Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budget 2012. •264 miljoner till utbildning •140 miljoner för att bryta arbetslösheten •10 öres skattehöjning •Stadens resurser används mer aktivt för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budget 2012. •264 miljoner till utbildning •140 miljoner för att bryta arbetslösheten •10 öres skattehöjning •Stadens resurser används mer aktivt för."— Presentationens avskrift:

1 Budget 2012

2 •264 miljoner till utbildning •140 miljoner för att bryta arbetslösheten •10 öres skattehöjning •Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb

3 Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

4 En ögonblicksbild av Stockholm 2011 Lägesbild – •På lång sikt stark utveckling i tillväxtsektorer. •Stor inflyttning och expansion. Men också… •Sjunkande skolresultat •Ökande långtidsarbetslöshet – allra mest hos ungdomar •Tilltagande bostadsbrist och ett Stockholm som fungerar allt sämre.

5 Möjligheter som går förlorade •Allt färre elever klarar grundskolan. Stockholm sjunker även relativt andra kommuner.

6 Möjligheter som går förlorade •Antalet långtidsarbetslösa ungdomar ökar. Klyftorna mellan arbetslöshet i olika stadsdelar ökar.

7 De borgerligas budget

8 Budgetpåslag – men knappast kvalitetshöjningar 20112012 Schablonökning förskola 2,2%1,5% Schablonökning grundskola 2,1%2,0% Schablonökning gymnasieskola 2,1%1,7% Reformer helt utan finansiering – •Läxhjälp, •sommarskola, •fokus på elever som har svårt att nå kunskapskraven •lärarsatsning.

9 ”Arbetsmarknadssatsningen” - finns inte •Satsning på jobbtorg resurs och arbetsmarknadsinsatser i sdn – motsvaras ner till sista kronan av minskat antal aspiranter. •Inga pengar, idéer eller konkreta förslag om ”heltidssatsningen” eller företagande i ytterstaden. •Inga nya insatser för att bryta långtidsarbetslösheten bland unga. •Behovet av försörjningsstöd ökar med 8% (83 miljoner kronor) – en illustration att majoriteten inte ens tror på sin egen politik.

10 Ett Stockholm där alla kan växa, utbilda sig och arbeta Socialdemokraternas budget 2012

11 Våra viktigaste framtidssatsningar 1.Höja kunskapsresultaten i skolan genom verkliga investeringar i åtgärder med dokumenterad effekt. 2.En samlad strategi för att avskaffa långtidsarbetslöshet bland ungdomar genom ökad anställningsbarheten hos arbetslösa och insatser för nya jobb

12 Ett program för Stockholms skolor Lika chans •Ökat Socioekonomiskt tillägg – 49 mnkr •Läxläsningshjälp/sommarskola – 20 mnkr Lärarsatsning •Lärarnas löneutveckling – 26 mnkr •Lärare ska vara lärare – 20 mnkr •Förstärkt pedagogiskt ledarskap – 10 mnkr

13 Ett program för Stockholms skolor – bryt den negativa utvecklingen Därutöver… •Kvalitetshöjande åtgärder i skolan – 54 mnkr •Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan – 35 mnkr •Mer personaltäthet i skolbarnomsorgen (fritidshemmen) – 40 mnkr Totalt till skola och förskola – 264 mnkr

14 Acceptera inte arbetslösheten Fler anställningsbara •Utökat antal platser på komvux – 25 mnkr •Erbjud alla långtidsarbetslösa ungdomar en visstidsanställning i staden – 26 mnkr •Riktad satsning mot grupper/områden med höga arbetslöshetstal – 19 mnkr Totalt 70 mnkr

15 Acceptera inte arbetslösheten Fler nya jobb •Program för företagande i ytterstaden – 25 mnkr •Centrum för kulturellt företagande och filmsatsning – 12,5 mnkr •Traineeplatser – 5,5 mnkr •Högskolepraktikplatser – 2 mnkr •Sommarjobbsgaranti– 15 mnkr •Heltidssatsning – 10 mnkr Totalt 70 mnkr

16 Acceptera inte arbetslösheten Ett Stockholm som fungerar •Förbättrat vägunderhåll/snöröjning – 38 mnkr •Öka-takten satsning på stadsbyggnads- kontoret för att få fram fler planer – 5 mnkr •Höjd budgetram för förskolan samt krav på förskolelokaler vid nybyggnation för att bättre kunna leva upp till barnomsorgsgarantin. – 45 mnkr

17 Finansiering ÅtgärdBesparing Besparing på SLK53,6 mnkr Skattehöjning 10 öre192,9 mnkr Minskad Central medelsreserv110 mnkr Oförändrad begravningsavgift9,6 mnkr Avskaffat vårdnadsbidrag30 mnkr Minskad ökning av ekonomiskt bistånd till följd av jobbinsatser 31 mnkr Budgetering av den numera årliga utdelningen från Fortum Värme Holding AB 200 mnkr Höjda besöksparkeringsavgifter12 mnkr Totalt639 mnkr

18 Budget 2012 •264 miljoner till utbildning •140 miljoner för att bryta arbetslösheten •10 öres skattehöjning •Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb

19 Omsorg och sociala verksamheter •Kvalitetshöjande åtgärder genom utökad tid i hemtjänsten – 25 mnkr •Individ och familjeomsorg (vräkningsförebyggande arbete, stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar, familjecentraler, ungdomsmottagningar mm) – 20 mnkr •Ökat stöd till organisationer – 4 mnkr •Insatser för barn i socialt utsatta miljöer (BUSS) – 5 mnkr •Kvinnojourer och skyddade boenden – 3 mnkr •Övrigt socialt arbete (hemlöshet, missbruk, kontaktpersoner, trafficing) – 13 mnkr

20 Barn och unga •Ökad tillgång till kollo/fritidsgårdar – 10 mnkr •Höjt föreningsstöd (ökad socioekonomisk fördelning) – 20 mnkr •Ledarutveckling – 4 mnkr •Badvakter vid utomhusbad – 3 mnkr •Jämställdhet inom idrotten – 1 mnkr •Nya skidspår – 1 mnkr •Investeringsprogram över 3 år om totalt 450 mnkr i nya konstgräsplaner, spontanidrottsplatser, utomhusgym och parklekar

21 Kultur •Fler platser och lägre avgifter i kulturskolan – 12 mnkr •Fria kulturlivet – 8 mnkr •Ökat stöd till samlingslokaler – 5 mnkr •Värna kvaliteten i biblioteken – 5 mnkr •Höjt stöd till folkbildning – 3,5 mnkr •Fullt medlemskap i filmregion Stockholm/Mälardalen – 2,5 mnkr •Fri entré till museum – 5 mnkr •Centrum för kulturellt företagande – 10 mnkr

22 Övriga insatser •Bevarad kvalitet i begravningsverksamheten – 4,5 mnkr •Förbättrad miljöverksamhet med fokus på kemikaliearbete, luft och vattenkvalitet samt barns inomhusmiljö – 10 mnkr •Låglönesatsning – 24 mnkr •Kvalitetskansli – 5 mnkr •Ökat stöd till Egalia – 1 mnkr •SL-kort för gymnasieelever – 10 mnkr

23


Ladda ner ppt "Budget 2012. •264 miljoner till utbildning •140 miljoner för att bryta arbetslösheten •10 öres skattehöjning •Stadens resurser används mer aktivt för."

Liknande presentationer


Google-annonser