Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidsdialoger i kontext Tom Erik Arnkil, PhD, Forskningsprofessor i THL (Institutet för Hälsa och Välfred), Helsingfors, Finland Dialogisk praktik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidsdialoger i kontext Tom Erik Arnkil, PhD, Forskningsprofessor i THL (Institutet för Hälsa och Välfred), Helsingfors, Finland Dialogisk praktik."— Presentationens avskrift:

1 Framtidsdialoger i kontext Tom Erik Arnkil, PhD, Forskningsprofessor i THL (Institutet för Hälsa och Välfred), Helsingfors, Finland Dialogisk praktik fodrar dialogisk utvärdering och ledning. Sveriges Familjeterapiföreningen & Stockholm Familjeterapiförening Ersta konferens, Stockholm Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

2 Varför talar alla om dialoger nuförtiden:
Det är nödvändigt att korsa gränser gentemot klienter och deras privata nätverk mellan generationer mellan sektorer, enheter och professioner tvärs ledningssystemets hierarkiska nivåer mellan allmänna, privata och private and 3rd sektor partner Byråkrati är uppdelad i sektorer, vardagsliv är det inte Sektori B Ju mera vi har dragit gränser desto mera vi har gränser att överskrida Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

3 Post-modern komplexitet: Multi-enhet situationer
Människor måste "samla" delar av hjälp från ett antal specialiserade håll Flera involverade håll definierar det holistiska vardagslivet från sin synvinkel & tolkar med sina koder Vardagliga erfarenheten går i spillror Evan Imber-Black (1988): låt oss tala om "multi-enhet familjer/klienter" ("multi-agency families/clients) i stället för "multi-problem familjer/klienter" ("multi-problem families/clients." Multi-enhet situationer är mycket komplicerade: ju mera systemet specialiserar, desto mer blir helheten fragmenterad Niklas Luhmann (1996): modernitet = samhället differentierar sig till system, sub-system, sub-sub-system, osv. Det är omöjligt att kontrollera helheten Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

4 Strävan efter konroll ”långtifrån”
Bruno Latour (1988): Om man försöker kontrollera flera lokala kontexter långtifrån/från kontrollcentrer, behöver man starka förklarningar (kausalsammanhang) Agerar man själv i lokala kontexter, har man mera nytta av svagare förklarningar (korrelationer, deskriptioner…) ’Evidence based practice’ EBP baserad på ’Randomised Control Trials’ RCT är ett typexempel om strävan efter konroll ”långtifrån” Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

5 Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
God praktik för utspridning av god praktik (‘dissemination of good practices’) ? Försöker man kopiera tekniker/synnerligen enkla metoder – och har man en “befäl”-organisation för att framföra det, kan man utnyttja god praktik bibliotek osv. Försöker man utveckla ”multi-stakeholder” praktik, behöver man skapa och upprätthålla verksamheter och relationer på flera håll och nivåer (horisontalt och vertikalt) Sådana komplexa ”livssystem” hittar man inte i EBP/RTC-bibliotek Men man kan och skulle utnyttja forskning i byggning, upprätthållning och vidareutveckling av sådana praktiksystem Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

6 Långa och korta cyklar i praktik-forskning utbyte
Det behövs både långa cyklar (=studier om praktikernas “anatomi”, “levnadslopp” och effekter) och korta cyklar (=reflektion, inlärning, utveckling och reorientering under processen) Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

7 Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
Det moderna specialistystemet och postmoderna problem: Vardagslivet till centrum Paradox: Även om varje proffs handlar rätt kan ”multi-stakeholder” situationer haka upp sig. Åtgärdens "riktighet" (enligt instruktionsböcker) är inte avgörande, utan åtgärdens goda koppling till vardagens resurser. Hur kan man få vardagslivet och dess resurser - också privata nätverkets resurser - mitt i bilden i "multi-stakeholder situationer"? Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

8 Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
Är du i orons gråa zon? Om du vet eller anar, att det också finns andra proffs i någon kontakt med klienten/familjen du sysslar med anteciperar (förutser) att sakerna inte går åt rätt riktning/håll skulle välkomna mera resurser känner att du inte egentligen vet vad som pågår erfar att andras handlingar påverkar dina möjligheter skulle välkomna mera kontroll över helheten Då är du i orons gråa zon Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

9 Subjektiva oros- zoner (Arnkil & Eriksson)
Be-kymmers-fritt tillstånd Liten oro Grå zonen Stor oro Inte be-kym-rad alls Lite bekymrad eller förvånad. God tilltro till de egna möjlig-heterna. -> Har övervägt behovet av att sätta in mera resurser Växande/påtagliga bekymmer. Tilltron till de egna möjlig-heterna försvagas/ de egna resurserna börjar ta slut. -> Känner att det finns behov av tilläggsresurser och ökad kontroll. Mycket stora bekymmer: barnet/den unga i fara. Omöjligt att själv finna utvägar. -> En för-ändring i situation måste fås till stånd genast Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

10 Absolut viktigt att medta:
"Zon-instrumenten" är avsedd för "sensibilisering" av dom som arbetar med barn, ungdom och familjer. Budskapet är: Om du är bekymrad, gör någonting åt dina bekymmer! Låt inte oron torna upp sig! Zon-instrumenten är absolut inte avsedd för kategorisering eller registrering av barn/ungdom eller familjer. Det är arbetaren själv och hans/hennes relationer som "finns" i zonerna - inte barn/unga/familjemedlemmar. Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

