Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktiespar-programmet 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktiespar-programmet 2009"— Presentationens avskrift:

1 Aktiespar-programmet 2009
Samma struktur som 2008 Du får en inbjudan i början av september Ansök på senast 4 oktober 2009 Aktiespar-programmet 2009

2 " Välkommen att investera i SEB:s framtid!”
”Vi är hängivna i vår ambition att utveckla SEB till den bästa banken i norra Europa. Ditt och dina kollegers engagemang avgör om vi kommer att lyckas Aktiesparprogrammet ger dig en möjlighet att delta i SEB:s långsiktiga värdeskapande Jag hoppas att det här programmet kommer att uppmuntra dig att äga en del i det företag som du arbetar i” Du är välkommen att delta i SEB:s aktiesparprogram 2009. Ägarnas avsikt är att skapa ett tydligare samband mellan varje anställds arbete och utvecklingen för SEB som helhet. Vidare vill man skapa ett långsiktigt engagemang för SEB, genom att uppmuntra oss anställda att äga aktier i bolaget. Programmet är tänkt att främja “ett SEB” och ena de anställa – över organisations- och landsgränser. Marcus Wallenberg Styrelseordförande

3 Aktiesparprogrammet 2009 Samma struktur som 2008
Du får en inbjudan i början av september Ansök på senast 4 oktober 2009 Beslutet Årsstämman beslutade den 6 mars att ett nytt program ska starta i november 2009. Medverkande länder Danmark Estland Finland Lettland Litauen Luxemburg Deltagande Alla anställda med tillsvidare- eller visstidsanställning kan delta Timavlönade kan inte delta Norge Singapore Storbritannien Sverige Tyskland USA Beslutet om att införa det första aktiesparprogrammet togs av SEB:s ägare vid årsstämman den 8 april Vid stämman 2009 beslutades att upprepa programmet i år. Målet är att införa aktiesparprogrammet i alla länder, utom där det skulle kosta för mycket att genomföra eller administrera för att kunna motiveras. I andra omgången av aktiesparprogrammet kommer därför 12 länder att delta. Alla anställda i länderna får delta, utom timanställda.

4 Programmet i korthet Du kan spara upp till 5 procent av din fasta bruttolön till köp av SEB-aktier Om du behåller aktierna i tre år, och fortfarande är anställd av SEB, kommer du att erhålla en kostnadsfri så kallad matchningsaktie för varje aktie du köpt Aktierna är inte låsta under programmet, utan du kan när som helst sluta spara eller sälja dina aktier. “Tag två, betala för en” – det är i grund och botten aktiesparprogrammets erbjudande. Det antal aktier du köper inom programmet matchar SEB efter tre år utan kostnad – men du kommer att förmånsbeskattas för värdet av aktierna du får. Om du bestämmer dig för att delta nu, så kan du alltid sluta spara eller sälja dina aktier innan de tre åren löpt ut. Om du slutar spara innan sparperioden gått ut, så kommer du att få behålla de aktier som redan köpts och får matchningsaktier för dem efter tre år. Om du säljer delar eller hela ditt aktieinnehav innan de tre åren löpt ut, så kommer du inte att få matchningsaktier för de aktier du sålt, endast för de aktier du behåller hela treårspreioden.

5 Översikt Sparperiod Kvalifikationsperiod Matchningsperiod
November 2009 – Oktober 2010 Månadssparande Kvartalsvisa köp av aktier Kvalifikationsperiod Period om 36 månader efter varje aktieköp Behåll aktierna under perioden Fortsätt jobba på SEB Matchningsperiod Februari 2013 – November 2013 Kvartalsvis matchning av aktier En kostnadsfri aktie för varje aktie köpt under sparperioden Programmet fungerar så här: Du väljer att månadsspara ett belopp som får motsvara högst fem procent av din fasta månatliga bruttolön, före eventuella tillägg, bonusar etc. Detta belopp dras från varje nettolön under sparperioden, d.v.s. från november 2009 till oktober 2010. En gång per kvartal under sparperioden, inom cirka 14 dagar efter varje kvartalsrapport, så köps SEB A-aktier för din räkning. De första aktierna köps i februari 2010, de sista i november 2010. Efter varje aktieköp startar en 36-månaders kvalifikationsperiod. Det enda du behöver göra för att SEB i slutet av kvalifikationsperioden ska matcha ditt aktieköp, är att behålla dina aktier och stanna kvar hos SEB. Tre år efter varje aktieköp, kommer alltså SEB att matcha de aktier du köpte genom att ge dig lika många aktier som köptes för ditt månadssparande tre år tidigare. Eftersom du får dessa aktier utan kostnad, så kommer du att bli förmånsbeskattad för marknadsvärdet av dessa aktier vid matchningstillfället.

