Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgruppen för studiestöd i Norden (ASIN)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgruppen för studiestöd i Norden (ASIN)"— Presentationens avskrift:

1

2 Arbetsgruppen för studiestöd i Norden (ASIN)
En intressant förkortning Arbetsuppgifter – främst EG-rätten

3 Under senaste åren har det skett mycket på EG-rättens område:
Direktiv om varaktigt bosatta 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Frirörlighetsdirektivet 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier – direktivet upphäver de tidigare uppehållsdirektiven, bland annat studerandeuppehållsdirektivet Familjeåterföreningsdirektivet 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening Studerandedirektivet 2004/114/EG om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete Gästforskardirektivet 2005/71/EG om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte. Förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av sociala trygghetssystem ersätter under den tidigare förordningen (EEG) nr 1408/71. Den träder i kraft så snart en tillämpningsförordning antagits. Under hösten 2007 har förslag till två nya EG-direktiv presenterats, COM (2007) 637 final och COM (2007) 638 final. De handlar om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning samt förslag till direktiv om en enhetlig ansökningsprocedur och ett enhetligt tillstånd för tredjelandsmedborgare samt en gemensam uppsättning rättigheter för lagligen bosatta tredjelandsmedborgare. Ytterligare direktiv om arbetskraftsinvandring från tredjeland gällande säsongsarbetare, praktikanter och utstationerade är på gång. Utöver grundfördragen om den fria rörligheten (1612/68/EEG och 1408/71/EEG) samt ett antal förordningar och direktiv finns även associeringsavtal mellan olika stater och EU. Ett av de mest långtgående är associeringsavtalet EEG – Turkiet (associeringsrådets beslut nr 1/80 och nr 3/80) från Liknande associeringsavtal finns också med Balkanstaterna (Albanien, Kroatien, Montenegro och Makedonien) samt med de nordafrikanska staterna Algeriet, Marocko och Tunisien.

4 ASIN levererar bland annat:
”Oversikt over reglene for støtte til utdanning i utlandet” (Norge). ”Översikt över reserabatter och resestipendieordningar i Norden” (Sverige) ”Översikt över betingelser for at godkende uddannelser i udlandet som støtteberettigende” (Danmark). ”Översikt över betingelser for at godkende uddannelser i hjemlandet som støtteberettigende” (Danmark) ”Översikt över utländska medborgares rätt till studiestöd enligt nationella regler” (Sverige) ”Översikt över utländska medborgares rätt till studiestöd enligt EG-rätten” (Sverige) ”Översikt – EG-rätten och studier i utlandet” (Sverige). Rapport om ”Hurtig gjennomstrømning”. Nyckeltal för studerande i högre utbildning 2006 redovisas för varje land. ”Antal studenter med studiestöd från nordiska länder i utlandet” (Finland) – lämnas till Nordiska Ministerrådet ”Utländska studerande med studiestöd från ett nordiskt land” (Finland) – lämnas till Nordisk departementsgrupp.

5 ASIN följer upp… Uppföljning av EU/EES-rätten rörande sociala förmåner och studiestöd t.ex. Eg-rättsliga begrepp, bosättningsvillkor m.m. Länderna orienterar regelbundet varandra om nya EG-domar och annat som gäller EG-rätten Några av dessa nyheter och EG-domar finns nu redovisade på

6 Danmark Finland Island Sverige Norge Åland
1. Finns några särskilda regler för när studiestöd kan beviljas för studier utomlands som inte finns gällande studier i hemlandet? Ex krav på omfattning eller tid för utbildningen? - Den studerande ska vara dansk medborgare eller jämställas härmed enligt EG-rätten. - Sökande måste ha varit bosatt i Danmark under en sammanhängande period av två år under de senaste tio åren innan studiestart. - Utbildningen ska pågå under minst ett läsår. - Stöd ges inte till distansstudier. - I utlandet utanför Norden ges som utgångspunkt bara stöd till utbildningar på eftergymnasial nivå, det ges dock också stöd till student­examen vid Duborgskolan samt till International aBaccalaureate, Baccalueréat à Option Internationale och Den Europeiska Studentereksamen vid Europaskolorna. - Den studerande ska vara finsk medborgare. Med en finsk medborgare jämställs den som har rätt till stöd enligt EG-rätten eller har permanent uppehållsrätt i Finland. - Sökanden måste ha varit bosatt i Finland i minst två år under de fem år som föregår inledandet av studierna. - Studierna måste bedrivas på heltid. - Det är samma regler som gäller för studier i utlandet som i Island. - Den studerande ska vara isländsk medborgare eller kunna jämställas med en isländsk medborgare (EES, EU-medborgare). - Den studerande måste ha varit bosatt i Island de sista två eller tre av de senaste tio åren. - Studierna måste bedrivas på heltid och pågå under minst en termin. - Den studerande ska vara svensk medborgare (eller jämställas med svensk medborgare enligt EG-rätten) och varit bosatt i Sverige i minst 2 år - Studierna ska vara på heltid och pågå i minst 13 veckor. - Studier på gymnasial nivå utanför Norden ges endast om motsvarande studier inte med lika stor fördel kan bedrivas i Sverige. - Särskilda regler för exempelvis pilotutbildningar och hälso- och sjukvård. - Sökanden måste vara norsk medborgare eller ha rätt till stöd enligt EG-rätten. - Sökanden måste ha varit bosatt i Norge under en sammanhängande period på minst två år under de senaste fem åren före studiestart. - Sökanden måste uppehålla sig på läroanstalten. Det ges inte stöd till distansundervisning eller kurser över Internet. - Det ges inte stöd till studier på gymnasial nivå med undantag av utbytesstudier under året eller egna upplägg godkända av departementet. - Det ges inte stöd till pilotutbildningar i utlandet med undantag för offentlig utbildning i Norden. - Nej, det finns inga särskilda regler för rätt till studiestöd för studier utomlands. Den studerande ska ha rätt till åländskt studie­stöd i enlighet med samma regler som för studier på Åland.

7 Danmark Finland Island Sverige Norge Åland
2. Har domslutet i C-11 och C-12/06 Morgen och Bucher föranlett att ni ser över sådana bestämmelser? Nej. Ja, beslut i Över-klagandenämnden har medfört att samma regler ska gälla för studerande som studerar i Sverige och för unionsmedborgare som studerar i ett EU-land avseende kortaste kurstid (tre veckor) och studier på deltid. 3. Ställs det krav på hur länge den sökande har varit bosatt i landet för att ha rätt till studiestöd för utlandsstudier? Den sökande ska ha varit bosatt i Danmark en sammanhängande period om minst två år under de senaste tio åren innan studiestart Ja, i minst två år under de fem år som föregår inledandet av studierna. Ja, i minst två år före studiestart eller tre av de sista tio åren. Ja, i minst två år under den senaste femårs- perioden. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl. Sökanden måste ha varit bosatt i Norge en sammanhängande period om minst två år under de senaste fem åren före studiestart. Det kan göras vissa undantag när orsaken till utlandsvistelsen er sjukdom eller arbete utomlands utsänd av Norge. - Nej, det finns inga särskilda regler om tid för bosättning för rätt till studiestöd för studier utomlands. Den studerande ska ha rätt till åländskt studie­stöd i enlighet med samma regler som för studier på Åland. 4. Har ESA-fallet föranlett att ni planerar att ändra dessa bestämmelser på något sätt? ESA-fallet kommer att tas upp i parlamentet inom kort.

8 ASIN ska… ASIN ska framöver följa den EG-rättsliga utvecklingen och utvecklingen på studiestödsområdet i Europa. En annan viktig uppgift är att skapa rutiner för utbyte av information i syfte att förhindra utbetalning av studiestöd samtidigt från flera länder inom EU. Förslag till beslut under konferensen 2008 är att ASIN-gruppen i första hand får till uppdrag att följa den EG-rättsliga utvecklingen vad gäller tillämpningen och utvecklingen på studiestödsområdet inom EU.


Ladda ner ppt "Arbetsgruppen för studiestöd i Norden (ASIN)"

Liknande presentationer


Google-annonser