Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Godkändes i KS med ett tilläggsyrkande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Godkändes i KS med ett tilläggsyrkande."— Presentationens avskrift:

1 Godkändes i KS 2012-02-22 med ett tilläggsyrkande.
Äldres boende ”Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad” juni 2010 KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner m m. Godkändes i KS med ett tilläggsyrkande.

2 Äldres boende - arbetssätt förvaltningar och bolag
Mål: ökade möjligheter för äldre att bo kvar hemma KS-uppdrag Äldres boende Mål Mål Fastighetskontoret processleder Mål: fler mellanboenden 400 trygghetslägenheter: 300 i befintligt bestånd 100 i nyproduktion seniorboenden gemenskapsboenden

3 Handlingsplan Äldres boende
Ökad kunskap Ökad normalisering Ökad tillgänglighet Ökat antal mellanboenden Delstrategi 1:1 Utveckla behovs- analysen Fastighetskontoret SDF Stadsledningskontoret Delstrategi 1:2 Öka takten i arbetet med tillgänglighets- inventeringar Familjebostäder Bostads AB Poseidon Bostadsbolaget Gårdstensbostäder Örgryte Bostads AB Delstrategi 2:1 Stimulera ökad flyttbenägenhet hos äldre Senior Göteborg SDF Boplats Göteborg AB Delstrategi 2:2 Verka för rätt individ i rätt bostad Fastighetskontoret Familjebostäder Bostads AB Poseidon Bostadsbolaget Gårdstensbostäder Delstrategi 3:1 Öka kunskapen och nytänkandet kring arbetet med tillgäng- lighet i befintligt bestånd Senior Göteborg Familjebostäder Bostads AB Poseidon Bostadsbolaget Örgryte Bostads AB Fastighetskontoret Delstrategi 3:2 Utveckla rådgivningen avs tillgänglighet i sam- band med bygglov och Kvalitetskontroll Stadsbyggnadskontoret Delstrategi 4:1 Fokusera på områden där kommunen kan påverka tillskottet av mellanboenden Fastighetskontoret AB Framtiden Lokalsekretariatet Delstrategi 4:2 Inför kommunala subven- tioner för personal och gem- ensamhetslokaler i trygghets- boenden Stadsledningskontoret Stadsdelsförvaltningar Delstrategi 4:3 Utveckla rådgivning och pro- cesstöd för medborgar- Initiativ och byggherrar Senior Göteborg

4 Äldres boende & Ökad kunskap Ökad normalisering Ökad tillgänglighet
Ökat antal mellanboenden Delstrategi 2:1 Stimulera ökad flyttbenägenhet hos äldre Delstrategi 2:2 Verka för rätt individ i rätt bostad Gôrbra för äldre Projekt 1 Inventera/matcha Delstrategi 3:1 Öka kunskapen och nytänkandet kring arbetet med tillgäng- lighet i befintligt bestånd Delstrategi 1:1 Utveckla behovs- analysen Gôrbra för äldre Projekt 1 Inventera/matcha Delstrategi 1:2 Öka takten i arbetet med tillgänglig- hetsinventeringar Delstrategi 4:1 Fokusera på områden där kommunen kan påverka tillskottet av mellanboenden Delstrategi 4:2 Kommunala subventioner för personal och gemensamhets-lokaler i trygghetsboenden Delstrategi 4:3 Rådgivning och processtöd för medborgarinitiativ och byggherrar Gôrbra för äldre Projekt 2-4 Enkla förbättringar Bygga om/renovera badrum Teknik- och anhörigstöd Delstrategi 3:2 Utveckla rådgivningen avs tillgänglighet i samband med bygglov och kvalitetskontroll Gôrbra för äldre Projekt 1 Inventera/matcha

5 för bostadsförsörjning för särskilda grupper
Äldres boende - styrning och ledning Ledningsgruppen för bostadsförsörjning för särskilda grupper Fastighetsdirektör/ordförande Stadsbyggnadsdirektör Stadsdelsdirektör Direktör lokalförvaltningen Direktör lokalsekretariatet Förvaltningschef social resurs Stadsledningskontoret Sektorschef IFO Sektorschef äldreomsorg VD Boplats Göteborg AB VD AB Framtiden Fastighetsägarna, näringspolitiskt ansvarig KS-uppdrag Äldres boende Fastighetskontoret processleder

6 Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad
6

7 Målgrupp och metod Målgruppen för studien har varit individer folkbokförda i Göteborgs kommun i åldrarna 70 till 90 år (totalt ca personer). Ett slumpmässigt urval om 3000 individer köptes in från Statens personadressregister (SPAR) Urvalet sattes högt i syfte att spegla boende i Göteborgs olika stadsdelar, totalt 300 individer per stadsdel Totalt svarade 2049 personer vilket efter bortfall motsvarar en svarsfrekvens på 69 %. Centrum 70 % Lundby 71 % Västra Hisingen 70 % Örgryte - Härlanda 73 % Norra Hisingen 63 % Majorna - Linné 69 % Angered 64 % Askim - Frölunda - Högsbo 71 % Östra Göteborg 61 % Västra Göteborg 70 % 7

8 Frågeområden Enkäten bestod av 46 frågor fördelade enligt fyra frågeområden: 1. Nuvarande boende Frågor om hur man bor idag och hur man ser på sin nuvarande boendesituation 2. Framtida boende Frågor om hur man ser på sin boendesituation i framtiden 3. Trygghetsboende Frågor om inställning till trygghetsboende 4. Bakgrundsfrågor Frågor om respondenten och hushållet 8

9 Summering – nuvarande boende
Omkring 40 % bor i hyresrätt, 30 % i bostadsrätt och 26 % i småhus/äganderätt De flesta har bott länge i sin bostad och trivs mycket bra 60 % har bott 16 år eller längre i nuvarande bostad Bland de som bor i äganderätt har 64 % bott där i mer än 30 år 71 % trivs mycket bra i nuvarande bostad, 27 % ganska bra Nästan 80 % överväger inte att flytta. 4 % säger att de ska flytta eller att de aktivt söker nytt boende. Något lägre nöjdhet i Angered och Östra Göteborg än genomsnittet och även i hyresrätt jämfört med bostadsrätt/äganderätt.

10 Slutsatser - generellt
Intresse för trygghetsbostäder finns uppenbarligen trots låg flyttvilja och hög trivsel med nuvarande boende Bostadskostnaden de flesta är beredda att betala är låg i relation nuvarande hyror i till nyproduktion/ombyggnation Generellt intresse för en bekväm och trygg bostad med bra lokalisering finns, oavsett om det är trygghetsboende eller inte Den omedelbara efterfrågan är svårt att beräkna men är betydligt lägre än antalet som säger att de är intresserade – en indikation är när man vill flytta Först med färdiga trygghetsbostäder på plats kommer den faktiska efterfrågan att bli tydlig Enkätens resultat motsäger inte målet i handlingsplanen om trygghetsbostäder i Göteborg i planering de närmaste åren

11

12

13

14


Ladda ner ppt "Godkändes i KS med ett tilläggsyrkande."

Liknande presentationer


Google-annonser