Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012"— Presentationens avskrift:

1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012
FHS - första steget juni 2012 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Första steget i genomförandet

2 Förutsättningar och vårdbehov i SLL
FHS - första steget juni 2012 Förutsättningar och vårdbehov i SLL Befolkningen i länet ökar. Kommande år, fram till 2020, väntas Stockholms län ha fått ytterligare invånare. Antalet äldre med stora vårdbehov blir fler. Även antalet barn ökar. Invånarnas förväntningar stärks och patienterna är mer pålästa och ställer högre krav. Effektiviseringar krävs för att klara de ökade kostnaderna.

3 Genomförandet av Framtidsplanen – en lång process
FHS - första steget juni 2012 Genomförandet av Framtidsplanen – en lång process Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2012 om en tioårig investerings- plan och första steget i genomförandet av Framtidsplanen. Arbetet bedrivs i flera faser utifrån målbilder för år 2015 och 2025. Beslut om det fortsatta arbetet kommer löpande att tas varje år i samband med budget. Genomförandet börjar år 2014 och beräknas vara färdigt år Då är också Nya Karolinska Solna (NKS) i full drift. MÅLSÄTTNING PLANERING KONKRETISERING GENOMFÖRANDE 2011 2012 2013 Etablering av målbild och formulering av strategi Genomförande

4 Hög tillgänglighet Vård i rätt tid
FHS - första steget juni 2012 Målbild 2015 Patientens samlade behov och fria val möts av ett flexibelt vårdutbud där hälsofrämjande perspektiv och patientens önskemål och medicinska behov står i centrum. En kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker och tillgänglig vård ges på lika villkor för alla. Hög tillgänglighet Vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet säker vård till rätt patient på rätt plats Hög effektivitet säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad

5 Hög tillgänglighet Vård i rätt tid
FHS - första steget juni 2012 Målbild 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende för hälso- och sjukvården. Patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. Den informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vård som erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång till öppen och säker information om sin vård och hälsa. Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög effektivitet och patientsäkerhet i fokus. Med beaktande av patientens integritet utförs all offentligt finansierad vård i en sammanhållen struktur för eHälsa. Hög tillgänglighet Vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet säker vård till rätt patient på rätt plats Hög effektivitet säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad

6 I framtiden bedrivs vården i nätverk med patienten i centrum
FHS - första steget juni 2012 I framtiden bedrivs vården i nätverk med patienten i centrum Husläkarna fortsätter att vara en bas i vården. Skapar långsiktiga relationer med sina patienter. Specialistvården utanför akutsjukhusen stärks, bland annat genom vårdval. Akutsjukhusen tar hand om patienter som behöver akutsjukhusens resurser. Lokalerna ses över och anpassas för framtidens behov. Kompetensförsörjning och forskning är centralt. eHälsa gör informationen tillgänglig för patienten och knyter aktörerna närmare varandra, vilket gör vården mer effektiv.

7 eHälsa gör informationen tillgänglig och vården effektivare
FHS - första steget juni 2012 eHälsa gör informationen tillgänglig och vården effektivare Patienten blir mer delaktig och informerad med hjälp av Mina vårdkontakter – möjliggör säker kommunikation med vården via Internet. Mina vårdflöden – patienten kan följa sitt eget vårdflöde. Vårdguiden – på telefon och Internet ger vägledning. Vårdgivarnas arbete stöds av Nationell Patientöversikt, NPÖ Kliniskt IT -stöd för FoUU. Utvecklat IT -stöd för effektivare och säkrare vård som stödjer övergångar och bättre uppföljning. E-remiss

8 Förebyggande och hälsofrämjande åtgärder utvecklas
FHS - första steget juni 2012 Förebyggande och hälsofrämjande åtgärder utvecklas Ojämlikheterna i folkhälsan är stora och ska minskas för en friskare befolkning. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet innehåller: Avtal, uppföljning och ersättningssystem i hela hälso- och sjukvården. Förstärkt samverkan med andra samhällsaktörer. Särskilt stöd till individer med stora behov av livsstilsförändringar på specialiserade mottagningar.

9 Primärvårdens roll är central
FHS - första steget juni 2012 Primärvårdens roll är central Även fortsättningsvis ska den som behöver vård i första hand vända sig till sin husläkare. Husläkaren stödjer patientens väg i hela vården. Utvecklade vårdnätverk och valfrihet förstärker möjligheten till vård nära patienten.

10 Somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen
FHS - första steget juni 2012 Somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen Den specialiserade vården: Får en framträdande roll Erbjuder en mer sammanhängande vård utifrån patientens diagnos. Vårdar patienterna i samverkan med andra vårdgivare, till exempel husläkare.

11 Sjukhus med både öppen- och slutenvård
FHS - första steget juni 2012 Sjukhus med både öppen- och slutenvård Specialistvård för både barn och vuxna. Saknar öppen akutmottagning men har gott om tider som snabbt kan bokas. Gemensamma resurser finns, beroende på behov. Specialiserad och primärvårdsrehabilitering. Eftervård/stödjande vård, avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård. Verksamheten kan ha akademisk inriktning med utökat uppdrag kring patientnära klinisk forskning och utbildning.

12 Geriatrisk vård närmare patienterna
FHS - första steget juni 2012 Geriatrisk vård närmare patienterna Nya vårdplatser byggs ut på nuvarande sjukhus och avlastar akutsjukhusen. Ökad tillgång till diagnostik, behandling och specialistkompetens. Direktintag, medicinsk eftervård och möjlighet till rehabilitering. Geriatrisk forskning ska bedrivas på fler enheter än i Huddinge. Geriatriken vid Danderyds sjukhus flyttas bland annat till Sollentuna sjukhus.

13 Rehabilitering i hela nätverkssjukvården
FHS - första steget juni 2012 Rehabilitering i hela nätverkssjukvården Största delen ska ges i primärvården, inom specialistvården utanför akutsjukhusen och inom den geriatriska vården. Specialiserad rehabilitering koncentreras för att få rätt kompetens och möjliggöra utbildning, utveckling och forskning.

14 Utvecklad vård utanför akutsjukhusen
FHS - första steget juni 2012 Utvecklad vård utanför akutsjukhusen Stödjande vård en ny vårdform för att underlätta utskrivning från akutsjukhus. Avancerad sjukvård i hemmet utökas. Palliativ vård för patienter med cancer eller hjärt- och lungsjukdomar utökas. Vårdval införs för palliativ vård och för avancerad sjukvård i hemmet år 2013.

15 Psykiatrisk och somatisk vård samordnas mer
FHS - första steget juni 2012 Psykiatrisk och somatisk vård samordnas mer Patienterna ska i mesta möjliga mån tas om hand i öppenvård. Öppenvård, beroendevård och äldre- psykiatri kan bedrivas på sjukhus med specialiserad vård. Vårdsambanden mellan psykiatrisk och somatisk vård samordnas och utvecklas. Psykiatrisk vård ska även bedrivas på Nya Karolinska Solna (NKS). Psykiatrins lokaler ses över.

16 Tillgång till akut vård i hela länet
FHS - första steget juni 2012 Tillgång till akut vård i hela länet Akutsjukhusens akutmottagningar har kapacitet för framtidens vårdbehov. Rätt vård på rätt plats: Förbättrade e-hälsotjänster Lätt att få akut tid i primärvården Möjlighet att snabbt få tid till öppen specialiserad vård. Geriatrisk vård med direktintag Jourbilar Möjlighet för sjukhusen att hänvisa till andra vårdgivare.

17 Akutsjukhusen för akut vård
FHS - första steget juni 2012 Akutsjukhusen för akut vård Vård som inte kräver akutsjukhusens resurser ska ges hos andra vårdgivare som bättre tillgodoser patientens samlade behov. Alla akutsjukhus utvecklas för att möta behoven hos den ökande befolkningen. Nya hänvisningsverktyg, e-remisser och elektroniska bokningssystem gör vårdprocesserna snabbare.

18 FHS - första steget juni 2012
Sjukvård för barn Barnsjukvården utanför akutsjukhusen förstärks med vårdval för barnmedicinsk öppenvård Barnsjukvården på akut- sjukhusen förstärks Astrid Lindgrens barn- sjukhus behålls med öppen akutmottagning Sjukvård i hemmet ska utvecklas Högspecialiserad barn- sjukvård kommer att ges på Nya Karolinska Solna

19 FHS - första steget juni 2012
Nya Karolinska Solna Högspecialiserad och specialiserad vård för de flesta av de svårast sjuka, både vuxna och barn. Multitraumavård och rikssjukvård. Akutmottagning för dem som hänvisas dit eller som kommer med ambulans eller helikopter.

20 Kompetensförsörjning avgörande för resultatet
FHS - första steget juni 2012 Kompetensförsörjning avgörande för resultatet Nya arbetssätt ska utvecklas för att stödja patientens väg i vården. Verksamhetsnära utbildning på ett stort antal platser och praktikplatser för personer med utländsk utbildning. Alla verksamheter ska bidra till kompetensförsörjningen, både privat och offentligt drivna. Några verksamheter får utvidgat uppdrag som del av SLL:s akademiska sjukvårdssystem. Vårdpersonalens kompetens ska bättre tas tillvara.

