Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ERKÄNNANDE OCH JÄMFÖRELSE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ERKÄNNANDE OCH JÄMFÖRELSE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND"— Presentationens avskrift:

1 ERKÄNNANDE OCH JÄMFÖRELSE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND
Validering av invandrares kompetens , Helsingfors Överinspektör Johanna Niemi Utbildningsstyrelsen

2 Innehåll Allmänt om erkännande och jämförelse av examina
Akademiskt och professionellt erkännande Utbildningsstyrelsens beslut om tjänstebehörighet Utbildningsstyrelsens utlåtanden Kundtillfredsställelse

3 Utbildningsstyrelsens enhet för erkännande och jämförelse av examina
Erkännandet av examina med tillhörande informationsutbyte överfördes till Utbildningsstyrelsen 1997 Enheten för erkännande och jämförelse av examina hör till verksamhetsenheten Yrkesutbildning Erkännande av examina som myndighetsuppgift Nationellt center för ansvar eller information: Informationsutbyte i fråga om akademiskt erkännande ENIC-NARIC Nationell kontakt i fråga om yrkeskvalifikationsdirektivet Nationell samordningspunkt för referensram för kvalifikationer Finlands Europass-centrum

4 Allmänt om erkännande av examina
Utbildning och examina starkt nationella Erkännande av examen indelas i akademiskt och professionellt erkännande Avsikten med erkännande och jämförelse (bl.a. att få arbete, urval av studerande och tillgodoräknande av studier) avgör vem som fattar beslut Erkännandet ger vissa rättigheter, men examen blir inte en finländsk examen, och man får inte rätt att använda en finländsk examensbenämning eller dess förkortning Erkännandet och jämförelsen styrs av internationella och nordiska fördrag, EU-direktiv samt lagar och förordningar som grundar sig på dem Erkännandet av examina hör nära ihop med erkännande av kompetens, tillgodoräknande, validering o.s.v.

5 Akademiskt erkännande: Studera med en utländsk examen som grund
Akademiskt erkännande innebär antagning till utbildning med en utländsk utbildning som grund och tillgodoräknande av utländska studier i en examen i Finland Besluten fattas alltid i högskolorna/läroanstalterna Utbildningsstyrelsen ger vid behov uppgifter om en utländsk utbildning → frågor till adressen Om avsikten är fortsatta studier i Finland behövs i regel inget beslut från Utbildningsstyrelsen. Undantag: när en person söker sig till pedagogiska studier för lärare kräver högskolorna ett beslut om erkännande av examen från Utbildningsstyrelsen.

6 Professionellt erkännande: Arbete med en utländsk examen som grund
Med professionellt erkännande avses ett beslut om den yrkesbehörighet som en utländsk examen ger. Behörig myndighet och förfaringssätt beror bl.a. på följande: Är yrket reglerat i Finland? Behöver man rätt att utöva yrket eller tjänstebehörighet? Landet där examen avlagts Sökandens medborgarskap Examensnivå: högskoleexamen eller examen på andra stadiet? Är den sökande behörig för ett visst yrke i ursprungslandet?

7 Professionellt erkännande: Icke-reglerade yrken
Arbete inom privata sektorn; uppgifter inom offentliga sektorn för vilka det inte finns behörighetskrav i lagar eller förordningar Arbetsgivaren bedömer den utländska examen och den kompetens som examen ger och beslutar om utbildningen är lämplig för uppgiften När det gäller en högskoleexamen kan personen ges ett beslut av Utbildningsstyrelsen om jämställande av nivån När det gäller en yrkesexamen kan Utbildningsstyrelsen ge ett expertutlåtande Utbildningsstyrelsen ger vid behov uppgifter även till arbetsgivare, kontakter:

8 Professionellt erkännande: Reglerade yrken
För reglerade yrken finns det behörighetskrav i en lag eller förordning I Finland finns det ca 70 reglerade yrken, varav en stor del inom hälso- och sjukvårdssektorn En lista över reglerade yrken finns på Utbildningsstyrelsens webbplats Den behöriga myndigheten ska ge ett beslut om tjänstebehörighet eller rätt att utöva yrke till den som har en utländsk examen Utbildningsstyrelsen beslutar om tjänstebehörighet, de vanligaste yrkena är ämneslärare, klasslärare, barnträdgårdslärare, socialarbetare, brandmän Om rätt att utöva yrke beslutar den behöriga myndigheten i fråga, t.ex. yrken inom hälso- och sjukvården (Valvira), veterinärer (Evira)

9 Utbildningsstyrelsens beslut om tjänstebehörighet
Besluten grundar sig på två lagar Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007, AP- lagen); gäller erkännande av yrkeskvalifikationer som en medborgare i ett EU/EES-land skaffat sig i ett EU/EES-land Lag om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/ 1986, UO-lagen); gäller andra fall än de tidigare nämnda

10 Utbildningsstyrelsens beslut om tjänstebehörighet, forts.
Gemensamt vid beslutsfattandet Beslutet fattas på basis av en personlig ansökan Examen och högskolan ska vara officiella i ursprungslandets utbildningssystem Beslutet gäller behörighet med avseende på den examen som krävs; det kan även finnas andra krav (språkkunskap) Besluten ges på finska eller svenska Pris 238 euro + expeditionsavgifter 10 euro (2011) Beslutet kan överklagas.

11 Utlåtanden om utländska examina på andra stadiet
Utbildningsstyrelsen kan ge utlåtande då en examen som en sökande genomfört utomlands inte kan jämställas med en finländsk högskoleexamen, men den är en yrkesinriktad examen som hör till det officiella utbildningssystemet i landet där den genomförts. I utlåtandet ges uppgifter om innehållet i och nivån på examen och den behörighet som examen ger i ursprungslandet Examen jämförs närmast med motsvarande finländska utbildning Utlåtandet kan vara till nytta i arbetslivet eller då man söker sig till fortsatta studier Utlåtandet ger inte tjänstebehörighet Utlåtanden ges på finska eller svenska Pris 98 euro (+ moms 23 %) + expeditionsavgifter 10 euro

12 Arbetet med erkännande i Utbildningsstyrelsen: Statistik 1997 – september 2011
Sammanlagt ca ansökningar om erkännande Mängden ansökningar ökar ca 10 % i året: 1998: 264; 2010: 756 Ca 6035 beslut har fattats, varav ca 70 % enligt UO-lagen Negativa beslut endast 0,7 % Sammanlagt 40 besvär (0,7 %) har anförts över besluten De sökandes medborgarskap: Finland 32,8 %; övriga EU/EES 16,4 %; andra än EU/EES dvs. tredjelandsmedborgare 51 %; utan medborgarskap 0,5 % Genomsnittlig tid för behandling av ansökningarna ca 3-4 mån.

13 Arbetet med erkännande i Utbildningsstyrelsen: De vanligaste länderna där examen avlagts
Sovjetunionen och Ryssland 42,7 % Storbritannien 9,4 % Sverige 8,5 % Tyskland 4,8 % Förenta staterna 3,9 % Estland 3,9 % Frankrike 2,4 % Ungern, Ukraina, Polen, Nederländerna, Irak och Italien ca 1 % var Allt som allt nästan 130 länder

14 Kundtillfredsställelse
Undersökningar har gjorts 2005 och 2009; den senaste finns på webbplatsen - "Opetushallituksen päätös on ’painava’ paperi" – ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden kokemuksia tunnustamisesta (på finska) - Kundenkät 2009 – Sammandrag om resultaten (på svenska) Målgrupp för enkäten 2009 var de sökande som fått beslut ; svarsprocenten var 43 %

15 Erfarenheter av ansökningsprocessen och innehållet i beslutet (5 = mycket nöjd)
Det var lätt att få reda på att beslutet ska sökas från Utbildningsstyrelsen. 3,9 (3,8) Jag är nöjd med Utbildningsstyrelsens infomaterial. 3,9 (3,8) Jag är nöjd med servicen jag fått från Utbildningsstyrelsen under ansökningsprocessens olika faser. 3,9 (4,0) Jag anser att min ansökan blev behandlad inom rimlig tid. 3,9 (4,1) Jag anser att priset för beslutet var rimligt. 3,3 (2,8) Jag anser att beslutets innehåll är klart och begripligt. 3,9 (4,0)

16 Beslutets betydelse och inverkan
Mina möjligheter att få arbete förbättrades. 3,4 (3,3) Jag avancerade i min yrkeskarriär. 3,0 (2,8) Jag fick en studieplats i Finland. 2,8 (2,6) Min prestige steg. 3,1 (3,4) Jag fick bättre självförtroende. 3,6 (3,6)

17 Tilläggsuppgifter Erkännande av examina
På finska: På svenska: På engelska: Webbplatsen innehåller bl.a. olika ansökningsblanketter och anvisningar om erkännande av examina och utlåtanden samt uppgifter om reglerade yrken. Referensramar för kvalifikationer På finska: På svenska: På engelska: Förfrågningar: Andra länder:


Ladda ner ppt "ERKÄNNANDE OCH JÄMFÖRELSE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND"

Liknande presentationer


Google-annonser