Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiva seniorer Varför behöver vi fler seniora medarbetare som stannar kvar i VLL efter 65 år?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiva seniorer Varför behöver vi fler seniora medarbetare som stannar kvar i VLL efter 65 år?"— Presentationens avskrift:

1 Attraktiva seniorer Varför behöver vi fler seniora medarbetare som stannar kvar i VLL efter 65 år?

2 Vad vet vi och vad tror vi oss veta om arbetskraftsbehov och arbetskraftsdeltagande i framtiden?
1913 var pensionsåldern 67 år men den genomsnittliga livslängden var 56 år. Befolkningspyramiden: många unga, få äldre 2013 är 30 av 100 personer 65 år, 12 personer av 100 är 85 år och den genomsnittliga livslängden är 82 år Befolkningspyramiden: många äldre, få unga 2030 förväntas 40 personer av 100 vara över 65 år, 17 personer av 100 över 80 år Flera av våra medarbetare i VLL förväntas kunna och vilja arbeta efter 65 år – gäller också för Sverige i stort. 43% av svenskarna är positiva till arbete efter 65 år. Danskarna mest positiva till fortsatt arbete efter 65 år, hela 60%. EU-snittet är 22 procent År 2012 var 171 medarbetare i VLL 65 år eller äldre. Att jämföra med 108 medarbetare år 2009

3 Vad vet vi och vad tror vi oss veta om arbetskraftsbehov och arbetskraftsdeltagande i framtiden?
Behöver rekrytera – nya medarbetare till VLL under de närmaste 10 åren Bristgrupper just nu är framförallt: specialistläkare, grundutbildade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, tandsköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, tandläkare Vi kommer att behöva rekrytera många unga medarbetare, men ungdomskullarna räcker inte till I gruppen utlandsfödda finns en rekryteringspotential, likaså är utlandsrekrytering ett alternativ för nyrekrytering men kommer ändå att krävas att fler medarbetare stannar kvar hos oss längre än till 65 år

4 Vad vet vi och vad tror vi oss veta om arbetskraftsbehov och arbetskraftsdeltagande i framtiden?
Idag är 55 medarbetare i VLL är äldre än 67 år, i huvudsak läkare Alla medarbetare har rätt att kvarstå i anställning till 67 års ålder Utbildningsnivån har betydelse för fortsatt arbete efter 65 år. Dubbelt så hög andel av de med eftergymnasial utbildning jmf med de som har förgymnasial utbildning är idag fortfarande sysselsatta efter att ha nått pensionsåldern Både nationellt och internationellt förespråkas en höjning av pensionsåldern Arbetsgivaravgiften minskas med ca 20% det år man uppnår 66 år Men, många med tunga fysiska arbeten kommer inte att ha förutsättningar för att fortsätta arbeta efter uppnådd pensionsålder eftersom man är utsliten

5 Vad vi fick veta Fas 1 Kontakt med fackliga organisationer
och individer på väg ut i pension. - Efter 60 år ringa löneutveckling Efter 60 år mindre och mindre kompetensutveckling Svårt att klara av ny teknik ex journalsystem Nattpass och jourer upplevs som mer betungande En förväntning från både arbetsgivare och kollegor om att avgå med pension Arbetsgivarens kommunikation om pension Oftast ett ganska opersonligt brev om att nu är det dags

6 Långsiktig attitydförändring
Tydliggöra intresse från arbetsgivaren att arbeta efter 65 Att tidigt redan vid 55 år föra in planering att arbeta efter 65 Aktiv dialog via medarbetarsamtal Chefens roll Arbetsgivarens information betona på valmöjlighet vid 65 Ny personalvision 2015 betona vikten av att SE äldre medarbetare Vi kommer att bedömas utifrån det vi gör inte det vi skriver

7 Vad ska stimulera redan anställda?
Utveckla en arbetsorganisation och arbetsvillkor som stimulerar till att fortsätta efter 65 år Fortsatt löne- och kompetensutveckling efter 60 Möjlighet till hel- eller deltid Central ¨bank¨ för de som vill arbeta perioder och avgått med pension Särskild handläggare Närmaste chef måste stimulera Forskningsprojekt gemensamt med Umeå Universitet (Mikael Stattin)

8 Vad kostar det? Sociala avgifter före 65- 31,42
Sociala avgifter efter 65, avser det kalenderår man fyller ,21 Skillnad – 21,21% Lön efter pensionsavgång? Besparing eller kompetensförsörjning?

9 Vad innebör det för den enskilde?
Påverkan på den egna ekonomin Påverkan på den egna pensionen Landstinget kan ge besked om påverkan på den individuella pensionen Landstinget kan inte ge en bild av den totala effekten för den privata ekonomin Enskilda ekonomin särskild rådgivning utanför Landstinget

10 Erbjudande till pensionärer
Erbjudande om att jobba vidare lämplighet bedöms av närmaste chef Nu 20% påslag på lön det år man fyller 65 prioriterad grupp Kan användas som påslag alternativt arbetstidsförkortning Avser verksamhetskritiska områden Verksamhetschef ansöker 3 miljoner avsatta per år Om ej centrala medel beviljas varje verksamhetschef beslutar om lön Möjlighet att jobba på andra enheter via ¨bank¨ Efter pension en möjlighet ingen rättighet Ersättning? Ska vi ta hänsyn till minskade avgifter? Ersättning fastställd % sats? Kompetensutveckling Privatekonomisk rådgivning? Pilotprojekt?

11 Villkor särskilda medel
Avser nyckelkompetenser inom verksamhetskritiska områden -svårrekryterad kompetens och där en bristsituation får en omedelbar negativ påverkan på verksamheten Nyrekrytering eller annan bemanningslösning blir avsevärt dyrare Kunskapsöverföring till yngre medarbetare önskvärt

12 Marknadsföring Linda Chefkanal Rådgivning om möjligheter Folder
Tidningar radio och Tv (stort intresse) Allmän information av pensionshandläggare samt personalchef, ev Swedbank, Skattemyndigheten?

13 Nytt förslag om pensionsålder
Födda till och med 1953: 65 år Födda : 66 år Födda : 67 år 2016 rätt att kvarstå tills man fyller 69 För närvarande 67 För närvarande politisk enighet kan beslutas 2014 verkställighet 2015

14 Utmaningar Vad händer med ¨de icke utvalda¨?
Hur ska vi forma framtidens arbetsmiljö? När inslaget av äldre medarbetare kommer att öka. Ex kvarstannande möjlighet till 69? Många tyngre vårdyrken orkar i dag knappt till 65 Vi måste skaffa oss mer fakta om äldre medarbetares syn på arbete Vi befinner oss nu på en marknad med olika arbetsgivaraktörer

15 Age management (enligt Ilmarinen)
Bättre förståelse och medvetenhet om ålder och åldrande Rättvisa attityder kring åldrande och äldre arbetskraft Ansvaret för Age management bör/ska ligga hos chefer och ledare och går inte att delegera Age management fungerar bara om det är förankrat i organisationens ledning och finns med i den övergripande personalstrategin För att Age management ska kunna implementeras i verksamheten behöver arbetsförmågan ligga i fokus och underhållas,. Det här tjänar all på eftersom att det med bättre arbetsförmåga följer högre produktivitet för alla kategorier av anställda Särskild uppmärksamhet bör riktas mot livslångt lärande för att kompetenser och kunskaper kontinuerligt ska kunna behållas och uppdateras Målet ska vara en arbetsmiljö som tar hänsyn till ålder med fokus på individuella behov av anpassningar Arbetslivet bör sluta respektfullt, värdigt och tillfredsställande för individen


Ladda ner ppt "Attraktiva seniorer Varför behöver vi fler seniora medarbetare som stannar kvar i VLL efter 65 år?"

Liknande presentationer


Google-annonser