Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till partsgemensam avtalskonferens hösten 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till partsgemensam avtalskonferens hösten 2013"— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen till partsgemensam avtalskonferens hösten 2013

3 Avtalsperiod Tillsvidare 20130401 - 20160331
Tjänstemännens tillsvidareavtal Syftet med att teckna ett tillsvidareavtal är delvis att arbetsgivare ska kunna påbörja och bli färdiga med löneprocessen till lönerevisionsdatumet respektive år. Parterna kommer att löpande träffas för att utvärdera avtalets tillämpning och efterlevnad. Av utvärderingarna kan resultatet bli ändringar i löneprocessen eller allmänna anställningsvillkor. Visions tillsvidareavtal är uppsägningsbara med 6 månaders uppsägningstid. Övriga tjänstemän med tillsvidareavtal har också 6 månaders uppsägningstid men med en mista giltighetstid till Löneprocessen har fått en ny förhandlingsordning med fokus på att eventuell oenighet i första hand ska lösas på lokal nivå. En medarbetare som är missnöjd med kvaliteten på lönesamtalet kan begära ett förstärkt lönesamtal där lokal facklig organisation deltar och arbetsgivaren får möjlighet att motivera lönesättningen bättre. Centrala parter kan konsulteras i samtliga faser i löneprocessen. Löses inte ärendet efter förhandlingar på både lokal och central nivå tillsätts en lönenämnd som avger ett utlåtande. 2 från KFS, 2 från facklig part.

4 Avtalsvård Förutsättning för tillsvidareavtal Löpande arbete

5 Löneprocess Tjänstemän
Allmänna förutsättningar Överläggning, del 1 Lönesamtal, del 2 Avstämning, del 3

6 Process: Löneöversyn/Revision
År X Lista till facken Överläggning Lönesamtal Avstämning Lokal förhandling Lokalt kollektiv avtal Central medverkan Central förhandling Lönenämnd

7 Förhandlingsordning Oenighet efter lönesamtal
a) Missnöjd med lönesamtal b) Om ingen överenskommelse nås Oenighet efter avstämning Central medverkan Central förhandling Lönenämnd Kollektivavtalsstatus

8 Löneprocess övriga Unionen, Kommunal, Seko, Transport Överläggning
Samtal/Lönesamtal Förhandling Särregleringar Lönenämnd Individgarantier Lönenämnd för Kommunal och SEKO

9 Allmänna villkor

10 § 1 mom 2 a - Kommunal Lokala kollektivavtal
Parterna ska överenskomma om uppsägningstid Om löneutrymme används till andra åtgärder än löneökningar: Det lokala avtalet upphör att gälla tidigast Tidigare fick lokala avtal träffade mellan arbetsgivaren och Kommunals lokala klubb automatiskt samma uppsägningstid och giltighetstid som det centrala kollektivavtalet om det lokala avtalet avsåg en bestämmelse som fanns reglerad centralt. Nyheten är att lokala parter nu vid tecknandet av lokala avtal ska bestämma vilken uppsägningstid avtalen ska ha. Om delar av löneutrymmet används i lokala avtal för andra åtgärder än lönepåslag får dessa lokala avtal upphöra tidigast

11 § 2 mom 12 – Utbildning - Lärarna
Tidsbegränsad anställning för nyutexaminerad lärare Syftar till tillsvidareanställning Introduktionsperiod – Skollagen 2 kap. § 16 Introduktionsperiod kan förlängas krav på arbete på heltid under ett läsår giltig frånvaro i väntan på legitimation Kvalificerar inte till företrädesrätt om legitimation saknas. Syftar till att läraren ska erhålla lärarlegitimation

12 § 3 mom 1 – Länsmuseerna, Vård och Omsorg, Utbildning
Deltidsanställd arbetstagare kan tillåtas arbeta mer än 50 timmar enstaka månad; om den anställde så önskar och mertiden inte förutses vara mer än en månad om mertiden ska pågå mer än en månad: ytterligare ett anställningsavtal ska skrivas ATLs mertidstak om 200 timmar/kalenderår gäller

13 § 3 mom 5:1 – Vård och Omsorg samt Utbildning
Bilaga 2 Alternativ beredskapsersättning tas bort §3 moment 5 tillförs bestämmelse om en dags ledighet utan löneavdrag för arbetstagare som inte erhållit veckovila.

