Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LOV - Lagen om valfrihet Information till Verksamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LOV - Lagen om valfrihet Information till Verksamhet"— Presentationens avskrift:

1 LOV - Lagen om valfrihet Information till Verksamhet

2

3 Tjänster med valfrihet – uppgifter hämtade oktober 2013 www
Tjänster med valfrihet – uppgifter hämtade oktober Hemtjänst – service (119 kommuner) Hemtjänst – omvårdnad (127) Hemtjänst – hemsjukvård (53) Särskilt boende för äldre (9) Korttidsboende för äldre utomlands (1) Dagverksamhet för äldre (6) Ledsagning (19) Avlösning (17) Daglig verksamhet LSS (23) Gruppboende LSS (2) Korttidstillsyn LSS (1) Korttidsvistelse LSS (8) Gruppboende, socialpsykiatri (1) Familjerådgivning (15) Familjebehandling (1) Arbetsmarknadsinsatser (3) Öppenvård missbruk (2) Fotvård i Säbo (1) Boendestöd (10) Sysselsättning, socialpsykiatri (7) Ickeval personlig assistent, LSS (4) Matdistribution (1)

4 Valfrihetssystem enligt LOV (lagen om valfrihet) i Östersund
Från 1:a april 2010 Servicetjänster - städning, tvätt inköp och fixartjänster Produktion av färdiglagad kyld portionsmat

5 Från 2014 LOV för hemtjänst och hemsjukvård

6 Vad gäller från 1 januari 2014
Kommunen - Egen regi Behåller sin nuvarande nivåersättning för brukare inom sina områden tom Utförare i hela kommunen. Nya brukare som väljer kommunen i andra områden (Attendos och Förenade Cares) får kommunen ersättning enligt beställd tid i valfrihetssystemet. För brukare med enbart trygghetslarm svarar egenregi på dessa inom sitt område tom Det antal brukare som krävs för resurstillskott för 0,25 - 0,50 - 1,0 resurs Dsk, At, och Sg gäller för: Nya utförare Befintliga utförare utökar sina nuvarande områden för de nya delarna, Attendo Care Behåller sin nuvarande nivåersättning för brukare inom sina geografiska områden Ljungen, Odensala , Lugnvik, Hornsberg tom Nya brukare som väljer Attendo i andra områden (Kommunen och Förenade Care) får Attendo ersättning enligt beställd tid i valfrihetssystemet. För brukare med enbart trygghetslarm svarar Attendo på dessa inom sitt område tom Ickevalsalternativ inom sina områden tom Förenade Care behåller sin nuvarande nivåersättning för brukare inom sina områden Område Norr, inkl Stadsdel Norr tom Nya brukare som väljer Förenade Care i andra områden (Kommunen och Attendo) får Förenade Care ersättning enligt beställd tid i valfrihetssystemet. För brukare med enbart trygghetslarm svara Förenade Care på dessa inom sitt område tom Ickevalsalternativ inom sitt område tom Det antal brukare som krävs för resurstillskott för 0,25 - 0,50 - 1,0 resurs Dsk, At, och Sg gäller för:

7 Vård- och omsorgsnämndens mål med att införa valfrihetssystemet är:
Ökat brukarinflytande Det blir möjligt för små- och medelstora företag att vara utförare samt att företag kan ha fullständiga team med legitimerad personal. Brukarna ska ha möjlighet att välja kommunen som utförare. Möjligheter till långsiktig personal/kompetensförsörjning förbättras. Valfrihetssystemet utformas så att arbetsmetoderna med förebyggande insatser och rehabiliterande förhållningssätt säkras.

8 Valfrihetssystem innebär för brukare
Delaktighet och inflytande genom att brukaren ges möjlighet att välja utförare, i kommunal regi eller extern utförare. Samma taxa för kunden oavsett val av utförare. Kommunens maxtaxa gäller. För den som inte vill eller kan välja finns ett ickevalsalternativ. Brukaren har rätt att byta utförare utan att motivera varför.

9 Valfrihetssystem innebär för leverantören
Anger inom vilket geografiskt område i kommunen leverantören vill verka Kapacitetstak i form av max antal timmar eller antal brukare. Leverantören ges ingen garanterad kundvolym. Leverantören kan erbjuda tilläggstjänster (gäller inte kommunen)

10 Valfrihetssystem innebär för kommunen
Kommunen har vid införande av valfrihetssystem fortsatt ansvar för god kvalitet oavsett leverantör. Biståndsbedömning och beslut av insatser till brukare sker av kommunens biståndshandläggare för hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen. Kommunens hälsofrämjande enhet beslutar om hälso- och sjukvårdsinsatser till företag som endast har vård- och omsorgspersonal. Leverantörer som har hela team beslutar och delegerar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Löpande uppföljning och kontroll utförs av vård- och omsorgsnämndens utsedda handläggare. Kommunens hälsofrämjande enhet följer upp leverantörens hälso- och sjukvårdsinsatser.

11 x X Tjänst Kompetenskrav Tid Service- personal Legitimerad personal
Vård- och omsorgs- personal (usk) Legitimerad personal Servicetjänster Vardagar Må-fre 8-17 x Ledsagarservice Hela dygnet Årets alla dagar X Avlösning i hemmet 07-22 Hemtjänst och delegerad hemsjukvård samt legitimerad personal i hela team( dsk, at, sg) 08-17 vardagar

12 Följande tjänster ingår inte
Nattinsatser LSS Boendestöd Distriktssköterskeinsatser samt helger och lätthelgdagar Brukare med enbart trygghetslarm, Attendo, Förenade Care, kommunen till och med Insatser i särskilt boende Får ej ha anhöriganställning

13 För brukare som har enbart trygghetslarm
Ansvarar Attendo Care, Förenade Care och egenregi för brukare som har enbart larm inom deras kontraktsområden till och med Attendo ansvarar för brukare som bor inom område Odensala, Lugnvik, Hornsberg och Blomängen. Förenade Care ansvar för område Norr inklusive stadsdel Norr. Egenregi ansvarar för övriga områden i kommunen.

14 Geografiska områden För leverantörer med ”hela team”
Om de vill verka i tätorterna Lit, Häggenås eller Brunflo måste ta omgivande glesbygd i ett eller flera förutbestämda områden. I övriga delar av kommunen ritar den in var den vill bli godkänd inom. Ett eller flera geografiska områden eller hela kommunen. Övriga leverantörer (servicetjänster, hemtjänst, och delegerad hemsjukvård, ledsagarservice och avlösarservice). Ritar själv inom vilket geografiskt område de vill verka. Hela eller delar av kommunen Kommunens egen regi - hela kommunen

15

16

17 Kapacitetstak Leverantörer kan ange kapacitetstak i timmar eller antal kunder Befintlig brukare som behöver mer insatser - måste leverantören ta trots uppnått tak.

18 Omval Brukaren har rätt att göra omval av leverantör.
Uppsägningstiden för brukaren är 14 dagar. För byte av leverantör ska biståndshandläggare kontaktas.

19 Ickevalsalternativ Innebär att brukare som inte kan eller vill välja leverantör blir tilldelad en leverantör utifrån ett särskilt system. Leverantörer som har minst 10 brukare tilldelas brukare i turordning. För brukare som bor inom områdena Odensala, Lugnvik, Hornsberg och Blomängen - Attendo Care tom 30 september 2014. Brukare som bor inom område Norr inkl. stadsdel Norr - Förenade Care tom 30 september 2014.

20 Kontraktstid Tillsvidare Uppsägningstid För kommunen - sex månader
För leverantören - tre månader. Ersättningssystemet kommer att förändras från vintern 2014/15

21 Underleverantörer Leverantören får anlita annan för att fullgöra del av uppdraget om vård- och omsorgsnämndens medger det skriftligt. Ansökan om att anlita underleverantör ska göras skriftligt. Leverantören svarar för eventuella underleverantörer mot beställaren som för sig själv.

22 Ersättningssystem för beslutade hemtjänstinsatser och delegerad hemsjukvårdsinsatser
Fastställd timersättning för beställd tid för hemtjänstinsatser och delegerad hemsjukvård. Startersättning för nya brukare om två timmar Om den faktiskt utförda tiden understiger den beställda tiden med mer än 20 % för brukaren per månad ersätts leverantören för faktiskt utförd tid. Om den genomsnittliga faktiskt utförda tiden för en utförares samtliga brukare understiger den beställda tiden per månad med mer än 10% är detta grund för sanktion om 25% av ersättningen för innevarande månads beställda volym. Om den genomsnittliga faktiska tiden för en utförares samtliga brukare understiger den beställda tiden med mer än 20% är detta grund för hävning av avtalet. Leverantören är skyldig att efter anmodan från beställaren (kommunen) registrera all utförd tid elektroniskt i det system kommunen tillhandahåller enligt p 6.17.

23 Övriga ersättningar Fast timersättning för utförd tid för Ledsagning
Avlösning i hemmet Servicetjänster Ersättning för leg personal - Fast ersättning för hela tjänster eller 0,25 tjänst

24 Ersättningssystem År 2014 Tjänst Ersättning per Ersättning kr
Servicetjänster tätort Utförd timme 275,00 kr Servicetjänster glesbyggd 328,00 kr Ledsagarservice 247,00 kr Avlösning i hemmet Hemtjänst och delegerad hemsjukvård tätort Beställd timme 300,00 kr Hemtjänst och delegerad hemsjukvård södra området (se karta) 350,00 kr Hemtjänst och delegerad hemsjukvård (norra området) 400,00 kr

25 Ersättning legitimerad personal

26 Frånvaro Vid brukares frånvaro samt vid dödsfall ersätts leverantören för de två första dagarna med beslutad tid. All frånvaro mer än två dagar ska rapporteras till biståndsenheten.

27 Sanktioner och hävning
Kvalitetskrav och övriga krav – Bilbesiktningsmodellen - sanktion och i sista hand hävning. Tillsynsmyndigheten riktat allvarlig kritik - inte rättar till - hävning Konkurs eller obestånd - hävning Bryter mot meddelarfriheten och efterforskningsförbud - hävning Skillnad beställd och utförd tid Mer än 10% per månad/brukare- sanktion - 25% av ersättningen för innevarande månads beställda volym. Mer än 20% för samtliga brukare - hävning

28 Personal och underleverantörer.
Fullgöra arbetsgivaransvaret Följa gällande lagar, avtal och föreskrifter och följa svensk arbetsrättslig lagstiftning. Om leverantören inte har tecknat kollektivavtal ska arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande kollektivavtal tecknas och betalas för anställd personal. Intyg från försäkringsbolag och pensionsförvaltare ska kunna uppvisas. Garantera fast kontant lön för (outbildad) arbetstagare som fyllt 19 år: från lägst kr, från lägst kr . När leverantören anlitar underleverantörer gäller samma regler för underleverantörers personal.

29 Gåvor och andra förmåner
Otillåtna förmåner Leverantören får inte lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån för utövningen av uppdraget när det gäller insatser som beslutats genom myndighetsutövning. Gåvor – Otillbörlig belöning Gåvor till leverantören eller leverantörens personal i form av pengar eller gåvor med realiserbart ekonomiskt värde är alltid otillbörliga. Affärer mellan kund och personal ska inte äga rum med tanke på kundens beroendeställning. Leverantören ska följa Östersunds kommunens policy för farliga förmåner för medarbetare, bilaga 26.

30 Övrigt i förfrågningsunderlaget
Krav på IT vårdinformationssystem (ej servicetjänster) Phonirolås till alla brukare

31 Kvalitetskraven gäller för
Hälsofrämjande enheten - Kommunen Hela team - LOV Vård- och omsorgspersonal- LOV Nattenheten - Kommunen Servicetjänster - LOV Ledsagarservice - LOV Avlösning i hemmet - LOV

32 Exempel på kvalitetskrav
Bemötande/ inflytande Individuell planering Dokumentation Kontaktmannaskap Tillgänglighet Kost och måltider Styrande rutiner Ledningssystem Bemanning Kompetens Informationsöverföring Brukares säkerhet

33 Exempel på kvalitetskrav
Skriftlig plan hur nationella värdegrunden för äldre ska omsättas i praktiskt arbete så att brukarna får ett värdigt liv och välbefinnande. Ledorden självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och gemenskap, respekt för privatliv och personlig integritet, individanpassning och delaktighet, gott bemötande och insatser av god kvalitet. Skriftlig beskrivning över hur leverantören avser att samverka med anhöriga/närstående/god man. Samarbetet med anhörig ska ske när brukaren önskar det. Tidskontinuitet - Beviljade hjälpinsatser ska ges på avtalad tid +-30 minuter. Kontaktman - Brukare har rätt till en kontaktman som ska fungera som en länk mellan brukaren, närstående och övrig personal. Träffa kontaktmannen minst en gång per vecka. Genomförandeplan ska vara upprättad senast inom två veckor efter beslut. Brukaren eller dess företrädare ska vara delaktig när genomförandeplanen upprättas.

34 Forts kvalitetskrav Larm från brukare med trygghetslarm -ska besvaras omgående med en inställelsetid omgående eller högst 20 minuter. Ingen brukare ska oönskat lämnas ensam när livets slut närmar sig. Personal som har god kännedom om aktuell brukare ska finnas vid dennes sida. Löpande anteckningar ska skrivas i Procapita (inget krav för service) Vård i livets slut, efterlevandesamtal erbjudas anhöriga Styrande rutiner Rutiner för HSL olika områden, tydliggjorda Alltid finns någon ordinarie personal under dag, kväll och natt även under semestertider. Kontinuerlig tillgång av AT/SG även under kompledigheter God personkontinuitet för leg personal Utsedd omvårdnadsansvarig distriktssköterska

35 Exempel på kvalitetskrav
Vid tillsvidareanställning omvårdnadsprogrammet motsvarande före p efter p. Arbeta som distriktssköterska - vidareutbildning öppen hälso- och sjukvård Ledningsansvaret för det dagliga arbetet enligt SoL och HSL -dokumenterad högskoleutbildning inom socialt arbete och/eller hälso- och sjukvård, samt dokumenterad erfarenhet av minst ett års vård- och omsorgsarbete. Motsvarande kompetens kan ha förvärvats genom lång yrkeserfarenhet inom vård- och omsorg. (Minst tre år av de senaste sex åren).

36 Personkontinuitet (baspersonal) Hemtjänst
Antal personal Antal besök Vecka Månad År Nivå <1 g/vecka 2 4 1 upp tom en gång/dag 3 6 2- 3 per dag 8 10 4-5 per dag 12 14 =>6 per dag 16 Tillkommer ovan vid: Dubbelbemanning Nattinsatser

37 Information till brukare
Brev till befintliga brukare i december- möjlighet att byta annars händer inget, mer info februari - mars. Rätt att byta leverantör. Brev i mars om de nya utförarna och på hemsidan. Informationsmaterial ( Infobyrån) På webben

38 Fritt val för dig som har hemtjänst - brev till brukare
Från och med januari 2014 kommer du som har hemtjänst i Östersunds kommun att kunna välja utförare av all hemtjänst och hemsjukvård. Du som redan har hemtjänst behöver inte göra något aktivt val. Allting fortsätter precis som tidigare med den hemtjänst du har i dag. Men om du önskar välja någon annan utförare har du möjlighet att göra det. Redan tidigare har du kunnat välja vem som ska utföra servicetjänster - det vill säga den del av hemtjänsten som består av exempelvis städning, inköp, tvätt och fixartjänster. Nyheten är att du nu också kommer att kunna välja utförare när det gäller personlig omvårdnad. Det handlar till exempel om hjälp med hygien och påklädning och stöd kring måltider. Det gäller också hemsjukvård som exempelvis medicinering, omläggning av sår, stöd med rehabilitering. För att utföra dessa tjänster i Östersunds kommun måste företaget uppfylla kommunens kvalitetskrav. Under våren 2014 kommer vi att skicka ut ytterligare information om vilka utförare du har att välja mellan. Vi kommer även att lägga ut information på vår hemsida Har du frågor kring detta kan du kontakta kommunens kundcenter Vänliga hälsningar Vård- och omsorgsförvaltningen Östersunds kommun

39 Information till verksamheten
Två informationsträffar för chefer + medarbetare i november Infomaterial till chefer för att vidareinformera sin personal Information via webben

40


Ladda ner ppt "LOV - Lagen om valfrihet Information till Verksamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser