Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förtydliganden av uppdraget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förtydliganden av uppdraget"— Presentationens avskrift:

0 Godmanskap för ensamkommande asylsökande barn
Återkoppling 2 Lena Knutsson Överförmyndarenheten

1 Förtydliganden av uppdraget
Boendet eller socialsekreteraren ansvarar för transporter av barnet. Meddela boendet i god tid om möten m.m. God man närvarar vid första tandläkarbesök samt läkarsamtalet efter hälsoundersökningen, dvs. tar emot hälsoundersökningens resultat. Boendet följer därefter med barnet för löpande sjuk- och hälsovård Boendet ansvarar för att barnet har tillsyn om omvårdnad även vid resor och besök som görs, efter samråd med god man KUNGSBACKA KOMMUN

2 Förtydliganden av uppdraget
ICA-kortet bör inte lämnas till barnet att handha själv, inte ens i samråd med god man Att se till att barnets föräldrar kommer till Sverige ingår inte i uppdraget. Du företräder inte barnet i detta och barnet kan inte företräda sig själv. Meddela MiV om barnet under asyltiden får bidrag från annat håll, t.ex. socialtjänsten. Tänk på att du har intygat barnets inkomster på heder och samvete för dagersättnngen, se MiV:s ansökningsblankett. KUNGSBACKA KOMMUN

3 Hur börjar uppdraget? Ansökan från Migrationsverket
Du får ett telefonsamtal eller mejl om uppdrag från ÖFE Om utredningar är bokade, måste du kunna de tiderna - Mottagningsutredning (MUS)och asylutredning Svar om du kan ta uppdraget önskas i princip genast, senast samma dag Åtagandeblankett med uppgifter om barnet skickas: Namn och boende med adress/telefonnummer Födelsetid Kön Språk, nationalitet Placeringskommun och ev. kontaktuppgifter till socialsekreterare Kontaktuppgifter till Migrationsverket och ev. offentligt biträde KUNGSBACKA KOMMUN

4 Hur börjar uppdraget? Så snart du åtagit dig uppdraget fattas beslut om förordnande Du får ett registerutdrag, som blir din legitimation att du är ställföreträdare för barnet för myndigheter och andra. Du informerar berörda om ditt uppdrag själv. ÖN skickar dock beslutet till Migrationsverket Du får en anmodan att inkomma med en förteckning över barnets tillgångar och skulder, särskild blankett bifogas Kontakta boendet, presentera dig som god man och boka tid för att träffa barnet. Boka tolk själv eller hör vilka rutiner boendet har kring detta. Se informationsblad på ÖN:s hemsida om ensamkommande barn Om du tagit över ett uppdrag efter tidigare god man ska du själv meddela alla berörda om ditt uppdrag, inkl. Migrationsverket KUNGSBACKA KOMMUN

5 Uppdraget… Det är lämpligt att ta med förteckningsblanketten när du träffar barnet första gången och fråga om det finns några tillgångar eller skulder. Lämna in förteckningen snarast till ÖN. Ansök därefter om dagersättning och ev. särskilt bidrag från MiV. Observera att om barnet får bidrag/tillgångar från andra än MiV under asyltiden, detta ska meddelas MiV, se MiVs ansökningsblankett. Om förteckningen visar 0 kronor , beslutar ÖN om förenklad redovisning/redogörelse. Du får en blankett för detta med beslutet. Förenklad redovisning gäller intill en månad efter det att barnet fått permanent uppehållstillstånd, PUT. Därefter årlig redovisning enligt samma rutin som andra uppdrag hos ÖN. KUNGSBACKA KOMMUN

