Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Problem-based learning for information literacy

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Problem-based learning for information literacy"— Presentationens avskrift:

1 Problem-based learning for information literacy
Fallet ”Such a MeSH” – Problem-based learning for information literacy Lisa Papia Madeleine du Toit

2

3 Tandteknikerutbildningen180hp, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Sedan 2002, problembaserat lärande (PBL) enligt Malmömodellen Kursplanerna för respektive kurs har en progression inom ämnesstrimmor Exempel på kursmål som ska uppnås är: Studenten skall kunna/visa: ”…insamla och bearbeta data” ”…identifiera det för kursen väsentliga innehållet i ett textavsnitt” ”…sträva efter en hög kvalitet på den egna insatsen och att kunna utvärdera denna adekvat” ”…ett kritiskt och analyserande förhållningssätt till egna kunskaper, färdigheter och arbetssätt” ”…öva sig på att ha ett vetenskapligt kritsikt förhållningssätt till odontologisk materialinformation”

4 Dental technician education 180hp, Faculty of Odontology, Malmö University
Problembased learning (PBL) since The curriculum integrates scientific knowledge with laboratory work and practice. Examples on course objectives for semester 1 ”…collect and process data, evaluate information” ”…identify the relevant content of a text” ”…a critical and analyzing attitude towards the owned knowledge, skills and work strategies” Semester 6 Semester 5 Semester 4 Semester 3 Semester 1 Semester 2

5 Tandteknikerutbildningen180hp, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Progressionsplan antagen 2004 av Grundutbildningsnämnden, GUN Introduktion till biblioteket, visning, lånekort 30 min Informationssökning: katalog, sökstrategi, sökord 2 tim Informationssökning inför fördjupningsarbete 4 tim Informationssökning för avslutande fördjupningsarbete (endast tandläkare) 2 tim

6 ”Such a MeSH” Fall 3 Informationssökning Seminarium Examination

7 Elaboration of knowledge- a seven step process
1. Clarify terms 7. Synthesize knowledge and test hypothesis 2. Define problems 3.Brainstorm 6.Information searching 4. Gererate hypothesis 5.Define learning needs

8 Terminskurs 1, Oral hälsa och dentala material
MAH / Odontologiska fakulteten Avdelningen för Materialvetenskap och teknologi Basgruppsfall 6 Terminskurs 1, Oral hälsa och dentala material ”Such a MeSH” Tandteknikerstudenten Pelle på kurs 2 har fått möjligheten att delta i ett forskningsprojekt som ska handla om överlevnad av protetiska rekonstruktioner vid bettrehabilitering. Pelle har försökt att söka efter vetenskaplig litteratur och har fått tillgång till en artikel som övriga medlemmar i projektet har rekommenderat; ”Pjetursson BE, Tan K, Lang NP, Brägger U, Egger M, Zwahlen M. A systematic review of the survival and complication rates of fixed partial dentures (FPDs) after an observation period of at least 5 years. Clin Oral Implants Res Dec;15(6): Review.” Efter att Pelle har läst artikeln undrar han om slutsatserna är generella och om det gäller alla protetiska rekonstruktioner.  

9 Reports from each study group:
2. Definiera problem Vad handlar artikeln om (som Pelle läst)? Vad menas med överlevnad av rekonstruktioner? (hållbarhet/funktionsduglighet) Vad innebär prostetisk rehablilitering? Hur vet man om slutsatserna är generella? Kan man lita på källorna? Hur gör man för att hitta tillförlitliga källor?

10 5. Inlärningsmål FDP’s PubMed Review Forskningskriterier
Kolla upp artikelns som Pelle fått om FPD’s Protetisk rehablilitering

11

12

13 Efter steg 7: seminariefrågor från varje basgrupp
Innefattar FPD's av inlay, onlay, fasader, kronor, broar, eller är det bara broar? Är det även implantat? Vi har även hittat FPD's, är det samma sak? Vem bestämmer MeSH-termerna, väljer artikelförfattarna ur redan befintliga termer? Vem är MeSH? Vem bestämmer? Är key-words det samma som MeSH-termer? Vem styr PubMed? Vem väljer ut artiklar och hur? Hur sorterar PubMed sina artiklar, utefter vilken relevans sökorden har i artiklarna?

14

15 Assessment Evaluation

16 Reflektioner och idéer?

17 Kurs 3 Exempel från hemtentamen kurs 3 Ht08:
”The reliability of an article is based upon where it is published, who wrote it and who reviewed it”. Confirm or reject the hypothesis, motivate your answer. Exempel från hemtentamen kurs 3 Ht08:


Ladda ner ppt "Problem-based learning for information literacy"

Liknande presentationer


Google-annonser