Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© FINLANDS AKADEMI 1  Fakta om forskning och utveckling  Om Akademin  Vad finansierar vi?  Ansökan och bedömning  Fakta om finansieringsbeslut Finlands.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© FINLANDS AKADEMI 1  Fakta om forskning och utveckling  Om Akademin  Vad finansierar vi?  Ansökan och bedömning  Fakta om finansieringsbeslut Finlands."— Presentationens avskrift:

1 © FINLANDS AKADEMI 1  Fakta om forskning och utveckling  Om Akademin  Vad finansierar vi?  Ansökan och bedömning  Fakta om finansieringsbeslut Finlands Akademi 2013: För vetenskapens bästa

2 © FINLANDS AKADEMI 2 De offentliga forskningsfinansiärerna i Finland

3 © FINLANDS AKADEMI 3 Forskning och utveckling i Finland •FoU sysselsätter ca 80 800 personer •proportionellt mer än i något annat land •FoU-finansieringen totalt 7,1 miljarder euro •företagens andel nästan 70 % •Statens FoU-finansiering 2,0 miljarder euro •FoU-insatsen 3,6 % av BNP •Offentliga sektorns andel av FoU-insatsen 0,99 % av BNP •14 universitet och 25 yrkeshögskolor •Drygt 1 600 nya doktorer per år från universiteten

4 © FINLANDS AKADEMI 4 FoU-utgifter i Finland sektorsvis 1991–2012 Totalt 7,1 miljarder euro Källa: Statistikcentralen 31.10.2012

5 © FINLANDS AKADEMI 5 Statens FoU-utgifter 2013 Totalt 2 miljarder euro Källa: Statistikcentralen 2013

6 © FINLANDS AKADEMI 6 FoU-insats i vissa OECD-länder, Kina och Ryssland (FoU-utgifternas andel av BNP) Källa: OECD Main Science and Technology Indicators, 23.2.2013; Statistikcentralen 2013

7 © FINLANDS AKADEMI 7 Internationella publikationer av finländska forskare 1991–2012 Källa: Thomson Reuters Web of Science, 5.2.2013: SCI, SSCI, A&HCI

8 © FINLANDS AKADEMI 8 Finlands Akademi •Vår uppgift är att •finansiera vetenskaplig forskning, forskarutbildning och utveckling av forskningsförutsättningar (317 mn euro år 2013) •främja den vetenskapliga forskningen och utnyttjandet av den •utvecklar internationellt vetenskapligt samarbete •vara sakkunnig i frågor som rör forskningspolitiken samt utföra andra forskningspolitiska sakkunniguppgifter. •Vi har fyra forskningsråd vars verksamhet täcker alla vetenskapliga discipliner. •Vi sysselsätter årligen ca 8 000 personer med vår finansiering. •Vi har en personal på ca 140 medarbetare.

9 © FINLANDS AKADEMI 9 Akademins strategi Vi stärker forskningens genomslag och kvalitet genom att •främja högklassig och etiskt hållbar forskning •förbättra möjligheterna att inom såväl det offentliga beslutsfattandet som näringslivet nyttiggöra de rön och den expertis som den akademifinansierade forskningen genererar •främja den vetenskapliga forskningens roll i utvecklingen av innovationer •öppna internationella samarbetsmöjligheter för finländska forskare •främja vetenskapens förnyelse, nya och mångvetenskapliga infallsvinklar samt vetenskapliga genombrott •göra de finländska forskningsmiljöerna mer internationella och attraktiva •följa och utvärdera den internationella utveklingen av finländsk forskning •samarbeta aktivt för att bidra till den finländska forskningens förnyelse.

10 © FINLANDS AKADEMI 10 Expert inom vetenskap och forskningspolitik •Forskningspolitiska linjer och ställningstaganden, aktivt deltagande i forskningspolitisk debatt •Bedömning av ansökningar •Utvärdering av forskning •forskningsprogram •vetenskapen, forskningen och enskilda vetenskapsgrenar •Framsynsarbete inom vetenskap och forskning, analyser av genomslag •vetenskapsindikatorer •Inflytande på europeisk och nordisk forskningspolitik

11 © FINLANDS AKADEMI 11 Utvärdering och framsyn (1/2) Vetenskapens tillstånd och nivå i Finland •Utvärderas regelbundet; nästa utvärdering görs tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet (UKM), färdig senast i slutet av 2014 •Processen utvecklas: regelbundna utvärderingar möjliggör en långsiktig uppföljning av universitetens forskning och vetenskapens kvalitet samt ger stöd för forskningspolitiska beslut Utveckling av genomslagsutvärdering och indikatorer •Grundar sig på ett samarbete mellan Akademin, UKM, IT-centret för vetenskap CSC, Statistikcentralen och Tekes Internationell utvärdering av Finlands Akademis verksamhet •Genomförs av UKM, färdig 2013

12 © FINLANDS AKADEMI 12 Utvärdering och framsyn (2/2) Vetenskapsgrenar och forskningsområden •Internationella paneler utvärderar forskningsområdens tillstånd och kvalitet •Varje år några utvärderingar inom områden utvalda av Akademins forskningsråd Forskningsprogram •Utvärdering av avslutade forskningsprogram Strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation •Resultaten klara i vår 2013 Framtidsredogörelse om Finlands hållbara utveckling och medborgarnas välfärd •Lämnas till riksdagen i höst 2013 •framsynsprocess: Statsrådets kansli huvudansvarig; Finlands Akademi, Sitra, Tekes och arbets- och näringsministeriet deltar; webbrapport i februari 2013 •processutvärdering: delfinansiering av Akademin; färdig sommaren 2013

13 © FINLANDS AKADEMI 13 Organisation (1/2)

14 © FINLANDS AKADEMI 14 Organisation (2/2)

15 © FINLANDS AKADEMI 15 Akademins forskningsfinansiering •Öppen konkurrens, tidsbunden finansiering •Finansieringsbeslut för ca 317 miljoner euro år 2013 •över 3 700 ansökningar om totalt 1,5 miljarder euro år 2012 •beviljandegraden under 22 % räknad på antalet ansökningar till de huvudsakliga bidragsformerna och 35% räknad på totala antalet ansökningar •Riktas till de bästa forskarna och de mest lovande unga forskarna för att de ska genomföra forskningsprojekt av högsta kvalitet •Besluten bygger på •styrelsens forskningspolitiska linjer •dokumentet ”Grunderna för forskningsfinansieringsbeslut” •en inomvetenskaplig kollegial bedömning av forskningsplanen och de sökande (obunden och sakkunnig bedömning) •öppenhet och transparens (offentliga kriterier, processer och beslut) •lika behandling av sökande.

16 © FINLANDS AKADEMI 16 Våra bidragsformer

17 © FINLANDS AKADEMI 17 Finansiering i olika faser av forskarkarriären Akademiprofessorer •omfattande uppgifter, de mest krävande forsknings- och undervisningsuppgifterna •ledande vetenskapsidkare på sina områden •främjar forskningen inom sina egna discipliner •högst fem år åt gången Akademiforskare •självständiga experter inom forskning och utbildning som kan kvalificera sig till akademiska ledningsuppdrag •framgångsrikt och högklassigt vetenskapligt arbete •fem år Forskardoktorer •ska ha nyligen doktorerat •tre år

18 © FINLANDS AKADEMI 18 Akademiprojekt •Vår största och främsta bidragsform •Främjar forskningens kvalitet, mångfald och förmåga till förnyelse genom att erbjuda möjligheter till vetenskapligt ambitiös forskning •Finansieringen beviljas till högklassiga forskare och forskargrupper •främst till grupper av disputerade forskare •löner •anskaffning av material och forskningsredskap •resekostnader •internationellt samarbete

19 © FINLANDS AKADEMI 19 Forskningsprogram •Söker svar på aktuella vetenskapliga frågor och samhällets stora utmaningar •Består av flera forskningsprojekt som koncentreras till ett visst ämnesområde, beviljas finansiering för en viss tid och genomförs under en gemensam ledning  Skapar mervärde jämfört med separat finansiering för enskilda projekt •Erbjuder en plattform för samarbete mellan forskare, finansiärer och de som utnyttjar forskningens resultat •Främjar internationellt samarbete •internationella nätverk •samfinansierade internationella projekt Mervärde • mångvetenskaplighet • internationalitet • samverkan • genomslag

20 © FINLANDS AKADEMI 20 Pågående forskningsprogram •Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI-KIDS, 2010–2014) •Beräkningsvetenskaper (LASTU, 2010–2015) •Det mänskliga medvetandet (MIND, 2012–2016) •Fotonik och moderna avbildningsmetoder (FOTONIIKKA, 2010–2013) •Framtidens boende (ASU, 2011–2015) •Hållbar hantering av akvatiska naturresurser (AKVA, 2012–2016) •Hållbar produktion, hållbara produkter (KETJU, 2006–2013) * •Klimatförändringen (FICCA, 2011–2014) •Näring, livsmedel och hälsa (ELVIRA, 2007–2014) * •Programmerbara material (OMA, 2012–2016) * Internationellt finansieringssamarbete fortsätter Följande program bereds eller är öppna för ansökan: •Arktisk forskning •Energiforskning •Lärande och kunnande i framtiden (TULOS) •Syntetisk biologi (FinSynBio)

