Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte personalfrågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte personalfrågor"— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte personalfrågor

2 Info om 4 områden Semester Karriärmöjligheter för ”unga” forskare
Expertskatt

3 Semester Syftet är vila och rekreation på arbetsgivarens bekostnad
Minst 20 dagar måste tas ut under året (om man har minst 20 dagar betald semester) Arbetsgivaren ytterst ansvarig för att se till semestern läggs ut och att den tas ut Arbetsgivaren har den slutgiltiga bestämmanderätten om semesterns förläggning i tid Ska tas ut i ledighet, inte i pengar!

4 Semesterns längd 28 dagar – upp till 29 år 31 dagar – från 30 år 35 dagar – från 40 år

5 Semester för TA-personal
Ansökan om semester i Primula webb Minst 4 veckors sammanhängande semester under juni- augusti, om inte annat överenskommits Sommarsemestern bör planeras under april månad

6 Semester för lärare Läggs ut enligt schablon (enligt Arbetstidsavtalet för lärare) Hela årssemestern läggs ut från måndagen efter midsommar och framåt Kan, om något händer, ändras i efterhand Om semester vid annan tid – underrätta prefekten senast 30 april. Ev. resterande semester läggs ut från midsommar och framåt

7 Semester för doktorander
Semester för doktorander lades tidigare ut enligt schablon (som för lärare) Från 2012 ska doktorander ansöka om semester i Primula webb All semester bör tas ut Antal semesterdagar regleras i samband med ev förlängning av anställning Kom ihåg att ansöka om semester på klämdagar!

8 Spara semester Man får ha maximalt 35 dagar sparad semester
Övergångsbestämmelse: Tidigare fick man ha 40 dagar sparad semester. 31 december 2015 måste de sparade dagarna ha kommit ner till max 35 Semesterdagar ska inte betalas ut i pengar utom i rena undantagsfall t ex långtidsjukskrivning. Hög arbetsbelastning är inte särskilt skäl. Lärare kan, normalt sett, inte spara semester Årets semester ska först tas ut – därefter sparad semester

9 Semester och sjuk Om man blir sjuk under semestern ska det anmälas till arbetsgivaren och semester ändras till sjuk Om man är långtidsjukskriven kan man ta ut både semester och vara sjukskriven. Lön och semesterersättning från arbetsgivaren och sjukpenning från Försäkringskassan samtidigt

10 Personalstrategi för lärarkarriär vid LTH
Rektors beslut

11 5 områden i beslutet Meriteringsanställning för unga forskare
Karriärplanering för unga forskare Anställning av universitetsadjunkt Anställning av forskare tillsvidare Prövning för befordran Rektor vid LTH fattade beslut om ett antal personalstrategiska frågor som berör karriär för unga forskare och anställning av olika lärarkategorier . Beslutet kan delas in i 5 områden

12 1. Meriteringsanställning från doktorsexamen till universitetslektor tillsv
Anställningstid: Vid tidsbegränsad anställning efter avlagd doktorsexamen ska möjlighet ges att meritera sig för en framtida anställning som universitetslektor tillsvidare. Denna meriteringstid bör normalt inte överstiga 4 år. Syfte är att tydliggöra karriärvägarna vid LTH för unga forskare efter doktorsexamen. Det handlar inte om att ”staka ut vägen” för någon att bli kvar inom LTH utan om att tydliggöra hur framtiden kan se ut både när det gäller kvalifikationer och anställningsformer. Ofta är doktoranderna ovetande om detta. Ibland anställs de på tidsbegränsade anställningar utan vidare information om framtid eller vad som krävs för en eventuell framtida tillsvidareanställning som t ex universitetslektor. LTH anser det vara viktigt att de unga forskarna ges möjlighet att på ett tydligt och strukturerat sätt meritera sig för behörighet som universitetslektor inom en meriteringsperiod om 4 år, oavsett om det innebär anställning vid LTH eller något annat lärosäte.

13 1. Meriteringsanställning från doktorsexamen till universitetslektor tillsv, forts.
Näringslivserfarenhet och postdoc-perioder vid andra lärosäten: Näringslivserfarenhet eller postdoc-perioder vid andra högskolor och universitet är meriterande för en anställning som universitetslektor tillsvidare vid LTH. Andra erfarenheter som näringslivserfarenhet och postdoc-perioder är meriterande och ska kunna räknas in i meriteringstidens 4 år.

14 1. Meriteringsanställning från doktorsexamen till universitetslektor tillsv, forts.
Anställningsform Anställning som biträdande universitetslektor under meriteringstiden är att föredra. Andra tidsbegränsade anställningsformer under meriteringstiden är emellertid möjliga; t ex postdoktor, vikariat eller allmän visstidsanställning. Biträdande universitetslektor är den anställningsform som LTH i första hand förordar för unga forskare. Den löper över 4 år och ger möjlighet att söka befordran till en anställning tillsvidare som universitetslektor. Andra tidsbegränsade anställningsformer kan användas istället för bitr UL t ex postdoktor – 2 år, ALVA – 2 år, vikariat – 2 år. Dock ska den totala meriteringstiden i normalfallet inte överstiga 4 år, dvs de olika tidsbegränsade anställningarna ska inte ”travas” på varandra.

15 Två meriteringsanställningar vid LTH Meriteringsperiod max 4 år innan tillsvidareanställning som universitetslektor år Näringsliv, postdoc vid annat lärosäte m.m. Ev antagning som docent Bitr lektor 4 – ( 6 år) Söka befordran till lektor Spår 1 Lektor tillsv. Professor Postdok-tor 2 år 2 år LAS ALVA/vikariat Söka utlyst anställning Söka befordran till professor Spår 2 Bilden visar två möjliga spår under meriteringstiden 4 år. LTH förordrar spår 1, som ger möjlighet till befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare. En tillsvidareanställning som universitetslektor ger på sikt möjlighet att söka om antagning som docent och om befordran för anställning som professor.

16 Biträdande universitetslektor förutsättningar
Tidsbegränsad anställning under 4 år (max 6 år) Rätt till prövning för befordran till anställning tillsvidare som universitetslektor om denne bedöms behörig och lämplig Kraven för befordran ska anges i den ursprungliga kravprofilen Bara ansöka om befordran vid ett tillfälle. Det går inte att lägga till en LAS-anställning (§ 5) efter en anställning som bitr UL förrän 6 månader passerat Här är de förutsättningar som gäller för anställning av bitr UL.

17 Biträdande universitetslektor behörighet
Behörighetskrav: Avlagd doktorsexamen, i första hand avlagd högst 7 år före sista ansökningsdag Bedömningsgrunder: God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga Både vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk förmåga ska bedömas. I övrigt enligt kravprofilen. Detta är de formella kraven för anställning av en bitr UL enligt LUs Anställningsordning.

18 Postdoktor förutsättningar
Tidsbegränsad anställning 2 år Kan förlängs p g a särskilda skäl, t ex föräldraledighet eller sjukdom Ev förlänga ytterligare 2 år med ALVA (allmän visstidsanställning)

19 Postdoktor behörighet
Behörighetskrav: Avlagd doktorsexamen högst 3 år före sista ansökningsdag, om inte särskilda skäl föreligger Bedömningsgrunder: God förmåga att utveckla och genomföra forskning, eller konstnärlig verksamhet av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga Främst vetenskaplig/konstnärlig förmåga ska bedömas. I övrigt enligt kravprofilen. Behörighetkraven för postdoktor enligt Anställningsordningen

20 Huvudspår för LTH Spår 1 huvudspår för unga forskare vid LTH, dvs biträdande universitetslektor Spår 2 kan också användas De två spåren ska inte ”staplas” på varandra Max 4 års total meriteringsperiod

21 Varför är det viktigt med tydliga karriärvägar för unga forskare?
God arbetsgivarpolitik = attraktiv arbetsgivare Knyta ”de bästa” till oss Lätt att kommunicera – både internt och externt Strukturerad kompetensutvecklingsprocess Konkurrensfördel gentemot näringsliv och andra lärosäten Gynna jämställdhet Minska antalet tidsbegränsade anställningar – LU-mål Här är några argument för varför LTH anser att det är viktigt med tydliga karriärvägar för unga forskare. Diskutera gärna hur institutionen ser på detta. Andra fördelar? Nackdelar? När det gäller jämställdhet har forskning visat att kvinnor i större omfattning väljer ”tryggare” anställningsformer, vilket ger en fördel för näringslivet som inte har samma möjlighet (bara LAS) som akademin till tidsbegränsade anställningar. Kan vi ge möjlighet till tillsvidareanställning tidigare så gynnas rimligtvis också jämställdheten.

22 2. Karriärplanering under meriteringstiden till universitetslektor
Oavsett anställningsform ska en systematisk planering för kompetensutvecklingen ske en individuell kompetensutvecklingsplan upprättas av den anställde och chefen i samband med anställningen regelbundna möten genomföras minst 1 gång/år Syftet är att den anställde ska ha behörighet för anställning som universitetslektor efter meriteringstiden (4 år) Mall för kompetensutvecklingsplan finns framtagen Det är viktigt att den anställde ges möjlighet att meritera sig på ett strukturerat sätt under meriteringstiden med syfte att ha behörighet för anställning som UL efter meriteringstidens slut, vid LTH eller vid annat lärosäte. Viktigt med löpande uppföljning. Visa eller dela gärna ut mallen för kompetensutvecklingsplan och diskutera kring den.