14 § 5 mom 5 – nytt stycke Uppsägning av längre tidsbegränsad anställning
Tidsbegränsade anställningar längre än 12 månader Möjligt att säga upp utan saklig grund de tre första månaderna Två veckor ömsesidig uppsägningstid för Kommunal, Transport, Unionen och Vision En månads ömsesidig uppsägningstid för Ledarna och Saco-förbunden Gäller ej Energi - SEKO, Utbildning, Vård och Omsorg, Läns- och Regionmuséer, Personlig Assistans, Trafikhuvudmännen – Vision samt de ej färdigförhandlade avtalen Turism och Fritid och Trafik – Ledarna, Vision och Saco-förbunden En ny regel tillförs avtalet med innebörden att anställningar i form av allmän visstid eller vikariat som ingås för en period längre än 12 månader kan sägas upp utan saklig grund för uppsägning under de tre första månaderna av anställningen. Uppsägningstiden är två veckor ömsesidigt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och vid förtida uppsägning från arbetsgivarens sida ska den lokala fackliga organisationen kontaktas.

15 § 7 mom 3 Avbruten semester
Vid avbruten semester kompenseras AT med en extra semesterdag eller annan kompensation enligt ÖK Kompensation lämnas för högst fem semesterdagar Förläggs under semesteråret – Kommunal, Transport och Vision Förläggs om möjligt i samband med huvudsemestern – Ledarna, Unionen och Saco-förbunden Gäller ej Energi, Läns- och Regionmuséer, Personlig Assistans, Trafikhuvudmännen – Vision samt de ej färdigförhandlade avtalen Trafik – Ledarna, Vision och Saco-förbunden Momentet har utgått i Utbildning, Vård och Omsorg samt Turism och Fritid En ny anmärkning tillförs avtalets regel om avbruten semester med innebörden att en arbetsgivare som under huvudsemestern tvingar den anställde att avbryta sin semester för att komma in och arbeta ska kompensera den anställde med en extra semesterdag per dag som den anställde är inne och arbetar. Max fem extra semesterdagar per år kan erhållas och de måste tas ut under samma semesterår. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens individuellt om annan kompensation. Rätt att alltid avbryta semester pga synnerliga skäl.

16 § 8 mom 2:1 – första stycket Kvalifikationstid för rätten till föräldrapenningtillägg För samtliga: föräldrapenning över lägstanivå Anställd minst 365 dagar sammanhängande Kommunal, SEKO, Transport, Vision Anställd 365 dagar under den senaste 3-årsperioden för ledigheten. All anställningstid oavsett anställningsform räknas Samtliga fack i Länsmuséerna, Vård och Utbildning Ledarna, Saco-förbund och Unionen

17 § 8 mom 2:1 - Energi Antalet dagar med föräldrapenningtillägg
Barn födda Förbund Antal dagar Begränsningar Före Alla 90 Max 3 ledighetsperioder från till Saco, Vision, Ledarna 120 Tas ut inom 24 mån från födsel/adoption. Max 3 ledighetsperioder om minst 30 dagar Seko, Kommunal 150 och framåt 180

18 § 8 mom 2:3 Utbetalning av föräldrapenningtillägg (10%)
Max 90, 120 (energi tj.män), 150 resp 180 kalenderdagar En gång per födsel – innebär att båda föräldrarna inte kan få full ersättning Kan delas mellan föräldrar på samma arbetsplats Maximalt 3 ledighetsperioder Förutsättning ledighet i minst 30 kalenderdagar i följd Ej för ledighet efter att barnet fyllt 2 år Utbetalning vid respektive ledighets början alternativt månadsvis enligt överenskommelse Övriga branschavtal

19 Protokollsanteckning 1 - Energi
Utökade arbetstidsåtgärder (ATK) 54 timmar 9 nya timmar Tid Pengar Information

20 Inlösen av ATK - Energi Företag med mer än 54 tim ATK
Om inget annat överenskommes lokalt 1-9 timmar ATK löses in 9 timmar värderas till 0,5 %, färre timmar i proportion Inlöses till: Lönepotten – SEKO, Kommunal Löneåtgärder – Vision Lön – Ledarna och Saco-förbunden Exempel: Företaget har tidigare 60 timmar ATK. 6 timmar löses då in till ett värde av 6/9 x 0,5 = 0,33 % Efter avlösning har företaget 54 timmar ATK plus 9 timmar som arbetsgivaren förfogar över

21 Protokollsanteckning 2 (endast Energi) Vision
Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare Möjlighet till lokal och central förhandling Förslag på åtgärder

