Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation i vårdkedjan - Anhörigas integration i vården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation i vårdkedjan - Anhörigas integration i vården"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation i vårdkedjan - Anhörigas integration i vården
Karlstad Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg

2 Vad hände 11/ ?

3 Vad hände 11/5 1989 ? Regeringen fastställer kommittédirektiven till:
Utredning om service, stöd och vård till psykiskt störda (Dir 1989:22) = Psykiatriutredningen

4 Vad skulle utredningen göra:
”Överväga roller och funktioner för samarbete mellan vårdsektorn och andra samhällssektorer och former för samverkan med frivilligorganisationer och närstående” ”Behov och utformning av en samordnande funktion…”

5 Varför skulle man titta på detta ?
”Förbättrad välfärd för många men brister i samordningen” ”Behovet av samordning och samverkan gäller främst den primärkommunala socialtjänsten…” ”…oklarheter beträffande ansvarsfördelningen varit en tillbakahållande faktor.”

6

7 Vad hände 14/ ?

8 Vad hände 14/ ? En ledningsgrupp på högsta chefsnivå i Göteborg (LGS) får en rapport om läget för personer med psykiska funktionshinder. Rapporten framtagen av experter från alla samverkande organisationer.

9 Vad kom man fram till 1: ”Organisationerna har bristande kunskap om varandra såväl vad gäller uppdrag och ansvarsområden… - vem som gör vad.” ”Aktuella samverkans/gränsdragningsdokument är inte kända eller implementerade.”

10 Vad kom man fram till 2: ”En gemensam terminologi saknas. Information om kontaktvägar saknas…” ”Befolkningen/patienter har bristande kunskaper om de olika vårdgivarnas uppdrag och ansvarsområden, utbudspunkter och organisation”

11 Vad kom man fram till 3: ”Vårdgivarna brister generellt i att lotsa patienterna rätt i systemet, vilket får till följd att patienterna riskerar att bollas runt och hamna mellan stolarna eller att inte få tillgång till alla organisationers resurser”

12 Vad är politikernas recept:

13 Vad är politikernas recept 1:
Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och de samverkande kommunerna ( ). Den politiska viljeinriktningen: ”Utgångspunkterna var ”det goda livet” för medborgarna” ”När vi samarbetar …innebär medborgarperspektivet att patienten alltid är i centrum”

14 Vad är politikernas recept 2:
”Kommun och region skall vara medspelare, inte motspelare” ”…patienten får aldrig hamna i en utsatt situation på grund av oklarheter i vem som ansvarar för vad Detta kräver samarbete och goda kommunikationskanaler.”

15 Nytt recept: samverkan genom avtal
Miltonprojekt i Göteborg mellan Centrumstadsdelarna och Psykiatri Sahlgrenska. Utmynnade i avtal underskrivet av stadsdelscheferna och psykiatrins verksamhetschef. Oerhört konkret och formellt

16 Gemensamma patienter/klienter vid inventering i Göteborg
Psykossektionen vid Psykiatri Sahlgrenska: Hela patientgruppen : över 60 procent Vid enheten för patienter med stora och sammansatta behov (SSB-gruppen) : över 90 procent

17 Avtal mellan Psykiatri Sahlgrenska och Socialtjänsten i Centrum
Framtaget i samarbete med Nationella Psykiatrisamordningen – Fredrik Cederblom Vision: Brukaren ska stå i centrum – Huvudmännen ska få samverkansvinster Avtalet ska vara så klart formulerat och underskrivet på så hög nivå att det blir juridiskt bindande

18 Vad förbinder sig parterna att göra ? 1
Skapa en procedur med definierad startpunkt Psykiatrin har ”startknappen” Om personen inte är patient men känd hos socialtjänsten kallas psykiatrins mobila team in Psykiatrin utser case manager som respekteras; i ett senare skede kan denna funktion ligga i socialtjänsten CM och brukaren skapar resursgrupp

19 Vad förbinder parterna sig att göra ? 2
Utbilda varandra Hospitera hos varandra Minimera kontaktpunkter både för brukare och för tjänstemän Hålla en dag/vecka fri från interna möte för att möjliggöra gemensamma insatser Utbilda brukaren och hans/hennes nätverk

