Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regelverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regelverk."— Presentationens avskrift:

1 Regelverk

2 Budgetlag (2011:203) Hushålla med statens medel
Myndighet får låna från staten genom att utnyttja anslagskredit

3 Myndighetsförordning (2007:515)
Anger vem som styr myndigheten - styrelse Hur den ska styras – effektivt Ledningen ska se till att det finns: Arbetsordning Arbetsfördelning, delegeringsordning Verksamhetsplan Intern styrning och kontroll Avgöra principiellt viktiga ärenden

4 Förvaltningslag (1986:223) Serviceskyldighet Skyndsam handläggning

5 Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning
Får inte hyra bostad för andrahands uthyrning, högskolor har undantag från den generella regeln a) utländska studenter inom utbytesprogram med andra länder, eller b) gästforskare vid universitetet eller högskolan, under förutsättning att de inte är anställda där.

6 Anslagförordningen (2011:223)
Anslag erhålls genom regleringsbrev Har möjlighet att överförbruka anslaget, anslagskredit. Har möjlighet att spara anslag, anslagssparande Kostnader ska redovisas det år det uppstår Inkomster som (§ 4) som till en obestämd del ska täcka utgifterna i en viss verksamhet, ska redovisas mot anslag.

7 Kapitalförsörjningsförordning (2011:210)
Anläggningar ska finansieras genom lån i riksgälden. Anslagsmedel ska tillföras vårt konto 25:e varje månad Anslagsmedel som inte förbrukats ska betalas tillbaka, med ränta.

8 Avgiftsförordning (1992:191)
Myndigheter får endast ta ut avgifter om det är reglerat i lag, förordning eller i regleringsbrev. Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning gäller 4 § tidskrifter och andra publikationer, informations- och kursmaterial, konferenser och kurser, rådgivning och annan liknande service, lokaler, utrustning, offentlig inköps- och resurssamordning, automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift, upplysningar per telefon, om den service myndigheten därmed tillhandahåller går utöver myndighetens serviceskyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och förvaltningslagen (1986:223), samt tjänsteexport. Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas bara om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning.

9 Donationsförordning (1998:140)
Utan krav på motprestation ESV:s allmänna råd till 2 § Ett bidrag är att betrakta som en donation om det uppfyller förordningens krav för en sådan.

10 Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt
Myndigheter får tillbaka det den ingående skatten (moms) Ska inte ta ut moms av varandra Får i princip rekvirera skatt när man vill, får pengarna inom 10 dagar från det att rekvisitionen lämnats

11 Förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
Ska ha skilda konton för in- och utbetalningar Behöver tillstånd får att ha annat konto RGK:s föreskrifter Myndigheten ska kontrollera att samtliga utbetalningar sker till rätt mottagare, med rätt belopp och vid rätt tidpunkt. Myndigheten ska dokumentera hur denna kontroll ska utföras hos myndigheten.

12 Förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar
4 § En myndighet skall tillämpa affärsmässiga betalningsvillkor vid försäljning av varor och tjänster. 7 § Dröjsmålsränta skall tas ut på fordringar och lån som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det eller något annat följer av lånebestämmelserna.

13 Räntelag (1975:635) Reglerar när ränta får tas ut

14 Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring
Bokföringen ska följa: god redovisningssed. instruktioner för statlig verksamhet som regeringen och Ekonomistyrningsverket meddelar In och utbetalningar ska bokföras senast nästa dag Andra ekonomiska händelser så snart som möjligt För varje händelse ska det finnas en verifikation Verifikationen skall enligt 14§ innefatta uppgift om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller vilken motpart den berör.

15 Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring
Systemdokumentation och behandlingshistorik ska beskriva bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemet Fakturor ska hanteras elektroniskt

16 Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Årligen göra bokslut och budget Anger vad årsredovisningen ska innehålla och att den ska upprättas enligt god redovisningssed Rättvisande bild Anger vad RR BR ska innehålla Redovisa anslagen som disponeras (inkl anslagssparande och -kredit)

17 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling
Principer för offentlig upphandling Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst kronor och högst kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet.

18 Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning
Hushålla med statens medel genom att myndigheter sammarbetar

19 Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor
1 § ….Förordningens syfte är att öka andelen miljöanpassade och trafiksäkra bilar.

20 Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
6 § Statliga myndigheter skall på begäran lämna Riksrevisionen den hjälp och de uppgifter och upplysningar som Riksrevisionen behöver för granskningen….

21 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
3 § De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt.


Ladda ner ppt "Regelverk."

Liknande presentationer


Google-annonser