ IT-system) • Förstärkning av elevhälsan, ansökt 700’ – samarbete soc/skola • Sociala investeringsfonden, 10 milj – samarbete soc/skola I startgropen • Personalförsörjningsplan 2015 (600’) • Personalsekreterare (50% =213’) Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg

9 Konsekvens av en ev besparing (1 % av nettokostnaden): 178 600 000 x 1% = 1 786 000 1 786 000 / 426 000 = 4 lärartjänster (25’/mån) Konsekvenser: • Färre personer inom elevhälsan (specialpedagoger) • Fler elever per lärare (färre lärare) • Stopp av utvecklingsinsatser (färre utvecklingsområden igång) • Graden av måluppfyllelse kvar på nuvarande nivå. • (Färre interkommunala elever 2013 = minskad intäkt med 600’.) Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg

10 Investeringsbehov 2013-2015 • Byta ut gamla klassrumsmöbler • Förbättring av lärarnas planeringsrum. • Förbättring av utemiljön • Fortsatt IT-investeringar

11 Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg Mål DEMOKRATI: Eleverna/Vårdnadshavarna ska kunna ta del av elevens kunskapsutveckling över tid. •Öka tillgängligheten på information till elever och vårdnadshavare. •Eleverna ska göras delaktiga i sin lärprocess. •Infomentor PODB ska användas av alla som är verksamma inom skolan.

12 Mål MEDBORGARE OCH DIALOG : Öka möjligheterna för barn, elever och vårdnadshavare i Tomelilla kommun att påverka verksamheterna. •Klagomålsrutiner ska finnas i samtliga verksamhete inom Barn och utbildning och vara kända för barn, elever och föräldrar. •Barn och utbildnings ledningsgrupp enas om på vilket sätt man önskar ta emot klagomålen. Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg

13 Mål TILLVÄXT: En handlingsplan ska finnas för att stimulera till hög närvaro för att uppnå goda studieresultat och arbetsvanor. •Olika typer av frånvaro ska identifieras. •En granskning av frånvaron genomförs på samtliga enheter minst en gång per termin. Samverkan med Socialtjänst. Skolan ska inspirera till samarbete med hemmet. •Föräldramöte, elevvårdskonferenser, utv.samtal, besöksdagar. •Alla barn/elever och vårdnadshavare får möjlighet att träffa rektor/fsk.chef på föräldramöten och/eller på andra sammankomster. Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg

14 Nya mål: I uppstarten för läsåret 2012/2013 kommer vi att formulera våra mål inför 2013. MEN Huvudmålet är ALLTID: Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg

15 100%


Ladda ner ppt "Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Utbildning och barnomsorg."

Liknande presentationer


Google-annonser