Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fusk och plagiat Christina Joos Karolinska Institutet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fusk och plagiat Christina Joos Karolinska Institutet"— Presentationens avskrift:

1 Fusk och plagiat Christina Joos Karolinska Institutet
Handläggare studenträttsliga frågor Karolinska Institutet 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

2 Det är förbjudet att fuska!
Enligt högskoleförordningen (1993:100) 10 kap. 1 § är fusk när studenten: ”med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas”. 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

3 Exempel på vad KI:s Disciplinnämnd bedömt kan ses som fusk är:
att kopiera text från Internet eller andra källor utan att källhänvisa att otillåtet samarbeta med medstudent (till exempel att studiekamraters svar är identiska trots att uppgiften är individuell) att kopiera en annan students uppsats eller annat skriftligt arbete att vid salsskrivning ta med andra hjälpmedel/saker till skrivplatsen än vad som enligt KI:s regler för tentamensskrivning är tillåtet 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

4 Specialistsjuksköterskeprogrammen
Mer fusk…. Observera att kopiering av översatt text också betraktas som plagiat om man inte anger referens! Att t.ex. använda Google translate. 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

5 Otillåten kopiering/plagiat
Att kopiera stycken av någon annans text och presentera den som sin egen är inte tillåtet. Eftersom det är din prestation som ska examineras måste det vara du som formulerat och skrivit svaren på uppgiften (gäller även i uppsatser). Under utbildningen ska du dock analysera och resonera utifrån kurslitteraturen, vilket innebär att du ibland måste referera till och även citera källor. 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

6 Urkund KI använder Urkund som är ett automatiserat
system som kontrollerar studenternas examinationsuppgifter mot Internet, förlagsmaterial och studentmaterial. Om någonting i uppgiften uppvisar likheter med innehållet i källorna informeras läraren om detta. Urkund har en direkt koppling till Ping-Pong som är en webbaserad undervisningsmiljö, s.k. lärplattform 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

7 Exempel på urkundsanalys
Träff nr 4: % Extern källa/Internet: turer-hos-barn/ Studenten som anmäldes skrev: ”Behandlingen av en fraktur och läkningstiden beror på barnets ålder, vilken typ av fraktur det rör sig om, om frakturen är öppen eller sluten, vilken del av benet som är brutet och om det föreligger en felställning eller inte. Det kan ibland vara svårt att skilja ett benbrott nära en led från en kraftig stukning.” Den externa källan (Vårdguiden): Behandlingen av en fraktur och läkningstiden beror på • barnets ålder • vilken typ av fraktur det rör sig om • om fraktkuren är öppen eller sluten • vilken del av benet som är brutet • om det föreligger en felställning eller inte. Det kan ibland vara svårt att skilja ett benbrott nära en led från en kraftig stukning. 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

8 Exempel på urkundsanalys
Träff nr 4: % Extern källa/Internet: turer-hos-barn/ Skriftligt går det inte att redogöra för faktainnehållet på så många olika sätt, men studenten redogör inte för på vilket sätt hon använder sig av texten – ingen källhänvisning, inga citattecken (i stort sett lika, med undantag för punktform vs. kommatering) Därför är det viktigt att examinator/examinerande lärare utifrån Urkundsanalysen och efter samtal med studenten avgör om en misstanke om försök till plagiat föreligger. Överensstämmelser blir det ofta. 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

9 Specialistsjuksköterskeprogrammen
Anmälan av fusk (I) Institutionerna vid KI är skyldiga att anmäla misstänkt fusk till rektor. En anmälan om fusk lämnas till rektor och utreds skyndsamt. Den anmälda får möjlighet att yttra sig över anmälan och utifrån vad som framkommer fattar rektor beslut. Rektor kan besluta att antingen lämna ärendet utan vidare åtgärd, utdela en varning eller skicka ärendet till disciplinnämnden. Enligt högskoleförordningen skall det vid varje högskola finnas en disciplinnämnd. Disciplinnämnden vid KI består av rektor (ordf.), en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två studeranderepresentanter. Disciplinnämnden har en handläggare som utreder ärenden som ska upp i disciplinnämnden. 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

10 Specialistsjuksköterskeprogrammen
Anmälan av fusk (II) Om rektor beslutar att skicka ärendet till disciplinnämnden för prövning, är det viktigt att studenten berättar sin version av vad som inträffat för nämnden. Detta kan ske skriftligt eller muntligt vid nämndens möte. Efter att disciplinnämnden hört studenten och anmälaren, fattar den sitt beslut. Nämnden kan besluta att inte vidta någon åtgärd, utdela en varning eller stänga av studenten från studier vid KI i upp till sex månader. Under avstängningstiden får studenten inte delta i undervisning, examination eller annan verksamhet vid KI. En avstängning leder även till att studiemedel inte betalas ut för den period student är avstängd. Beslut av en disciplinnämnd om avstängning eller varning kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

11 Hur undvika att hamna i en fusk/plagiatsituation? (I)
→ SKRIV VETENSKAPLIGT!!! När man skriver vetenskapliga texter hämtar man (värderar och väljer ut) information från andra. Sedan tillför man sina egna resultat och slutsatser och utvecklar på så sätt ny kunskap. Alla påståenden som hämtas från andras texter ska tydligt anges med referenser. Framställer man någon annans arbete som sitt eget så plagierar man. Det handlar alltså inte enbart om att veta hur utan, kanske framförallt, om varför och när man ska citera andras arbeten. 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

12 Hur undvika att hamna i en fusk/plagiatsituation? (II)
När kan man då kalla en text egenproducerad och när behöver man ange en källa? Det finns en rad tillfällen då man ska ange referenser i sin text och andra tillfällen då man kan avstå. Huvudregeln är att det är bättre att ange en källa än att inte göra det. I antiplagieringsguiden REFERO besvaras frågor av typen: Vad är plagiering? Varför ange referenser? När behöver du inte ange referens? Hur undviker du att plagiera? 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

13 Hur undvika att hamna i en fusk/plagiatsituation? (III)
Biblioteket (KIB) har information om vetenskapligt skrivande: Att skriva och referera: Vad är en vetenskaplig artikel: 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

14 VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT?
Att skriva för/bidra till det gemensamma kunskapsbyggandet Att kunna sätta in den egna (vetenskapliga) texten i ett sammanhang Att göra det enkelt för läsaren att kunna gå till angivna källor för att kontrollera och/eller fördjupa kunskapen 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen

15 Specialistsjuksköterskeprogrammen
VARFÖR ÄR DET VIKTIGT FÖR DIG SOM BLIVANDE SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA ATT HA KUNSKAPER OM VETENSKAPLIGTEORI OCH METOD? Att kunna dra egna slutsatser/förstå Att kunna förklara/resonera i mötet med andra - patienter, kollegor, (ständigt ökande kunskapsnivå hos patienterna) Att söka ny kunskap Att vara nyfiken, intresserad, delta i utvecklingsarbete Att kunna ta del av en artikel om de senaste forskningsrönen Att arbeta för ökad kvalitet 2 april 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammen


Ladda ner ppt "Fusk och plagiat Christina Joos Karolinska Institutet"

Liknande presentationer


Google-annonser