Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HANDLINGSPLAN 2006-2007 Lions Clubs International Distrikt 101 SV Framtidskommittén Framtidskommittén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HANDLINGSPLAN 2006-2007 Lions Clubs International Distrikt 101 SV Framtidskommittén Framtidskommittén."— Presentationens avskrift:

1 HANDLINGSPLAN 2006-2007 Lions Clubs International Distrikt 101 SV Framtidskommittén Framtidskommittén

2 Uppdrag Kommittén har fått DG Åke Björkmans uppdrag att skapa en handlingsplan för de åtgärder som distriktet behöver sätta fokus på under verksamhetsåret 2006- 2007. Detta för att distriktet även fortsättningsvis skall vara framgångsrikt Och tillsammans med MD 101 föra Lionrörelsen framåt.

3 Framtidskommitténs medlemmar är: • Ordförande PDG Ulf Svenzon • LDC PDG Bo Edman • MO Rolf Täljegård • DEO Leif Johansson • IT Kjell-Arne Svensson

4 Planens innehåll enligt DG:s verksamhetsplan: Planens innehåll enligt DG:s verksamhetsplan: • Plus en målet ligger fast. Planera för att klubbarna använder NMD systemet eller annat likvärdigt arbetssätt. • För att snabbt få in nya medlemmar i gemenskapen föreslås att vi bjuder in nya medlemmar till speciell informationskväll zonvis. • Datera upp omvärldsanalysen från 2004-2005. • Resurskoncentrera för att nå två nya klubbar under verksamhetsåret. • Utred om vi kan inrikta utbildningen så att vi når en transparens nivåmässigt mellan DG-, ZO- och LP- utbildningarna. • Kontakt med och uppföljning av vad som sker på klubb och MD nivå.

5 Rubriker: • Uppdatering av omvärldsanalysen från 2004-2005. • Plus ”en” målet • Zonvis informationskväll för ”nya” medlemmar. • Resurscentra för nyklubbsbildning. • Utredning av nytt utbildningssystem för ZO och LP • Kontakt och uppföljning av vad som sker på klubb- och MD nivå.

6 Plus ”en” målet. • Medlemstillväxt • Vår DG Åke Björkman har gått igenom medlemsutvecklingen i 101 MD under de senaste tre åren och kan efter detta konstatera att de åtgärder som hittills gjorts inte speglar något positivt resultat. • Om vi jämför MD 101 med andra länder så har vi en starkare ökning av tappade medlemmar än något annat land. Vi tappar mest. • Tittar vi distriktsvis finns det skillnader i utvecklingen, det finns några distrikt med mer positiv medlemsutveckling medan andra gör stora medlemsförluster. • Frågan blir: Kan vi använda samma arbetsmetoder i fortsättningen, som vi använt hittills ? Svaret måste nog bli nej. Risken är stor att minskningen kommer att fortsätta i samma takt.

7 • Den stora varumärkeskampanjen som genomförs i landet har tydligen inte ännu gett något resultat i fler medlemmar. • Nyrekryteringen under tre år är 2542 medlemmar medan medlemstappet ligger på 3722 under samma tidsperiod. • Det beräknas att drygt 50% av de medlemmar som lämnar Lions tillhör de som varit medlemmar i max 5 år – ca 1800 medlemmar.

8 Hur ser det ut i vårt distrikt 101 SV: DG:s mål är 1300 medlemmar under verksamhetsåret. Enligt medlemsregistret i september månad, 2006 var medlemsantalet 1262. Oktoberrapporten visade ett minus på 3 medlemmar. Medelålder: 60 Anta kvinnor/män: 80/1179 Antal medlemmar: 1259.

9 I DG:s nyhetsbrev kan vi läsa att det tillkommit många nya medlemmar i klubbarna, detta borde ge plussiffror istället för minussiffror. Varför tappar vi fler medlemmar än vi rekryterar ?