21 © FINLANDS AKADEMI 21 Spetsforskningsenheter Mål •Höja forskningens kvalitet och stärka dess internationella konkurrenskraft •Öka forskningens synlighet och prestige •Integrera spetsforskningen i den finländska forsknings-, utbildnings- och teknologipolitiken •Bilda högklassiga, kreativa och effektiva forsknings- och utbildningsmiljöer Förutsättningar •Består av en eller flera forskargrupper av hög standard •Representerar internationell toppnivå inom sitt område •Har uttalade gemensamma mål och en gemensam ledning Spetsforskningsprogrammen •2000–2005 (26 enheter) •2002–2007 (16 enheter) •2006–2011 (23 enheter) •2008–2013 (18 enheter) •2012–2017 (15 enheter) •2014–2019 (utlysningen pågår)

22 © FINLANDS AKADEMI 22 Spetsforskningsenheter 2008–2013

23 © FINLANDS AKADEMI 23 Spetsforskningsenheter 2012–2017

24 © FINLANDS AKADEMI 24 Spetsforskningsenheter 2014–2019

25 © FINLANDS AKADEMI 25 Nordiska spetsforskningsenheter •Samfinansierade program; ett sätt att påverka den nordiska forskningens nivå, kvalitet, effektivitet och synlighet •Finansiering från nordiska forskningsråd, Nordiska ministerrådet och NordForsk; Akademin deltar som en finansiär •På kommande: •Nordiska globaliseringsinitiativet inom e-vetenskap (NeGI (Nordic eScience Globalisation Initiative): eScience in Climate and Environmental Research; inleds med 1–3 enheter; bygger på den nordiska verksamhetsplanen för e-vetenskap, som utarbetades efter eNoria-programmet •Nordiska forskningsprogrammet NCoE Education for Tomorrow (inleds med en enhet): erbjuder finansiering till fem forskningsprojekt och en nordisk spetsforskningsenhet; i programmet ingår även ett forskningsprojekt om skolmat som finansieras av Nordiska ministerrådet

26 © FINLANDS AKADEMI 26 Internationellt samarbete och forskarmobilitet Stöds inom alla finansieringsmöjligheter, t.ex. •Akademiprojekt •Forskningsprogram och program för spetsforskningsenheter: gemensamma utlysningar, nätverk •Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) •Akademiforskare och forskardoktorer •ERA-NET-utlysningar •Avtalsbaserad forskarmobilitet •Utlysningar tillsammans med utländska finansiärer

27 © FINLANDS AKADEMI 27 Akademiprofessorer och akademiforskare Akademiprofessorer (41) •toppforskare som främjar forskningen inom sin egen disciplin •arbetar enligt sin egen forskningsplan, leder sin forskargrupp •ger handledning till unga forskare, undervisar i anslutning till forskningen •högst fem år åt gången Akademiforskare (289) •ger möjlighet att kvalificera sig till mycket krävande forskar- eller andra sakkunniguppgifter •framgångsrik publikationsverksamhet och annat vetenskapligt arbete efter avlagd doktorsexamen •självständigt vetenskapligt arbete enligt en plan •handledning av lärdomsprov och undervisning inom eget område •fem år

28 © FINLANDS AKADEMI 28 Forskardoktorer •Har nyligen doktorerat, ska kvalificera sig som yrkesforskare •Högst fyra år sedan doktorsexamen •Genomför sin egen forskningsplan, handleder lärdomsprov, undervisar •I finansieringen ingår avlönings- och forskningskostnader •Tre år

29 © FINLANDS AKADEMI 29 Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) •Akademins och Tekes finansieringsprogram för att rekrytera utländska eller utomfinländska toppforskare till Finland •Mål: •stärka det vetenskapliga och teknologiska kunnandet i Finland •göra det finländska forskningssystemet mer internationellt •stödja den forskningsmässiga profileringen av universitet och forskningsinstitut •Placeras på vetenskapligt, teknologiskt och industriellt sett viktiga områden •Finansieringen söks av finländska universitet eller forskningsinstitut •Konkurrensutsatt, tidsbunden finansiering •Akademin har finansierat 48 FiDiPro-professorer, Tekes 52 FiDiPro-professorer och 14 FiDiPro-forskare.

30 © FINLANDS AKADEMI 30 Forskningsinfrastruktur •Alla de instrument, apparater, material och tjänster som möjliggör forskning och utveckling i innovationsverksamhetens olika faser •Den europeiska strategin och uppdaterade vägvisaren för forskningens infrastrukturer (ESFRI 2010) •Finlands nationella vägvisare 2009, uppdatering 2013 •Nationella kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén), sektionen för forskningens infrastrukturer (FIRI-sektionen) •Finansiering •11 mn euro år 2010: riktade utlysningar till ESFRI-/FI-noder och universitet •15 mn euro år 2011: riktade utlysningar till universitet och ESFRI-/FI-noder •10,1 mn euro år 2012: riktade utlysningar till ESFRI-/FI-noder, ESFRI-/FI-noder och vägvisaren samt CERN-experimentet •15 mn euro år 2013: öppen utlysning (FIRI 2013), riktad utlysning till ESFRI-/FI-noder

31 © FINLANDS AKADEMI 31 Strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation •Akademins finansieringsmöjligheter kan stödja sådan högklassig vetenskaplig forskning som tjänar de strategiska centren. •2012: Akademin finansierade projekt med anknytning till strategiska center med omkring 52 miljoner euro; av denna summa gick ca 23 miljoner euro till projekt med en direkt koppling till centren. •En riktad utlysning år 2012 gav 8 miljoner euro till projekt inom strategiska center; utlysningens teman hade beretts tillsammans med centren: •Nya typers styrmetoder och användargränssnitt, Nya kemikalier, material och produktionstekniker för en bioekonomi som bygger på innovativ användning av skogsbiomassa. •En internationell utvärdering av de strategiska centren (utförd tillsammans med Tekes) publicerades i februari 2013. •Utvecklingsarbetet, finansieringen och uppföljningen sker tillsammans med Tekes; Akademin deltar även i arbetet av ledningsgruppens sekretariat.

32 © FINLANDS AKADEMI 32 Bedömning och utvärdering

33 © FINLANDS AKADEMI 33 Så behandlas en ansökan – Vem gör vad? Sköter om ansökan Bereder en vetenskaplig bedömning (ett utlåtande) på ansökan; en internationell panel Fattar beslutet; panelutlåtandet mycket viktigt Föredragande (vetenskapsrådgivaren) Bedömare (panelen) Beslutsfattare (forskningsrådet)

34 © FINLANDS AKADEMI 34 Bedömningskriterier •Forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och innovativitet •Den sökandes/forskargruppens kompetens •Forskningsplanens genomförbarhet •Forskningsmiljöns kvalitet och stärkandet av den •Forskningens samarbetskontakter i Finland och utomlands samt forskarmobilitet •Forskningsprojektets betydelse för främjandet av en professionell forskarkarriär och forskarutbildning

35 © FINLANDS AKADEMI 35 Faktorer som påverkar våra finansieringsbeslut •Vetenskaplig kvalitet •Akademins forskningspolitiska mål •främja internationellt forskningssamarbete •främja mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning •genomföra mer omfattande forskningshelheter •främja de ungas och kvinnors forskarkarriärer •främja jämställdheten mellan könen inom forskningen •främja sådan forskning som tjänar strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation •Finansieringsspecifika mål •särskilda mål för forskningsprogram •stöd för spetsforskningsenheter •Övriga faktorer •övrig finansiering från Akademin eller någon annan källa •den sökandes förmåga att förvalta beviljade forskningsmedel •god vetenskaplig praxis (inkl. etiska frågor) och immateriella rättigheter •Akademins intresse att ta risker

36 © FINLANDS AKADEMI 36 Akademins finansiering 1997–2012

37 © FINLANDS AKADEMI 37 Akademins finansiering 1997–2012, efter forskningsråd

38 © FINLANDS AKADEMI 38 Akademins finansiering 2012, efter forskningsråd

39 © FINLANDS AKADEMI 39 Akademins finansiering 2012

40 © FINLANDS AKADEMI 40 Akademins finansiering 2012 i detalj Totalt 327 miljoner euro

41 © FINLANDS AKADEMI 41 Akademins finansiering 2012, efter forskningsplats Totalt 327 miljoner euro

42 © FINLANDS AKADEMI 42 Akademins finansiering 2010–2012, efter universitet * * Tio universitet som beviljats mest finansiering 2012

43 © FINLANDS AKADEMI 43 Vi arbetar för vetenskapens bästa Vill du veta mera? •Om oss: www.aka.fi/svwww.aka.fi/sv •Om forskningspolitik: www.research.fi/svwww.research.fi/sv •Om forskarmobilitet: www.euraxess.fi (på engelska)www.euraxess.fi Vi finns också här: facebook.com/suomenakatemia @suomenakatemia LinkedIn youtube.com/academyoffinland slideshare.net/suomenakatemia Bild tagen utanför Hagnäskajen 6. Övriga bilder från spetsforskningsenheter och bildbanken Picmax.fi.


Ladda ner ppt "© FINLANDS AKADEMI 1  Fakta om forskning och utveckling  Om Akademin  Vad finansierar vi?  Ansökan och bedömning  Fakta om finansieringsbeslut Finlands."

Liknande presentationer


Google-annonser