Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S:t Ilians skola VÄSTERÅS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S:t Ilians skola VÄSTERÅS"— Presentationens avskrift:

1 S:t Ilians skola VÄSTERÅS

2 Lärande exempel Skolverkets satsning

3 Vision Att eleven: Har kunskap om sig själv och om de möjligheter som finns Har kunskap om ”att fatta beslut” Känner motivation inför sin utbildning Har kunskap om sina inre drivkrafter Har sociala färdigheter

4 Mål Varje elev ska ha minst en arbetslivskontakt/termin
Varje elev i år 6 och 7 ska, minst en gång/termin, få information om/och själva arbeta med olika utbildningar/yrken. Varje elev i år 8 och 9 ska minst 2 gånger varje termin få information om/och själva arbeta med olika utbildningar/yrken. Varje elev ska, flera gånger per termin, genom olika övningar få möjlighet att reflektera över sig själv Tydliggöra SYV´s arbete Tydliggöra annan personals arbete Lokal arbetsplan för SYV-verksamheten Röd tråd för eleven

5 Process Använda 15-klubben i större utsträckning Prao i ett sammanhang
Utöka livskunskap Införa schemalagd ”Att Välja” Kartläggning över vad vi redan gör Se över vad vi vill behålla/utveckla/lägga till Se över kompetensutvecklings behov Lägga in olika aktiviteter/teman/information så att de bygger på varandra Utvecklingsgrupp

6 Definition av studie- och yrkesvägledning
Vad är studie- och yrkesvägledning? ”Allt som gör så att eleven blir medveten om sig själv och medveten om alternativen”. VALPROCESSEN Egenskaper som är bra att ha till visst yrke? Vad är viktigt för mig? Vilka yrken finns? Vad är jag bra på? Vad blir jag motiverad av? Vad vill jag? Hur utbildar jag mig till…? Bristyrken? KUNSKAP OM MIG SJÄLV KUNSKAP OM ALTERNATIVEN Vem är jag? Vad blir jag om jag går….? Vilka intressen har jag? Vilka gymnasieprogram finns? Mina hinder? Mina drivkrafter? Väl underbyggt beslut Genomförande Dessa kunskaper är viktiga hela livet då vi ständigt är utsatta för val och väljande.

7

8

9 ???? Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen ????? Handlingsplan Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

10 Mälarenergi Möjliga områden att samverka och delta kring
Kontaktperson: Camilla Hadarsson/skolsamordnare Telefon växel: Direktelefon: Mobil: Hemsida: Möjliga områden att samverka och delta kring Temadagar om vatten och energi Lektioner och experiment i klassrummet El och fjärrvärmelektioner Maskinist håller lektioner i klassrummet Miljökunskap 2 studiebesök med avslutande projektarbete. (kan vara betygsgrundande utifrån upplägget med skolan) Yrkespresentationer Framför allt till niorna inför gymnasievalet PRAO/Praktik Andra förslag på lektioner Hur fungerar ett företag? Ex hur går en anställningsintervju till? Arbetsplatsbesök Tänk på att det är en arbetsplats med många risker, viktigt med väl förberedda elever och personal från skolan. Facklig information Mattematik Matte kopplat till praktiska uppgifter förankrade i företagets uppgifter Översätta tekniska broschyrer från engelska Kan översättas både till engelska men också till andra språk Historik Västerås historia och energihistoria. Vattenverk 1888, el 1891, Avloppsreningsverk 1939, Fjärrvärme 1954 Nutid-framtid Hur går det till när nya områden byggs? Vad är stadsnät och växtkraft? Finns också möjlighet att skräddarsy annat utifrån skolans behov, men då är framförhållningen viktig.

11 Mini-cv för rotaryklubben Västerås Aurora
Torbjörn, som arbetar på Swepro Project Management AB i Solna, är civilingenjör och ekonom och har lång erfarenhet från både industri- och husbyggnadsprojekt. Idag har Torbjörn uppdrag som projektledare åt det kommunala fastighetsbolaget i Södertälje att uppföra ett nytt stadshus med tillhörande stadsscen för totalt 370 Mkr. Uppdraget omfattar projektledning från programarbete till inflyttning. Fritidsintressen är golf och fjällresor. Är intresserad att vara resurs till ett arbetslag på St Ilians skola. Torbjörn Englund Stockholm  338 Lars ansvarar för LBC:s miljötransporter och säljer transporttjänster till företag. Har även erfarenhet av försäljningsarbete inom bank- och försäkringsområdet. Arbetslivserfarenhet: 20 år med försäljning och 15 år inom området miljö/återvinning. Fritidsintressen är golf och utförsåkning. Är intresserad av att vara resurs till ett arbetslag på S:t Ilians skola Elevutbyten Företagskartläggning Lars Berggren LBC Västerås Ingemar är affärsjurist och arbetade några år som bankjurist på Handelsbanken i Stockholm och därefter som advokat under 15 år, Juristhuset i Stockholm, med brottmål och affärsjuridik. Under de senaste 13 åren som rådgivare och marknadsförare inom hotell- och konferensbranschen samt konfektyrbranschen. Fritidsintressen: resor, musik, litteratur. Därutöver engagemang i en ideell hjälpverksamhet, tillsammans med andra ekonomer, jurister och journalister, till småföretagare och privatpersoner som behöver hjälp att lösa problem och få det bättre. Gästlärare Ingemar Drogell Ekholmen Slott & Kenferens

12 ???? Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen ????? Handlingsplan Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

13

14 ???? Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen ????? Handlingsplan Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

15 Min PRAO PRAO-häfte Presentation Mål Innan PRAO
Eleven tar reda på fakta om PRAO-platsen Prata i klassen om Förväntningar på eleven och på praktikplatsen. Gör Värderingsövningar ”Drömkollegan” Uppgift till PRAO-veckan Under PRAO Eleven utför uppgiften från skolan och uppgifter på PRAO-platsen Lärare besöker elev Frågor att ta upp: Bemötande vid ankomst? Vilken introduktion fick du? Hur har det fungerat? Vad har du lärt dig? Något du vill ska vara annorlunda? Efter PRAO Eleven redovisar faktainsamling och uppgift. Diskutera upplevelsen av veckan i klassen Lpo 94 Skolan skall sträva efter att varje elev får en inblick i närsamhället och dess arbetsliv. Alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med arbetslivet Mål Svenska Eleven skall aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begriplig Eleven skall kunna skriva olika slags texter så att innehållet framgår tydligt, samt tillämpa skriftspråkets normer / … / So Eleven skall utveckla kunskaper om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle Eleven skall utveckla sin förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt en tilltro till den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen.

16 Betygskriterier Godkänt: Mycket Väl Godkänt: Mycket Väl Godkänt:
Eleven har förberett sig inför PRAO’n, har tagit kontakt med PRAO-platsen och vet vad som väntar. Eleven har genomfört sin PRAO. Eleven kan berätta om sin PRAO-plats på ett sammanhängande sätt och deltar i samtal om vad som krävs för att arbeta på just den arbetsplatsen. Eleven har gjort en redovisning. Redovisningen är sammanhängande, mestadels beskrivande/berättande och i huvudsak språkligt riktig. Mycket Väl Godkänt: Eleven kan dra egna slutsatser utifrån den egna och andras erfarenheter från PRAO’n och se arbetslivserfarenheten ur ett större perspektiv. Eleven kan föra ett kritiskt resonemang i både diskussion och text. Redovisningen är välgjord. Innehållet har relevans för fler än redovisaren själv. Mycket Väl Godkänt: Eleven kan dra egna slutsatser utifrån den egna och andras erfarenheter från PRAO’n och se arbetslivserfarenheten ur ett större perspektiv. Eleven kan föra ett kritiskt resonemang i både diskussion och text. Redovisningen är välgjord. Innehållet har relevans för fler än redovisaren själv.

17

18 Hur frågar man? Hur förbereder jag mig? Första dagen Hela veckan
Presentera dig, vad du heter, vilken skola, hur gammal du är. Berätta om varför du ringer/är där/skriver. Du är intresserad av att göra din PRAO på företaget. Fråga om de tar emot PRAO-elever. Berätta vilken vecka det gäller. Berätta varför du vill göra din PRAO på just deras företag. Om företaget inte kan ta emot dig. Tacka för att de tog sig tid Om företaget kan ta emot dig, skriv ner uppgifter om företaget. Tacka och berätta att de kommer att få ett brev med dina uppgifter senast en vecka innan du kommer, och att du ringer igen innan prao-veckan. Hur förbereder jag mig? En vecka innan PRAO’n är det dags att ringa din handledare. Fråga: Vilka är mina arbetstider? När ska jag komma första dagen? Vart går jag in? Vem ska jag prata med när jag kommer? Hur tar jag mig till företaget? Hur lång tid tar det? Hur ska jag klä mig? Behöver jag ha med mig något speciellt? Behöver jag ha med mig egen mat? Finns det någonstans att äta (restaurang el dyligt?) Behöver jag veta något annat? Första dagen Kom i tid! Anpassa din klädsel! Presentera dig för dem du möter! Berätta gärna om dina förväntningar och fråga vad företaget förväntar sig av dig! Ta egna initiativ! Berätta att du vill hjälpa till och vad du skulle vilja göra! Hela veckan Var trevlig! Visa intresse! Fråga! Anteckna, så kommer du lättare ihåg!

