Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Paramedicinska enheten (PME), Växjö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Paramedicinska enheten (PME), Växjö"— Presentationens avskrift:

1 Paramedicinska enheten (PME), Växjö

2 Organisation Verksamhetsidé ”Paramedicinska enheten tillhandahåller resurser för bedömning, behandling och utbildning. Vi kompletterar och optimerar den medicinska vården utifrån varje professions specifika kompetensområde i samverkan med våra viktigaste kunder”. PME:s hemsida Sökväg: Lt interna sida/hälsa och sjukvård/hitta rätt i vården/sjukhus/medicinsk service/PME alternativt Lt interna sida/A-Ö/välj P/Paramedicin Växjö PME:s organisation består av…. Vår verksamhetsidé är….. Mer information finns att läsa på vår hemsida

3 Bemanning Arbetsterapeut: bemannar flertalet avdelningar. Poliklinisk verksamhet. Dietist, kurator och logoped: är konsult på alla avdelningar. Poliklinisk verksamhet. Sjukgymnast: bemannar samtliga avdelningar. Poliklinisk verksamhet. Sjukgymnasterna har också helgtjänstgöring.

4 Kontakt Internremiss (Till sjukgymnast - pappersremiss) Telefonsamtal
Personlig kontakt

5 ”Skolor” Hjärtskola KOL-skola Astmaskola Bechterewskola Artrosskola
Reumaskola Njurskola Diabetesskola Ryggskola Mjölkskola Pumpgrupp

6 Grupper, team Bassänggrupper (reuma, cancer mam, Bechterew, självträning m fl.) Reumarehab (dagsjukvård, 3v rehab) Hjärtrehab Hjärtsviktsgrupp Sekvensträning Stamningsgrupp Teckengrupp Överviktsgrupp, barn Mobila teamet (avd 13)

7 Läs våra anteckningar i CC!
Demo: Tolvan Tolvansson

8 Information från respektive yrkesgrupp
Arbetsterapeut Dietist Kurator Logoped Sjukgymnast För mer specifik information ta kontakt med den behandlare som har din avdelning. start nästa slut

9 Arbetsterapeut - arbetsuppgifter
Behandling Funktionell träning i aktivitet som P-ADL och I-ADL-förmåga Medvetandegöra, stimulera och träna kognitiva förmågor Teknikträning med hjälpmedel Energibesparande arbetsmetoder Information om olika anpassningar Ergonomisk rådgivning Bedömning Bidra till medicinsk utredning med kartläggning av patients aktivitets-förmåga och funktionella status Motorisk förmåga Kognitiv förmåga Tränings- och rehabiliteringsbehov Hjälpmedelsbehov

10 Arbetsterapeut - diagnoser
Stroke Neurologi Inflammatoriska ledsjukdomar Hjärta och kärl Ortopedi Infektion Kirurgi Akutgeriatrik Onkologi Barn

11 Arbetsterapeut - arbetssätt

12 Dietist - arbetsuppgifter
Individuell nutritions-behandling med uppföljning och utvärdering. Utbildning. Förebygga och åtgärda undernäring. Per os, enteral, parenteral. Energi- och vätskebehov. Kostanamnes, klinisk bedömning, labvärden, mat- och vätskelista, läkemedelslista. Patient, anhöriga, personal.

13 Diagnoser vuxna Diagnoser barn Cancer Celiaki Diabetes (typ1, typ 2)
Dysfagi Hyperlipidemi Lungsjukdomar Mag- tarmsjukdomar Neurologi Stroke Njursjukdomar Undernäring Allergi Celiaki Cystisk fibros Diabetes Hjärtsjuka barn Mag- tarmsjukdom Prematurer Uppfödningssvårigheter

14 Samma mål som övrig sjukvård
Dietist - arbetssätt Bedömning Nutritions-status Diagnoser Läkemedel Labvärden Social situation Mun- och tandstatus Individuell behandling Kostanamnes Mat- och vätskelista Samma mål som övrig sjukvård Kultur Livskvalitet åter slut

15 Kurator - arbetsuppgifter
Stöd och krissamtal i samband med sjukdom, olycksfall eller förlust av anhörig Information och rådgivning (försäkringar, sociallagstiftning, samhällets möjlighet att ge stöd, service samt rehab) Råd och stöd vid kontakter, t ex försäkringskassa, arbetsgivare och socialtjänst Tillgänglighet för patient som har kontakt med avd/mott på lasarettet samt anhöriga

16 Kurator – arbetar efter problem (ej diagnos)
T ex: Arbetslivsproblem Problem med boendet Ekonomiska problem Livsomställning (stöd för att acceptera svår sjukdom, rehabilitering efter svår sjukdom) Emotionella eller existensiella problem Krisreaktioner Sorg Missbruksproblem Relationsproblem Reproduktionsproblem Vårdrelaterade problem Övergrepp/våld

17 Kurator- arbetssätt Bedömning Individuell behandling
Vad vill patienten ska bli annorlunda Vad kan vara till hjälp Resurser/ intressen Vad fungerar redan idag MÅL, hur långt har pat kommit Vilket är nästa steg Individuell behandling Patientens personliga problem Social situation Familj, arbete, ekonomi Kultur Livskvalitet Patientens egen motivation

18 Kurator – metod Remiss från läkare, sjuksköterska, annan kollega
Samtal för bedömning med patient, anhörig Åtgärd: gemensam planering vad patienten vill ska bli annorlunda Enbart psykosocial utredning Enbart information/rådgivning Psykosociala åtgärder Samtalsbehandling: - motiverande samtal - stödsamtal - bearbetande samtal - krissamtal - krisbearbetning Kombination av åtgärder Samordningsinsatser Uppföljning åter slut

19 Logoped - arbetsuppgifter
Bedömning och intervention vid tal-, språk-, kommunikations- och sväljningsrubbningar

20 Diagnoser vuxna Diagnoser barn
Röstrubbningar ur funktionellt perspektiv Stamning Nasalitetsproblematik Afasi Dysartri Dysfagi Läs- och skrivsvårigheter Språkstörningar Stamning Barnheshet Nasalitetsproblematik Läs- och skrivsvårigheter Dysfagi

21 Logoped - arbetssätt Bedömning utifrån tester, anamnes och patientens och omgivnings skattningsformulär Träning Kompensation Rådgivning Information Omgivningen viktig! åter slut

22 Sjukgymnast - arbetsuppgifter
Undersöka och bedöma Ställa funktionsdiagnos Behandla Prova ut hjälpmedel Ge information, råd och stöd Handleda och utbilda Utarbeta vård- och rehabplaner Förebygga ohälsa

23 Sjukgymnast - diagnoser
Funktionsstörningar rörande: Rörelse- och stödjeorganen Andning Cirkulation Centralt och perifert nervsystem Psykosomatik och psyke

24 Sjukgymnast - helgbehandling patienter med uttalat behov att träffa sjukgymnast
Ortopeden: Nyopererade knäproteser Ev nyopererade höftproteser TENS vid akut svår smärta Kirurgen / IVA / onkologen: Riskpatienter Buksnitt op fre-lör IVA-patienter Revbensfrakturer Ca mam-opererade Akuta andningsproblem Barn: Träning med kryckkäpp Andningsgymnastik Lungmedicin: Inhalationsbehandling

25 Sjukgymnast - helgbehandling remissförfarande
Av sjukgymnast kända patienter – utan remiss Nya patienter lördag – muntlig remiss Nya patienter söndag – skriftlig eller muntlig läkarremiss Sjukgymnasten söks per telefon 9564

26 Sjukgymnast – arbetssätt
IN UT Erfara problem Definiera problem Fastställa mål Planera åtgärder Genomföra åtgärder Utvärdera resultat UT

27 Sjukgymnast – arbetssätt
Förebyggande av sängläges/immobiliserings-komplikationer såsom trombosprofylax, andningsgymnastik, svullnadsprofylax/-behandling Mobilisering Förflyttningsträning Gångträning Utprovning av gånghjälpmedel

28 Sjukgymnast – arbetssätt
Ledmobilisering Rörelseträning Smärtlindring Andningsgymnastik Inhalationer och inhalationsteknik

29 Sjukgymnast – arbetssätt
Balansträning Koordinationsträning Styrketräning Konditionsträning Bassängträning Lymfödembehandling

30 Sjukgymnast – arbetssätt
Hemträningsprogram Överrapportering till sjukgymnast i primärvård och kommun eller rehab för uppföljning åter slut

31 Tack och på återseende från oss på Paramedicin i Växjö
Kom ihåg! Ta kontakt med den behandlare som har din avdelning när du önskar mer specifik information Tack och på återseende från oss på Paramedicin i Växjö


Ladda ner ppt "Paramedicinska enheten (PME), Växjö"

Liknande presentationer


Google-annonser