Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentfackliga utbildningsdagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentfackliga utbildningsdagen"— Presentationens avskrift:

1 Studentfackliga utbildningsdagen 2014-03-07
Schema: Kl. 13:00 – 13:30 Regelverket Carl Larsson Utbildningsbevakare, Umeå studentkår Kl. 13:45 – 14:15 Kränkning Lennart Nilsson Universitetsjurist, Umeå universitet Kl. 14:15 – 14:45 Rast och fika Kl. 14:30 – 16:00 Internfeminism – praktiskt internfeministiskt arbete Elin Ek Kl. 16:00 – 16:15 Rast Kl. 16:15 – 17:00 Att vara förtroendevald Stefan Brattlöf Organisationssekreterare, Umeå studentkår Kl. 17:00 – EPP på kårhuset!

2 Regelverket Studentfackliga utbildningsdagen 2014-02-07

3 Dagordning Vad vi kommer att beröra:
Umeå universitets samt Kårens struktur och organisation, samt varför? Vilka lagar och förordningar reglerar universitets verksamhet Regelverket vid Umeå universitet Utbildningsbevakning, Studentfall och aktuella utbildningsfrågor Policyn och instruktionen för Studentrepresentanter (om vi hinner) Utöver detta vill vi gärna se att denna träff ska resultera i informationsutbyte mellan oss alla… … så dela gärna med er av egna erfarenheter och ställ gärna frågor! 3

4 Umeå universitets samt Umeå studentkårs struktur och organisation, samt varför?
4

5 Umeå universitets organisation

6 Kårens struktur Restauranghögskolans studentförening

7 Kårens struktur Matchar universitets struktur (ungefär)
Kårens centrala organisation motsvarar universitetsnivå Sektionerna motsvarar fakultetsnivå Kårföreningsnivå motsvarar institutionsnivå Varför?

8 Studentinflytande Studenter har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ på universitet som behandlar utbildningsfrågor eller studenters situation 2 kap 7 § högskolelagen

9 Lagar och förordningar vid Umeå universitet
9

10 Lagar och förordningar som reglerar UmU:s verksamhet
Högskolelagen Högskoleförordningen Tryckfrihetsförordningen Offentlighets- och sekretesslagen Förvaltningslagen Myndighetsförordningen Personuppgiftslagen etc.

11 Högskolelagen Den lag som beslutats av Riksdagen där Sveriges högskolor och universitets verksamhet regleras. Bland annat finns det föreskrifter om: Universitetets organisation Rätten till studentinflytande Målen med högre utbildning Frihet inom forskningen Föreskrifter om examina Och mycket mera…

12 Högskoleförordningen
Den förordning som beslutats av Regeringen där Sveriges högskolor och universitets verksamhet regleras mer detaljerat än i HL. Exempelvis vad en kursplan ska innehålla regleras i HF

13 Tryckfrihetsförordningen
En av Sveriges 4 grundlagar. Den lag där offentlighetsprincipen regleras. Vilket bland annat innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. "Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar” – TF 2 kap, 1 § Alla handlingar som förvaras hos en myndighet (Umeå universitet) är offentliga om de inte omfattas av sekretess.

14 Offentlighets- och sekretesslagen
OSL reglerar i detalj hur offentlighetsprincipen och utlämnandet av allmänna handlingar ska gå till. OSL reglerar också vilka handlingar som omfattas av sekretess och därmed inte är allmänna. Detta gäller bland annat vid: Skydd för rikets säkerhet Skydd för enskilds Ekonomiska ställning Personliga förhållanden (hälsa, sexuell läggning, m.m.)

15 Förvaltningslagen Reglerar offentliga myndigheters verksamhet.
Bland annat: Myndighetsbeslut, överklaganden, jäv Gynnande förvaltningsbeslut Myndigheters serviceskyldighet

16 Regelverket 16

17 Regelverket Umeå universitets regelverk består utav följande kategorier: Regel Handläggningsordning Policy Plan Nås enklast via umeastudentkar.se/regelverk

18 Regelverket Exempel: Regel: Betyg och examination
Handläggningsordning: Tillgodoräknanden på grund och avancerad nivå Policy: Inriktning av arbetet med studenthälsovården vid Umeå universitet Plan: Pedagogisk handlingsplan för UmU

19 Kursadministration; utbildningsplaner, kursplaner, scheman
Kursplan inklusive litteraturlista ska finnas tillgängligt minst fyra veckor innan kursstart. Detta bör även finnas tillgängligt på institutionens hemsida. Ett översiktligt schema med tidsangivelse för undervisning samt med bestämda datum för examinationen och obligatoriska tillfällen för de första fyra veckorna på kursen ska finnas tillgängligt via institutionens hemsida minst en månad innan kursstart. Inga undervisningstillfällen får vara obligatoriska om de inte är av prövande karaktär. Fullständigt personnummer eller namn får inte användas vid anslag avseende provresultat, varken på institutionens anslagstavla eller på hemsida. Detta gäller även om hemsidan är skyddad av lösenord.