20 Vad förbinder sig parterna att göra? 3
Skapa gemensamt uppföljningssystem av resultaten både på individ- och organisationsnivå Skapa procedur för samråd kring avtalet + procedur om tvister Skapa former för brukarmedverkan Inte debitera den andra parten för insatser som görs enligt detta avtal Hitta smidiga former för korrekt sekretess

21 Definitioner i avtalet
Målgrupp: personer med psykiskt funktionshinder / psykisk sjukdom som är i behov av insatser / stöd från minst två huvudmän Vilka organisationer och enheter ingår i avtalet Vilken lagstiftning gäller Vilka insatser avses och hur definieras dessa

22 Insatser som definieras 1
Ekonomiskt stöd Boende med särskild service Hem för viss annan heldygnsvård Hem för vård och boende Dagverksamhet (träffställe) Dagverksamhet (mer strukturerat innehåll) Daglig verksamhet

23 Insatser som definieras 2
Rehabiliteringsverksamhet Boendestöd Kontaktperson Personligt Ombud Uppsökande verksamhet Habilitering Rehabilitering

24 Insatser som definieras 3
Hjälpmedel Hälso- och sjukvård Patient Klient Brukare Samarbete Samverkan Samordning

25 Insatser som definieras 4
Case Manager Resursgrupp Integrerad Psykiatri

26 Nyckelfaktorer för kommunikation :
Gemensamt system för bedömning av behov, funktionsnedsättningar och hjälpbehov Startknapp Förutsägbarhet – när någon trycker på startknappen vet hon/han vad som händer

27 Byggstenarna i Integrerad Psykiatri Göteborgsmodellen
ACT-modell - Assertive Community Treatment Case Management – samordnande kontaktperson Gemensamt beslutsfattande – Resursgrupp Kvalitetskontroll

28 Integrerad Psykiatri – Så gör man 1
Case manager Team med expertkunskap som stöd i bakgrunden Resursgrupp / gemensamt beslutsfattande Optimal behandling med psykofarmaka Ombudsfunktion för att skydda klientens juridiska rättigheter

29 Integrerad Psykiatri – Så gör man 2
Systematisk träning i problemlösning Systematisk kommunikationsträning Stresshanteringsträning Familjeinterventioner Social träning Kognitiv Beteendeterapi Socialtjänsten EJ med i teamet

30 ACT - modellen = Aktivt uppsökande psykiatriteam
Samhällsbaserat team med definierad personkrets Olika personalkategorier arbetar koordinerat Aktivt uppsökande arbetsstil Case managers med rimligt antal patienter Icke tidsbegränsade insatser Koordinerar alla insatser för patienten Mobilt krisstöd dygnet runt

31 Integrerad Psykiatri Utvecklad i Göteborg under 20 år
Starkt forskningsstöd Internationella förebilder och anknytningar – Ian Falloon i Buckingham, England Tilo Held i Bonn, Tyskland Heinz Katchnitz i Wien, Österrike Stein & Test i Madison, USA

32 Case managerns arbetsuppgifter i Integrerad Psykiatri
Planera tillsammans med patienten/klienten Kontinuitet i personkontakter Samlat ansvar för alla insatser – tillsammans med det övriga teamet Ombudsman Utbildare och lärare Problemlösare och rollmodell

33 Resursgrupp – Gemensamt beslutsfattande 1
Vision : Att få kontroll över det egna livet Svårigheter : Alla runt patienten + patienten är i kris under nyinsjuknandefasen Kognitiva funktionshinder Hjälpmedel: Robust procedur Klar och tydlig struktur

34 Resursgrupp – Gemensamt beslutsfattande 2
Patienten / klienten beslutar vem som ska vara med Alla kliniska beslut fattas i gruppen Tydliga mål och delmål Alla i gruppen bidrar till måluppfyllandet Närstående får ett verkligt inflytande

35 Hur går det ? Stor dansk analys av 25 studier rekommenderar ACT-modellen Fyra svenska studier stödjer samhällsbaserad vård och rehabilitering Integrerad Psykiatri-studien visar: Bättre social funktion Bättre tillfredsställelse med vården hos patienter och anhöriga

36 Tack för mig !


Ladda ner ppt "Kommunikation i vårdkedjan - Anhörigas integration i vården"

Liknande presentationer


Google-annonser