23 Uppföljning – meriteringsperiod
Prövning för befordran till lektor ÅR Bitr Lektor 4 år Spår 1 Lektor tillsv. Postdok-tor 2 år Spår 2 Denna bild beskriver processen av uppföljning under meriteringstiden. Tilläggas kan att anställningen som bitr UL kan förlängas upp till max 6 år pga sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl till att det behövs mer tid för att uppnå kraven för befordran till UL. + 2 år LAS Kompetensutvecklingsplan Vetenskaplig meritering Pedagogisk meritering Ledarskap och adm uppdrag Samverkan, innovation, entrepr.skap ETP och docent info Avstämning inför framtiden Ev ansökan om befordran Fortsatt karriärarplanering Finns behov av lektor tillsvidare? Söka ledig lektorsan-ställning

24 3. Universitetsadjunkt LTH ska i första hand anställa lärare som avlagt doktorsexamen Anställa adjunkter om det finns särskilda skäl, t ex speciell yrkeskoppling/expertis Tillsvidareanställd adjunkt bör ges möjlighet att forskarstudera inom sin anställning Flera verksamheter har behov av att anställa adjunkter p g a särskilda yrkeskunskaper/expertis. I de fall den anställde vill bör möjlighet att forskarstudera erbjudas inom anställningen. En kompetensutvecklingsplan för detta bör då upprättas.

25 4. Forskare Anställda som forskar och undervisar bör ha en läraranställning Tillsvidareanställning som forskare bör undvikas Tillsvidareanställd forskare bör ges möjlighet till kompetenstutveckling för prövning och omvandling till anställning som lärare, t ex universitetslektor Det finns flera nackdelar med anställningsformen ”forskare”. Det är inte en läraranställning och anställda forskare lyder inte under Arbetstidsavtalet och ingår därmed inte i lärarkollektivet. En forskare har inte rätt att examinera studenter och kan inte ansöka om befordran till professor. En anställning som forskare kan omvandlas till anställning som UL. En kravprofil ska upprättas och komplett ansökan för lektor ska lämnas av den anställde. Karriärnämnden vid LTH gör därefter en prövning av den anställde forskarens behörighet för anställning som UL enligt kravprofilen. Om den anställde uppfyller kraven omvandlas anställningen till UL.

26 5. Befordran LTH har en positiv syn på att anställda prövas för befordran Alla tillsvidareanställda lärare får söka och prövas till en högre anställning Institutionen ska inför en befordran yttra sig om strategiska överväganden, den anställdes bidrag till verksamhetens utveckling och den anställdes lämplighet Befordringar handläggs av Karriärnämnden vid LTH. Katarina Celander- Öhrström och Kerstin Torfgård handlägger i dagsläget befordringsärenden.

27 Forskarskatt

28 Vem kan ansöka om forskarskatt?
Skattelättnad för vissa utländska arbetstagare som: når upp till en ersättningsnivå som per månad överstiger två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjas (89.000:- för 2014). Dessa får alltid forskarskatt ELLER har befattning som expert/specialist, forskare, företagsledare eller som annan nyckelperson. Bedöms från fall till fall

29 Forskarskatt innebär…
att 75 procent av lönen och annan ersättning av arbetet tas upp som inkomst vid beskattningen att 75 procent av ersättningen används vid beräkningen av socialavgifterna i övrigt beskattas inkomsten enligt vanliga regler omfattar de tre första åren i Sverige

30 Forskarskatt innebär…
också att vissa kostnadsersättningar från arbetsgivaren som är relaterade till vistelsen i Sverige är fria från beskattning. De ingår inte heller i underlaget för socialavgifter. Det gäller kostnadsersättning för: flyttning till och från Sverige barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande två hemresor per år till tidigare hemland för arbetstagaren och övriga familjemedlemmar.

31 Kriterier för att få forskarskatt beviljad?
personen får inte vara svensk medborgare personen får inte har bott eller vistats stadigvarande i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregått det år då arbetet påbörjas ansökan om forskaskatt ska ha inkommit inom 3 mån från att den sökande påbörjat sin anställning i Sverige det finns betydande svårigheter att rekrytera inom landet anställningen är tidsbegränsad högst fem år (har visat sig fungera även för tillsvidareanställningar) sökande ska ha en doktorsexamen samt minst 2 års efterföljande fördjupningskompetens som forskare

32 Viktigt att tänka på… Vi måste argumentera för att det är svårrekryterat inom området och att personen är en expert/specialist Att en person är mest meriterad är inte tillräckligt skäl för att det föreligger svårigheter att rekrytera inom landet Även yngre forskare, tex postdoktorer, kan ansöka om forskarskatt (om de har minst 2 års erfarenhet av forskning efter doktorsexamen)


Ladda ner ppt "Informationsmöte personalfrågor"

Liknande presentationer


Google-annonser