Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägverkets nya logotyp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägverkets nya logotyp"— Presentationens avskrift:

1 Vägverkets nya logotyp

2 Kort Vägverkshistorik

3 Kort Vägverkshistorik
- Medeltid och Vasatid Skyldigheten att hålla väg låg ligger på de olika jordägarna - År Statsmakten försöker skapa en central ledning för väghållningen Den förste och den ende riksvägmästaren utnämndes den 15 dec Uppgifterna var att röja nya vägar, ombesörja brobyggnader och inspektera allmänna värdshus, krogar och tavernor I en instruktion för denne framgår vilka regler – "hwar efter Wägemästare uti sin nyss anförtrodde tienst sigh hafwer att regulera och rätta". - År Riksdagen beslutar att införa automobilskatt. Medlen gick till en början oavkortat till väghållningen. Fördelades mellan städer och landsbygd av nyinrättade Väg- och Vattenbyggnads styrelsen

4 Kort Vägverkshistorik
- År Ny väglag antogs (trädde i kraft 1 januari 1937) Naturaväghållningen och vägsynerna upphörde Väghållningsdistrikten slogs samman till 170 vägdistrikt. Väghållningen kunde nu skötas mer rationellt då möjligheterna till maskinell väghållning ökade. - År Den 1 jan övergick väghållningen på landsbygden till kronan Vid förstatligandet utökades Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen på central nivå från c:a 60 till c:a 90 ordinarie tjänstemän - År Den 1 juli 1967 skapades Statens Vägverk År 1967 överfördes Vatten- och Avloppsbyrån till nya Naturvårdsverket. Vägtrafikbyråns uppgifter överfördes 1968 till nyinrättade Statens Trafiksäkerhetsverk. Därmed hade verket blivit ett renodlat väghållningsverk.

5 Kort Vägverkshistorik
- År Riksdagsbeslut togs om att flytta Statens vägverk till Borlänge från Stockholm Flytten genomfördes dock först 1980. - År Stor omorganisation för Vägverket Verket indelades i en myndighetsdel, Division Väg & Trafik, och en produktionsenhet, Division Produktion. En Beställar – Utförarorganisation skapades Landets Vägförvaltningar och Byggnadsdistrikt upphörde. Trafiksäkerhetsverket upphörde i och med utgången av Verksamhet och personal överfördes till Vägverket

6 Vägverkets uppgifter

7 Se till att de Transportpolitiska målen uppfylls
Delmål: Tillgängligt transportsystem Hög transportkvalitet Säker trafik God miljö Positiv regional utveckling Ett jämställt transportsystem Transportpolitiska mål; sex delmål

8 Vägverkets Organisation

9 Huvudorganisation 2006-01-01 General- direktör Stöd- / utv.enheter
Internrevision Huvudkontor Samhälle och trafik Styrelse Vägverket support Vägtrafikinspektionen Väg- och trafikregioner Affärsenheter Resultatenheter Dotterbolag Region Norr Produktion Förarenheten Svedab Region Mitt Vägverkets organisation Färja Trafikregistret SweRoad Region Stockholm Konsult VUC Region Mälardalen Region Sydöst Region Väst Region Skåne

10 Region Stockholm – Organisation from 2006-11-01
Regionchef Ekonomi Information Personal Regional utveckling Samhälls- byggnad Trafik Storstads-projekten Specialist Långsiktig Planering, Utredningar mm Vägutredningar Byggande och Investering Sektorsverk-samhet DoU, Förvaltning, Myndighets-frågor, Trafik Sthlm ByggprojektenNorra länken Förbifart Sthlm mfl Teknikansvariga Upphandling mm

11 Fakta om Vägverket

12 Fakta om Vägverket (2005) Statliga vägar - 98 300 km
varav Europavägar km Väginvesteringar ,1 miljarder kr Driftkostnader ,3 miljarder kr Underhållskostnader ,6 miljarder kr varav underhåll av bro o tunnel inkl utrustning ,1 miljarder kr Vägverkets vision (rubriken) och verksamhetsidé

13 Fakta om Vägverket (2005) Totalt ca anställda på Vägverket varav - Myndighetsdelen * - Affärsenheterna * varav Region Stockholm har 250 anställda Vägverkets vision (rubriken) och verksamhetsidé

14 Bakgrund för införande av Maximo

15 ”DENNISPAKETET ” Dennispaketet för Stockholmregionen beslutades 1991
Vägverket insåg tidigt att något lämpligt förvaltningssystem för vägtunnlar inte fanns framtaget. Det konstaterades att: - Nya Vägtunnlar innehåller mycket ny teknik och avancerade tekniska installationer - Nya datoriserade komplexa övervakningssystem införs - Mycket stora informationsmängder skall handhas - Säkerhetsrelaterade installationer – brand, trafik

16 - Höga tillgänglighetskrav – med få oplanerade stopp
- Höga miljökrav på luft- resp vattenkvalitet, renhet - Tillträde för underhåll (FU och AU) kräver planering, tillstånd och samordning - Kvalitetssäkring av D o U-arbeten 1997 skrotades Dennispaketet men bl a Södra Länken skulle få byggstartas som planerat

17 Införandet av Maximo i vår verksamhet
År 1999 genomförde Vägverket Region Stockholm en ”Verksamhetsanalys Förvaltningssystem (FS) för Stora byggprojekt” Hösten 2000 påbörjades upphandling av ett Förvaltningssystem inkl en prekvalificeringsomgång inkl referensbesök. Maj 2001 skrev VV Region Sthlm kontrakt med MRO Software AB för införande av Maximo i DoU-verksamheten År 2002 beslutades om en uppgradering till Mx 5.2 innan en driftsättning i operativ miljö skulle ske

18 Driftsättning i Mx 5.2 Februari Maximo 5.2 driftsätts för uh-arbeten av samtliga VV’s Trafiksignaler inom Stockholms län Oktober Södra länkens tunnelsystem öppnas, driftsätts Under år Essingeledens trafiksystem driftsätts Under år VA-anläggningar och Kamerasystem driftsätts Hösten år Götatunneln i Göteborg driftsättning pågår

19 Dagsläget

20 Dagsläget - Indata Ca komponenter (Placeringar) finns idag inregistrerade Ca FU-planer är manuellt skapade för Stockholm Ca arbetsordrar för AU har hanterats hittills Ca arbetsordrar för FU har hanterats hittills Ca 110 personer är idag inregistrerade Mx-användare Systemet används idag operativt för underhållsarbeten av VV’s beställarorg i Stockholm, Driftledare och Uh-Entreprenörer

21 DoU filmen Södra länken

22 Maximo tillämpat för Vägverkets Uh-arbeten
Maximo tillämpat för Vägverkets Uh-arbeten

23 Maximo – Ett underhållssystem för VV
Skapar, samordnar, planerar och följer upp främst arbetsordrar för FU och AU Ger underlag att granska och godkänna fakturor Ger åtkomst till skötselinstruktioner och ritningsdokument Historik över åtgärder VV-Beställare och Entreprenörer arbetar samtidigt i systemet Ger total överblick över vilka arbeten som pågår Överblick över anlitade entreprenörer

24 Från Ax till Limpa MAXIMO XXXX XXXX XXXX Underhålls Entreprenörer
Utredning Arbetsplan Chaos AlarmsOnline Bygghandling Ms Project YYYY Relationshandling

25

26 VV-gemensam Förvaltningsorganisation
Central ekonomisk / funktionell förvaltare Central teknisk förvaltare Regionalt Maximoansvarig VST Regionalt Maximoansvarig VMN Regionalt Maximoansvarig VM Regionalt Maximoansvarig VN Regionalt Maximoansvarig VVÄ Regionalt Maximoansvarig VSO Regionalt Maximoansvarig VSK System- administratör VST VVÄ MRO Teknisk Support Avtal, licenser mm Samordnare / regional Maximo-ansvarig

27 Förvaltningsområden - Beställarorg.
ITV-system, Övervakningskameror Styr-, Kommunikation och telesystem Trafiksignaler, ATK-kameror VMS, MCS (motorvägskontrollsystem), VM-skyltar VVIS Väderinformatiksystem El, Kraft och Belysning VA, VVS och Ventilationsystem Väg och övriga vägutrustningar Tunnel och Berg Bro och Betong

28 Regelverk för samverkan Beställare-Entreprenör
FU - Strategi Arbetsprocess: - Arbetsorder AU - Prioritet 1 och 2 - Arbetsorder AU - Prioritet 3 - Arbetsorder FU - Förebyggande underhåll - Arbetsorder TA - Trafikavstängning                                        Architecture. Deep Vertical Functionality Regelverk för samverkan Beställare-Entreprenör Process för att etablera entreprenör

29 AU - Avhjälpande underhåll
CTS-systemet larmar Trafik Stockholms Driftledare vid fel på anläggning Operatör skapar arbetsorder i Maximo Arbetsorder för AU skickas till resp ansvarig entreprenör för planering och utförande Över visst belopp ska arbetsordern godkännas av Vägverket Entreprenör återrapporterar direkt i Maximo vad som utförts Vägverket har överblick över alla AU-arbetsordrar Vägverket kan följa upp AU-verksamheten för anläggningen

30 FU - Förebyggande underhåll
Vad? När? Maximo signalerar Automatisk arbetsorder riktat direkt till underhållsentreprenör Entreprenör justerar planering och återkopplar för godkännande. Vägverket har överblick över alla FU-arbetsordrar som genereras Vägverket kan följa upp FU- verksamheten för anläggningen

31 Aktörer Trafik Sthlm Servicegrupp VST Entreprenör Entreprenör

32 Servicegrupp VST (förebild Öresundsförbindelsen)
Har nära samarbete med Driftledarna på Trafik Sthlm Alltid på plats inom 1 tim. Prioritet 1: Akuta, omedelbara åtgärder som påbörjas inom tim Prioritet 2: Nästföljande natt Prioritet 3: Nästa avstängning, skall godkännas först av VV

33 Applikation för Kontrakt
Egenutvecklade funktioner i Maximo Applikation för Kontrakt Kontraktsinformation Koppla FU-mallar till ett kontrakt Registrera inställelsetider Koppla funktioner/placeringar till kontrakt

34 Applikation för Administration av arbetsorderstatus
Egenutvecklade funktioner i Maximo Applikation för Administration av arbetsorderstatus Styr vilka arbetsorderstatus som visas i värdelistan, beroende på föregående status. Definierar vilka statusar de olika användargrupperna har rätt att ändra till.

35 Applikation för att Definiera arbetsprocesser

36 Applikation för att Lägga till användare
Egenutvecklade funktioner i Maximo Applikation för att Lägga till användare Förenklar registrering av nya användare

37 Styra vilka arbetsordrar som är åtkomliga för resp. entreprenör
Egenutvecklade funktioner i Maximo Applikation för Grupprestriktioner Styra vilka arbetsordrar som är åtkomliga för resp. entreprenör Kontraktsinformation Personal och kategorikoder Förrådsartiklar/material

38 Samverkan Beställare - Entreprenör

39 STATUS: Nyreg Bered Godk Klar Eklar Fakt Avslutad
STATUS: Nyreg Bered Godk Klar Eklar Fakt Avslutad Driftledare Trafik Sthlm Skapar AO Godkänner arbete och kostanad Avslutar Skapar AO Accepterar tid och kostnad Beställare Skapar AO Entreprenör Planerar Utför o avrapporterar Fakturerar

40 ITS - Intelligenta Trafik System
Anläggning som används för att leda och styra trafik, ge information till trafikanter och bidra till trafikanternas säkerhet. Snabb teknisk utveckling. Utrustning blir inaktuell innan den fysiskt är uttjänad. Andra namn är Väginformatik och Transporttelematik ITS handlar om hur man använder IT i trafiken för att effektivisera transportsystemet. Syftet är att öka säkerheten, tillgängligheter, förbättra och minska miljöpåverkan. Vägverket är värd för ITS världskongress år 2009

41 Skäl för ett Vägverksgemensamt uh-system för ITS
Hålla reda på de ITS-anläggningar som Vägverket äger, helt eller delvis, och/eller förvaltar. Hålla reda på utfört och planerat underhåll av dessa. Följa upp omfattning av oplanerade uh-åtgärder. Kvalitetsuppföljning på entreprenörer. Hantera problem kring återanskaffning. Följa upp ITS-anläggningars tillgänglighet och driftsäkerhet. Ge stöd vid planering. Underlätta kunskapsöverföring inom/mellan VV-regioner

42 Klassificering ITS

43 Karensstruktur ( Europeiskt klassificeringsmetod) Tillgänglighet
Funktionsgrupp Anläggningsklass Anläggningskategori Anläggningsbetydelse Funktionsunder-grupp Tillgänglighetsperiod Dyngstillgänglighet Nyttjandebegränsning Tillgänglighetsklass

44 Applikation: Klassificering

45 Applikation för Återanskaffning
Definiera ITS-anläggning Uppskatta nytt anskaffningsår Bedöma återanskaffningskostnad Uppskatta Drifts- och Uh-kostnad Ange skäl för återanskaffning

46 Applikation: Återanskaffning

47 Applikation för Budget
Beräknar Uh-kostnad per anläggning och tidsintervall Beräknar driftskostnad per anläggning och tidsintervall Jämför verkligt utfall mot budget för drift Jämför verkligt utfall mot budgeterad underhållskostnad

48 Applikation: Placeringsbudget

49 Fortsatt arbete med Maximo inom Vägverket

50 Höstens arbete Inladdning av anläggningar i Region Skåne
Inladdning av anläggningar i Region Väst (Göteborg) Inladdning av anläggningar i Region Skåne Ta fram en VV-gemensam Utbildningsplan Användarutbildningar i Region Väst och Skåne Klassificering av ITS – anläggningar Fortsatt arbete med rutiner mm för inladdning av data Fortsatt arbete med driftsättning av Region Sthlm’s anläggningar inkl med andra upphandlingsformer

51 Frågor eller Funderingar?

52


Ladda ner ppt "Vägverkets nya logotyp"

Liknande presentationer


Google-annonser