19

20 Min PRAO Schema för lärare i arbetslaget Att göra: När Vem
Eleven skaffar egen plats, de som vill (prata om hur man gör) Gå igenom ”Min Prao” häftet (Tryck upp till alla elever) Elever som ej ordnat egen plats får välja/blir tilldelad de platser skolan erbjuder. Skall vara inlämnat senast 1 oktober. Anette ska ha in alla blanketter med elev/plats Eleven tar reda på fakta om företaget. Prata om förväntningar på elev/företag, hur beter man sig Göra värderingsövningar och ”drömkollegan” Ge eleven uppgift till PRAO-veckan praktikbesked ”information om PRAO…” Besöka eleven Redovisning av faktainsamling och uppgift samt diskussion i klassen Ge de som är berättigade till ersättning en räkningsblankett. Mentor ser till att elevens krav på ersättning stämmer överrens med närvaro och berättigande till ersättning. Samla in dem och ge till Anette.

21 ???? Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen ????? Handlingsplan Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

22

23 HANDLINGSPLAN för Namn/klass Här är jag nu, detta har jag uppnått!
Det här vill jag uppnå! Mitt/mina MÅL Hur gör jag? Vem kan stötta mig? Vad kan gå fel? Vad gör jag då? När ska målet vara uppnått? Dessa lärare ska jag prata med för att få veta vad som krävs av mig för att få behålla/höja mitt betyg! S:t Ilians skola

24

25

26 Företagsmarknadsföring
???? Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen Handlingsplan Företagsmarknadsföring Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

27 Preliminär arbetsgång
FÖRETAGSMARKNADSFÖRING I ÅRSKURS 8 VT 2009 Preliminär arbetsgång Att göra: När Vem Beställa material (montrar, mm) Ht -08 Anette Utskick förfrågan till företag Fördela företagen Skapa elevgrupper Information till elever inför företagsbesök (hur bete sig, vilka frågor att ha med sig mm) Eleverna förbereder besök Eleverna ringer och bokar besök Besök på företagen Arbeta med presentationerna Tips inför presentationerna Någon inbjuden person som kan marknadsföring (Anette Färdigställa montrar Öppet-Hus Vart ska utställningen vara? Vilka ska vi bjuda in?

28 Företagsmarknadsföring
???? Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen Handlingsplan Företagsmarknadsföring Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

29 Anställningsförfarande
Preliminär arbetsgång Att göra: När Vem Kontakta företagare Planering i arbetslaget Träff med företagare för upplägg och bokning av tider Information till elever inför anställningsförfarande Föreläsning ”hur skriver man en ansökan” Eleverna skriver en ansökan Ansökningarna skickas till företagare Eleverna arbetar med ansökningarna företagaren skickat tillbaka Föreläsning av företagare. Rollspel

30 Företagsmarknadsföring
Yrkespresentationer Trampolinen 15-klubben FinnUp Legoleagh PRAO Vägledningssamtal Teknikåttan Studiebesök ART/Grupper Information om yrken/utbildningar Loggböcker Teman Livskunskap IUP Ämnen Handlingsplan Företagsmarknadsföring Coacher ?? ??? Anställningsförfarande Utvecklingssamtal Entreprenöriellt lärande Mentor Sverige

31 Yrkesdagar Månadens yrke

32

33 År 8 År 9 Januari Vägledningssamtal Klassinformationer Februari Mars 3 Klassinformations tillfällen April Gruppvägledning/Grupper Maj Gruppsamtal Juni Augusti September Oktober November December

34 Framgångsfaktorer Ledning Lärare SYV Utvecklingsgrupp Spridning inom
Knyt ihop projekt Börja i liten skala

35 TID

36 SAMMANFATTNING Definition Vision, Mål, Process Inventering/Kartläggning Vad behålla/utveckla Permanentat projekt Kompetensutvecklingsbehov Studiebesök, Kurser Handlingsplan

37 SYV allas ansvar


Ladda ner ppt "S:t Ilians skola VÄSTERÅS"

Liknande presentationer


Google-annonser