20 Kursplaner Det juridiskt bindande dokument som beskriver kursen
Ska finnas tillgängligt minst 4 veckor innan kursens start Kurslitteratur ska framgå av kursplanen Vilken examinationsform som används Om kursen är momentindelad Vilka betygsgrader som används De förväntade studieresultaten I kursplanen skall det också anges när kursplanen eller en ändring av den skall börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs. Student har rätt att prövas enligt den kursplan som användes när man registrerade sig på kursen i upp till två år därefter – förutsatt att kursen inte genomgått några grundläggande förändringar.

21 Prov och bedömning Examinationen skall utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Frånvaro vid examinationstillfälle räknas inte som ett förbrukat provtillfälle Förnyat prov skall erbjudas senast 3 månader efter ordinarie prov och inte tidigare än 10 arbetsdagar efter att resultat på ordinarie prov redovisats. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år, s.k. uppsamlingsprov. Student ska, om ej godkänt resultat, erbjudas minst 5 provtillfällen. Om examinationen är i form av praktik eller motsvarande ska antalet vara minst 2. (HF 6 kap. 11a §) Obligatoriska moment och prov som inte kan upprepas ska istället ersättas med annan uppgift som står i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet

22 Prov och bedömning Vid uppsats/examensarbete på kandidat-, magister eller mastersnivå får handledare och examinator inte vara samma person. Resultat av prov (tenta, laboration, inlämningsuppgift och liknande) ske redovisas senast tre veckor efter fastställt inlämningsdatum/tentamenstillfälle. Muntlig eller skriftlig genomgång ska erbjudas studenten. En student har rätt att få veta varför prov har bedömts på ett visst sätt. Efter två underkända examinationstillfällen ska studenten erbjudas möjlighet att byta examinator, men för praktik gäller ett examinationstillfälle.

23 Prov och bedömning Omprövning av betyg
Beslut som fattas av universitetet innebär ett s.k myndighetsbeslut och får inte ändras till nackdel för enskild enligt lag. Undantag från detta är beslut om betyg som är uppenbart oriktiga till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende. Student har alltid rätt begära omprövning av sitt betyg, men ingen rätt att överklaga. Enligt HF är examinator är alltid suverän i sitt betygsbeslut. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original. Begär istället att få ta del av en kopia.

24 Utbildningsbevakning, studentfall och aktuella utbildningsfrågor
24

25 Utbildningsbevakning
Utbildningsbevakarna anställs av studenterna på sektionerna och representerar alla studenter. Rådgiver studenter Informerar om rättigheter och skyldigheter Representerar studenter i beslutsfattande och beredande organ Medverkar i arbetsgrupper Uppehåller goda kontakter mellan studenter, studentkåren och fakulteten

26 Utbildningsbevakning
Inom Umeå studentkår finns det totalt 5,5 (2014) utbildningsbevakare Central Utbildningsbevakare – Cecilia Wagenius Samhällsvetenskaplig fakultet: Betsek & HHUS – Maria Kapell Samsek & JF – Carl Larsson Humanistisk fakultet: Humsek – Patrik Wallström Lärarhögskolan: UMPE – Frida Gidlund UMPE – Sophie Nauclér, 50%

27 Arbetsordningen för studentfall
Studenten/studenterna tar kontakt med utbildningsbevakaren Utbildningsbevakaren informerar om vad som gäller. Vill studenten/studenterna i fråga lösa det själv/-a? Eller ska utbildningsbevakaren föra ärendet vidare? Tar kontakt med berörd lärare eller kursansvarige Tar kontakt med studierektor eller prefekt Tar kontakt med dekan eller prodekan 27

28 Exempel på studentfall (ett litet urval)
Några vanliga studentfall: Scheman, litteraturlista och kursplan Erhållande av betygsresultat Motivering av betyg Former för examination Omprövning av betyg Arbetsmiljö De flesta fallen har något med examination att göra Samt bristande information 28

29 Kursutvärderingar Vid inledningen av en kurs ska återkoppling ges av den kursutveckling som ägt rum med anledning av tidigare kursvärderingar. Varje utvärdering ska analyseras och resultera i slutsatser och åtgärder som ska dokumenteras Dessa slutsatser och åtgärder ska återkopplas till de studenter som läste kursen. Även om inga åtgärder vidtogs ska detta informeras En sammanställning av utvärderingen ska vara tillgängligt för alla på institutionens/fakultetens, och i förekommande fall programmets, webbplats

30 Viktigt att belysa problem i utbildningen
Varför ta hjälp av studentkåren? För hävdandet av den enskilda studentens rättigheter. För att uppmärksamma studentkåren om strukturella problem. För studentfallsskrivelsen och kvalitetsarbetet vid Umeå universitet. 30

31 Studentfallsskrivelsen
Ett dokument som författas var tredje år av utbildningsbevakarna vid kårerna. Ett dokument som utgår från tidigare uppkomna studentfall. Innehåller förslag till åtgärder för hela Umeå universitet Ett dokument som överlämnas till universitetsstyrelsen, fakulteter och institutioner. 31

32 Syftet med skrivelsen Belysa återkommande problem.
Uppmärksamma universitetet på brister i organisation och den utbildning som erbjuds; bidra med en helhetsbild över de brister på universitetet. Förebygga framtida studentfall. Förbättra utbildningskvaliteten vid hela Umeå universitet 32

33 Arbetet med skrivelsen
Senaste skrivelsen gjordes våren 2013 Umeå universitet beslutade att välja ut 3 fokusområden för 2014 från skrivelsen. Samtidigt ska fakulteterna och lärarhögskolan också välja ut tre områden att jobba med. 33

34 Åtgärder och fokus med anledning av Studentfallsskrivelsen 2013
Umeå universitet - Uppföljningssystem för regelbrott VFU/Praktik Uppsatser/Examensarbeten Samhällsvetenskap - Kursplaner (formerna för examination) Handledning vid uppsatser Kursutvärderingar

35 Åtgärder och fokus med anledning av Studentfallsskrivelsen 2013
Humaniora - Internationalisering Momentindelning av kurser Kursplaner och studieguider Lärarhögskolan - Bemötande VFU Examination och rättsäker bedömning

36 Aktuella frågor från Umeå studentkår gällande utbildning
Kodade hemtentor Bättre rutiner vid salstentor Bättre nyttjande av e-lärande för att optimera lärarresursen Mer lärarledd tid Mer resurser till praktikkurser inom Hum/Sam Fler grupprum och studieplatser Samt generellt verka för hög/högre kvalité i utbildningen En vanlig missuppfattning är att kåren vill göra det så ”lätt” som möjligt för studenterna Inget kunde vara mer fel, Vi vill att regelverket ska tillämpas samt att studenterna ska få ut så mycket som möjligt av sin tid vid universitet

37 Policyn och instruktionen för studentrepresentanter
37

38 Att tänka på vid kursplanerevideringar
Kursens mål: även benämnt som ”Förväntade studieresultat”. Det är viktigt att de är på en lämplig svårighetsgrad i förhållande till kursens nivå. Kurslitteratur: Det är betydelsefullt att litteraturlistan är aktuell. Litteratur som ej framgår av kursplanen får inte användas i kursen, men litteraturlistan får inte innehålla litteratur som inte används i kursen. Förkunskaper/Behörighet: Dessa ska vara på en lämplig nivå. Om kursens undervisning utgår ifrån att studenterna har vissa förkunskaper, då ska dessa vara behörighetskrav. 38

39 Att tänka på vid kursplanerevideringar
Examination: Formerna för examination ska framgå tydligt av kursplanen. Det ska inte finnas några tvivel kring hur kursen examineras genom att läsa kursplanen. Bindande bestämmelser kring kursens examination ska framgå av kursplanen. Bestämmelserna är inte giltiga om de förekommer i andra icke bindande dokument eller ges muntligt. Det finns oftast ett intresse från institutioner att formulera formerna för examination otydligt för att ge undervisande lärare frihet att ändra examinationsform. Detta är inte tillåtet. Skrivningar som ”och/eller”, ”Både skriftlig och muntlig examination kan förekomma” samt ”examinationsformerna varierar” får inte finnas i kursplanen. Det är en rättssäkerhetsfråga att studenter med lätthet ska veta på vilket sätt deras prestationer kommer att bedömas genom att läsa kursplanen. 39

40 Att tänka på vid kursplanerevideringar
Kursplaner kan vara ganska komplexa dokument och ibland vara svåra att ta ställning till som studentrepresentant. Umeå studentkårs utbildningsbevakare finns alltid tillgängliga för hjälpa till att bedöma föreslagna kursplaner ur ett studentperspektiv. Det är därför också viktigt att möteshandlingarna utsändes till utskottets (eller motsvarande) ledamöter i god tid så att det finns tid till att ta ställning till föreslagna kursplaner. 40

41 Att tänka på vid kursutvärderingar
Studentrepresentanten bör ställa krav på aktuell institution: Att det finns ansvariga för de olika delarna i processen. Att studenter varit delaktiga i utformandet av kursutvärderingen. Att kursutvärderingar genomförs kontinuerligt och efter varje kurs/moment. Att resultatet av utvärderingen används i kvalitets- och utvecklingsarbetet. Att resultatet, analysen och vidtagna åtgärder återkopplas till både de studenter som genomfört utvärderingen och kommande studentgrupp. Att dokumentationen av aktuell utvärdering publiceras på institutionens hemsida. 41

42 Kom bara ihåg – Synliggör problem under er utbildning!
Till sist… Har någon något att dela med sig av? Egna erfarenheter? Övriga frågor? Länk till regelverket för utbildning på grund och avancerad nivå vid Umeå universitet: Carl Larsson: Kom bara ihåg – Synliggör problem under er utbildning!

43


Ladda ner ppt "Studentfackliga utbildningsdagen"

Liknande presentationer


Google-annonser