Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intresset och trender bland svenskar för vård i andra länder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intresset och trender bland svenskar för vård i andra länder"— Presentationens avskrift:

1 Intresset och trender bland svenskar för vård i andra länder
Labeata Shala & Maria Lidström

2 Försäkringskassans syn på lagförändringen
Försäkringskassan är positiv till införandet av en samlad reglering i svensk nationell rätt av frågor som rör en enskilds rätt till ersättning för sådan vård som han eller hon har fått i annat EES-land.

3 Regelverket Försäkringskassan
Kan bevilja förhandstillstånd med stöd av förordning 883/2004 Till annat EU/EES-land eller Schweiz Patienten betalar den patientavgift som gäller i vårdlandet Omfattar offentliga vårdgivare Kan bevilja ersättning i efterhand med stöd av art. 56 & 57 i EUF-fördraget Till annat EU/EES-land Patienten betalar svensk patientavgift Omfattar offentliga och privata vårdgivare

4 Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES (ersättningslagen) Den 1 oktober 2013 började ersättningslagen gälla i Sverige. Ersättningslagen omfattar både planerad och nödvändig vård samt vård hos privata vårdgivare i andra EES-länder. Ersättningslagen innehåller möjligheter att få ersättning för hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hjälpmedel och medicinska förbrukningsvaror. m.m. Möjligheten att få ersättning enligt ersättningslagen utgår från vad motsvarande vård hade kostat i Sverige eller max upp till det faktiska belopp som har betalats med avdrag för patientavgift. Lagen gäller för vårdkostnader som uppkommit efter den 1 oktober Ersättningslagen tillämpas parallellt med förordning 883/2004 och 987/2009 vilket innebär att det finns fler möjligheter till vård. Ersättningslagen gäller inte för vård i Schweiz.

5 Från och med den 1 oktober 2013
Planerad vård Förhandstillstånd (förordning 883/2004) Förhandsbesked (ersättningslagen) Ersättning i efterhand (ersättningslagen) Nödvändig vård EU-kort Ersättning enligt de taxor som tillämpas i vårdlandet (förordning 987/2009) Ersättning enligt svenska taxor (ersättningslagen)

6 Statistik- 2012- planerad vård
Förordning 883/2004- förhandstillstånd Bifall 73 Avslag 209 Vård typ Sjukvård Vårdland Danmark, Tyskland, Storbritannien Diagnosgrupp Medfödda missbildningar, sjukdomar/skador i muskler och leder, tumörer och cancer Län Stockholm, Kronoberg, Skåne Fördraget – ersättning i efterhand Bifall 4380 Avslag 617 Vård typ Sjukvård Tandvård- 761 Vårdland Danmark, Finland, Spanien Diagnosgrupp Ögats sjukdomar/skador, Hud sjukdomar/skador, sjukdomar/skador i muskler och leder Län Stockholm, Uppsala, Södermanland

7 Statistik 2012- nödvändig vård
Förordning 883/2004 & 1408/71 Bifall 3970 Avslag 2233 Utgift

8 Förhandsbesked - Preliminära siffror
Det kommer in ca ansökningar per vecka sedan den 1 oktober 2013.

9 Ansökan och beslutsprocess
Universella blanketter för ansökan Ansökan om planerad vård i annat EU/EES-land eller i Schweiz Ansökan om ersättning i efterhand – Ersättning i efterhand för planerad vård i ett annat EES-land Ansökan om ersättning i efterhand – Kostnader i samband med vård i annat EU-land vid förhandstillstånd Ansökan om ersättning i efterhand – Ersättning i efterhand för nödvändig vård i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz Underlag som ska bifogas- bl.a. behandlingsplan, journaler, röntgenbilder, uppgifter om vårdgivaren, kvitton, kopia av högkostnadskort, samtycke för att registrera kostnader högkostnadsdatabasen etc.

10 Ansökan och beslutsprocess
Försäkringskassan utreder det som är förmånligast för kund Kund har möjlighet att även välja om han/hon specifikt vill ha ett förhandstillstånd/förhandsbesked Försäkringskassan samråder med kundens hemlandsting Speciella förfrågningsmallar – yttrande från hemlandstinget Kontaktpersoner i varje landsting som besvarar förfrågan Försäkringskassan bedömer utifrån landstingets yttrande och vid behov med stöd av Försäkringskassans FMR.

11 Ansökan och beslutsprocess
Försäkringskassan frågar hemlandstinget följande: Skulle vården/läkemedlet/hjälpmedlet - annan vårdprodukt vara bekostad av det allmänna om den tillhandahållits i Sverige? Är denna behandling medicinskt motiverad för patienten? Om denna behandling inte finns i Sverige eller inte helt eller i allt väsentligt överensstämmer med en metod som används i Sverige, är behandlingen ändå överensstämmande med vetenskap och beprövad  erfarenhet ur ett internationellt perspektiv? Hur lång är väntetiden för behandlingen (eller motsvarande behandling för aktuellt tillstånd) och är den godtagbar i förhållande till patientens hälsotillstånd och sjukdomens förlopp?

12 Ansökan och beslutsprocess
Hur bedömer FMR: Gruppsittning – varje vecka / handläggare fördrar ärenden. FMR – besvarar utifrån frågeställning om vårdmetoden avses överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet utifrån ett internationellt perspektiv. Om vårdmetoden bedöms aktuell i kundens fall. Svar lämnas utifrån såväl klinisk erfarenhet så väl som databassökningar, SBU-rapporter, ställer frågor till SBU:S upplyssningstjänst. SBU-rapporter kan ta tid vilket innebär att ett ärende kan ta längre tid för att utreda: Behandling av kronisk borrelios Undersökningsmetoderna funktionell MR och C-både vid whiplashutredningar Hypertermibehandling vid cancer

13 Kontakt Labeata Shala, verksamhetsutvecklare Internationell vård , Maria Lidström, verksamhetsutvecklare Internationell vård , Enheten för Betalningar, Personinformation och Internationella försäkringsfrågor


Ladda ner ppt "Intresset och trender bland svenskar för vård i andra länder"

Liknande presentationer


Google-annonser