Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam ─ en holistisk översikt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam ─ en holistisk översikt"— Presentationens avskrift:

1 Islam ─ en holistisk översikt
Klicka dig fram i bildspelet

2 The Angelus

3 ”Islam är en tolerant religion”
Stöds av K 2:256: ”Det finns inget tvång i religionen”. Men! K 2:191: Och döda dem varhelst ni finner dem… K 2:193: Och bekämpa dem tills motstånd inte finns och Allahs religion råder.

4 Stening av kvinnor för äktenskapsbrott
Sagt: ”Det står inte i Koranen” Sant − MEN! I Bukhari 56:829, 60:79, 76:629 säger Muhammed: ”Stena henne!”

5 Imamernas svar Månggifte OK. K 4:3: ”Fyra fruar + n stycken sexslavar”
Slå fruar OK. K 4:34: ”Isolering eller slå” Sex med frun när det passar mannen. K 2:223: ”Kvinnan är som mannens åker, som han får plöja när han vill”

6 ISLAM OCH SHARIA DEMOKRATI?

7 Shahada "Jag bekänner att det inte finns någon gud utom Allah, och att Muhammed är hans profet”

8 Den islamiska trilogin
Koranen ( ord) Sunna Hadither ( ord) Sira ( ord)

9 Koranen Första exemplaret på 650-talet Ordnad efter surornas längd
Anses vara Allahs direkta ord förmedlade av ängeln Gabriel Suror från Mecka respektive Medina har olika karaktär Är full av motsägelser Detta löses med regeln om abrogation Koranen bör läsas med stöd av tafsir och lista på surornas kronologiska ordning

10 Hadither Sahih al-Bukhari (död 870)
Sahih Muslim ibn al-Hajjaj (död 875) Al-Sunan al-Sughra av al-Nasai (död 915) Sunan Abu Dawood (död 889) OBS! Detta omfattande material sammanställdes under abbasiderna ( ) flera generationer efter Muhammeds död. Modern forskning visar att islams skrifter vilar på betydligt lösare grund än man inom islam hävdar.

11 Sira Den äldsta (Ibn Ishaq) 120-140 år efter profetens död
Förkortad version av Ibn Hisham (död 833/834) Andra versioner av al-Waqidi och al-Tabari

12 Dualism inom islam Allah Koranen Mecka Muslim Dar al-Islam Muhammed
Sunna Medina Kafir (otrogen) Dar al-Harb

13 Muhammeds betydelse Muhammed nämns redan i shahada
Koranen talar ofta om att lyda Muhammed Koranen säger ofta att Muhammed är nära jämställd med Allah Koranen framhåller Muhammed som muslimers främsta förebild

14 Muhammed Föddes 570 som faderslös inom hashimiternas klan
Muhammed uppfostras av farbrodern Abu Talib Deltog vid 12 års ålder i kamelkaravan till Syrien Anställdes 25 år gammal av rika änkan Khadija

15 Muhammed blir profet Vid 40 års ålder började han få uppenbarelser
Tror att ängeln Gabriel uppenbarat budskap från Allah Han börjar offentligt recitera ”uppenbarelser” i Allahs namn Efter en tid hånades han som en poet, som förlorat besinningen Grupp från Yathrib svär 622 ”andra eden vid Akaba”

16 Hijra Den första gruppen flyttar i april 622
Under två månader flyttar nästan alla i små grupper Muhammed och Abu Bakr gav sig av i juni Tre dagar senare följde Ali efter Efter några veckor flyttar familjerna utan problem Enligt källorna inget hot eller våld under emigrationen Muhammed och hans följe välkomnades till Yathrib efter knappt två veckors resa Så fullbordades hijra

17 Yathrib 1 623(jan) Muhammed fullföljer äktenskapet med Aisha
623(nov) Muslimer kapar en karavan under ”Rajab”

18 623 (november) Muslimer under Abdallah ibn Jahsh kapar en karavan under ”den heliga månaden”. Detta brott mot ett tabu rättfärdigades sedan av Muhammed med att ”uppenbara” versen 2:217. Där används ordet jihad entydigt i betydelsen fysisk strid för trons sak. Här används också ordet ”förtryck” i en innovativ och ny betydelse nämligen att inte vilja anamma islam.

19 [2:217] (Islamguiden) De frågar dig om [det är tillåtet] att strida under den helgade månaden. Säg: "Att strida under denna månad är en svår [synd]. Men inför Gud är det en ännu svårare [synd] att spärra vägen till Gud [för andra] och att förneka Honom och [att vägra människorna tillträde till] den heliga Moskén och att jaga bort de troende därifrån. Förtryck är ett värre ont än dödande." Och de kommer att fortsätta att kämpa mot er för att förmå er att avsvära er er tro - om de kan. Men skulle någon av er avsvära sig sin tro och dö som förnekare, skall hans strävanden gå om intet [och bli utan frukt] i detta liv och i det kommande; dessa människors arvedel är Elden och där skall de förbli till evig tid.

20 Yathrib 1 623(jan) Muhammed fullföljer äktenskapet med Aisha
623(nov) Muslimer kapar en karavan under ”Rajab” 623(nov) Muhammed bryter med judar och byter qibla 624(mar) Vinner slaget vid Badr; dödar fångar 624(mar?) Låter döda kritiker 624(apr) Fördriver judiska stammen Qainuqa 624(jul) Mordet på kritikern Kab efter svek 624(sep) Zeid kapar en rik karavan till Mecka 625(jul) Muhammed fördriver Banu Nadir

21 Yathrib 2 626(maj) Oprovocerat överfall på arabiska Banu Ghatafan
626(jun) M gifter sig med Zeids tidigare fru Zeinab 626(höst) Tar mycket krigsbyte från flera stammar 627(mar) ”Battle of the trench” 627(mar) Massaker på judiska Banu Quraiza 628(mar) Avtalet vid Hudaybiya 628(aug) Överfallet på oasen Kheibar, mord på Kinana, M ”gifter” sig med Safia

22 Yathrib 3 628-629 Flera anfall mot olika stammar
630(jan) M bryter Hudaybiya och erövrar Mecka 630(feb) Anfall mot starka stammar, tar stort byte 632(mar) M gör sista vallfärd och beordrar expansion 632(jun) Muhammed avlider i Yathrib

23 Grundsatser i islam Trosbekännelsen ˗ shahada Bönen ˗ salah
Allmosan till fattiga ˗ sakat Fasta under Ramadan-sawm Vallfärden till Mecka ˗ hajj Till detta kommer att muslimen måste följa ett stort antal detaljerade regler för livets alla områden enligt sharia.

24 Sharia Grundas på Koranen Hadither Ijma Qiyas
Beskrivs inom åtta erkända lagskolor (varav fyra inom sunni). Ses inom islam som Allahs lag och är därför oföränderlig.

25 Sharia (forts) Komplett samling lagar för alla aspekter av livet
Baseras på gudomlig auktoritet som måste accepteras utan kritik Är oföränderlig och fiqh är den ofelbara och definitiva tolkningen av de ”heliga texterna”

26 Jihad Fiende Djävulen Sig själv Betyder enl. Lane ”kämpa, strida” mot
”Kom att användas mest i betydelsen att föra krig mot otrogna”. I Bukhari gäller det till 97 %. Koranen är full av uppmaningar till fysisk strid

27 Sharia om jihad O9.0 Jihad betyder krig mot icke muslimer och är etymologiskt härlett från ordet mujahada vilket betyder krig för att etablera religionen [islam] O9.1 Jihad är en kollektiv skyldighet

28 Dhimmitud ”Strid mot Bokens folk … tills de villigt betalar jiziya och är förnedrade” (9:29) Muhammeds hantering av judarna efter segern vid Kheibar Omars pakt

29 Några begrepp inom islam
Abrogation Darura Jahiliya Taqiya/ kitman Ijtihad

30 Sharia om taqiyya När det är möjligt att nå ett mål genom att ljuga (taqiyya) men inte genom att tala sanning är det tillåtet att ljuga om målet är tillåtet och obligatoriskt att ljuga (taqiyya) om målet är obligatoriskt (R8.2) Då jihad är obligatorisk är taqiyya obligatorisk för att främja all jihad

31 De första kaliferna 1 Abu Bakr: Riddakrigen, Syrien
Omar: Yarmuk 636 , Jerusalem 637, Egypten 641 Othman: Strider mot Bysans, Afghanistan m.m., Koranen Ali: Inre strider, ”Kamelstriden”, mördad 661

32 Islams totala karaktär
Ibn Warraq (Bousquet): Den islamiska lagen, sharia, och Jihad med syfte att ta hela världen för islam Är till sin karaktär totalitära Men säger några: ”Det finns ju moderata”

33 London, Feb. 2006

34 Erdogan om ”moderate” islam:
"It is unacceptable for us to agree with such a definition. Turkey has never been a country to represent such a concept. Moreover, Islam cannot be classified as moderate or not." “Islam is Islam, and that’s it.”

35 Kairodeklarationen (CDHRI)
Antagen 1990 av samtliga inom OIC §1. Alla mänskliga varelser … är förenade genom sin underkastelse till Allah §24 Alla rättigheter och friheter i denna deklaration är underställda islamiska sharia §25 Sharia är enda källan för klarläggande av artiklarna i denna deklaration

36 Sharia om yttrandefrihet
O8.1 När en person som nått puberteten och är tillräknelig frivilligt avfaller från islam förtjänar han att dödas. O8.7 bland de saker som innebär avfall från islam är: (4) att smäda Allah eller hans budbärare, (7) att förneka någon vers i Koranen eller något som genom de lärdas konsensus tillhör den, (16) att kritisera islam, (19) att vara sarkastisk om någon bestämmelse i den heliga lagen (sharia)

37 CDHRI förvägrar Åsikts- och yttrandefrihet Religionsfrihet
Kvinnans och mannens likhet inför lagen Icke-muslimers likhet inför lagen (jfr dhimmi) Därigenom förkastas demokrati eftersom den förutsätter dessa fri- och rättigheter

38 Ammanbudskapet Antogs under ett antal konferenser av företrädare för islams ledande grenar som sunni, shia och sufi Antogs i koncensus (ijma) och anses därför som religiöst bindande för alla muslimer

39 Budskapets tre punkter
Den som underkastar sig en av de 8 erkända rättsskolorna är muslim. Sufism och salafism (inklusive wahabism) erkänns. Mer gemensamt än som skiljer. Alla tror på Allah, att Koranen är Allahs direkta ord och att Muhammed är budbärare för alla. Fatwor endast enligt rättsskolornas metoder ingen ijtihad eller fatwor i strid med fiqh.

40 Konsekvenser Man fryser lagar som fastställdes i början av 800-talet
Man slår fast att Koranen är Allahs direkta ord och därför inte kan ändras/modifieras Man slår fast att Muhammeds budskap gäller även för icke-muslimer Allt tal om ”europeisk islam” eller ”moderat islam” framstår som helt meningslöst

41 Budskapets betydelse Ömsesidigt erkännande efter mer än 1000 år
Bindande för alla muslimer Behandlar vem som är muslim och vad som är muslimskt OBS: Budskapets eget uttalande

42 Ibn Warraq: “Islam är en totalitär ideologi som strävar efter att kontrollera det religiösa, sociala och politiska livet för mänskligheten i alla dess aspekter – livet för dess anhängare utan begränsning, livet för dem som följer någon av de så kallat tolererade religionerna i en grad, som hindrar deras aktiviteter från att på något sätt komma i vägen för islam. Och jag menar islam. Jag accepterar inte någon falsk distinktion mellan islam och “islamisk fundamentalism” eller “islamisk terrorism”. Terroristerna, som placerade bomber i Madrid den 11 mars 2004 och de, ansvariga för cirka 3000 människors död den 11 september 2001 i New York, och ayatollorna i Iran, handlade och handlar kanoniskt. Deras handlingar reflekterar islams lära vare sig den finns i Koranen eller i profeten Muhammeds handlingar och uttalanden eller i den islamiska lagen grundad på dessa.”

43 Rekvisit för demokrati
Åsikts- och yttrandefrihet Likhet inför lagen Respekt för individens privatliv och äganderätt Öppna och rättvisa val Fungerande maktdelning mellan lagstiftande, verkställande och dömande makterna Tydlig åtskillnad mellan stat och kyrka

44 Ibn Warraq citerar muslim
”Inom islam finns det inga ”mänskliga rättigheter” eller ”friheter” tillåtna för människan i den mening modernt tänkande, tro och praktik tolkar dem; i själva verket är det så att den troende [muslimen] har skyldigheter och plikter mot Allah eftersom han måste lyda den gudomliga lagen och de mänskliga rättigheter han erkänner härstammar från hans primära plikt att lyda Allah.”

45 Islam i nutid Muslimska brödraskapet bildas 1928
Upptäckt av olja i Saudiarabien 1938 gav på sikt stor spridning av Wahabismen Bildandet av Israel 1948 skapar revanschlust Islamisk revolution i Iran 1979

46 Olika metoder för jihad
Muslimska brödraskapet experter på att infiltrera västerländska institutioner Wahabister bedriver kulturell jihad genom att finansiera universitet och institutioner Konkurrens mellan salafistiska och shiitiska jihadister

47 Strategier för jihad Wahabisternas ”stealth jihad” infiltrerar väst demografiskt och kulturellt Al-Quaeda (och liknande) mera direkt med ofta våldsamma aktioner Tydlig samverkan mellan dessa två strategier

48 Muslimska brödraskapets motto
“Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.”

49 MB har dokumenterade planer
”The Project” från 1982 hittades 2001 hos en bankir som finansierat 9/11 Ikhwans ”Förklarande memorandum” skrivet 1991 och funnet av FBI 2004 och använt som bevismaterial i rättegångar mot HLF

50 Ur ”Memorandum” "Ikhwan måste förstå att deras arbete i Amerika är en sorts storslagen Jihad för att eliminera och förstöra den västerländska civilisationen inifrån och "sabotera" dess eländiga hus med sina händer och händerna på de troende, så att det elimineras och Guds religion görs segerrik över alla andra religioner."

51 Framgångsrik strategi
Brohuvuden har upprättats i de flesta västerländer genom migration och höga födelsetal I varje brohuvud etableras snabbt moskéer och ”kulturcentra” Verksamheten finansieras ofta med petrodollar Vid många universitet har saudier sponsrat professurer och avd. för ”mellanösterstudier”

52 Är då islam förenlig med demokrati?

53 Al-Qaradawi: ”Eftersom islam är ett omfattande system av dyrkan (Ibadah) och lagstiftning (Sharia) innebär godkännande av sekularism övergivande av sharia, ett förnekande av den gudomliga vägledningen och ett förkastande av Allahs förelägganden”

54 Wafa Sultan (sid 243): "Ingen kan vara en sann muslim och en sann amerikan samtidigt. Islam är både religion och en stat. En sann muslim erkänner inte USA:s konstitution och hans beredvillighet att leva under den konstitutionen är vad honom beträffar inget annat än ett oundvikligt steg på vägen till den konstitutionens ersättande med den islamiska sharia."

55 Ayaan Hirsi Ali: ”Islam är däremot oförenligt med upplysningens frihetliga principer. Samtidigt kommer fler och fler människor till väst från länder där livet inrättas efter stamkulturens seder och i allt högre grad underkastas radikala former av islam. Och de för med sig seder, bruk och dogmer som är äldre än upplysningen ─ och som alldeles uppenbart strider mot upplysningens idéer (...) Yttrandefriheten är den mänskliga frihetens och det fria samhällets grundval. Och i yttrandefriheten ingår rätten att häda och uppröra."

56 Wafa Sultan: "Jag har bestämt mig för att bekämpa islam. Hör nu vad jag säger: att bekämpa islam, inte politisk islam, inte militant islam, inte radikal islam, inte wahabitisk islam, utan själva islam. Islam har aldrig missförståtts, islam är själva problemet."

57 Muhammeds exempel

58 623 (januari) Muhammed fullföljer äktenskapet med nio (9) år gamla Aisha.
623 (juni-oktober) Muhammed leder själv tre misslyckade försök att överfalla och kapa karavaner tillhörande Mecka. 623 (november) Muslimer under Abdallah ibn Jahsh kapar en karavan under ”den heliga månaden”. Detta brott mot ett tabu rättfärdigades sedan av Muhammed med att ”uppenbara” versen 2:217. Där används ordet jihad entydigt i betydelsen fysisk strid för trons sak. Här används också ordet ”förtryck” i en innovativ och ny betydelse nämligen att inte vilja anamma islam.

59 624 (mars) Slaget vid Badr vinns av Muhammed trots underläge
624 (mars) Slaget vid Badr vinns av Muhammed trots underläge. Muhammeds byte bestod i kameler, hästar och utrustning samt senare en stor lösensumma för fångarna. Muhammed valde han först Nadhr och sedan Otba, vilka saklöst avrättades. Detta var direkt hämnd för att de båda tidigare i Mecka med poem kritiserat Muhammed. Detta slag fick stor betydelse för den fortsatta utvecklingen genom att det stärkte Muhammeds ställning och har än i dag stor vikt i muslimskt tänkande.