6 Snabba fakta Möjligt att när som helst kliva av programmet
Upphöra med att spara Sälj/överför redan köpta aktier Säljer du en del av dina aktier under kvalifikationsperioden får du fortfarande matchningsaktier för de aktier du behåller Möjligt att ändra sparbeloppet vid två tillfällen under programmet Ändrat sparande dras från och med februari- eller majlönen Aktierna i programmet ger samma rättigheter som vanliga aktier, inklusive utdelning Utdelning återinvesteras automatiskt i SEB-aktier Om du bestämmer dig för att delta nu, så kan du alltid sluta spara eller sälja dina aktier innan programmet är slut, om du skulle vilja. Om du avslutar ditt sparande innan sparperioden löpt ut, så får du behålla de aktier som köpts för din räkning dittills. Om du säljer aktier innan kvalifikationsperioden gått ut, så kommer du däremot inte att få några matchningsaktier för de aktier du säljer. Om du innan kvalifikationsperioden löpt ut säljer hälften av de aktier som köpts för din räkning, så får du alltså matchningsaktier för de aktier du behåller tills kvalifikationsperioden löpt ut. Precis som alla andra aktieägare så kommer du att få del av eventuell utdelning och är berättigad att delta i bolagsstämmorna. Utdelning efter skatt kommer automatiskt att återinvesteras i SEB-aktier.

7 Administration – Equate Plus
Equate Plus (E+) Webbaserat system Ägs av UBS E+ nås genom internet och påminner om en internetbank Du kan när som helst se dina innehav lägga sälj- och överföringsorder UBS kundcenter kan hjälpa dig och svara på frågor Aktierna kommer ligga i en SEB-depå Du behöver inte ha en egen värdepappersdepå för att delta Administrationen kring programmet sköts av Equate Plus – ett webbaserat datorsystem som tillhandahålls av Union Bank of Switzerland, UBS. Du kan använda systemet från vilken dator som helst med internetanslutning, precis som en internetbank. I systemet kan du se ditt aktieinnehav och notor samt lägga sälj- och överföringsordrar. UBS har också ett kundcenter på telefon som kan svara på vanliga frågor kring programmet och också tar emot sälj- och överföringsordrar. Aktierna inom programmet kommer att hållas i en central depå, så du är inte tvungen att ha en egen depå för att delta. Vill du efter programmets slut behålla dina aktier, istället för att sälja dem, så krävs dock att du flyttar dem till en egen depå.

8 Vad händer om…? Om du slutar eller din anställning upphör
Sparandet avslutas Rätten till matchningsaktier förloras Du kan sälja eller överföra dina aktier till en egen värdepappersdepå I händelse av till exempel övertalighet eller pension Rätten till matchningsaktier för redan köpta aktier kvarstår Vid föräldraledighet, sjukskrivning eller annan beviljad längre ledighet Sparandet fortsätter Du är kvalificerad för att erhålla matchningsaktier, om du behåller köpta aktier För att få matchningsaktierna så måste du stanna i SEB under tre år från att sparaktierna köps. Skulle du bestämma dig för att lämna SEB under sparperioden, d.v.s. före november 2010, så kommer ditt månadssparande att stoppas. Du kommer också att förlora rätten till matchningsaktier när du slutar under spar- eller kvalifikationsperioden. Däremot behåller du förstås de aktier som hunnit köpas innan du slutar, men måste så snart som möjligt sälja dem eller flytta dem till en privat depå. Om du går i pension eller om SEB till exempel skulle sälja den verksamhet som du jobbar i, så kommer sparandet att avslutas. Däremot behåller du rätten till matchningsaktier för de sparaktier som hinner köpas innan du lämnar SEB, om du behåller sparaktierna under kvalifikationsperioden. Om du till exempel går på föräldraledighet eller blir sjuk under sparperioden, kommer sparandet att fortsätta. Du måste själv säkerställa att det finns tillräckligt med pengar för att SEB ska kunna dra månadssparandet från ditt personalkonto. Du kan stoppa sparandet när du vill. Vill du minska beloppet du månadssparar, så kan du göra det vid två tillfällen: Från och med februari- och majlönen. Du behåller din rätt till matchningsaktier för de aktier du behåller under hela kvalifikationsperioden.

