Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Camilla Arvidsson, MAR 130515 camilla.arvidsson@kalmar.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Camilla Arvidsson, MAR 130515 camilla.arvidsson@kalmar.se."— Presentationens avskrift:

1 Camilla Arvidsson, MAR

2 Kalmar Kalmar län ung. 220 000 invånare Kalmar kommun 63 000 invånare
Vård- och omsorgsboende 416 Omsorgstagare med hemtjänst 1 181 Korttidsplatser 33 äldre +16 st demens

3 Hemsjukvårdsavtalet Hemsjukvård upp till och med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnastkompetens Rehabilitering och hjälpmedel Habilitering Alla åldrar oavsett diagnos

4 Rehabenheten Vid övertagandet av hemsjukvården hade Kalmar kommun 5 arbetsterapeuter och 2,5 sjukgymnast som arbetade mot vård- och omsorgsboenden. Skatteväxlingen gav ett tillskott på 5 arbetsterapeuter och 0,12 sjukgymnaster

5 Förutsättning Efter att hemsjukvården gick över till kommunens ansvar är det samma huvudman som ansvarar för äldres rehabilitering i hemmet och hemtjänstinsatserna.

6 Pilotprojekt Marita Månsson bjöds ner till Kalmar för att föreläsa om Östersundsmodellen. Beslut att anställa 5,5 sjukgymnast och arbetsterapeut under 2009. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter fick gemensam utbildning i rehabiliterande förhållningssätt- utbildade vidare i hemteamen.

7 Genomförande Styrgrupp Ledningsgrupp Områdesgrupp Arbetsgrupp Hemteam

8 Utvärdering pilotområdet
2009 utvärderades insatserna via myndighetshandläggare på individnivå. Man skattade ej insatt/minskad hemtjänsttid(250 kr/tim) Ej korttid(1400 kr) Minskning av dubbelbemanning Ca 1 miljon skattad besparing maj-dec

9 Utbyggnad hela Kalmar kommun
Sjukgymnaster och arbetsterapeuter anställs under våren och efter sommaren 2010 Nyckeltal 0,5 arbetsterapeut och 0,5 sjukgymnast per 350 personer över 65 år 26 hemteam startas Utbildning av teamet från pilotområdet

10 Syfte med hemrehab Att inom kommunens rehabiliteringsansvar öka möjligheten att ge individen aktiv rehabilitering i hemmiljö samt skapa en trygg miljö.

11 Mötesstruktur hemteam
Alla professioner deltar Enhetschef för hemtjänsten leder mötet och är teamledare Mötet är varje vecka och 30 min långt Anteckningar förs under mötet, efteråt skriver kontaktman in det i omsorgstagarens kontaktpärm.

12 Syfte hemteam Omsorgstagarens mål är grunden för arbetet
Genom samordning/uppföljning av insatserna från teamet ge bästa möjliga vård och omsorg Utveckla och effektivisera samarbetet mellan professionerna Skapa vi-känsla och gott samarbete Nå helhetssyn på omsorgstagarna

13 Omsorgsnämndens värdegrund
Varje människa är unik Varje möte är unikt Varje uppdrag är unikt Vi når framgång genom samverkan och delaktighet En gemensam värdegrund är utgångspunkten för teamens arbete.

14 Rehabilitering med bas i värdegrunden
kräver ett gemensamt förhållningssätt som innefattar all personal där; Individens mål styr processen Individens behov och resurser är utgångspunkten Individen är aktiv i processen Det finns klart formulerade mål i en handlingsplan Närståendes delaktighet är en självklarhet Individens behov styr teamets sammansättning Teamet ansvarar för kontinuerlig uppföljning

15 Rehabiliterande förhållningssätt
Utgångspunkten skall vara av stödjande, inte hjälpande, inriktning. Att väcka individens intresse för sina egna resurser och möjligheter. Att uppmuntra till egen problemlösning, egna beslut och eget handlande.

16 Vinster med ett rehabiliterande förhållningssätt
Brukarperspektiv Brukarens livskvalitet ökar Brukaren kan bo kvar hemma längre tid Professionsperspektiv Personal vill arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt Managementperspektiv Frigör resurser på lång sikt Ekonomisk vinst för organisationen(kommunen)

17 Hur visar vi vinsterna? Skattning på individnivå tar tid
Inledande vinster räknas senare in som ”naturliga” och ses inte som en besparing ADL-trappan är vetenskapligt beprövat och mäter vårdtyngden Tar inte tid från kärnverksamheten

18 ADL-trappa Under tiden 14 aug 2012 – 13 feb 2013 gjordes sammanlagt 646 ADL-bedömningar. 27 patienter som har 1 eller 2 bedömningar som inte följer ADL-trappan är borttagna ur underlaget (6,1%) 2 felregistrerade patienter är borttagna ur underlaget Resultatet för utvärderingen baseras på mätning av 218 patienter där både Initial och Uppföljande ADL-bedömning är gjorda = 436 bedömningar

19 ADL-trappa Förebyggande arbete
53 patienter av underlaget har i Initial bedömning oberoende (0) men var i behov av rehabinsatser som t.ex. hjälpmedel, bostadsanpassning, träning/instruktion för att bibehålla sitt oberoende. Dessa får även (0) i Uppföljande bedömning och räknas alltså inte in i resultatet.

20 ADL-trappa Initial bedömning 1476 timmar
Uppföljande bedömning 981 timmar Minskning med 494 timmar = 33,5%

21 ADL-trappa 13 personer har blivit oberoende i samtliga 10 aktiviteter.
Medelåldern: 78 år i åldern år Medianålder: 82 år Könsfördelningen är 65,9% kvinnor och 34,1% män

22 Utvecklingsgrupp Representanter från olika områden och med olika professioner Syftet är att säkra den fortsatta utvecklingen av hemteam och boendeteam Sprida goda exempel och fånga upp eventuella problem Planera utbildningsinsatser

23 Hemrehabilitering ger stora effekter
Till synes små förändringar kan betyda avsevärd skillnad för brukaren Personer med hög ålder kan med rätt avvägt stöd vid sjukdom/skada återgå till ett liv som tidigare eller näst intill Det behövs kompetens att visa vägen tillbaka till ett meningsfullt liv En liten tid i insats kan ge stor förbättring för brukaren.

24 Framgångsfaktorer Drivande person i chefsposition med beslutsmandat
Incitament för att minska hemtjänsttid Resurser för att bedriva arbetet Team

25 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Camilla Arvidsson, MAR 130515 camilla.arvidsson@kalmar.se."

Liknande presentationer


Google-annonser