21 Forskning, utveckling och utbildning nära patienten
FHS - första steget juni 2012 Forskning, utveckling och utbildning nära patienten Patientnära forskning ska ske i hela vården, oavsett vårdgivare. Fokus på stora folksjukdomar och frågor som är viktiga för invånarna.

22 Finansiella förutsättningar och investeringar
FHS - första steget juni 2012 Finansiella förutsättningar och investeringar

23 Finansiella förutsättningar
FHS - första steget juni 2012 Finansiella förutsättningar Kostnadsökningen inom vården måste sänkas med minst en procentenhet per år för att ekonomin ska vara i balans. Extra ekonomisk belastning år 2016–2020 då delvis parallell drift sker av gamla och nya sjukhuset i Solna. Andra omstruktureringskostnader bidrar också.

24 En plan för tio års investeringar
FHS - första steget juni 2012 En plan för tio års investeringar Kapaciteten i landstingets fastigheter anpassas till den nya vårdstrukturen. Sjukhusen moderniseras för att möta framtidens krav. Utöver investeringen i NKS satsar SLL över 28 miljarder kronor mellan år 2013 och 2022 i byggnader och utrustning för framtidens hälso- och sjukvård.

25 Investeringarna sker utifrån framtidens vårdstruktur
FHS - första steget juni 2012 Investeringarna sker utifrån framtidens vårdstruktur Tillgången till lokaler ska matcha vårdbehovet över tid. Stegvis utbyggnad – ta till vara lokalers kvarstående värde och komplettera med om- och nybyggnation. Bra balans mellan behandlingskapacitet och vårdplatser. Samordnad planering för kostnadskontroll och för att undvika störningar för vården. Gällande myndighetskrav beaktas. Framtidens vårdlokaler främja framtida arbetssätt Patientens möte med vården i centrum

26 Sammanfattning av föreslagna investeringar 2013–2022
FHS - första steget juni 2012 Sammanfattning av föreslagna investeringar 2013–2022 mkr Norrtälje sjukhus Danderyds sjukhus 1 903 Karolinska Solna, exkl. NKS 1 320 S:t Görans sjukhus 1 252 S:t Erik sjukhus Södersjukhuset 3 209 Karolinska Huddinge 2 910 Södertälje sjukhus 1 200 Sjukhus med specialistcentrum, geriatrik och psykiatri 2 515 Övriga strategiska investeringar 120 Summa: Strategiska investeringar 14 430 Ersättningsinvesteringar 6 900 Rationaliseringsinvesteringar 4 000 Utrustningsinvesteringar 2 826 Summa: Investeringar 28 156

27 FHS - första steget juni 2012
Nya Karolinska Solna (NKS-projektet) – ett högspecialiserat akutsjukhus Utgångspunkten är att det färdiga universitetssjukhuset ska utföra en stor del av den mest högspecialiserade och avancerade sjukvården. Ska preliminärt producera cirka vårdtillfällen per år. 550 vårdplatser, inklusive intensivvårdsplatser och patienthotellplatser.

28 Programkontorets arbete
FHS - första steget juni 2012 Programkontorets arbete

29 Programkontoret FHS är en katalysator för att realisera Framtidsplanen
FHS Programkontor SLL Programkontoret FHS är en katalysator för att realisera Framtidsplanen Nuläge Framtidens Hälso- och sjukvård Ändamålsenliga lokaler för vården Styrning av patientströmmar Ägarstyrning Barnsjukvård 10-årig investeringsplan Akut omhändertagande NKS Ersättningsmodeller eHälsa och IT Konsekvensbeskrivning Uppdrag och profiler för akutsjukhusen Specialistcentra Personalförsörjning och kompetensutveckling Lokalprogram FoUU Byggnadsprogram

30 Övergripande programstruktur
FHS - första steget juni 2012 Övergripande programstruktur Styrgrupp Programansvarig/ Chef Programledning Stab Programstöd Vårdkarta Förändringsledning Simulering och modellering Kommunikation Ekonomi/finansiering Innovation och utveckling av nätverkssjukvården Nätverkssjukvårdens lokaler Styrning i nätverks- sjukvården Kompetens- försörjning i nätverkssjukvården Nätverkssjukvårdens struktur och profilering Utveckling av nätverkssjukvården eHälsa Utveckling av nya arbetssätt Patientens möte med vården Strategiskt investeringsarbete Process och arbetsfördelning Riskfördelnings modell Principer för uthyrning av strategiska lokaler Samordning av styrningen Effektivitet & produktivitet Ersättningssystem Utveckling av Karolinskas direktiv och avtal Kommunikations strategi Modell kompetens- behov Plan klinisk utbildning Plan personalflytt Profilering sjuk- vården Specialistcentrum Vidareutveckla vårduppdrag

31 FHS - första steget juni 2012


Ladda ner ppt "Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser