Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensutvecklingsplan Alla deltagare behöver kompetensutveckling i arbetsförmedlingens regelverk, regler gällande introduktionsersättning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensutvecklingsplan Alla deltagare behöver kompetensutveckling i arbetsförmedlingens regelverk, regler gällande introduktionsersättning."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6

7 Kompetensutvecklingsplan
Alla deltagare behöver kompetensutveckling i arbetsförmedlingens regelverk, regler gällande introduktionsersättning och anställningsformer som är aktuella för flyktingar i integration. Alla behöver kulturkompetens. Flyktingars syn på arbete och arbetets betydelse. Alla i gruppen behöver kunskap om olika, bra, instrument för arbetsförmågebedömningar och hur dokumentationen blir så professionell som möjligt. Arbetsledare behöver kunskap om hur skapa lämpliga och varierande arbetsträningsmiljöer för de målgrupper vi arbetar med.

8 Erfarenhetsutbyten Erfarenhetsutbyten med närliggande kommuners integrationsverksamhet och arbetsmarknadsenheter. Utbyte med näringslivet, kommunens förvaltningar.

9 Verksamhetsutvecklingsområden
Integration – Arbetsmarknad ”Flyktingetablering i Sverige” För snabb integration och egen försörjning Skapa ett större utbud av arbetsträningsmiljöer samt personalutlåning. Deltagarna kommer ut till arbetena i stället för att ta hem arbetena till verksamheten. För ett ökat utbud av verksamhet som passar flera grupper. Använda så professionella instrument som möjligt för att bedöma arbetsförmåga. För att ha en så hög kvalitet som möjligt.

10 Projektidéer Skapa större utbud av arbetsträningsmiljöer. Inga specifika förutom det som nämns under verksamhetsutvecklingsområden.

11

12

13

14

15

16 Kompetensutvecklingsplan
Gemensamt informationssystem för medverkande kommuner, ex Amea eller Procapita Utbildning i Distanspedagogik och Vuxnas lärande, för projektpersonal (se Projektidéer) KBT, samtalsmetodik och coaching Rehabiliteringskunskap Grundläggande kunskap i psykiatri/psykologi Kunskap om dubbeldiagnoser Kunskap i missbruk, medberoende, parallellprocesser, kriminalitet, gängbildning

17 Kompetensutvecklingsplan
Folkhälsokunskap (se Projektidéer) Studiecirkel om ”lämpligt flyktingland” inför studieresa (Se Projektidéer) Kunskap i hur man driver sociala företag, för ledningspersonal Utreda behov och möjlighet att driva Komhall bl a för personer i JOB Fas 3 Kunskap om barn i kris Kunskap kring nya invandrargrupper, ex romer

18 Erfarenhetsutbyten Idébytardagar, ex ang gymnasiestudier för invandrarungdomar och skoltrötta ungdomar Benchmarking bl a kring frågan hur vi kan skapa meningsfulla och lärande miljöer för våra deltagare Hur andra kommuner genomför arbetsförmågebedömningar Hur andra kommuner driver kommunala och/eller sociala bolag/företag

19 Verksamhetsutvecklingsområden
Hälsospår/prerehab för olika deltagargrupper ex utförsäkrade, sjukskrivna Informationssystem för registrering av deltagare på AME, ex Amea eller Procapita Kompetensutveckling av arbetsförmågebedömningar vi använder i dagsläget BaFiA Utveckla ”flitpeng” för deltagare ex för ungdomar i praktik

20 Projektidéer Hälsospår/prerehab med coaching, kost, motion, mm för personer med försörjningsstöd, utförsäkrade, sjukskrivna. Inriktning på individen men använda den lilla gruppen som arbetsmodell med delvis gemensamma aktiviteter Samverkansprojekt kring gemensamt informationssystem för registrering av deltagare Samverkansprojekt kring webbaserade distansutbildningar för personal och deltagare med hjälp av bl.a. telebildutrustning Fortbildning för lågutbildade deltagare Studieresa till ”lämpligt flyktingland” där läget stabiliserats så pass att studieresa är möjlig Starta Komhall för personer i bl a JOB Fas 3 Hälsoprojekt/friskvård för sjukskrivna kommunanställda och andra

21

22

23

24

25

26 Kompetensutvecklingsplan
1. Coachingmetoder - PPA - kortverktyg - TUBA - Meritportfölj - förhållningssätt 2. ledarskap/kommunikation 3. marknadsföring 4. process/handledning 5. konflikthantering trauma- och missbruksidentifiering arbetsmiljö/säkerhet kulturkunskap Regelverk på arbetsmarknaden

27 Verksamhetsutvecklingsområden
Erfarenhetsutbyten - studiebesök - nätverk i hela VU Verksamhetsutvecklingsområden - sysselsättningsplatser - bemanningspool - strandstädning - ”platsjägare” (jobbar hela tiden mot företag för att hitta platser till deltagarna) - kvalitetssäkra yrkesrollen (förtydliga rollerna i organisationen) - administrativa stödfunktioner (t. ex AMEA) - hemvaktmästeri

28 Projektidéer - Växthus - Cykelverkstad - Allaktivitetshus

29

30

31

32

33

34 Kompetensutvecklingsplan
Kognitivt förhållningssätt, Mi-utbildning. En kurs i hur man får en person att få självinsikt. Dessa utbildningar bör återkomma med jämna mellanrum då det byts personal. AMEA webb eller något liknande om det visar sig kunna fungera med ett utvecklat statistikprogram i för att få en gemensam bas.

35 Verksamhetsutvecklingsområden
Erfarenhetsutbyten Studieresor till intressanta projekt i Sverige och ex Spanien, Italien, nordiska länderna för att se hur de attackerar sina frågor och problem och kanske därigenom köra något EU-projekt ihop. Verksamhetsutvecklingsområden Ordna verksamheter på hemmaplan så att det minskar på antalet som skickas iväg på olika behandlingar till stora kostnader. Se projektidéer. Få loss direktkontakter med psykiatrin för snabba kontakter.

36 Projektidéer NATURBRUK LÄRLING
Lokala alt. omfattande fler kommuner liten eller större enhet där det kan bedrivas ekologisk odling, viss djurhållning, ev. boende, matlagning, skogs-arbete, fiske, underhåll av byggnader med plats för 5 personer och uppåt beroende på storlek av enheten. Det odlade kan försäljas på torg alt till restauranger, kommuner med flera. Samarbete med lantbrukskolor och Da Capo bygg och reparation av gamla byggnader, komvux med flera. Det går även att ta delar av detta och utveckla. Ex. växthusodling av kommunens blommor. Lokal anpassning beroende av vilka fastigheter lokaler, mark som finns att tillgå till en hyfsad penning. Här finns många parter som kan vara intresserade. Kan kanske drivas som ett korporativ. Lämpliga utbildningar kopplas till projektet. Detta projektet kräver ett stort engagemang tid och medel och lämplig personal för att fungera, med delar av det kan kanske realiseras. Danmark har liknande projekt som kan studeras. LÄRLING I samverkan med utbildare företag, skolor starta lärlingsutbildning, där det startar med praktik och efter hand och utveckling av individen saxas teori in.

37

38

39

40

41

42 Kompetensutvecklingsplan
NLP-Utbildning för all personal Lösningsfokuserad utbildning Utbildning i psykisk ohälsa Kontinuerlig handledning-Drogutbildning

43 Erfarenhetsutbyten Erfarenhetsutbyte med andra kommuner
Utveckla erfarenhetsutbyte med näringslivet Studieförbund Samverkande aktörer Af, fk, soc, primärvård

44 Verksamhetsutvecklingsområden
Startsträckan- 3-4 veckors introduktion med ex. vis följande innehåll såsom, livskunskap, framtidscentrum, rollspel, samtalsgrupper, ekonomisk rådgivning, a-kassa, fk, info, Syo-konsulent, kost , hälsa, hemarbetsuppgifter. Utveckla återvinning-återbruksverksamhet Samtalsgrupper inom olika områden

45 Projektidéer Vuxen-lärlingsprojekt Naturprojekt- Grön rehab

46

47

48

49

50

51 Kompetensutvecklingsplan
För att bättre kunna ge den service som vårt uppdrag bygger på, behöver vi lära oss varandras huvuduppgifter och få större insikt i varandras arbetsuppgifter. Därför behöver vi lägga upp en tidsplan under 2009 för att kunna få en introduktion hos varandra.

52 Verksamhetsutvecklingsområden
Erfarenhetsutbyten Konkreta och dokumenterade rutiner och arbetsmetoder internt. Verksamhetsutvecklingsområden Dokumentation och utveckling av våra arbetsmetoder och rutiner.

53 Projektidéer Sociala kooperativ
Fasta praktikplatser inom privata näringslivet Utvecklingstjänster Handledarutbildning för personer ute på våra olika praktikplatser

54

55

56

57

58

59 Kompetensutvecklingsplan
Samtalsmetodik, bemötande/gränssättning, trauma/kris, handledarutbildning, funktionshinder, arbetsförmåga- bedömning/utredning, konflikthantering Psykologi, fysiologi Värdegrund/Värderingar/Professionalism Erfarenhetsutbyten Egenskapstest- lyfta fram våra olikheter och dra nytta av dem Integrationsarbete

60 Verksamhetsutvecklingsområden
Kundorientering- vilka är framtidens kunder, hur ser deras behov ut? Har vi rätt kompetens i verksamheten, arbetssätt utveckla nya metoder, stärka det som är bra. Deltagarperspektiv- ungdomar ”talar vi samma språk”, olika gruppers behov, allt från de som står långt ifrån arbetsmarknaden till de som är ”job ready” Förbättra resultatmätningen Arbeta fram orienteringsprogram

61 Projektidéer Bygga/utveckla nätverk för olika professioner där kompetensutveckling kommer in. Modeller för arbetsförmågebedömning Orienteringskurser/yrkesutbildningar i samverkan AF, AME, Komvux, andra utbildningsföretag, företag. Vad kan vara ett komplement till Samhall?

62

63

64

65

66

67 Kompetensutvecklingsplan
Utbildning i utrednings- och kartläggningsmetodik Valpar-test DOA Meritea New Start Thomas-metoden Samtalsmetodik Motiverande samtal Motiverande intervju Coach-/arbetskonsulentutbildning Ledarskapsutveckling Arbetsledare Arbets-/funktionshinder Psykosociala arbetshinder Missbruk/beroende Lösningsfokuserat arbetssätt Kulturkompetens Ergonomi, praktisk utbildning

68 Verksamhetsutvecklingsområden
Erfarenhetsutbyten Erfarenhetsutbyte med kollegor i andra kommuner Erfarenhetsutbyte med olika myndigheter och organisationer Studiebesök inom Ame’s verksamheter i andra kommuner Verksamhetsutvecklingsområden Kvalitetssäkring av arbetsmetoden Utveckla arbetsmetodiken utredning – coach - sysselsättning IT-stöd

69 Projektidéer Utveckling av befintliga resurser inom Ame Skara – Kinderägg (arbetsnamn) Behovet av hemmaplanslösningar ökar därför vill vi utveckla samarbetet Utredning – Coach – Sysselsättning. Ur jämställdhetsperspektiv är det viktigt att skapa arbetsuppgifter som kan utföras oberoende av ålder, funktionshinder eller kulturell bakgrund samt skapa lokaler som blir tillgängliga för alla.

70 Konkret för Skara För att möjliggöra detta vill vi utöka verksamheten på Skara Trä. Den nuvarande verkstadslokalen används för snickeri- och reparationsarbeten samt demonteringsuppdrag. Sömnads- och dataverksamheten flyttas upp till 2:a våningen. Där utformas en lokal där vi kan bereda plats för olika kreativa arbetsuppgifter som inte kräver fysisk styrka. Den lokalen planeras bli en mångkulturell mötesplats som ger möjligheten till integration för alla och där vi kan ta emot personer i olika åldrar och med olika funktionshinder, smärt-problematik etc. I lokalen erbjuds arbete med t ex sömnad, stickning, virkning, dekorationsmålning etc. Gruppen kan även hålla i en enkel kaffeservering, ordna smörgåsar m m i personalrummet. I lokalen ges också möjlighet att använda datorprogram för språkträning. Dator kan också användas för att söka jobb, skriva ut ansökningshandlingar m m. Deltagarna i verksamheten kan att i små steg gå vidare till annat arbete. Vi vill dessutom starta en Bilpool för att ytterligare bredda arbetsutbudet. Avsikten med bilpoolen är att tvätta och städa kommunens leasingbilar. Praktiken kan utformas så att den kan utgöra en introduktion för Starta eget.

71

72

73

74

75

76 Kompetensutvecklingsplan
Samtalsteknik (typ MI) Kunskap om olika diagnosgrupper, psykologi/psykiatri Kognitivt förhållningssätt KBT Handledning Ledarskapsutveckling Rehabiliteringskunskap Lösningsfokuserat Bemötande (även kunder/Gallerian) Teambuilding

77 Kompetensutvecklingsplan
Informationsteknik Datakunskaper; Word, AMEA-web, Excel Kost (allergikost, näringslära, livsmedelshygien) Motion, droger, alkohol, relationer (Bunkeflo) Organisationskonsult Hantverk Pedagogik Maskiner snickeri (TTC) Handhavande och säkerhetsföreskrifter

78 Kompetensutvecklingsplan
Kallskänkeutbildning Livsmedelshantering Näringslära BaFia eller liknande (arbetskravsanalys och arbetsförmåga) Kurs i djurhållning (SLU) ”Samverkanskunskap”

79 Erfarenhetsutbyten Socialpsykiatrirelationen
Utbyte/nätverk med andra liknande verksamheter (café, ungdomstjänst, rehab, syssels. mm) Samarbete NSE och företagare, myndigheter och organisationer (REKO) Studiebesök andra kommuner och vänorter

80 Verksamhetsutvecklingsområden
Förstärka personalen för att kunna möta personer i olika delar i verksamheten Förbättra den interna och externa kommunikationen/informationen Datakunskaper Externt stöd för verksamhetsutveckling Hantverk och pedagogik Säkerhet Inventera och nätverka för att fånga upp behov som AME kan möta, servicelag

81 Verksamhetsutvecklingsområden
Utveckling av servering Arbetskravsanalys- arbetsförmågebedömning Intensifierat arbete med deltagarna, även kunskap hos handledarna om arbetsuppgifter Samordning av de olika rehabspåren Återvinning av elektronik Renovering av möbler Samarbete sysselsättning AME och socialpsykiatri SOF

82 Projektidéer Friskvård Komhall
Rehabportal (tre uppdrag från Samordningsförbundet ska samordnas, synergieffekter) Samla AME organisatoriskt och geografiskt Nätverk och samarbete med arbetsgivare, certifiering REKO Semesterboende för psykiskt funktionshindrade Hunddagis

83 Projektidéer Cykelverkstad Secondhand Placera sysselsättningsverksamheten på Aspö Trädgårdscafé på Aspö Växthus, odling Återvinning av elektronik

84

85

86

87

88

89 Kompetensutvecklingsplan
Fördjupad arbetsbedömning Datautbildning – Bildbehandling och databaserad språkutbildning Ledarskapsutbildning på individuell nivå (säljutbildning) Funktionsnedsättningar/missbruk/ohälsa Förhållningssätt Socialt företagande Rehab-prosseser

90 Erfarenhetsutbyten Grästorp. Vårviks gård (Trollhättan). Torpet i Vänersborg. Grön rehabiliterings –nätverk. Bilvård Hunddagis Studiebesök på AMEA

91 Verksamhetsutvecklingsområden
Webforum. Länkar/Chat/Nyheter (nivåuppdelning) Tjärndalsprojektet Fiskartorpet Idrottsplatsen Vallen


Ladda ner ppt "Kompetensutvecklingsplan Alla deltagare behöver kompetensutveckling i arbetsförmedlingens regelverk, regler gällande introduktionsersättning."

Liknande presentationer


Google-annonser