6 Om barnet får PUT PUT-samtal hos Migrationsverket
Meddela genast ÖFE och andra berörda om beslutet Efter PUT Ansök om folkbokföring; Skatteverket Meddela genast ÖFE om barnets personnummer Efter personnummer Ansök om ID-kort; Skatteverket i Göteborg, Rosenlund. Betala i förskott, ta med kvitto och barnets handlingar, eget leg m.m., se SKV:S hemsida. Ansök om försörjningsstöd hos Individ & Familjeomsorg, IFO, se dock Fyrtornets info nedan Öppna bankkonton; ett som barnet ensam disponerar, ett som god man disponerar. Skicka in kontobevis till ÖN på båda kontona. Registrera barnet hos försäkringskassan KUNGSBACKA KOMMUN

7 Efter PUT Uppdraget som god man kvarstår tills särskild vårdnadshavare (SFV) förordnas ÖFE avvaktar bosättningsmeddelande från MIV och underrättar därefter IFO om förutsättningar för SFV Det ingår i ditt uppdrag att följa upp att IFO anmäler att det finns förutsättningar för förordnad vårdnadshavare till tingsrätten Barnet skrivs ut från asylsystemet till kommun en månad efter PUT. Därefter har kommunen ansvar även för ekonomiskt bistånd. Du redovisar härefter årsvis. Den förenklade redovisningen upphör. Du redovisar användningen av medlen på det bankkonto som du disponerar, inte barnets, enligt instruktion. Du ska lämna en redogörelse över vad du har gjort för barnet under året. Om du blir förordnad vårdnadshavare lämnar du ingen redogörelse, bara en ekonomisk redovisning. KUNGSBACKA KOMMUN

8 Barnets ekonomi Före pnr och ID-kort svårt att få bankkonto – förbered genom att spara till ID-kort och fickpengar för mellantiden Sammanblandning av barnets medel med egna eller andra medel är inte tillåtet enligt FB Ansöka om försörjningsstöd, annat bistånd Ansöka om CSN + extra tillägg CSN - utbetalas till Individ & Familjeomsorg, IFO, istället och kommer åter som försörjningsstöd direkt till bankkonto i barnets namn som god man disponerar. Sammanblandning undviks då. Hör med IFO. Ev. ansöka om efterlevandepension – barnets medel till barnets bankkonto som god man disponerar. Hör med Pensionsmyndigheten. Flerbarnstillägg bara om barnen bor med vårdnadshavaren. Hör med FK så att inte utbetalning sker felaktigt. KUNGSBACKA KOMMUN

9 Efter PUT I avvaktan på att särskild vårdnadshavare förordnas:
Omvårdnad, trygghet och en god fostran Långsiktig planering; barnets framtid Ekonomisk fostran Besluta om boende och skola Följa upp hälsan och tandstatus Om barnet vill, eftersök släktingar – Röda Korset Ingen skyldighet att se till att barnets föräldrar eller andra anhöriga kommer hit; ingår inte i uppdraget. Företräder inte barnet i detta och barnet kan inte företräda sig själv. Informera barnet om detta på tidigt stadium. KUNGSBACKA KOMMUN

10 Om barnet flyttar efter PUT
Anmäl genast till överförmyndarenheten (även skolan, tandläkare, vårdcentral och andra berörda) Barnets folkbokföringsort = Behörig överförmyndare Tillsynen flyttas över till nya kommunens ÖN; du redovisar ditt uppdrag dit Observera att arvodesriktlinjerna är olika i olika kommuner Flyttar barnet långt bör ny ställföreträdare förordnas där barnet bor nu. Begär entledigande. KUNGSBACKA KOMMUN

11 Rätt folkbokföring? Familjehem – hos familjehemmet
HVB enbart för EKB – på HVB-hemmet Tillfälligt jourhem – på församlingen i anvisningskommunen HVB-hem, ej enbart för EKB – på församlingen i anvisningskommunen KUNGSBACKA KOMMUN

12 Särskild förordnad vårdnadshavare
Permanent ställföreträdare; långsiktig planering; ett helt annat uppdrag än godmanskapet Dela på vårdnad och förmynderskap; två personer? Hör med IFO. Åter; påtala för socialsekreteraren att vårdnadshavare ska förordnas Meddela ÖFE om tingsrättens beslut, om det blir känt KUNGSBACKA KOMMUN

13 Om barnet får avslag Samtal hos MiV Överklagande eller nöjdförklaring
Verkställighet av utvisningsbeslut – återvändande Gode mannen kvarstår i uppdraget tills barnet lämnat Sverige Meddelar ÖFE, lämnar slutredovisning ÖN beslutar om upphörande och entledigande KUNGSBACKA KOMMUN

14 Om barnet avviker God man anmäler försvinnandet till polis
Barnet avskrivs från asylsystemet (MiV) Polis följer i regel upp med god man tills barnet fyllt 18 år Placeringen i boendet avbryts ev. Om barnet påträffas, kontakta ÖFE Om barnet inte påträffats eller avhörts inom två månader, meddela ÖFE ÖN beslutar om upphörande av godmanskapet och entledigande efter viss tid God man slutredovisar uppdraget till ÖN KUNGSBACKA KOMMUN

15 Fyrtornet - boende för ensamkommande
KUNGSBACKA KOMMUN

16 Fyrtornet - Vår målsättning
Att ge ungdomarna en trygg start med stöd och struktur i vardagen. Att verka för att ungdomarna ökar sin förmåga att leva ett självständigt liv, och för integration och förståelse av det svenska samhället och språket. Att hjälpa ungdomarna att bearbeta sin situation och vad de upplevt. Samt till en så god hälsa som möjligt, så väl psykiskt som fysiskt. Hjälpa ungdomarna till en meningsfull fritid och ett aktivt liv. KUNGSBACKA KOMMUN

17 Fyrtornet - Vår pedagogiska tanke
KASAM = Känsla Av sammanhang:  Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv, och vi vill stärka ungdomarnas känsla av sammanhang genom att verka för att deras vardag ska bli mer begripbar, hanterbar och meningsfull. Rutiner och daglig struktur: Vi anser att rutiner och igenkännande är avgörande. När man befinner sig i ”kaos” är förutsägbarhet i vardagen en trygghet för många. Balans: Ungdomen behöver i första hand få ”landa” och känna sig trygg. Balansen mellan ”landa” och integration är en viktig framgångsfaktor. KUNGSBACKA KOMMUN

18 Fyrtornet - Metoder Konsekvenspedagogik: Vi arbetar med att medvetengöra ungdomarna om konsekvenserna av deras egna val. Hitta rätt: Ett material som främjar integration och dessutom har visat sig vara en framgång, när det gäller att skapa relation mellan ungdom och kontaktperson. Vård och genomförandeplan: Alla ungdomarna har också individuella mål som ska ställas i relation till, var i ålder och förmåga som ungdomen befinner sig i. Dessa finns beskrivna i ungdomens genomförandeplan. KUNGSBACKA KOMMUN

19 Fyrtornet - Metoder Kontaktmannaskap: Varje ungdom har två kontaktpersoner på boendet. Man har ca ett kontaktsamtal i veckan. Samtalen ska utgå från ungdomens behov och mognad. Här kan man använda, Hitta rätt eller ungdomens genomförandeplan som underlag till samtalen. Miljöterapeutiskt: Skapa en trivsam och igenkännande miljö där både personal och ungdomar värnar för varandra och omgivningen. KUNGSBACKA KOMMUN

20 KUNGSBACKA KOMMUN

21 Personer i ungdomens liv som nyanländ och asylsökande
Skol- personal Sjukvårds- Kontakt- personer Migrations- Verkets utredare tolkar Övriga boende Juridiskt- ombud Övrig Social- sekreterare Ungdomen Skol- personal Sjukvårds- Kontakt- personer Migrations- Verkets utredare Tolkar Övriga boende Juridiskt- ombud Övrig Social- sekreterare God man Ungdomen KUNGSBACKA KOMMUN

22 Återträff till hösten 8 september 2014 klockan 16 Samling i Stadshusets reception. Anmälan senast 27 augusti på eller KUNGSBACKA KOMMUN


Ladda ner ppt "Förtydliganden av uppdraget"

Liknande presentationer


Google-annonser