9 Risker! Att äga aktier innebär en ekonomisk risk då de kan sjunka i värde Det finns ingen garanti för att du kommer att tjäna pengar och inte heller att du får tillbaka investerade pengar Aktiekursen är beroende av en mängd faktorer över vilka SEB inte har någon kontroll Anställda utanför Sverige löper även en valutarisk, eftersom de får sin lön i en annan valuta än den som aktierna köps i Aktiesparprogrammet är framtaget för att skapa en morot att äga aktier i SEB. Men som vid allt aktiesparande, så finns det en risk förknippad med att äga aktier. Det finns ingen garanti för att du kommer att tjäna på programmet, eller att du kommer att få tillbaka hela ditt investerade belopp i slutet av programmet. Som aktieägare är det viktigt att du har ett långsiktigt perspektiv och du ska inte investera pengar som du kan komma att behöva på kort eller medellång sikt. Aktiekursen är relaterad till många faktorer som SEB inte har någon kontroll över, till exempel den allmänna ekonomiska utvecklingen, utvecklingen av räntor, växlingskurser och inflation och lagändringar. Hur det går för konkurrenterna kan också påverka SEB:s aktiekurs.

10 Tryckt inbjudan på lokalt språk skickas till alla som får delta
All personal som är berättigad att delta kommer att få en tryckt inbjudan på sitt språk. Information tillgänglig på Avtalstext och fullständiga villkor Ändringsblankett för att ändra t.ex. kontonummer eller sparbelopp Arkiv med information om 2008 års program Inbjudan innehåller allmän information om aktiesparprogrammet, ingen landsspecifik information – den hittar du på

11 Anmälan Anmäl dig på www.sebgroup.com/ssp.
Anmälningsuppgifter (“ID” och “Code” finns i den personliga inbjudan som skickas ut). Om du deltar i 2008 års aktiesparprogram, så är den mesta informationen förifylld. Nya deltagare får fylla i bl.a. följande information: Adress (e-post och vanlig) Telefonnummer Skattehemvist Valt sparbelopp Maximalt 5% av månatlig fast bruttolön i juni 2009. Minimum SEK 100 Sista ansökningsdag: Söndagen 4 oktober 2009

12 Extranät på lokalt språk
Tillgänglig från vilken internetansluten dator som helst Adress: Användarnamn/lösenord behövs ej Nås även via Intranätet (Employee Self Service) Innehåll: Introduktionsfilm med Marcus Wallenberg Frågor & Svar Möjlighet att ställa frågor via HR Centres ärendehanteringssystem Broschyr, villkor och avtal för 2009 års program (arkiv med 2008 års material) Blanketter för att t.ex. ändra kontonummer eller sparbelopp Information om skatteeffekter Kontaktinformation Det finns också ett extranät som är tillgängligt för alla anställda från vilken internetansluten dator som helst. Det nås via internetadressen du behöver inte ange användarnamn och lösenord för att komma in.

13 Ytterligare information / kontakt
Tryckt inbjudan Inbjudan innehåller personliga ansökningsuppgifter för (extranät) Här hittar du på ett ställe allt du behöver veta om aktiesparprogrammet Möjlighet att ställa frågor Anmäl dig online För frågor om löneavdrag eller andra anställningsspecifika frågor HR Centre – HR Direct Finansiell information Affärspress och ekonomisidor på internet Ingen avdelning inom SEB kan ge dig råd och tips om hur SEB aktien kommer att utveckla sig, inte heller kan du få råd om din ekonomiska situation, skatter eller huruvida du ska delta i programmet eller inte.

14 Vad händer nu? Läs inbjudan och informationen på noggrant Bedöm vilka risker som finns för dig Beräkna vilka effekter månads-sparandet har på din privatekonomi Hämta vid behov ytterligare information från extern ekonomisk rådgivare etc. Om du vill vara med från start: Anmäl dig senast den 4 oktober på


Ladda ner ppt "Aktiespar-programmet 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser