Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Förstärkt försäkringstagarskydd Betänkande av Livförsäkringsutredningen Tord Gransbo särskild utredare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Förstärkt försäkringstagarskydd Betänkande av Livförsäkringsutredningen Tord Gransbo särskild utredare."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Förstärkt försäkringstagarskydd Betänkande av Livförsäkringsutredningen Tord Gransbo särskild utredare

2 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Utredningsuppdraget – fyra frågor Med övergripande konsumentfokus lämna förslag som innebär •Utvidgad lagstadgad flytträtt av försäkringssparande (redovisa för- och nackdelar med förslagen) •Förbättrad överskottshantering i ömsesidigt bedrivna livförsäkringsföretag •Ökad insyn och inflytande för försäkringstagare i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst (företagsstyrning i hybridbolag) •Tydligare regler om ombildning av hybridbolag till vinstutdelande verksamhet

3 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Sambandet mellan utredningens fyra frågor •i ömsesidigt bedrivna livförsäkringsföretag svarar försäkringstagarna för riskkapitalet Detta •innebär stora krav på överskottshanteringen för att uppnå ett gott konsumentskydd (överskottet skyddas inte av solvens-, skuldtäckningsregler eller av särskild förmånsrätt) •innebär ett större behov av insyn och inflytande för försäkringstagarna, särskilt i hybridbolag •påverkar flyttvärdet av försäkringen •påverkar fördelning av överskott vid ombildning

4 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Flytträtten i dag •frivillig flytträtt av pensionsförsäkringar (från 2000 - överenskommelse – utan skattekonsekvenser överföra värdet) •lagstadgad flytträtt för privata försäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar (från juli 2007 - en rätt för försäkringstagaren att flytta) •viss flytträtt för kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar (med grund i frivillig flytträtt) •reglerna kompletterar varandra •de innebär att dagens lagstadgade flytträtt har liten omfattning

5 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Resultat av kartläggningen (flytträtt) •36 miljoner livförsäkringsavtal •2 400 mdkr – det samlade sparkapitalet i försäkringar Omfattas av flytträtt gör •12 % av privata försäkringar •32 % av premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar Flyttat kapital (2008-2011) motsvarar ca 4 % av flyttbart pensionskapital Ej ökad självreglering (frivillig flytträtt) – samma nivå som 2006 (Finansinspektionens kartläggning)

6 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Utredningens förslag till lagstadgad flytträtt Motivet – flytträtt för privat försäkringar och premiebestämda individuella tjänstepensions- försäkringar •Konsumentfokus – individens möjlighet att agera •Disciplinerande verkan för försäkringsföretagen •Större valfrihet – högre risk i pensionssparandet •Finansiella risken – försäkringstagaren/försäkrade •Välgrundade val (tillräcklig och rättvisande information) •Särskilt viktigt att kunna föra samman försäkringar (många försäkringar – oöverskådligt och kostsamt)

7 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Utredningens förslag till lagstadgad flytträtt (forts.) Förslag – Privata försäkringar (Pf) och premiebestämda individuella tjänstepensionsförsäkringar (PiTjpf) •Lagstadgad flytträtt (Pf och PiTjpf) för försäkringstagaren (huvudregel) •Lagstadgad flytträtt för den försäkrade till PiTjpf-fribrev (premiebetalningen har upphört till följd av att anställningen har avslutats) och där försäkringstagaren/arbetsgivaren har upphört att existera eller har avlidit •Rätt att flytta samman värdet av två eller flera pensionsförsäkringar till en nytecknad försäkring •Flytt av värdet i en tjänstepensionsförsäkring sker till en nytecknad tjänstepensionsförsäkring •Retroaktiv tillämpning för Pf och PiTjpf-fribrev (gällande försäkringar som har tecknats tidigare)

8 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Utredningens förslag till lagstadgad flytträtt (forts.) Motivet – viss lagstadgad flytträtt för kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar (1) •Avvägning mellan ka-försäkringarnas särart och konsumentskyddsaspekter •Svårt att motivera generellt bindande framåtverkande och retroaktiva flytträttsregler •Motiverat att införa en mer begränsad flytträtt?

9 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Utredningens förslag till lagstadgad flytträtt (forts.) Motivet – viss lagstadgad flytträtt för kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar (2) Fribrev (premiebetalningen upphört/anställningen avslutats) •Närmare 4 miljoner inom området (ca 7,3 miljoner försäkringar) •Oöverskådligt och höga totala kostnader för individen (normalt fasta avgifter i varje försäkring) •Finansiella risken hos den försäkrade •Flytträtt endast inom (och inte mellan ) vissa kollektivavtalsområden •Inte möjligt att flytta samman värdet av olika pensionsförsäkringar (oklara skatteregler) •Särskilda problem som bör lösas

10 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Utredningens förslag om lagstadgad flytträtt (forts.) Motivet – viss lagstadgad flytträtt för kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar (3) Fribrev (forts.) •ej möjligt att lösa problemet fullt ut inom ka-systemet (även om skattereglerna ändras) •en svag koppling mellan försäkringsavtalet och pensionsutfästelsen i kollektivavtalet ökar utrymmet för tvingande lagstiftning •arbetsgivaren har fullgjort sitt åtagande om premiebetalning, återstår vissa åtaganden enligt kollektivavtalet (ex.vis uttag och försäkringsform) •lagstiftarens roll är att tillvarata alla försäkringstagares (försäkrades) intressen (oavsett kollektivavtalsområde) •nackdelen med en lagstadgad flytträtt för fribrev är att det inte blir möjligt att använda sig av vissa begränsande regler i kollektivavtal (och att vissa sådana regler inte är giltiga, om retroaktivitet)

11 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Utredningens förslag till lagstadgad flytträtt (forts.) Förslag - Premiebestämda kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar (PkaTjpf) •Semidispositiva, framåtverkande flytträttsregler för premiedragande PkaTjpf (i ka avstå eller ”egna regler”) •Lagstadgad flytträtt för den försäkrade till PkaTjpf- fribrev (premiebetalningen har upphört till följd av att anställningen har avslutats) och där försäkringstagaren/arbetsgivaren har upphört att existera eller har avlidit •Rätt att flytta samman värdet av två eller flera tjänstepensionsförsäkringar till en nytecknad tjänstepensionsförsäkring •Retroaktiv tillämpning för PkaTjpf-fribrev

12 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Utredningens förslag till lagstadgad flytträtt (forts.) Flyttvärde •Bestämmas neutralt för försäkringsfordran – varken flyttande eller kvarvarande försäkringstagare ska vinna på flytten •Anspråk på överskott enligt företagets överskottsregler Flyttavgifter •Högst uppgå till direkta kostnader för adm. hantering •Obetalda anskaffningskostnader (direkt hänförliga till försäkringen) Effektiva informationsregler •Särskilt utformade faktablad för flyttsituationen (föreskrifter) •Uppgifter om flyttvärde och flyttavgifter i årliga värdebesked

13 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Överskottshantering i ömsesidigt bedrivna livförsäkringsföretag •Överskottet i ömsesidigt verkande livförsäkringsföretag samlas upp i konsolideringsfonden och utgör riskkapital •Försäkringstagarna bidrar till och har anspråk på överskottet •År 2011 – totalt förvaltat försäkringskapital 2 400 mdkr, varav 645 mdkr är överskott i konsolideringsfond Överskottet skyddas inte av solvens- eller skuldtäckningsregler – inte heller av särskild förmånsrätt I stället •vinstutdelningsförbud •förbud för stämma och styrelse att behandla försäkringstagarna otillbörligt •god försäkringsstandard i överskottshanteringen •särskilda oberoende ledamöter och en representant i styrelsen

14 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Överskottshantering i ömsesidigt bedrivna livförsäkringsföretag (forts.) Ett gott konsumentskydd för försäkringstagarna måste säkerställas även avseende anspråk på överskott – två alternativa förslag Överskottshantering enligt huvudförslaget Förstärkt reglering och tillsyn (särskilt riskkapitalskydd) •Självfinansiering •Ingen vinstutdelning •Uppsamling av överskott i konsolideringsfonden Överskottshantering enligt optionen •Överskottshantering med vinstutdelning enligt lagen om ekonomiska föreningar •Konsolideringsfonden avskaffas •Förbättrade möjligheter till kapitalanskaffning

15 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Utredningens huvudförslag till förbättrad överskottshantering (1) Särskilt riskkapitalskydd – i huvudsak (tydlig, rättvis och överskådlig överskottshantering) •klar åtskillnad mellan försäkringsfordran och anspråk på överskott (riskkapital) •anspråk på överskott regleras i bolagsordning/stadgar och inte i försäkringsavtalet •skilt från behandling av riskkapital i externredovisning och solvenssammanhang •riktlinjer för överskottshantering •preciserat förespeglingsförbud (framtida återbäring, villkoren) •klarare kompetensfördelning mellan stämma och styrelse (styrelsen ska anta överskottsriktlinjerna)

16 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Utredningens huvudförslag till förbättrad överskottshantering (2) Särskilt riskkapitalskydd (forts.) •förstärkt likabehandlingsprincip (stämma/styrelse tillbörligt beakta försäkringstagarens överskott) •oberoende kontroll av överskottshanteringen (revisor eller annan sakkunnig) •förbättrad information om överskottshanteringen (överskottriktlinjer, beslut påverkar överskott väsentligt, i årsredovisningen) •förbättrade förutsättningar för att använda garantikapital som riskkapital (återbetalningskravet slopas)

17 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Optionen - ett alternativ till huvudförslaget Alternativ för ömsesidiga livförsäkringsbolag och livförsäkringsföreningar •möjlighet att övergå till en överskottshantering med vinstutdelning •försäkringstagarnas ägarkapital tydliggörs som delägarinsatser/medlemsinsatser •rättigheter som delägare/medlemmar behandlas skilt från rättigheterna som kund •obligatorisk för de bolag och föreningar som har regler om vinstutdelning till medlemmar eller externa finansiärer i bolagsordning/stadgar

18 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Företagsstyrning i hybridbolag (icke- vinstutdelande försäkringsaktiebolag) Bakgrund •försäkringstagare i hybridbolag har anspråk på bolagets överskott •eftersom de inte är delägare i bolaget saknar de i stort rättigheter att övervaka bolagets skötsel Företagsstyrning med överskottsfokus •uppdrag att föreslå ökad insyn och inflytande för försäkringstagarna över bolagets hantering av riskkapitalet

19 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Företagsstyrning i hybridbolag (forts.) Gällande grundläggande regler för hybridbolag Bolagsordningen •verksamhetsföremål (och syfte) •vinstutdelningsförbud Bolagsstämman •beslutar om bolagsordningen (godk. av inspektionen) •utser (normalt) styrelsen – utom en förs.tagarrepr. (ledningsprövning av inspektionen) •sammansättning (mer än hälften oberoende ledamöter) •generalklausulen (beslut – ej otillbörlig fördel) •anvisningsrätt till styrelsen Styrelsen •kollektivt ansvar – tudelad lojalitetsplikt (syftet) •generalklausulen (beslut – ej otillbörlig fördel) •stämmans anvisningar – ej verkställa om strider mot ABL, FRL, ÅRFL, bolagsordning

20 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Företagsstyrning i hybridbolag (forts.) Förslag om större insyn och inflytande över hybridbolagets hantering av riskkapitalet (förbättrat riskkapitalskydd) Bolagsstämman (insyn) •rätt att närvara och yttra sig på bolagsstämman för försäkringstagarna •rätt för försäkringstagarna och försäkrade med anspråk på överskott att få ett ärende behandlat på stämman, att ta del av vissa handlingar före stämman, att ta del av stämmoprotokoll och att få upplysningar från stämman (under vissa förutsättningar) Styrelsen (inflytande) •mer än en fjärdedel av styrelseledamöterna ska utses av försäkringstagarna eller försäkrade med anspråk på överskott eller av någon intressegrupp som har anknytning till dem •styrelsens ordförande ska vara oberoende •styrelsens primära lojalitetsplikt till försäkringstagarna lagfästs