22 Protokollsanteckning 2 (endast Energi) Saco, Ledarna
Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom Gäller från Om inte annat överenskommes mellan arbetsgivare och arbetstagare Nya lönen + lönetillägg helt lönetillägg 24 månader därefter minskning med 1/12 av tillägget per månad Skydd för pensionsgrundande lön vid förmånsbestämd pensionsplan Rätt till ledighet för att pröva annat arbete/starta eget

23 Nya protokollsanteckningar – Utbildning - Kommunal
Outbildad barnskötare ska erhålla tjänstledigt för behörighetsgivande fortbildning/utbildning till barnskötare. Lokal överenskommelse kan träffas om arbetskläder som bekostas av arbetsgivaren.

24 Ny protokollsanteckning
Utlandstjänstgöring Anställningsvillkoren bör regleras innan utlandstjänstgöringen påbörjas Genom överenskommelse mellan arbetsgivare/arbetstagare Genom reglemente eller avtal vid företaget

25 Ny protokollsanteckning – Vård -Kommunal
Delade arbetspass – Centrala parter är överens om följande: Vid upptäckt av delade arbetspass Lokala parter ska ta upp en diskussion om behov av åtgärder

26 Bil 12 – KFS gällande från 2012-04-01
Gäller då överenskommelse träffats att arbetstagaren är skyldig att använda egen bil i tjänsten Bilavtal upprättas Ömsesidig uppsägningstid 3 månader Använda bilen i det normala dagliga arbetet Skyldig låta annan som färdas samma väg följa med i bilen Transportera utrustning Gäller då arbetstagare i övriga fall tillfälligt medges använda egen bil i tjänsten

27 Bil 12 - KFS Ersättningsmodeller Kilometerersättning
11:50 kr/mil utöver vid varje tidpunkt gällande skattefri bilersättning (schablonersättning) Innebär för närvarande: 18: :50 = 30 kr/mil Kombinerad fast ersättning och kilometerersättning Fast del: 770 kr/månad (skattepliktig ersättning) Bilavtal krävs Bibehålls vid semester och sjukdom under max 4 veckor 3 kr/mil utöver vid varje tidpunkt gällande skattefri bilersättning (schablonersättning) Innebär för närvarande: 18: kr = 21:50 kr/mil

28 Bil 12 - KFS Transportersättning Parkeringsavgift/Trängselskatt
Då tung arbetsutrustning transporteras i bilen Personlig utrustning är inte arbetsutrustning Parkeringsavgift/Trängselskatt Ersätts av arbetsgivaren Körjournal krävs Krav från Skatteverket Borttaget i Bil 12 Ersättning för medpassagerare

29 Trakt 13–KFS gällande från 2013-01-01
Gäller vid flerdygnsförrättning (övernattning krävs) utanför den vanliga verksamhetsorten Skattefritt traktamente vid inrikes tjänsteresa Heldagstraktamente f.n. 220 kr Resan påbörjas före kl avresedagen Mellanliggande dagar Resan avslutas efter kl hemresedagen Halvdagstraktamente f.n. 110 kr Resan påbörjas efter kl avresedagen Resan avslutas före kl hemresedagen Måltidsavdrag och kostförmån enligt Skatteverkets regler

30 Trakt 13 Skattefritt Nattraktamente
Om arbetsgivaren inte bekostar logi f.n. 110 kr Resetillägg – skattepliktigt traktamente Hälften av det skattefria beloppet Vid heldagstraktamente 220 kr utges resetillägg med 110 kr Förutsättning: endast om arbetstagaren inte erhållit lunch och/eller middag Vid halvdagstraktamente 110 kr utges resetillägg med 55 kr Färdtidsersättning utges vid inrikes tjänsteresor

31 Trakt 13 Utlandstraktamente
Skatteverkets rekommendationer gäller Övernattning krävs Resetillägg utges inte Tidsgränserna för helt respektive halvt traktamente samma som vid inrikes tjänsteresa Måltidsreduktion enligt Skatteverkets regler Färdtidsersättning utges inte då målet för resan är utlandet

32 Arbetsgrupper Genomlysning av visstidsanställningar
Utförsäkrade kan få stöd av trygghetsfonden Undersöka möjlig avsättning av ATK till pension Fackligt arbete Ungdomsarbetslöshet och utanförskap Divisorer Arbetstid lärare och SEKO flygplats


Ladda ner ppt "Välkommen till partsgemensam avtalskonferens hösten 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser