Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Communication strategies

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Communication strategies"— Presentationens avskrift:

1 Communication strategies
LMS Spring term 2013 Alastair Henry

2 Kursplan (Eng) 7 - 9 Lyssna och läsa — reception (11 områden) • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte. Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion (6 områden) • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar. • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

3 Kursplan (Moderna Språk)
Lyssna och läsa — reception • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse. Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel frågor, omformuleringar och gester.

4 Kunskapskrav (Eng) Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
reception För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. produktion och interaktion Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

5 Cf. previous course syllabus
‘Learning to learn’ No longer present in the new course syllabus … Why? Diffuse Difficult to assess Political changes….? Will we meet the same problems with the strategy goals?

6 Allsidig kommunikativ förmåga
Undervisningen i engelska ska ge eleverna möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. I en sådan förmåga ingår såväl sociala som interkulturella och språkliga aspekter. De sociala och interkulturella aspekterna innebär att man kan anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I en social och interkulturell förmåga ingår att så långt som möjligt känna till och använda de kulturella koder och det språkbruk som behövs för att kunna kommunicera i både formella och informella situationer. Det kan handla om ordval, språkmarkörer för artighet, hur jag inleder ett brev eller mejl, hur jag uppträder i olika sammanhang eller tackar och säger nej. Den kommunikativa förmågan innefattar även en ökande grad av språklig säkerhet. Det innebär att man i möjligaste mån behärskar språkets form, det vill säga vokabulär, fraseologi, uttal, prosodi, stavning och grammatik. Syftet med detta är att utveckla komplexiteten och precisionen i elevernas språk. Med kunskaper om språkets form kan eleverna utveckla förmågan att uttrycka sig och kommunicera i allt mer avancerade och krävande sammanhang. Allsidig kommunikativ förmåga

7 Strategier för att stödja kommunikation
Ibland uppstår situationer där man försöker förmedla ett budskap, men upplever att man inte lyckas nå fram till den som lyssnar. I andra situationer kan det vara svårt att som mottagare förstå ett budskap. Det kan handla om ordval, problem med uttal och prosodi, formuleringsförmåga eller förmåga att anpassa sig till situation och mottagare. Då behöver man kunna kompensera detta genom till exempel omformuleringar, synonymer, frågor och kroppsspråk. Ett syfte med undervisningen i engelska är därför att eleverna ska utveckla och kunna använda olika strategier, tillvägagångssätt, så att de övervinner dessa hinder i kommunikationen.

8 Strategier för att stödja kommunikation
Ibland uppstår situationer där man försöker förmedla ett budskap, men upplever att man inte lyckas nå fram till den som lyssnar. I andra situationer kan det vara svårt att som mottagare förstå ett budskap. Det kan handla om ordval, problem med uttal och prosodi, formuleringsförmåga eller förmåga att anpassa sig till situation och mottagare. Då behöver man kunna kompensera detta genom till exempel omformuleringar, synonymer, frågor och kroppsspråk. Ett syfte med undervisningen i engelska är därför att eleverna ska utveckla och kunna använda olika strategier, tillvägagångssätt, så att de övervinner dessa hinder i kommunikationen.

9 Strategier – i kommentarmaterial
Begreppet ”strategi” förekommer ofta i kursplanen. Strategi är ett samlingsbegrepp för olika metoder eller handlingssätt vid kommunikation och i elevernas lärande. Strategier kan vara medvetna eller delvis omedvetna, de kan vara planerade eller spontana. De kan också vara mer eller mindre effektiva. Även att använda hjälpmedel som till exempel lexikon och datorprogram är en typ av strategi. Alla människor behöver och använder strategier för att förstå, göra sig förstådda, kommunicera och lära. Inte minst nybörjare i språk behöver under en lång tid kompenserande tillvägagångssätt när språkkunskaperna inte riktigt räcker till. Efter hand som språkfärdigheten ökar minskar behovet av rent kompensatoriska strategier, men man fortsätter att använda kommunikativa strategier. Eleverna behöver bli medvetna om vilka strategier som står till buds. De behöver också hjälp att hitta effektiva strategier både för att kommunicera och för att utveckla språkkunskaperna. Genom undervisningen kan eleverna få stöd i att öka sin medvetenhet om verkningsfulla strategier, så att de kan välja att handla på sätt som är anpassade till situation och syfte och som ger goda resultat.

10 Strategier vid produktion
När den språkliga förmågan inte räcker till behöver eleverna anpassa sitt språk till uppgiften och/eller mottagaren. De strategier som är ett centralt innehåll i kunskapsområdet som rör produktion, går ut på att eleverna ska kunna förtydliga eller stärka budskapet i den egna kommunikationen. Kursplanen utelämnar denna typ av strategier som innehåll i de lägre årskurserna. Elevernas språkliga repertoar är förmodligen ännu inte tillräckligt bred för att de ska kunna använda sig av exempelvis omformuleringar. Det hindrar inte att lärare arbetar med denna typ av strategier om det är relevant för eleverna. I årskurserna 4–6 och 7–9 är språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till ett centralt innehåll. Det kan handla om att kompensera på något sätt, till exempel att använda ett enklare språk än man normalt använder, att skriva om eller att bara beskriva delar av det man vill säga.

11 Strategier vid interaktion
Strategier vid interaktion innefattar både receptiva och produktiva strategier. I ett samtal, en diskussion eller i ett chattforum, kan deltagarna göra på olika sätt för att stärka samarbetet och se till att samtalet utvecklar sig i rätt riktning. Att kunna välja rätt strategi för rätt tillfälle kan bidra till ömsesidig förståelse och ett fokuserat angreppssätt. I årskurserna 4–6 ska undervisningen behandla strategier för att delta i och bidra till samtal. Olika sätt att bidra till att samtalet utvecklas kan vara att ställa uppföljande frågor, be om förtydliganden eller stödja samtalspartnern genom att med korta, enkla fraser förmedla att man förstår.

12 Strategier vid interaktion
I de högre årskurserna handlar strategierna vid interaktion om att kunna bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet. Interaktion sker ofta muntligt, ansikte mot ansikte, och kan även innefatta ogillande eller bekräftande språkljud och tonfall som uttrycker ironi eller gillande. Gester kan användas i förstärkande eller frågande syfte. Medvetenhet om att gester och annat kroppsspråk kan skilja sig åt mellan olika språkområden, och att kunna tolka och använda sådana sociokulturella inslag rätt, är ofta avgörande för att kunna kommunicera på ett givande sätt.

13 Kunskapskrav - progressionen
– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda Progressionen i förmågan att använda språkliga strategier ligger i att eleven i allt högre utsträckning väljer och använder funktionella strategier för att underlätta sin förståelse vid lyssnande och läsning.

14 To summarise… Communication Strategies (CS) are nothing new – they are in fact an integral part of ‘Communicative Competence’ (CC) This element of CC has however been ‘overlooked’ in previous course syllabuses CC is the central conceptual base of the ECFR and the new course syllabuses CS now have a very prominent place So, although the conceptual basis of the syllabuses have not changed, teachers are presented with a very real challenges….

15 Challenges To develop own understanding of the range of different CS
What is a CS and what isn’t? To develop methods of teaching / making students aware of CS use To develop ways of assessing students’ uses of CS

16 Dörnyei (1995) Avoidance or Reduction Strategies Message abandonment - leaving a message unfinished because of language difficulties. Topic avoidance - avoiding topic areas or concepts which pose language difficulties. Achievement or Compensatory Strategies Circumlocution - describing or exemplifying the target object or action (e.g., the thing you open bottles with for corkscrew). Approximation - using an alternative term which expresses the meaning of the target lexical item as closely as possible (e.g., ship for sail boat). Use of all-purpose words - extending a general, empty lexical item to contexts where specific words are lacking (e.g., overuse of thing, stuff, make, do, as well as using words like thingie, what-do-you-call-it). Word-coinage -creating a nonexisting L2 word based on a supposed rule (e.g., vegetarianist for vegetarian). Use of nonlinguistic means - mime, gesture, facial expression, or sound imitation. Literal translation - translating literally a lexical item, idiom, compound word or structure from LI to L2. Foreignizing - using a LI word by adjusting it to L2 phonologically (i.e., with a L2 pronunciation) and/or morphologically (e.g., adding to it a L2 suffix). Code switching - using a LI word with LI pronunciation or a L3 word with L3 pronunciation in L2. Appeal for help - turning to the conversation partner for help either directly (e.g., What do you call ... ?) or indirectly (e.g., rising intonation, pause, eye contact, puzzled expression). Stalling or Time-gaining Strategies Use of fillers/hesitation devices - using filling words or gambits to fill pauses and to gain time to think (e.g., well, now let me see, as a matter of fact).

17 Avoidance or Reduction Strategies
Message abandonment - leaving a message unfinished because of language difficulties. Topic avoidance - avoiding topic areas or concepts which pose language difficulties.

18 Achievement or Compensatory Strategies
Circumlocution - describing or exemplifying the target object or action (e.g., the thing you open bottles with for corkscrew). Approximation - using an alternative term which expresses the meaning of the target lexical item as closely as possible (e.g., ship for sail boat). Use of all-purpose words - extending a general, empty lexical item to contexts where specific words are lacking (e.g., overuse of thing, stuff, make, do, as well as using words like thingie, what-do-you-call-it). Word-coinage -creating a nonexisting L2 word based on a supposed rule (e.g., vegetarianist for vegetarian). Use of nonlinguistic means - mime, gesture, facial expression, or sound imitation. Literal translation - translating literally a lexical item, idiom, compound word or structure from L1 to L2. Foreignizing - using a L1 word by adjusting it to L2 phonologically (i.e., with a L2 pronunciation) and/or morphologically (e.g., adding to it a L2 suffix). Code switching - using a L1 word with L1 pronunciation or a L3 word with L3 pronunciation in L2. Appeal for help - turning to the conversation partner for help either directly (e.g., What do you call ... ?) or indirectly (e.g., rising intonation, pause, eye contact, puzzled expression).

19 Stalling or Time-gaining Strategies
Use of fillers/hesitation devices - using filling words or gambits to fill pauses and to gain time to think (e.g., well, now let me see, as a matter of fact).

20 Controversies Should CS be taught? Is CS training effective?
There is no new linguistic knowledge Cognitive processes already exist in the L1 Is CS training effective? Not all research supports the value of explicit CS training Is there time for CS training? Working with CS means less time for other activities

21 Dörnyei’s (1995) 6 procedures
Raising learner awareness of CS Encouraging students to be willing to take risks and use CS Providing L2 models of the use of CS Highlighting cross-cultural differences in CS use Teaching CSs directly Providing opportunities for practice in strategy use

22 Approaches to strategy instruction
(i) Blind CS are integrated into teaching (learning materials) but not overtly/explicitly mentioned (ii) Somewhat informed The teacher names the CS, says what it is for, and asks students to apply the strategy (iii) Informed The teacher names the CS, says what it is for, demonstrates how to use the CS, explains when the CS is useful and its purpose, and asks students to use it. Completely informed In addition to (iii) the students receive practice on the strategy, how to evaluate their success, and when and how to transfer it to other activities.

23 Assessing CS Should assessment of CS involve self-report or teacher observations? Might this differ for receptive // productive/interactive tasks? What methods are there for assessing receptive CS?

24 Examples…reading/listening
Actual task strategy assessment The learner identifies the strategies she is using to accomplish the task Hybrid strategy assessment the learner responds to a task description (scenario) by saying – in an interview or questionnaire – which strategies she would use in reality General strategy assessment Retrospective techniques – CS that she typically uses or has used in the past

25 Methods Portfolios Individual interviews Group interviews
Strategy questionnaires


Ladda ner ppt "Communication strategies"

Liknande presentationer


Google-annonser