Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sakkunskap om problemen med ANDT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sakkunskap om problemen med ANDT"— Presentationens avskrift:

1 Sakkunskap om problemen med ANDT
För nyckelpersoner 9 april 2014

2 Innan vi går in på själva substanserna ska vi lite kort fräscha upp minnet om vitsen med att förebygga (förebygga=prevention) Man kan inte bara rikta insatser till dem som är i hög risk. Man måste jobba brett. När det gäller unga så är det inte enbart dem som tidigt kan konstateras ha problem som kommer att drabbas. Generella insatser främjar alla. Lånat bilden från IOGT-NTOs magasin Accent

3 Exempel på skyddsfaktorer
Skola Familj Tydliga normer/regler och förväntningar från vuxna Tydliga normer och förväntningar från föräldrar Att uppmärksammas för positiva handlingar Goda och kärleksfulla relationer Att känna tillhörighet och anknytning God insyn i vad barnet gör utanför hemmet Ett gott socialt och emotionellt klimat Individ Höga förväntningar från vuxna Social och kognitiv kompetens Intelligens Skolframgång Välanpassade kompisar Att på olika sätt stödja föräldrar i sin föräldraroll är som ni ser av detta en aktivitetsform som stärker föräldrar som en av de viktigaste skyddsfaktorerna. Vi kommer att återkomma till former för generellt föräldrastöd.

4 Exempel på riskfaktorer
Samhället Familjen Tillgång till droger Missbruk inom familjen Lagar och normer Brister i anknytning, uppfostran och tillsyn Bostadsområde som präglas av kriminalitet, bostadsbrist, Familjekonflikter social utslagning etc. Tillåtande attityd (t ex föräldrar som bjuder) Skolan Otrivsel Individen/kamrater Tidigt och långvarigt asocialt beteende Låg kunskapsnivå Oordning Koncentrationssvårigheter Brist på struktur Misslyckande i skolan Låga förväntningar Skolk Kamrater som har problem Tidig debut och positiv attityd till t ex droger Man kan jobba både generellt (universellt) och riktat (indikativt, selekterat) för att minska riskfaktorers betydelse

5 Risk- och skyddsfaktorers påverkan på alkoholkonsumtion
Årskonsumtion av alkohol i ml hos åk 9 i Stockholm 2002 (Knut Sundell) Att elever med många skyddsfaktorer och få riskfaktorer konsumerar minst alkohol, och att de som har ont om skyddsfaktorer och gott om riskfaktorer i sin tillvaro dricker mest är inte så konstigt. Men om man kan öka skyddsfaktorerna utan att ens ta bort riskfaktorerna så gör det dramatisk skillnad i alkoholkonsumtion. Viktigt att ha med sig att det alltid går att förbättra läget. Era insatser gör skillnad. Det finns alltid hopp!

6 Alkohol Det i särklass största problemet hos befolkningen
Utredning om e-handel och hemleverans Gårdsförsäljning Oregistrerad alkohol Alkohol och idrott Alkohol och cancer Alkohol, genus och media Försöka belysa alkoholproblemet från flera håll: Alkoholrelaterade problem; skador av våld, vård på sjukhus för alkoholrelaterade diagnoser, samband psykiskt dåligt och alkohol, skador i trafiken. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Utifrån betänkandet En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50) uppstod oklarheter om vilka förmedlingsåtgärder utöver transport och viss marknadsföring som är tillåtna. Därför bör nuvarande regelverk ses över i syfte att skapa tydliga bestämmelser om e-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsumenter. Uppdrag: Vilka åtgärder bör vara tillåtna respektive otillåtna vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker och hur kan det tillåtna området förtydligas genom närmare angivande av förutsättningarna och villkoren för sådan verksamhet? Lokalproducenter får, efter särskild ansökan, från och med 1 juni 2008 rätt att få lämna in sina varor till den fysiskt närmsta Systembolagsbutiken för försäljning, även om dessa produkter inte är en del av företagets ordinarie sortiment. Den 1 juni 2010 ändrades detta till att gälla de tre fysiskt närmsta butikerna. Från flera håll spekulerades i att detta var ett sätt för Systembolaget att ha kvar sitt monopol på försäljningen av alkoholhaltiga drycker. Förslag om gårdsförsäljning av vin, vill det ska införas på försök i tre län (Skåne, Södermanland, Gotland). Strider mot försäljningsmonopolet. Centerpartiet. Oregistrerad alkohol: resandeinförsel som smuggling och hemtillverkade alkoholdrycker. Bjudregeln i alkohollagen 3 kap §9 Det är dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt.