10 • Vad kan vi göra? • skaffa oss mer kunskaper hur de framgångsrika länderna och distrikten arbetar med medlemsfrågorna • dra lärdom av de framgångsrikas erfarenheter och arbetssätt • fokusera våra resurser på de nya medlemmarna med ett nytt tidsanpassat rullande introduktionspaket över en tidshorisont av exempelvis tre år, från det att medlemmen kommer in i organisationen. • våga synas mer i olika sammanhang, aktiviteter.

11 Verktyg • 1. Målgrupper för rekrytering. • - arbeta aktivt i åldersgrupperna 35-55 år • - kvinnorna • - invandrare • - även utanför bekantskapskretsen • Genom att ha ett bredare rekryteringsunderlag undviker klubbarna att rekryteringsarbetet upphör då den egna bekantskapskretsen är genomgången.

12 2. Åldersstrategi. • Vid nyrekrytering är det viktigt att tänka på åldersstrukturen i klubben för att undvika en för snabb föråldring. Åldersläget 35-55 år kan vara lämpligt att fokusera på. • Det vore önskvärt att klubbarna i distriktet planerade in dessa målsättningar och faktorer i sin rekryteringsplanering för att säkerställa klubbens överlevnad.

13 3. Verktyg • Alla klubbar i distriktet bör använda sig av den rekryteringsmanual (pärm) som utarbetats i samband med projektet i zon 6 under Olof Ejdeblads ledning. • Det finns distriktsrådsbeslut på att rekommendera klubbarna i distriktet att använda detta material.

14 Detta innebär: • 1. Utsé en NMD i varje klubb (New Members Director) • 2. NMD utbildas i uppgiften av zonledningen • 3. Erhållande av manualen – pärmen. • 4. NMD rapporterar månadsvis till zonledningen • 5. NMD stående punkt på klubbmötena • 6. NMD bör ingå i presidiet.

15 Att tänka på: • - stor bredd på rekryteringsarbetet • - åldersstrukturen • - även utanför den egna bekantskapskretsen

16 4. Målsättning för rekryteringsarbetet. • en ny medlem/klubb/år, netto • öka antalet kvinnor i klubbarna • nyrekrytering inom åldergrupperna 35-55 år • varje klubb tar fram en rekryteringsplan • vårt distrikt ska visa vägen och vända trenden

17 5. Konklusion • I vår omvärld, idag, sker snabba förändringar därför måste vi anpassa vår verksamhet och inte stå still ”i det gamla”. Utveckla strategier för ett förändringsarbete så vi kan möta nuet och framtiden.

18 Information zonvis • Kunskap om Lionrörelsen och dess verksamhet är en viktig del i medlemskapet. Vad är Lions? Vad gör Lions internationellt, nationellt och lokalt? • Värdet av en noggrann och rätt information till nya medlemmar kan inte nog betonas. Kan man vara med i en organisation och bara ha en vag aning om dess mål, medlemsansvar, verksamhet, bakgrund eller traditioner? Kan man då känna sig delaktig och vara motiverad och engagerad i arbetet att nå organisationens mål? Naturligtvis inte!

19 •D•D•D•Den information som ges till nya medlemmar är en grund för medlemskapet. Den hjälper dem att förstå hur en lionklubb fungerar och vad som förväntas av dem. De får också en djupare insikt i hela vår internationella organisation. När de nya medlemmarna blivit rätt informerade känner de sig mer hemmastadda i klubben och blir snabbt engagerade i klubbens aktiviteter. En rätt informerad medlem kommer säkert att vara kvar i Lions under en längre tid.

20 För att underlätta för klubbarna kan zonvisa informationskvällar vara till hjälp. Samlad kompetens kan samverka för att ge en så bra bild av vad lionmedlemskap innebär. Syftet kan bl a vara att få nya medlemmar att se möjligheter med sitt medlemskap, stimulera till att, framöver, ta ledande befattningar i klubben, zonen och distriktet.

21 För att stimulera våra medlemmar att stanna kvar inom Lions så krävs det att klubbarna erbjuder sina medlemmar en anledning att vara Lions. Det kan man göra genom att ge tillfredställelse för dem som vill vara aktiv-söker trivsel-söker kamratskap- och vill bidra till bättre livskvalitet även för andra i samhället/världen.

22 Planering av informationskvällar - förslagsvis i samband med zonmöten, - 1:a zonmötet på hösten rekommenderas - första gången det genomförs bjuds medlemmar in som varit Lions de senaste två åren, att detta sedan genomförs kontinuerligt varje verksamhetsår, ett väl arrangerat informationsmöte ger de nya medlemmarna inte bara bra information utan även inspiration och motivation att bli engagerade Lions.

23 Två nya klubbar • Inom Lions i Sverige finns idag ca 500 klubbar uppdelade på tio distrikt. Världspresidentens uppmaning är en ny klybb/distrikt vilket motsvarar 10 nya klubbar i Sverige. • De senaste åren har MD 101 endast ökat med ett fåtal klubbar samt att en del klubbar lagt ner. Det har inte blivit någon nettoökning. • Ett krafttag måste göras i hela landet så att extensionarbetet når de målsättningar som satts upp och samtidigt kunna öka medlemsantalet. I distrikt 101 SV planerar vi arbetet enligt följande:

24 • Bearbeta de orter som framkommit i tidigare analys: Lidhult, Rydaholm/Horda samt Ullared • ansvariga för arbetet är distriktets MO samt DG • zonordförandena bör utgöra en viktig resurs • intresserade klubbmedlemmar som är villiga att hjälpa till och som har kontakter på respektive ort.

25 Utbildning (utredning) • Kan vi inrikta utbildningen så att vi når en transparens nivåmässigt mellan DG-, ZO- och LP- utbildningarna. • Kommittén har funderat enligt följande:

26 • I samband med utbildningen av presidenterna ges en allmän orientering om uppdraget som zonordförande och vad det innebär, • vid zo-utbildningen görs motsvarande orientering kring uppdraget som distriktsguvernör, • alla dessa funktioner bör också få kunskap om medlemsregistret, • samtliga utbildningar ska vara genomförda senast under maj månad för nästkommande verksamhetsår, • den utarbetade ”zonpärmen” skall användas som underlag, • arbeta för att höja statusen på uppdraget som zo för att göra det mer attraktivt

27 Förstärk utbildningen av ZO • Att utbilda zonordföranden så att han/hon kan fullfölja uppdraget som ZO på ett 100 % bra sätt och att skapa grunden för Lions framtida ledare. • ZO är den viktigaste funktionen inom rörelsen med ett ansvar för utveckling och som informationsmedlare uppåt och neråt i organisationen. • Genom ombildning av utbildningsrutiner som ger zonen en större och viktigare roll i utbildningen.

28 Fokusera på ett ledningsteam inom zonen • Att utbilda ett team inom zonledningen på 3 personer bestående av ZO, BZO samt PZO som i sin tur utbildar presidierna i zonen med stöd av distriktsansvarig. • Det förslag till utbildningspaket som tagits fram av zon 6 för zonledningen rekommenderas att ligga till grund för det fortsatta arbetet inom distriktet.

29 Kontakt och uppföljning – klubb och MD • I en stor organisation är det lätt att varje nivå lever sitt eget liv. Vi måste finna vägar att bättre ”knyta ihop” de olika nivåerna med varandra. Information och kommunikation är viktiga medel för att öka kunskapen om varandras uppdrag och verksamhet.

30 •d•d•d•distriktsguvernören är en viktig länk mellan distriktsrådet, klubbarna och guvernörsrådet, •ä•ä•ä•även zonordförandena har en viktig roll och ett ansvar när det gäller information och kommunikation uppåt och neråt i organisationen Framtidskommittén PDG Ulf Svenzon Ordförande


Ladda ner ppt "HANDLINGSPLAN 2006-2007 Lions Clubs International Distrikt 101 SV Framtidskommittén Framtidskommittén."

Liknande presentationer


Google-annonser