Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALVESTA NÄSTA!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALVESTA NÄSTA!."— Presentationens avskrift:

1 ALVESTA NÄSTA!

2 Anette Fransson, turism- och landsbygdsutvecklare, Landsbygdsråd
Jan-Erik Svanberg, Grimslöv Carola Gunnarsson, Sköldsta Åsa Westström, Vegby Agnetha Gustafsson Vändel, Torne Ingegerd Andersson, Piggaboda Peter Bringevik, Hössjö Monica Meissner, Lönashult Nina Erelt, Klasentorp

3 Utvecklingsområden och mål 2012-2016
1. Delaktighet och inflytande 2. Boendemiljö och service 3. Mötesplatser och social gemenskap 4. Marknadsföring och information 5. Kommunikationer och infrastruktur 6. Näringslivsutveckling 7. EU-frågor

4 Genomförandet av landsbygdsprogrammet
Styrande för den kommunala verksamheten inom de berörda områdena Nämnder och bolagen ska inom ramen för befintliga resurser ta ansvar för programmets målsättningar och åtgärder För områden som inte ryms inom budget ska stöd inom befintliga EU-program sökas Även aktörer från övriga samhällssektorer Kommunen kommer att ha en viktig samordnande funktion Programmet revideras vid varje mandatperiod Uppföljningsrapport årligen

5 Landsbygds definition
Områden belägna mer än fem minuters bilresa från tätort med mer än 3000 invånare som landsbygd klassas som landsbygd Detta innebär att endast Alvesta och dess närområde inte är att betrakta som ren landsbygd I planen betraktas även zonen närmast Alvesta tätort som landsbygd men av tätortsnära karaktär

6 Aktörer Ideella aktörer – Föreningar
Privata aktörer- Företag och personer Offentliga aktörer - EU, staten, landstinget, länsstyrelsen och kommunerna

7 Delaktighet och inflytande
Åtgärder Aktörer 1 Ett tydligt och återkommande forum etableras där medborgare och politiker/tjänstemän kan mötas. Mötena är till för de boende och lokala representanter är delaktiga vid val av ämnesområden. Kommunstyrelsen samordnare Alla nämnder Ideella Privata 2 Innan stora förändringar sker som kan vara väsentliga för landsbygden ska dialog och samråd hållas i områden som är berörda. 3 Det kommunala ungdomsrådet och ungdomsorganisationer ska involveras i landsbygdens utveckling. Samverkan med Leader Linné 4 Ett landsbygdsråd etableras som kan vara ett referensorgan i frågor som rör landsbygden i Alvesta kommun. Kommunstyrelsen

8 Boendemiljö och service
Åtgärder Aktörer 1 Undersöka fritidshusägarnas benägenhet att bli permanentboende och bättre sprida information till fritidshusägarna. Kommunstyrelse Privata Ideella Eventuell samverkanspartner: Linnéuniversitetet 2 Obebodda hus inventeras. De ideella grupperna pratar med ägarna i syfte att sälja till intresserade som vill bo i lantlig miljö. 3 Kartlägga vilken bostadsefterfrågan som finns med fokus på seniorboenden. Kommunstyrelsen AllboHus Samverkanspartner: Linneuniversitetet 4 Privat tomtmark inventeras. Inventering görs av vilka som kan tänka sig att sälja mark. Lokaliseringsprövning och planprövning innan marken marknadsförs. Nämnden för Samhällsplanering 5 *Åtgärder för detta mål redovisas under Utvecklingsområdet Marknadsföring och information 6 Dialogmöten mellan kommun och landsbygdshandlare minst en gång om året för att diskutera förutsättningarna att bedriva landsbygdshandel i Alvesta kommun. Alla nämnder 7 Trygghetsfrågor lyfts i seminarier eller i landsbygdsforum. Värends Räddningstjänst Polisen Trafikverket

9 Mötesplatser och social gemenskap
Åtgärder Aktörer 1 Ungdomstävling genomförs med syfta att ta fram ungdomarnas syn på en attraktiv landsbygd Ideella Privata Kommunstyrelsen Samverkan med Leader Linné 2 Landsbygdsambassadörer nomineras/väljs av de lokala utvecklingsgrupperna. Ambassadörer välkomnar nyinflyttade i bygden. De fungerar som kontaktperson för den nyinflyttade och gentemot kommunen. 3 Lokaler inventeras för nya användningsområden. 4 Möjligheten att på webben skapa ett forum där kommunens utvecklingsgrupper kan samla och utbyta idéer med varandra ses över. 5 Nya möjligheter ska hittas för hur kommunens fritidsanläggningar kan utnyttjas bättre under skolloven. Nämnden för Barn & Ungdom 6 Aktiviteter av och med ungdomar. Initiativ från ungdomar uppmärksammas genom att bland annat visa på vilka ekonomiska möjligheter som finns. Privat Nämnden för Arbete & Lärande Tänkbara samarbetspartners: Sip, Bygdegårdsdistriktet, Leader Linnés ungdomsprojekt 7 För att inspirera och stimulera bjuds kommunens lokala utvecklingsgrupper in till ett landsbygdsforum två gånger om året.

10 Marknadsföring och information
Åtgärder Aktörer 1 Med syftet att marknadsföra landsbygden som boendemiljö ska en film om livet på landet i Alvesta kommun spelas in. Ideella Privata Kommunstyrelsen Eventuella samarbetspartners, Linné universitetet, Gymnasieskolor 2 Ett informationskompendium ska tas fram till nyinflyttade som informerar om det lokala utbudet. 3 En översyn ska göras av hur den kommunala informationen bättre kan förmedlas till invånarna via lokala medier. Alla nämnder 4 En inventering ska göras för att visa på alla föreningar som finns i kommunen. Denna ska bland annat publiceras på kommunens webb. Nämnden för Arbete & Lärande 5 Kommunens webb har en central roll i marknadsföringen av landsbygden i Alvesta kommun. Webben ska utvecklas till en mer informativ och säljande kanal av landsbygden. 6 Medborgartidning med fokus på landsbygden ska ges ut i syfte att sprida information om kommunens tjänster, men även sprida information och kännedom om vad som sker i de olika kommundelarna. samordnare 7 Nyhetsbrev ska ges ut 2 gånger per år via e-post där privata och ideella får möjlighet att prenumerera. Övriga nämnder och ideella har möjlighet att få med information i nyhetsbrevet 8 Ett kompendium ska tas fram som informerar om möjligheterna, villkoren och förutsättningarna som finns för att kunna etablera sig på Alvesta kommuns landsbygd. Nämnden för Samhällsplanering

11 Kommunikationer och infrastruktur
Åtgärder Aktörer 1 Kommunen ska uppmuntra till bredbandsutbyggnad och gå in som medfinansiär ifall nya statliga pengar kommer till bredbandsutbyggnad. Kommunen ska hjälpa till att lotsa föreningar igenom de bidrag som finns att söka och förmedla kontakter till andra föreningar. Kommunstyrelse Ideella Privata 2 Dialog ska föras med Länstrafiken kring linjedragningar och kompletteringstrafik. Kommunstyrelsen 3 Information kring vilka framtida lösningar som finns för gatubelysningar ska samlas in. Kontakt tas med ljushögskolan i Jönköping om eventuella examensarbeten. Övriga frågor relaterade till belysning hänvisas till den kommunala belysningsplanen. Nämnden för Samhällsplanering 4 Lösningar för samåkning på landsbygden studeras, till exempel mobilapplikationer och bättre underhållna samåkningsplatser. Nämnden för Samhällsplanering Trafikverket

12 5 Kommunen fortsätter att bidra till det enskilda vägnätet i kommunen och samlar ordförande till regelbundna träffar. Nämnden för Samhällsplanering 6 Stärka informationen om kompletteringstrafiken och möjligheterna till inköpsresor och resor till närmaste tätort. Kommunstyrelsen Länstrafiken 7 En VA-strategi ska tas fram för bebyggelse utanför kommunalt avloppsnät. Nämnden för Samhällsplanering (pågående) 8 Pågatåg nordost och Krösatåg. Satsningen på nya stationerna för regional tågtrafik pågår. Tågstopp i Moheda och Vislanda. Alvesta kommun i samverkan med Trafikverket, EU Småland & Öarna Regionförbundet Södra Småland (pågående)

13 Näringslivsutveckling
Åtgärder Aktörer 1 Kommunen deltar aktivt i länsstyrelsens regionala diskussioner för att förenkla för småföretagare att kunna leverera till det offentliga. Kommunstyrelse Samverkan med Länsstyrelse 2 En utvecklingsplan för vandringsleden/pilgrimsleden Västra Sigfridsledens ska tas fram med syfte att produktutveckla och öka den ekonomiska omsättningen utmed leden. Ideella, Privata Samverkan med Sensus, Svenska Kyrkan, AB Destination Småland 3 Destinationsutveckling Åsnen. Syftet är att öka sysselsättningen och tillväxten i Åsnenområdet med utgångspunkt i Nationalparksbildandet av delar av området. Andrar berörda nämnder Privata, Ideella, AB Destination Småland, Växjö kommun, Tingsryds kommun, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Trafikverket (pågående)

14 5 Utvecklingsmöten för företagare anordnas kontinuerligt.
4 En genomförandeplan för cykelleden - Banvallsledens iordningsställande tas fram. Kommunstyrelse, Tekniska Ideella, Privata 5 Utvecklingsmöten för företagare anordnas kontinuerligt. Kommunstyrelse Privata 6 Alvesta kommun tar tillsammans med länets kommuner fram en gemensam näringslivsstrategi. Här kommer insatser att göras som skapar bättre förutsättningar för företagandet på landsbygden. Kommunstyrelsen Regionförbundet Södra Småland Kommunerna i länet (pågående) 7En förnyad utvecklingsplan för Hanaslövsområdet tas fram i syfte att öka områdets attraktivitet och att öka antalet besökare. Kommunstyrelsen, i samarbete med inom området aktiva föreningar och Nämnden för samhällsplanering

15 EU-frågor Åtgärder Aktörer 1 Information om EU-medel ska bli tydligare till medborgarna, genom webb och nyhetsbrev Kommunstyrelsen I samverkan med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Leader Linné 2 Möjligheterna ska utredas för hur kommunen kan stötta föreningar i EU-projekt som är i behov av lån under viss tid 3 Pågående programperiod för aktuella Leaderområde går ut Alvesta kommun ska vara en aktiv part i kommande programperiod och verka för att kommunen ska ingå i befintligt eller nytt Leaderområde. Privata Ideella I samverkan med närliggande kommuner, Länsstyrelsen


Ladda ner ppt "ALVESTA NÄSTA!."

Liknande presentationer


Google-annonser