60 624 (mars?) Efter hemkomsten började han vidta åtgärder mot judar och andra som vågat ifrågasätta hans anspråk. Det första offret blev poeten Asma. Hon hade författat och framfört ett antal verser vilka kritiserade profeten. Den utvalde mördaren smög dit på natten och stötte ett svärd genom hennes bröst sedan han först flyttat på hennes dibarn. Dagen därpå hyllades han vid morgonbönen i moskén av Muhammed för dådet. Ett par veckor senare hade turen kommit till den åldrade juden Abu Afak, som också hade komponerat kritiska verser. Detta irriterade profeten, som bad någon av följeslagarna att göra honom kvitt mannen.

61 624 (mars-april) Strax efter Badr tog Muhammed en incident som förevändning för att belägra den judiska stammen Banu Qainuqas befästa förort. De kapitulerade efter 15 dagar och förberedelser för deras avrättning vidtogs. De räddades ledaren för Banu Khazraj, som fortfarande hade visst inflytande. Muhammed förvisade dem istället från Medina och beslagtog som byte alla deras ägodelar. 624 (juli) Mordet på den judiske kritikern Kab enligt en plan, godkänd av Muhammed, som byggde på lögn och svek. Muhammed prisade Allah för det som gjorts sedan det avskurna huvudet lagts för hans fötter utanför moskén.

62 624 (september) Muslimer under ledning av Zeid lyckades övermanna och kapa en rik konvoj på väg till Mecka. 625 (mars) Slaget vid Uhud då en större styrka besegrade den muslimska och Muhammed blev sårad. Bakgrunden till slaget var ett försök från Mecka att stävja de ideliga överfallen på deras karavaner. De fullföljde inte segern eftersom muslimerna gömde sig i bergen.

63 625 (juli) Den judiska stammen Banu Nadir förvisas efter tre veckors belägring. Deras ägodelar togs i vanlig ordning som krigsbyte. 626 (maj) Ett helt oprovocerat anfall på den arabiska stammen Banu Ghatafan norr om Yathrib, som ledde till att Muhammed förde bort stammens alla kvinnor.

64 626 (juni) Muhammed hade fattat tycke för adoptivsonen Zeids unga vackra hustru Zeinab och såg till att de skilde sig så att han kunde gifta sig med henne. Detta väckte kritik då det stred mot gällande moral. För att undanröja kritiken kom en läglig uppenbarelse, som rättfärdigade det hela (sura 33: 4,5, 36-39). 626 (juli-november) Muhammed gör attacker mot Dumat al Jandal respektive Bani Mustalick vilka ger stora mängder av boskap som krigsbyte.

65 627 (februari-mars) Coreish försök att stoppa överfallen tillsammans med flera beduinstammar, som tidigare anfallits av eller hotats av Muhammed, ledde till ”slaget vid befästningsgraven” (Battle of the Trench). Efter smärre strider under femton dagars belägring och försök att förmå Banu Quraiza att göra gemensam sak med anfallarna gav man upp försöket att besegra Muhammed. Det är viktigt att notera för det fortsatta händelseförloppet att det inte finns belagt i hadither eller i sira att denna judiska stam hjälpte Coreish under belägringen. Detta styrks även av att de inte lät dem passera via sitt fort som var den del av Medina som inte försvarades av den muslimska armén.

66 627 (mars) Strax efter att belägringen hävts fick Muhammed enligt traditionen en uppenbarelse i vilken ängeln Gabriel befallde honom att omedelbart anfalla Banu Quraiza (Buk 5:59:443). Efter ca tre veckors belägring kapitulerade Banu Quraiza och männen bakbands och skildes från hustrur och barn medan deras egendom samlades ihop för att senare fördelas bland segrarna. Det bestämdes att alla män, som nått puberteten skulle avrättas medan kvinnor och barn skulle tas som slavar och all egendom fördelas bland jihadisterna.

67 Forts: Massgravar grävdes omedelbart på marknadsplatsen och profeten övervakade själv hur fångarna i små grupper fördes fram till kanten av gravarna och halshöggs. På detta sätt avrättades cirka män under eftermiddagen och kvällen. Muhammed själv återvände efter detta hemska skådespel för att förlusta sig med sin senaste konkubin, den vackra Rihana, vars man och manliga släktingar nyss avrättats i massakern. En stor del av slavarna såldes senare till olika beduinstammar i utbyte mot vapen och hästar så att muslimernas styrka ökades. Dessa händelser är detaljerat skildrade i sirah och hadither samt omnämnda i Koranen (33:9-26).

68 627 (mars – mars 628) Inga avgörande händelser eller slag inträffade
627 (mars – mars 628) Inga avgörande händelser eller slag inträffade. Däremot genomfördes ett stort antal (sexton eller sjutton) räder och överfall varav två leddes av Muhammed personligen. Några av dess attacker gav rikligt byte och bidrog till att främja rekryteringen. Dessutom genomfördes på profetens order ett antal mord på främst misshagliga judar. Taqiyya användes ofta för att nå syftet.

69 628 (mars) När den heliga månaden Dzul Cada närmade sig beslöt man att göra umra, den lilla vallfärden. Tidigt i månaden började Muhammed i spetsen för femton hundra man färden mot Mecka. Bud om att Muhammed var i antågande nådde snart Mecka, vars invånare tillsammans med grannstammar beväpnade sig och intog en position längs vägen till Mecka. När nyheter om detta nådde profeten slog man läger vid Hudaybiya. Efter förhandlingar kom man överens om ett avtal som Ali skrev på Muhammeds diktamen. Avtalet skulle gälla i tio år dess viktigaste punkter var: Parterna och deras allierade skulle avstå från fientligheter mot varandra. Muhammed skulle inte göra vallfärd (hajj) detta år. Nästa år kunde de komma obeväpnade för hajj och stanna i tre dagar.

70 628 (augusti) Muhammed hade efter Hudaybiya lovat dem som följt honom dit möjligheten av rik och omfattande plundring. När sommaren gick utan någon sådan, började hans följeslagare bli otåliga att se sina förväntningar fullföljda. Han bestämde sig för en överraskande och oprovocerad attack på judarna i oasen Kheibar och deras rika byar och bördiga land. Från områdena Natah och Shickk, som tagits med ringa förluster fortsatte Muhammed mot området Kuteiba där judarna nu hunnit samlas kring sin ledare Kinana och tog upp försvaret. Judarna blev slagna och tvingades kapitulera.

71 Kheibar (forts) Muhammed beordrade att ledaren Kinana och dennes kusin skulle torteras för att avslöja var resten av skatterna fanns gömda. De brändes med eld på bröstet tills de nästan dog av skadorna utan göra några medgivanden varpå profeten beordrade att de båda ledarna skulle halshuggas. Denna grymma scen var knappt till ända innan Muhammed sände en av sina män att hämta Kinanas unga hustru Safia, som var väl känd i Medina för sin skönhet. Samma kväll anordnades en bröllopsfest medan en tjänstekvinna fick i uppdrag att göra bruden redo för Profeten. ”Bröllopet” fullbordades därefter.

72 628 (september-januari 629) Ett antal mindre expeditioner sändes ut för att straffa eller plundra olika stammar. 629 (februari) Den mindre vallfärden genomfördes enligt avtalet med Coreish. Kort tid efter vallfärden till Mecka förenade sig den berömde krigaren Khalid och ytterligare några män med Muhammed i Medina. 629 (mars- augusti) Några expeditioner genomfördes med växlande framgång.

73 629 (september) Muhammed sände en större styrka om 3000 man under befäl av Zeid mot gränstrakterna till Syrien. Ledaren av Muta mobiliserade en överlägsen styrka av romerska trupper och kringboende stammar till försvar. Muslimerna tvingades retirera. Sedan först Zeid och sedan hans två närmaste efterträdare fallit i striden övertog Khalid befälet. Han lyckades med några snabba manövrar slinka ur fiendens grepp och göra en snabb reträtt till Medina.

74 630 (januari) Sedan Muhammed funnit en förevändning att bryta Hudaybiya-avtalet, mobiliserade han sina styrkor i Medina och beordrade de allierade beduinstammarna att möta honom vid Mecka eller längs vägen dit. Man började marschen mot Mecka den 1 januari 630 och när man närmade sig Mecka fann sig Muhammed i spetsen för en armé på mellan åtta och tio tusen man. Efter cirka en vecka slog man läger strax utanför Mecka. Sedan Meckas ledare, Abu Sufian förts till Muhammed för förhandlingar ställdes han inför alternativen att underkasta sig islam eller att bli halshuggen.

75 Pdf-fil med ytterligare fakta och användbara länkar.


Ladda ner ppt "Islam ─ en holistisk översikt"

Liknande presentationer


Google-annonser