Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hundra röster från biblioteken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hundra röster från biblioteken"— Presentationens avskrift:

1 Hundra röster från biblioteken
Eva Bergstedt

2 ”prata om det”

3 ”Vi ligger långt framme med mycket, men politikerna och andra ser oss ändå som boklador.” Bibliotekarie ”Vi har ett intressant jobb. Men ingen annan ser det… Politikerna ser den gamla rollen bibliotekarierna hade – att låna ut böcker. Dom ser inte nyttoaspekten … Och vi kämpar också för vår egen överlevnad.” Bibliotekarie ”Mitt ständiga problem är att hela tiden berätta vad vi gör – och ändå vet inte kommuncheferna och politikerna vad vi gör. Det finns inget intresse. De har sin bild av vad ett bibliotek är och sedan lyssnar de inte. Alla är trevliga, men inriktade på sitt. Biblioteket gör sitt och skolan sitt, och sedan förstår de inte hur de kan använda vår kompetens. Jag tror många bibliotekarier blir ledsna av det, vi blir inte sedda för den kunskap vi har. Men det kan i och för sig bero på att vi inte marknadsför oss tillräckligt bra… Det är mycket män på de höga posterna och vi är enbart kvinnor som jobbar på biblioteket.” Bibliotekschef i liten kommun ”Politikerna är väldigt stolta över sitt bibliotek, men de driver inte frågorna, absolut inte! Men man får alltid en klapp på axeln.” Bibliotekschef i annan liten kommun

4 ”Det hänger mycket på en själv
”Det hänger mycket på en själv. Marknadsföring handlar inte bara om media utan också om att marknadsföra sig själv internt, till exempel till kollegor, skolan, rektorer och kulturnämnd. Man måste vara stark själv, nästla sig in i sammanhang man inte är inbjuden till… Jag och en kollega besökte den nya nämnden efter valet och hade boksamtal med dom, vi visade konkret varför läsfrämjande är viktigt. Vi har även varit med i ledningsgruppen i skolan flera gånger… Det handlar om att vidga gränsen för sig själv, men det är väldigt mycket jante. Men om man tycker att ens arbete är viktigt måste man ju också våga göra något. … När jag träffar politiker och tjänstemän kopplar jag tydligt verksamheten till mål, till exempel i kulturnämnden eller i den nya läroplanen. Jag konkretiserar, pratar på ”deras” språk samtidigt som jag har en egen stark yrkesidentitet. Det gäller att vara lite stolt, ställa krav även på dom och inte bara ge service.” Bibliotekarie

5 – Det stora problemet i bibliotekariernas rapporter är att det sker få kritiska reflektioner kring varför de gör saker, rapporterna är väldigt handlingsinriktade. ”Det här och det här har vi gjort.” Men det behövs reflektioner för att bidra till kunskap och utveckling, till exempel varför man väljer vissa metoder och väljer bort andra, liksom om metoderna gör så att projektens mål kan uppnås. Projekten ska komma även andra till godo. – Dokumentationen är väldigt viktig, både för praktiker och forskare. Men självkritiken i rapporterna saknas, sannolikt därför att rapporterna skrivs för att visa vad som varit lyckat och fungerat bra för att på så vis möjliggöra bidrag för framtida projekt.

6 Å ena sidan är man på det personliga planet osäker på sin kompetens, har en självkritisk blick och ser inte riktigt vad man kan bidra med . Å andra sidan så saknas en reflekterande kritik på det professionella planet - mot den egna yrkesrollen och bibliotekens roll idag.

7 ”Jag har fått ansikten på folk och aha-upplevelser om vad andra kulturaktörer gör. Man kommer utanför sin egen bubbla. Man är en kugge, tillsammans kan vi göra mycket och det har stärkt mig i yrkesrollen.” ”Man får upp ögonen för att man har mycket ut av ett samarbete, att man både kan ta hjälp och våga göra mer på egen hand. Om man lägger ner mer omsorg på arbetet så handlar det ju också om en yrkesstolthet. Alla vill göra ett bra jobb.” ”Samarbetet med flyktingsamordnarna är jätteviktigt. Vi vet inte vilka grupper som kommer, vilka språk de talar. Vår roll är mer passiv i det första skedet medan flyktingsamordnarna har en central roll.” ”Samarbete är nåt alla parter vinner på. Man får in andra yrkesgrupper, rör om i grytan”

8 ”Man förstår inte varann helt
”Man förstår inte varann helt. Vi har olika kulturer i skola och bibliotek.” ”De (utbildningsanordnare och lärare) är nöjda. Vi är frustrerade. Fler skulle kunna ha glädje av våra källor här på biblioteket … Samverkan med dom betyder mest en massa frustration. Men att det inte fungerar har fått oss att fundera på varför, vad det är för fel och om felet ligger hos oss … Relationen har mer invecklats än utvecklats.” ”Det gäller att se till att det inte blir en massa planer och möten, utan att något också verkligen sker i samarbetet, konkret. Lite för ofta är det mycket prat och lite verksamhet.” ”Mazarinmöten” ”Samverkan är så personbundet, ibland kan det fungera bra, sen slutar en nyckelperson och då faller allt.”

9 ”Man måste bli stärkt. Känna att man är viktig och bli bekräftad i sin yrkesroll. Ju mer man har och tas på allvar, desto säkrare går man ut på sin arbetsplats och möter besökare med stolthet och säkerhet. Vi behöver få fler argument och vinklingar på varför vårt arbete är viktigt. Då blir det bättre för besökarna.” Bibliotekarie ”Att vara stärkt i yrkesrollen innebär att man är övertygad om vad som är viktigt i ens arbete, man har argumenten, det är lättare att stå för jobbet man gör gentemot andra. Det gör en modigare att pröva nya grepp, man har råg i ryggen, har ett bättre självförtroende. Det här kan leda till bättre verksamhet gentemot de unga, men även att chefer och politiker mer får upp ögonen för arbetet, vilket i sin tur kan medföra både uppmuntran och mer resurser. Man vågar i bästa fall föra fram tankar och idéer till högre tjänstemän och politiker. På så vis lyfter man fram biblioteksarbetet på dagordningen, sätter in det i ett större samhälleligt sammanhang vilket även stärker verksamheten på basplan.” Bibliotekarie

10 ”De som jobbar på bibliotek i invandrartäta områden har ett stort engagemang. I övrigt är det svagt (för de frågorna). Jag kan uppleva att kollegor tycker det är jobbigt med människor som inte pratar perfekt svenska. Det handlar inte om främlingsfientlighet utan om en egen osäkerhet, att man behöver gå utanför sig själv, utanför den trygga ramen.”

11 ”Det är ganska bekvämt att lägga sig på en lagomnivå och hålla sig där
”Det är ganska bekvämt att lägga sig på en lagomnivå och hålla sig där. Det är lättare att upprätthålla en verksamhet och svårare att utveckla den. För det tar tid, kraft, energi och kräver mer arbete.”

12 ”Vi är underbemannade. De flesta sliter hårt.”

13 ”Man kan göra stordåd, om man vill
”Man kan göra stordåd, om man vill. Det handlar om inställning, inte om pengar. Men de flesta har inte engagemanget och det bromsar utvecklingen.”

14 ”Utvärdering handlar om att i efterhand upptäcka, kartlägga och bedöma offentliga åtgärders resultat i syfte att åstadkomma ökad självreflektion, fördjupad förståelse och bättre grundade beslut.” Evert Vedung


Ladda ner ppt "Hundra röster från biblioteken"

Liknande presentationer


Google-annonser