Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Richard Nilsson Sekreterare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Richard Nilsson Sekreterare"— Presentationens avskrift:

1 Richard Nilsson Sekreterare
Ringsjöns vattenråd

2 Våtmarksinventering 2007 Lokalisera lämpliga platser för restaureringsåtgärder som främst syftar till att minska näringstransporten till Ringsjön. Ta fram ett planeringsunderlag där översiktlig status på tillrinnande vattendrag i Ringsjöns avrinningsområde ska framgå. Potentiella projekt ska listas i en GIS-databas. Göra en översiktlig undersökning av möjligheterna till anläggning av polerdammar vid reningsverken vid Ormanäs (Höör) och Lyby (Hörby)

3 Genomförandet Våtmarksinventering 2007 Kartstudier Historiska kartor
Fastighetskartan Ortofoton Fältbesök Skapande av GIS-skikt Avrinningsområden Våtmarksobjekt Befintliga våtmarker

4 Våtmarksinventering 2007

5 Kontakta berörda fastighetsägare
Våtmarker 2008 Kontakta berörda fastighetsägare Informera om den potentiella våtmarken på fastigheten och dess inneboende värde för den biologiska mångfalden samt om nyttan den innebär för minskandet av näringstillförsel till Ringsjön, men även om möjligheterna till ekonomisk ersättning och praktisk hjälp med genomförandet. I arbetet ingår, för de markägare som visar intresse, en förenklad höjdinmätning för att definitivt avgöra förutsättningarna för åtgärden. Resultatet av arbetet blir en sammanfattande beskrivning av utformning, etc. Dels för att informera om den potentiella våtmarken på fastigheten och dess inneboende värde för den biologiska mångfalden samt om nyttan den innebär för minskandet av näringstillförsel till Ringsjön, men även om möjligheterna till ekonomisk ersättning och praktisk hjälp med genomförandet.

6 Urval 2008 Prioriterade våtmarkslägen med stor miljönytta och kostnadseffektivitet samt betydande våtmarksareal

7 Våtmarksprojekten Höör Hörby Snogeröd Fairyhill
Området är idag produktionsmark och består av flerårigvall. Området är täckdikat och genomkorsas av ett större öppet dike som samlar vattnet mot Ringsjön. Tillrinningsområdet till det öppna diket är ca 100 ha och domineras av intensivbrukad produktionsmark på lerig morän. Genom schakt och dämning kan ett våtmarksområde om totalt ca 7-9 ha skapas. Möjlighet finns till ytterligare våtmarksytor i anslutning till området. Den effektiva våtmarksytan kan bli drygt 3 till 5 ha. Våtmarksområdet bedöms kunna bidra generellt till bl.a. höga värden för flora och fauna i området. Den effektiva delen av våtmarken bedöms kunna reducera närsalttransporten till Ringsjön på ett betydande sätt. Råröd xxx… Pugerup Området är idag i huvudsak intensivodlad produktionsmark. I området finns även impedimentsmark med planterad skog och i anslutning till området ligger en större allmän väg. I kanten av området rinner Snogerödsbäcken med en rätad och fördjupad sträckning. Genom schakt och avledning av vatten från Snogerödsbäcken kan ett våtmarksområde om ca 6 ha skapas. Våtmarksområdet bedöms kunna bidra generellt till bl.a. höga värden för flora och fauna i området och i synnerhet till en stor miljönytta i form av retention av närsalter i vattendraget. Den effektiva delen av våtmarken bedöms kunna reducera närsalttransporten i Snogerödsbäcken som idag svarar för ca 10% av belastningen på Ringsjön. Klinta Området är idag delvis hävdat genom bete och har tidigare brukats mer intensivt. Ner mot Ringsjön finns strandängsmiljöer med högre vegetation och rester av våtmarksmiljöer med generella värden. Hela den brukade delen av området är täckdikad eller har öppna diken. Genom röjning, schakt och dämning kan ett våtmarksområde om totalt ca 13 ha med en effektiv våtmarksyta om 3,14 ha. Den effektiva delen av våtmarken bedöms kunna reducera närsalttransporten till Ringsjön på ett betydande sätt. Åtgärderna bedöms även bidra till bl.a. höga värden för flora och fauna i området. Snogeröd

8 Lyby mosse 1400 ha mark varav 90 % utgörs av jordbruksmark
Målsättningen är att få en anläggning med en effektiv våtmarksyta på minst 50 ha och på denna uppnå en reningseffekt på 50 % för kväve och 75 % för fosfor, vilket innebär en kapacitet att rena 510 kg kväve och 13 kg fosfor per ha och år. Om så skulle bli fallet kommer detta reducera belastningen till Ringsjöarna med 8 % för fosfor och 4 % för kväve. Den höga reningsgraden i våtmarken motiveras av lång omsättningstid (minst 25 dygn vid normalflöde) samt att man kommer att utnyttja torvens filtrerande effekt (främst för fosfor) och mossens anaeroba (syrefria) zoner för kväverening. Ett stort antal markägarkontakter har tagits under projektperioden och ytterligare insatser planeras genom Greppa Näringen. Samtidigt har olika tekniska förutsättningar utretts liksom möjligheten att finansiera projektet.

9 Våtmarker 2008


Ladda ner ppt "Richard Nilsson Sekreterare"

Liknande presentationer


Google-annonser