7 Monitor 1) den i Sverige registrerade försäljningen
2) den oregistrerade delen som består av införsel från utlandet, köp via Internet samt hemtillverkning. Monitormätningarna sker på anskaffningsplanet (köp, införsel och hemtillverkning) och inte på konsumtionsplanet. Över en längre tidsperiod är dock konsumtionen i stort sett densamma som anskaffningen på nationell nivå. I rapporten anges måttet oftast i ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Alkoholkonsumtionen i Sverige består av två delar: Huvudsyftet med Monitormätningarna är att summera båda dessa delar för att få en bild av den totala konsumtionen i landet. Alkoholindustrin (vin- och spritleverantörsföreningen, bryggarföreningen) hävdar att problemet med ungdomars alkoholkonsumtion är ”svartspriten”. När ungdomarna blir tillräckligt gamla för att dricka är det bättre att de dricker ”rätt” produkter. Kommer definitivt en debattartikel från dem till valborg… För närvarande är 75 % av svenskarna positiva till systembolagets monopol (enligt systembolagets mätningar) Men hur vet vi hur mycket alkohol som inte kommer från systemet? Monitormätningarna är telefonintervjuer med 1500 personer per månad. CAN ansvarar. Monitor utgör en av de främsta datakällorna för uppföljning av den nationella strategin.

8 Hur mycket dricker svensken?
2012: total alkoholkonsumtion 9,1 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Det är 3 procent mer än Konsumtionen ökade med 20 % mellan åren 2001 och Mellan 2004 och 2012 sjönk den med 14 %. Ökad konsumtion av vin och starköl Minskad konsumtion av sprit Rapport som kom i mars 2014 från CAN, baserat på just monitordata från 2004 slopades resandeinförselkvoterna. Konsumtionen av vin ökade kraftigt mellan åren 2001 och Ökningen var 26 %. Starkölskonsumtionen ökade med 5 %. Sett över en längre tidsperiod var konsumtionsökningarna av vin och starköl större. Mellan åren 1996 och 2012 ökade vinkonsumtionen med ungefär 65 % och konsumtionen av starköl med drygt 50 %. Det var framförallt Systembolagets försäljning som ökade. Mellan åren 1996 och 2012 var ökningarna på Systembolaget ungefär 85 % för vinet och nästan 100 % för starkölet. Konsumtionen (anskaffningen) av sprit ökade mellan åren 2001 till 2004 med 20 % för att därefter minska. Mellan 2001 och 2012 minskade spritkonsumtionen med 18 %. Sett över en längre tidsperiod var minskningen av spritkonsumtionen större. Mellan åren 1996 och 2012 minskade spritkonsumtionen med ungefär 25 %.

9 Alkohol och idrott Ny kunskapsöversikt IQ och GIH om alkoholkonsumtions påverkan på kroppen i samband med träning och tävling. Både direkt och dagen efter. Alkoholreklam och/eller sponsring från alkoholindustrin, och idrott. Marknadsföring för en miljard 2013 (totalt, inte bara inom idrotten). Fundera på hur man kan göra idrottsrörelsen till en än mer skyddande faktor för barn, ungdomar och unga vuxna! Tätt sammanlänkade, trots att de inte alls hör ihop… Ungdomar inom individuella idrotter dricker mindre än lagidrottande (kan till och med vara en arena för att ”lära sig” dricka) Marknadsföring enligt alkoholagen 7 kap §1 Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

10 Alkohol och cancer Svenskar är enligt Euro-barometers mätning sämst i hela Europa på att associera alkohol med cancer. Riskökning per standardglas per dag: Mun och svalg procent Hud procent Struphuvud procent Matstrupe procent Bröst procent Lever procent Tjock- och ändtarm +2 procent Baserad på Causes of cancers in France in the year 2000, IARC 2007, s. 39 Mekanismer: Acetaldehyd, Hormoner, Immunsystemet och alkohol som lösningsmedel Enligt cancerfondsrapporten 2013

11 Alkohol, genus och media
Alexandra Bogren, docent Sorad, har granskat tidningsartiklar från 1979, 1995 och Aftonbladet, expressen, Svd, DN, GP Bland annat; Jämförelse av hur kvinnors alkoholkonsumtion porträtteras i dagspress och i damtidningar på 2000-talet

12 Teman i media under 2000-talet
Alkohol Psykofarmaka Graviditet Ansvariga mammor Individuella kvinnor och deras problem Amning och föräldraskap Ansvariga mammor – och pappor? Unga kvinnor Partybrudar och tjejer som ”dricker som män” Ledsna tjejer Vuxna kvinnor i karriären Dubbelarbetande kvinnor Dubbelarbetande, och kvinnor som blir diskriminerade Våld Män som misshandlar sin kvinna Manliga monster som förlorar kontrollen Sport Sexism och machoattityder bland män i sportvärlden

13 Missförstådd jämställdhet: dagspressens problematisering av unga tjejers drickande
Alkoholkonsumtion som en…. Biologisk risk (graviditet; fostret i fara). Risk att förstöra sitt utseende (”ful” när hon dricker). Sexuell risk (utsatthet). Social risk (dåligt rykte, moralisk identitet). Hälsorisk (alkoholproblem, alkoholism). Något som man också börjar tala om är gruppen äldre kvinnor och deras alkoholkonsumtion. De allra äldsta kvinnorna dricker som grupp ytterst lite. Jämför 20-talisternas och 40-talisternas livsvillkor i allmänhet så inser man att när 40-talisterna blir riktigt gamla kommer de att behålla sina vanor som de kanske grundlade redan på 1960-och 70-talet.

14 ”Postfeminism”: njutning och positiva bilder av tjejers alkoholkonsumtion i damtidningar
Alkoholkonsumtion som… Egen njutning, ta hand om sig själv (slappna av, skämma bort sig själv, sensualism). Njuta tillsammans med tjejkompisarna (“tjejig” femininitet). Njutning genom festande och party (glorifierar berusning och vilda fester som roliga och populära aktiviteter). Damtidningar har en helt annan begreppsvärld än dagspressen Sex and the city Att dricka som en man.

15 Men! Män! Män konsumerar mer alkohol än kvinnor
Män är överrepresenterade inom rattfylleri och (döds)olyckor i trafiken 35 % av männen år har ett riskbruk av alkohol (25 % av kvinnorna i motsv ålder) 11 % av dessa yngre män har hamnat i alkoholrelaterat slagsmål (1,7% av kvinnorna) HLV Skulle kunna lägga till fler punkter också… Vi pratar oftare om kvinnors alkoholkonsumtion som ett problem, än vi pratar om att männens del av alkoholproblems-kakan är så mycket större. Är det återigen för att mannen är norm, och kvinnorna har lite mer ansvar för barnen? Det finns många barn som växer upp i miljöer med riskabelt mycket alkohol. Kommer ni ihåg staplarna med risk- och skyddsfaktorer…

16 Narkotika Läget i länet Förstörandelagen Spice och andra ”nätdroger”
8 myter om cannabis. Film från det nationella cannabisnätverket med författaren, sjuksköterskan och journalisten Pelle Olsson Läget i länet Höststorm 26/8-20/ (uppföljning till hösten ev) – drygt 200 omhändertagna, ett 10-tal under 15 år. Misstänkt spice som tas i beslag skickas till lab och skyndar på processen att klassa det som spice, därför de ej använder sig av förstörandelagen så mycket. Amfetamin vanligt, dock mer för 10 år sedan. Kokain väldigt vanligt i Sthlm, ser tendenser på att det kommer till länet (krögare lyfter frågan om Krogar mot knark). Ecstacy ses sällan (vanligt för 10 år sedan), opiater inte så mycket som för några år sedan. Metadon och Subutex är vanligt förekommande (blandmissbruk). Benso (Rohypnol, Sobril, Xanor) inhandlas ofta på nätet. Ritalin och concerta. GHB påträffas sällan. Maja självförsörjande i Sverige, stora odlingar. Hasch importeras fortfarande. KAT finns definitivt men inte många beslag. MDPV s.k. kannibaldrogen (är hallucinogen men liknar även amfetamin som är centralstimulerande) Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser förebygga missbruk Om en substans som avses i 2 § på grund av omständigheter i det enskilda fallet kan antas vara avsedd att användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan och då kan komma att förorsaka skada eller dödsfall, får beslut fattas om att substansen ska förstöras. Åklagare fattar beslut om förstörande, i vissa fall Tullverket. Om en polisman eller tulltjänsteman påträffar en substans och det skäligen kan antas att ett beslut om förstörande av substansen kan komma att meddelas enligt denna lag, får han eller hon besluta att omhänderta substansen i avvaktan på åklagarens beslut. På SKL fastställs okända substansers kemiska struktur och resultatet skickas sedan vidare till Folkhälsoinstitutet som utreder om substansen kan vara aktuell för att bli klassad som narkotika eller hälsofarlig vara. Kriterier som ligger till grund för en narkotikaklassning är om substansen anses vara beroendeframkallande och ge upphov till eufori. Om det har förekommit dödsfall till följd av intag av substansen leder det ofta till att klassningsansökan prioriteras.

17 Syntetiska cannabinoider, Spice, rökmixar
Tillförselsätt: huvudsakligen genom rökning, vanligast genom rökning av färdigberedd vara med syntetiska cannabinoider och växtmaterial, i en del fall uppblandat med tobak, kan drickas som te. Spice kan inte injiceras. Ruseffekter: liknande cannabis med eufori, vid höga doser hallucinationer, ruset kan vara upp till sex timmar. Biverkningar: röda ögon (konjunktivit), hjärtklappning, muntorrhet, uttorkning, illamående, kräkningar, trötthet (”seghet”), panikångest, hallucinationer, förlorad verklighetskontakt, tvångstankar, under efterfasen nedsatt minne. Skadeverkningar-risker: de fysiska skadeverkningarna är ofullständigt kartlagda, eftersom beredningarna endast varit föremål för missbruk en kort tid: de psykiska skadeverkningarna är av samma slag som för cannabis. Nicklas Kartengren Pulvret löses upp med aceton

18 ”Nätdroger” Nya psykoaktiva substanser (NPS) är den benämning som EMCDDA m fl använder Designer drugs, RC – Research Chemichals, legal highs Inte så vanligt som media vill framställa det, men varje fall är ett för mycket!

19 Exempel på NPS Butylon 4-MEC (4-MethylEthylChatinone) MDPV
Bromo- Dragonfly Flefedron DXM Metedron DOI Mefedron 5-MEO-DALT Bonzai 4-Ho-Met Jamaican Gold Kratom Vegas Krypton AM-2201 Jah rush AM-694 JWH-018 Metoxetamin JWH-073 Nafyron 6-APB STS-135 AM-2233 BZP 4-EMC Metylon 4-FMC Nicklas Kartengren Narkotikaklassade, hälsofarlig vara, under utredning eller… Det är svårt att hålla sig uppdaterad.

20 Cannabis och genus I länet är det knappt några skillnader mellan tjejers och killars användning (CAN2013) jämfört med riket där det är ungefär dubbelt så vanligt bland killar. Både killar och tjejer i länet använder cannabis i lika liten utsträckning som tjejerna i riket. Dags för en bensträckare?

21 Dop(n)ing; idrott vs samhället
Samhället: all hantering av dopningspreparat är förbjuden i Sverige. Dopningspreparat avser anabola androgena steroider (AAS) och tillväxthormon (GH) utan läkarordination. Inga dopingkontroller kan med lagstöd förekomma på kommunala eller privata träningsanläggningar. Straffet för dopingbrott är från dagsböter till flera års fängelse. Idrotten: föreningar och idrottsklubbar anslutna till riksidrottsförbundet, såsom atletklubbar, Friskis och Svettis. RF gör dopingkontroller vid träning och tävling. Preparat på den förbjudna listan varierar mellan olika sporter. AAS men även luftrörsvidgande m fl. Fälls man för dopingbrott inom idrott blir man avstängd från tävling i första hand i två år.

22 Dopning i samhället Den typiske användaren är en man mellan 18 och 34 år som tränar på gym Cirka 4 procent av män som tränar på gym har enligt PRODIS studie provat AAS Folkhälsoinsitutets beräkning är cirka användare av dopningspreparat i landet. Underskattning? Enbart ”Operation Liquid” avslöjade cirka 1000 personer… Även högre förekomst av narkotikaanvändning och kosttillskott än man kan tro.

23 Kosttillskott Kommunen har tillsyn över försäljning av kosttillskott.
Livsmedelsverket nationell myndighet. Proteinpulver klassas inte som kosttillskott enligt deras nya definition. Fettförbrännande preparat vanligare bland kvinnor. Uppiggande och muskelfrämjande vanligare bland män. ”Kosttillskott ska inte ersätta en varierad kost” Kosttillskott som rekommenderas är D-vitamin till barn och äldre. Folsyra till kvinnor som vill bli gravida eller är det. Övriga befolkningen, inklusive hårt tränande på elitnivå, klarar sitt behov av näringsämnen och energi genom att äta en varierad kost enligt tallriksmodellen I rena proteinpulver har man såvitt jag känner till inte hittat några tveksamma substanser

24 Pre Work Out (PWO) Uppiggande prestationshöjande kosttillskott (innehåller koffein, beta-alanin mm) En del sorter innehåller även DMAA (1,3-dimetylamylamin, metylhexanamine, geranaminextrakt). Exempelvis Jack3D, Craze. DMAA är klassad som hälsofarlig vara. Evi sachenbacher steele dopad i OS med DMAA Enligt Wada är DMAA dopingklassat på tävling men inte för träning Klassades 2012 i Sverige

25 Mer om craze som exempel
Craze innehåller molekylen fenyletylamin som utgör en basmolekyl för substanser med psykoaktiva effekter som amfetamin, efedrin, meskalin m fl. Innehållet överensstämde inte med innehållsförteckningen vid granskning. Försäljningsförbud. Saxat från webbplatsen ”Craze har slutat säljas i Sverige och Europa på grund av dess spekulativa innehåll. I väntan på att Driven Sports tar fram en ny version av Craze så rekommenderar vi dig att köpa Raw Rampage vilket är en PWO med liknande innehåll och effekt som Craze. Även den kommer antagligen att försvinna från marknaden inom kort på grund av sitt innehåll av dendrobium så skynda på och köp nu” Innehållet har inte alltid framgått av innehållsförteckningen. Nästan alla dopingfall bland motionärer har berott på kosttillskott. Man är själv ansvarig för vad man stoppar i munnen.

26 Tobak E-cigaretter/rökverk (se även info-blad) Nytt tobaksdirektiv
Rökfria miljöer, kommunens ansvar och förslag från Folkhälsomyndigheten om utökat förbud på allmänna platser Konsumentverket tips om marknadsföring Tobacco endgame Vattenpipa En miljon har slutat röka de senaste 20 åren, idag finns knappt en miljon rökare. Snus är förenat med allvarliga hälsorisker; cancer i bukspottskörteln, dödlig stroke, förhöjt blodtryck m.m. 18%män i sverige och 4 % kvinnor. Säg inget om förbudet mot att röka i bilar i Storbritannien om inte SO tar upp det Förbjudet att sälja och att sälja till någon som ska överlåta. Men inte förbjudet för minderåriga att inneha eller konsumera. Kan inte beslagtas. Kontrollköp 1 maj (regeringens proposition 2013/14:56 "Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljnings av folköl, tobak och receptfria läkemedel). Röksvampen-en handbok i tobakskontroll som tagits fram av Ekobrottsmyndigheten, folkhälsomyndigheten, konsumentverket, kronofogden, länsstyrelserna, polismyndigheten, skatteverket, tullverket och representanter från kommunerna. E-cigaretter finns med eller utan nikotin, dessutom arbetas med att tas fram med tobak (se material) EU Tobaksdirektiv beslut 14 mars. Svensk tolkning av de nya reglerna utreds. Hälsovarningar täcka 65 % (tidigare 30 och 40 %), varningar med bilder, paket med 20 cigg förbjuds i de länder det är tillåtet, ecigg regleras som läkemedel el tobaksprodukter där nikotinhalten inte får innehålla mer än 20 mg/ml, ha hälsovarningar, reklamregler som tobak. Smaktillsatser förbjuds (mentol 2020), tillåts i vattenpipa, Svenska myndigheter som reglerar ingredienserna i snus. Två år på sig att införa reglerna i internationell lagstiftning. Rökfria miljöer 2 § Rökning är förbjuden, kommunen tillsyn, prio från Folkhälsomyndigheten rökfria skolgårdar 2013 och Regering anser viktig kommunal tillsyn: tillsynsplan, regelbundna tillsynsbesök, användandet av sanktioner när det är befogat. Konsumentverket reklamen får varken vara ”påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak. Cecilia Norlander och Emma Hedge. KOVFS 2009:7 Konsumentverkets allmänna rådför marknadsföring av tobak till konsumenter. Vill ha in anmälningar. Regeringen får i uppdrag av riksdagen att utreda om det ska krävas tillstånd för att sälja tobak.  Tobacco end game: minimerad rökning i Finland Nya Zealand även här höjs röster för att rökningen i Sverige ska fasas ut ur samhället till cirka 10 år kvar… Finland har mycket sträng tobakslag. Rökfritt på balkonger. Möjlighet att frånta minderåriga cigaretter.

27 Vattenpipans delar Huvud Sugslang Kropp Vas Munstycke
Vattenpipan utgörs av: Huvud – en keramik skål i vilken tobaken placeras Kroppen Vasen – som fylls med vatten. Sugslang och munstycket – genom vilka användaren inhalerar den nerkylda röken. Hur används vattenpipan? Tobaken/rökmassan placeras i keramikskålen (huvudet), som sedan täcks av en bit perforerad folie. Ovanpå foliet placeras ett glödande kol. Kolet hettar då upp tobaken och producerar röken, som sedan passerar genom kroppen, ner genom vattnet i vasen för att sedan inhalera genom sugslang och munstycket. När röken passerar genom vattnet kyls den ned vilket gör den lättare att dra ner i lungorna, då den inte känns lika het och stickande som cigarrettrök. Att röka vattenpipa är en socialföreteelse och ofta sitter man flera stycken och delar på samma vattenpipa. Föräldrars och ungdomars kunskap om vattenpipa och dess skadeverkningar är förhållandevis låg. ”min dotter röker hallonpipa” är ett citat från en mamma, inte i det här länet, som symboliserar det. Munstycke

28 Vattenpipstobak vs rökmassa
Vanligaste tobaken i Sverige är Maasel (30 procent tobak, 70 procent melass och smakämnen) Rökmassa kallas även nikotinfri tobak eller örttobak men innehåller inte tobak Då nikotinfri rökmassa inte klassas som tobak, då den inte innehåller nikotin, omfattas den ej av tobakslagens bestämmelser. Kruxet är dock att den OMFATTAS AV lagen om tobaksskatt, och måste därmed skattas i enlighet med tobaksskatten. OBS! Örttobak och rökmassa ger lika mycket skador och sjukdomar som nikotintobak, utom just den beroendeskapande effekten. Detta innebär att man fortfarande får i sig: kolmonoxid, tjära, tillsatser, tungmetaller och partiklar från kolet. Vilka effekter tillsatserna har (vid upphettning) är något som forskarna luskar i! Bilden är tagen från Soex Tobakslagen (SFS: 1993;581) All försäljning av tobak till personer under 18år är olaglig. Alla förpackningar som innehåller tobak ska vara märkta med varningstext, som är tydlig och korrekt. Avsaknad av eller oriktiga varningstexter kan leda till straff (böter/6mån fängelse) för olovlig tobaksförsäljning. Förpackningen får inte främja försäljningen av tobaksprodukten eller ge intryck av att tobaksvaran är mindre skadlig än andra tobaksvaror. Lagen om tobaksskatt Skattesatsen 2010 för tobak var 1718/kg. Detta innebär att skatten på ett paket röktobak á 250gram ska vara 429kr, moms tillkommer även! Idag kostar ett sådant paket ca. 65kr, vilket tyder på att produkterna säljs obeskattade.

29 Är det mindre skadligt än att röka cigaretter?
1 cigarett 1 vattenpipsession Röktid: min min Antal bloss/röktid: bloss bloss Total rökvolym: 1 liter 49 liter* En cigarrett röks i genomsnittlig i cirka 5-7min medan en vanlig vattenpipsession vara i 20-80min. Den stora variationen i röktid innebär att användaren hinner ta många fler bloss under vattenpipsessionen. Flera bloss innebär även en större volym rök som inhaleras. Den totala rökvolymen inhalerad vid en vattenpipsession är cirka 49gånger större än vid rökning av en cigarett! OBS! Det är dock viktigt att hålla i åtanke att man vid vattenpipsrökning ofta är flera som delar på en och samma vattenpipa, vilket innebär att rökvolymen fördelas på flera personer. (MEN OAVSETT ÄR DET EN MYCKET STÖRRE RÖKVOLYM ÄN CIGARETTEN!) Sen är det även stor skillnad i hur ofta cigaretter/vattenpipan röks. Cigaretter röks ofta flera stycken dagligen, till skillnad från vattenpipa som främst röks lite då och då, t ex på helger eller enbart under sommaren.

30 Skadliga ämnen Tjära: 30 minuter vattenpipa motsvarar 20 cigaretter
Nikotin: 20 gram smaksatt tobak motsvarar 6,5 cigaretter i nikotinmängd Lägg till tungmetaller, andra cancerframkallande ämnen samt partiklar från kolet Kolmonoxid – risk för hjärt-kärlsjukdomar

31 Passiv rökning då? Vid rökning av vattenpipa produceras 4 gånger högre volym av cancerogena ämnen och cirka 30 gånger så mycket kolmonoxid i omgivningen kring en vattenpipa/passiv rök som vid en cigarett. I sin helhet (med utandningsröken inräknad) genererar en timmes vattenpiperökning en volym av cancerogena ämnen som motsvarar cirka 2-10 cigarettrökare. Barn är speciellt sårbara, att barnet utsätts för passiv rökning kan orsaka och försvåra andningsproblem, astma samt infektion i örat (WHO, 2011). (Comparison of carcinogen, carbon monoxide, and ultrafine particle emissions from narghile waterpipe and cigarette smoking: Sidestream smoke measurements and assessment of second-hand smoke emission factors.

32 Samband med övrig ANDT? Det finns samband mellan rökning av vattenpipa och främst annan tobaksanvändning Ju oftare en person uppger att den röker vattenpipa, desto större är sannolikheten att personen också röker annat Hur står det till i kommunerna?

33 Vattenpipa gymnasiet CAN 2013
Mer vanligt förekommande i Ånge än i länet Röker inte vattenpipa: Länet 57,9 Ånge 46 Sollefteå 62,4 Rökt senaste 30 dag: Länet 4,1 Ånge 6,9 Sollefteå 5,2 Senaste 12 mån: Länet 18,1 Ånge 31 Sollefteå 16 Längre än 12 mån: Länet 19,8 Ånge 16,1 Sollefteå 16 Rökt med tobak ibland el ofta: 24,3 Ånge 30,1 Sollefteå 21,7 16 % kvinnor i riket och 19 % män.

34 Värderingsövning Om tonåringar får dricka hemma så dricker de mindre borta/ute på stan. Det är ok att köpa en flaska champagne till ungdom som tar studenten – det gör de ju bara en gång i livet! Det är ok att låta sin ungdom dricka ett halvt glas vin till middagen hemma! Om man får prova att snusa ökar chansen att bli avskräckt redan som barn/ungdom. Det är värre att röka vattenpipa än cigaretter! Cannabis är en lättare typ av drog! Kosttillskott behövs om man tränar mer än fyra pass i veckan! Det är bättre att snusa än att röka cigaretter? E-cigaretter är ett hälsosammare alternativ till tobaksprodukter? Den som arbetar med barn och ungdomar kan själv använda tobak och alkohol.

35 Inför den 7 maj Obligatoriskt för styrgrupper och samordnare.
Saknar ni någon funktion här idag? Det finns möjlighet att fler medverkar! Landstingets hälsoplanerare

36 Effektiva insatser – fem i topp
 Tillgänglighetsbegränsande åtgärder Pris, antal försäljningsställen, åldersgränser + tillsyn  Trafiknykterhet Promillegränser, effektiv tillsyn  Rådgivning i sjukvården primärvård, MVC, arbetslivet  Föräldrastöd ”kärlek och gränser” Inringade är de områden som ingår i avtalet mellan lst och kommunerna, eftersom det är de områden där kommunen kan ses som huvudaktör men gärna samverka med andra. Nästa gång ska vi gå igenom kunskapsbaserade metoder för ett strukturerat lokalt förebyggande arbete. Till dess vill vi att alla…  Krogprogram Personalutbildning + policy för bättre tillsyn

37 Hemläxa Svara på enkät som ser ut att komma från Fredrik Mattsson (men den kommer från oss egentligen) Läs igenom sammanfattningen av den nationella ANDT-strategin och gärna övrigt material Fundera över hur du skulle vilja utveckla din verksamhet på ett ANDT-förebyggande, föräldrastödjande och/eller brottsförebyggande sätt Håll kontakt med din samordnare, träffas gärna Planera för Tänk Om-aktivitet inför valborg/skolavslutning Boka plats på LUFT-konferensen 2-3/10 och/eller Drogfokus 22-23/10 Sammanfattning av nationella ANDT-strategin:

38 Nu ere slut!


Ladda ner ppt "Sakkunskap om problemen med ANDT"

Liknande presentationer


Google-annonser