11 Bekymren är subjektiva anteciperingar
P.J. Galperin (1976): Det är livsviktigt för människan att ana vad som händer härnäst Varje människa nyttjar sina kognitiva, emotionella och moraliska orienteringsmedel för att antecipera vad som händer mig härnäst. Oro "meddelar" att någonting förvillande pågår i mina "nätverk av möjligheter". Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

12 Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
Tidigt ingrepp i oro Kanske är känningens "meddelande" obefogad, kanske är det något viktigt som "oro-radarn" insåg. I alla fall, det är viktigt att "lyssna" till sina bekymmer och göra någonting åt dem. Ta upp din oro. Andra parter har kanske redan märkt din oro genom ditt kroppsspråk. Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

13 Helomvändring: Experten ber om hjälp av lekmannen
Ta upp oron på ett sådan sätt att dina möjligheter att fortsätta oro-minskande samarbete kvarstår eller ökar. Om man ber om hjälp, får man ofta hjälp. Till ex: "Jag har försökt att vara till stöd på olika sätt, men jag är fortfarande lite oroad. Vad kunde vi göra tillsammans att minska oron…?" Att ta upp oron är en möjlighet att börja/fortsätta dialogen. Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

14 Den positiva trojanska hästen
I Finland (och Oslo, Malmö, Kristiansand...) börjar vi gärna med att utbilda alla som arbetar med barn, ungdom och familjer till att ta upp Oren på en dialogisk sätt Stora antal av arbetare får gemensam orientering till dialogism, erfarenhet av att arbeta dialogiskt - och skapar gemensam språk Vårt team på THL utbildar lokala utbildare, som utbildar personalen i kommunen Nästa steg: Framtidsdialoger… Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

15 Framtidsdialoger: att erinra framtiden med familjer
…anteknar (så att alla ser) …intervjuar Samtals- ledare Familj & vänner Proffs Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

16 Att antecipera en god nära framtid
När någon vill minska sin oro (i gråa zonen) tar hon/han upp idén med familjen Arbetaren kallar de involverade arbetare som familjen vill ha i mötet Familjmedlemmar kallar personer från det privata nätverket Neutrala samtalsledare kallas in genom den lokala nätverkskoordinatorn. (De har utbildats till att endast ställa frågor och anteckna.) Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

17 Samtalsledarnas frågor
Till familjegruppen: 1. Det har gått ett år. Läget är ganska bra. Hur ser det ut för dig? Vad gläder dig i synnerhet. 2. Vad gjorde du för att främja denna goda utveckling och var fick du stöd? 3. Vad var du bekymrad för ’då för ett år sedan’ och vad fick dina bekymmer att minska? Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

18 Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
Frågor till arbetarna: 1. Det har gått ett år. Som du hörde mår familjen/barnet ganska bra. Vad gjorde du för att stödja denna goda utveckling och var fick du stöd? 2. Vad var du bekymrad för ’då för ett år sedan’ och vad fick dina bekymmer att minska Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

19 Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil
Till slut: Alla "återvänder" från framtiden och diskuterar samarbete & gör en plan Nästa steg är det allra viktigaste och skall planeras konkret: vem gör vad med vem härnäst Ett uppföljningsmöte planeras Omedelbar feedback samlas in Forskningsmaterial samlas också in till uppföljningsmöten Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

20 Etisk tidig intervention = Tidig öppen samverkan
Det är allrig för tidigt att vara öppen Det är allrig för tidigt att inrikta sig till samverkan Det är allrig för tidigt att påbörja dialog Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

21 Goda nätverksdialogiska praktik i kommunen – för att
allt flera relationer är utan oro lilla bekymren försvinner multi-enhet situationer blir klarare stöd och skydd skapas i kris Dialoger om etiska principer med politiker, ledare, proffs, medborgare Dialoger i och mellan enhet och med klienter/medborgare om goda, etiska praktik som förhindrar och minskar oro Tidiga dialoger: att ta upp oro Framtidsdialoger Öppna dialoger Familjerådslag Nätverksterapi Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

22 Skall Tidigt Öppet Samarbete rotfästa sig som arbetskultur?
Några viktiga lärdomar: Det är nödvändigt att skapa en tvärs-sektoriell styrningsgrupp som stående struktur i det kommunala ledningssystemet, med en permanent koordinator för att föhindra återsplittring av nätverksutvecklingar Det är nödvändigt att gå framåt på fyra nivåer samtidigt: översta ledningen, mellanchefer, personal och klienter/medborgare Dialoger i gemensamma utbildningar (horisontalt och vertikalt) skapar gemensamt språk Processer bör stödas av tillräckigt snabb feedback som parterna själv deltar i Processer börjar ofta från mindre delar av nätverk och utmanar stöd och steg från andra håll och nivåer En ”kritisk massa” är viktig: tillräkligt stor antal engagerade människor som stöds med utbildning, reflektioner och feedback Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil

23 Tidigt öppet samarbete kunde vara inrotar när: arbetsmodellens
informering till personal & merdborgare är löpande och omfattande baselement är permanenta delar av personalutbildning förverkligandet är i varje praktikerns befattnings-beskrivning och generering stöds effekter på delaktighet) följas genom ständig feedback effekter på välfred följas ständigt och utnyttjas i kommunala styrning styrning förverkligas i etablerade tvärssektoriella strukturer koordination är permanent Framtidsdialoger i kontext; Tom Erik Arnkil


Ladda ner ppt "Framtidsdialoger i kontext Tom Erik Arnkil, PhD, Forskningsprofessor i THL (Institutet för Hälsa och Välfred), Helsingfors, Finland Dialogisk praktik."

Liknande presentationer


Google-annonser