21 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Företagsstyrning i hybridbolag (forts.) Ytterligare förslag Förstärkt likabehandlingsprincip •stämma och styrelse måste tillbörligt beakta försäkringstagarnas anspråk på överskott (vid beslut) Begränsad anvisningsrätt (för stämman) •anvisningen får inte heller strida mot överskottsriktlinjerna Utvidgad klanderrätt (upphävande) •för försäkringstagare/försäkrad mot ett stämmobeslut som strider mot FRL, överskottsriktlinjerna eller bolagsordningen Skadeståndsansvar (bl.a. styrelseledamot och aktieägare) •ansvar även vid överträdelse av överskottsriktlinjerna

22 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Företagsstyrning i hybridbolag (forts.) Utredningens övergripande bedömning Förslagen •innebär en större insyn och inflytande för försäkringstagare/försäkrade över hybridbolagens hantering av riskkapitalet (förbättrat riskkapitalskydd) •hindrar inte en effektiv företagsstyrning (väl avvägt åtgärdspaket)

23 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Företagsstyrning i hybridbolag (forts.) Uppmärksamma - förslagen innebär att aktieägarna •beslutar om bolagsordning •utser knappt ¾ av styrelseledamöterna •ska tillse att mer än hälften av styrelseledamöterna är oberoende •ska tillse att styrelseordföranden är oberoende •har fortsatt anvisningsrätt (något beskuren) Dessutom till följd av styrelsens sekundära lojalitetsplikt (moderbolaget driver annan försäkringsverksamhet) •styr strategibeslut för koncernen •kan påkalla samråd i affärsplaneringen •kan påkalla samarbete i drift (om inte försämrar försäkringstagarnas ekonomiska intressen)

24 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Tillräckligheten av föreslagna åtgärder för hybridbolag Utredningen bedömer •att föreslaget om särskilt riskkapitalskydd för försäkringstagarna (huvudförslaget för överskottshantering) och förslag om större insyn och inflytande över hybridbolagets hantering av riskkapitalet kan anses tillräckliga för att inte rekommendera en tvingande ombildning till vinstutdelande verksamhet eller till ett ömsesidigt försäkringsbolag •att förutsättningen för ställningstagandet är god tillsyn

25 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Ombildning av hybridbolag till ett vinstutdelande försäkringsaktiebolag En tydligare reglering (1) – förslag på ändringar och preciseringar •försäkringstagarna vars rätt berörs ska underrättas (nu föreslås att även försäkrade med anspråk på överskott och försäkringstagare och försäkrade i förmånsbestämda försäkringar ska underrättas) •högst 50 % av underrättade försäkringstagare som hörts av eller högst 10 % av samtliga sådana får motsätta sig ombildningen (nu föreslås att även nyss nämnda kategorier som underrättas ska medräknas) •beviskravet skärps något för bedömningen av att övergången inte försämrar för försäkringstagare och andra ersättningsberättigade

26 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Ombildning av hybridbolag (forts.) En tydligare reglering av ombildning (2) •det ställs krav på att tillräckligt tydlig, korrekt och utförlig information om övergången har lämnats •det klargörs hur de värden som ska gottskrivas försäkringstagarna ska värderas •värderingstidpunkten ska vara dagen för övergången till vinstutdelande verksamhet •fördelningen av de värden som ska gottskrivas försäkringstagarna och andra ska var förenligt med företagets överskottsregler

27 Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Övriga förslag Utredningen föreslår •regler för annan övergång till vinstutdelning och andra verksamhetsändringar som berör försäkringstagarnas befintliga överskott i ömsesidigt verkande livförsäkringsföretag •att bestämmelserna om externt villkorat riskkapital och andra finansieringsformer ska ändras så att möjligheten anpassas såväl till företagets förutsättningar i överskottshanteringen som till om finansieringsformen förekommer i aktiebolag och ekonomiska föreningar i allmänhet •att de nya reglerna ska börja tillämpas den 1 januari 2015 (med vissa övergångsregler)


Ladda ner ppt "Utredningen om vissa livförsäkringsfrågor Förstärkt försäkringstagarskydd Betänkande av Livförsäkringsutredningen Tord Gransbo särskild utredare."

Liknande presentationer


Google-annonser