Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Licentiatseminarium 2012-10-23 Kompressionsegenskaper hos sulfidjordar En fält- och laboratoriestudie av provbankar Licentiatseminarium 2012-10-23 Mattias.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Licentiatseminarium 2012-10-23 Kompressionsegenskaper hos sulfidjordar En fält- och laboratoriestudie av provbankar Licentiatseminarium 2012-10-23 Mattias."— Presentationens avskrift:

1 Licentiatseminarium 2012-10-23
Kompressionsegenskaper hos sulfidjordar En fält- och laboratoriestudie av provbankar Licentiatseminarium Mattias Andersson

2 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Presentationens innehåll Inledning Bakgrund Mål och syfte Omfattning och avgränsning Provbankarna i Lampen Fältundersökningar och fältmätningar Laboratorieförsök Instrumentering och byggnation Resultat från laboratorieförsök och fältmätningar Slutsatser Licentiatseminarium - Mattias Andersson

3 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Inledning Bakgrund Sulfidjord har som regel låg bärförmåga, är mycket sättningsbenägen och kan inverka negativt på miljön och konstruktionsmaterial vid felaktig hantering. Vid grundläggnings- och anläggningsarbeten eftersträvas där så möjligt, av miljö- och/eller kostnadsskäl, att använda sulfidjorden på plats som en del av konstruktionen istället för att tillämpa exempelvis den vanligt förekommande förstärkningsåtgärden urgrävning med återfyllning av annat material. I Sverige finns sulfidjordar (tidigare kallad svartmocka) företrädesvis i ett brett stråk utmed norrlandskusten, från Gävle i söder till Haparanda i norr. Bygg- och anläggningsbranschen saknar just nu tillförlitliga verktyg för att kunna prognosticera sättningar inklusive långtidssättningar i sulfidjord med bra tillförlitlighet. Uppmätta verkliga sättningar orsakad av belastningen från en anläggning eller byggnad på sulfidjord avviker relativt ofta tydligt från de på förhand beräknade och förväntade sättningarna. Licentiatseminarium - Mattias Andersson

4 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Samlingsnamn för finkornig jord med bl.a. följande typiska egenskaper: Sulfidjord – typiska egenskaper - svavel- och järninnehåll - organiskt material - lera eller silt - svart eller svartbandad (järnmonosulfid) - luktar (svavelväte) } - låg hållfasthet - hög kompressibilitet - stora krypdeformationer - låg densitet Problemjord - varvig/skiktad jordprofil EJ enhetlig jordart! Licentiatseminarium - Mattias Andersson

5 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Inledning Mål och Syfte Målet med arbetet i detta licentiatarbete var att förbättra kunskapen om sulfidjordars kompressionsegenskaper med fokus på krypegenskaper. Detta framförallt genom att studera sättningar hos konstruktioner i fält men även genom laboratorieförsök. Ett annat mål var att etablera ett provfält med väl instrumenterade bankar där sättningar och portryck kan följas upp under många år. Syftet med projektet var att skapa ett bättre empiriskt underlag, baserat på fält- och laboratorieförsök, för bedömning av kompressionsegenskaper inklusive krypegenskaper i sulfidjord. Licentiatseminarium - Mattias Andersson

6 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Inledning Omfattning och avgränsning Licentiatarbetet som presenteras i denna rapport är avgränsat till att huvudsakligen studera kompressionsegenskaper (sättningsegenskaper) i sulfidjordar vid provfältet i Lampen. I arbetet ingår också en litteraturstudie av tidigare erfarenheter av sulfidjordars egenskaper i allmänhet och med fokus på kompressionsegenskaper i synnerhet. I licentiatuppsatsen presenteras arbetet med och resultaten av uppbyggnad av två provbankar på sulfidjord vid provfältet i Lampen strax utanför Kalix intill nya Haparandabanan. En första enkel endimensionell beräkning genomförs av provbankarnas sättningar avseende storlek och tidsförlopp. Licentiatseminarium - Mattias Andersson

7 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Provbankarna i Lampen Licentiatseminarium - Mattias Andersson

8 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Provbankarna i Lampen Licentiatseminarium - Mattias Andersson

9 Fältundersökningar och fältmätningar
Utförda fältundersökningar och fältmätningar CPT-sondering Vingförsök Kolvprovtagning Sticksondering Torvprovtagning Densitetsbestämning av bankmaterial i fält Mätning av portryck Mätning av rörelser (deformationer) Mätning av jord- och lufttemperatur. Licentiatseminarium - Mattias Andersson

10 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Laboratorieförsök Utförda Laboratorieförsök Rutinförsök Glödgning Bestämning av kompaktdensitet Sedimentationsanalyser Miljöanalyser i form av järn- och svavelhalter samt mätning av halterna organiskt och oorganiskt kol. CRS-försök Försök i ödometerutrustning (stegvisa försök, av- och pålastningsförsök och krypförsök) Permeabilitetsförsök Direkta skjuvförsök Proctorpackning på bankmaterial Kompressionsprovning på torv Licentiatseminarium - Mattias Andersson

11 Instrumentering och byggnation
Bank 1 Licentiatseminarium - Mattias Andersson

12 Instrumentering och byggnation
Skyddsrör och diverse mätutrustning före installation Licentiatseminarium - Mattias Andersson

13 Instrumentering och byggnation
Portrycksrör Spets, filter 165mm 110mm skruv Vattenspolning Adapter Modell ”Joel” Pp rör, 2 tum Pp rör bank 2 Licentiatseminarium - Mattias Andersson

14 Instrumentering och byggnation
Två provbankar 30x30 m2 1,5 m respektive 2 m hög Byggda sep 2010 och aug 2011 Upplastning ytterligare 0,5 m, bank 1 Skydda installerad instrumentering Licentiatseminarium - Mattias Andersson

15 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Licentiatseminarium - Mattias Andersson

16 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Jordprofil under provbankarna Licentiatseminarium - Mattias Andersson

17 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Basegenskaper från rutinförsök Licentiatseminarium - Mattias Andersson

18 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Utvärderade förkonsolideringstryck från CRS-försök (gröna fyrkanter) och stegvisa ödometerförsök (orangea bollar). Röd linje = in-situ spänning Svart linje = OCR 1,6 Blåstreckad linje = Medelvärdet baserat på CRS-försöken Licentiatseminarium - Mattias Andersson

19 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Resultat från standard stegvisa ödometerförsök. Prov från borrhål SGI 46 (bank 1) och djup 2 m. Licentiatseminarium - Mattias Andersson

20 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Resultat från standard stegvisa ödometerförsök. Prov från borrhål SGI 46 (bank 1) och djup 2 m. Utvärdering av krypparametrar. Licentiatseminarium - Mattias Andersson

21 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Resultat från utvärdering av krypparametrar för samtliga utförda standard stegvisa ödometerförsök Licentiatseminarium - Mattias Andersson

22 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Resultat från stegvisa ödometerförsök (krypförsök). Prov från borrhål SGI 46 (bank 1) och djup 2 m. Sista laststeget under 297 dygn. Kryplasten motsvarar effektiva vertikalspänningen in-situ plus en banklast på 54 kPa. Licentiatseminarium - Mattias Andersson

23 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Resultat från stegvisa ödometerförsök (krypförsök). Prov från borrhål SGI 46 (bank 1) och djup 3 m. Sista laststeget under 297 dygn. Kryplastens spänningsnivå var något över förkonsolideringstrycket. Licentiatseminarium - Mattias Andersson

24 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Gröna trianglar = permeabilitet utvärderad från CRS-försök Särskilda permeabilitetsförsök i triaxialceller Röd färg innebär att provet belastats med in-situ spänning. Blå färg är in-situ spänning plus en tänkt banklast på 30 kPa. Svart färg är in-situ spänningen plus en tänkt banklast på 60 kPa. Licentiatseminarium - Mattias Andersson

25 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Lastökning 30 kPa Portrycksökning kPa Lastökning 10 kPa Portrycksökning kPa Licentiatseminarium - Mattias Andersson

26 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Licentiatseminarium - Mattias Andersson

27 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Jämförelse mellan sättningar uppmätta med horisontalslang och markpeglar för bank 1. Licentiatseminarium - Mattias Andersson

28 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Jämförelse mellan sättningar uppmätta för bälgslang B1 i bank 1 samt skruvpeglar i bank 1. Licentiatseminarium - Mattias Andersson

29 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Resultat Licentiatseminarium - Mattias Andersson

30 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Slutsatser Två provbankar, en med höjden 1,5 m (bank 2) och en med höjden 2,0 m (bank 1), har byggts vid provfältet i Lampen. Mätutrustningar har installerats för att mäta rörelser och portryck i den underliggande sulfidjorden. Byggnationen, installationen och mätningarna har överlag fungerat bra. Provtagning och efterföljande hantering av kolvprover av sulfidjord har även i detta arbete visat sig vara viktigt att utföra med stor försiktighet och enligt givna rekommendationer. Vid provtagning är erfarenheten från detta projekt och några tidigare projekt att standard kolvprovtagare, St II ger högre kvalitet på kolvprover än St I.    Mätningar av inklinometerrören i provbankarnas krön och släntfot visar på relativt stora och utåtriktade horisontalrörelser. Vid det senaste mättillfället, ca 1,2 år efter byggnationen av bankarna var för de båda provbankarna förhållandet mellan de horisontella och vertikala (sättningar) rörelserna ungefär mellan en fjärdedel till en tredjedel. De utförda CRS-försöken visar på relativt stor kompression hos sulfidjordsproverna innan ”knycken” uppstår i spännings-töjningskurvan, dvs. där förkonsolideringstrycket utvärderas. Som regel uppnås förkonsolideringstrycket vid ca % kompression av jordprovet. Det har varit möjligt att utvärdera ett förkonsolideringstryck från samtliga CRS-försök utförda på kolvprover upptagna med standard kolvprovtagare, St II. Trots den relativt stora kompressionen som erhölls innan förkonsolideringstrycket uppnåddes har proverna bedömts som i princip ostörda. Licentiatseminarium - Mattias Andersson

31 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Slutsatser De utvärderade värdena på krypparametrarna från stegvisa ödometerförsök, 𝛼 𝑠,𝑚𝑎𝑥 och 𝛽 𝛼 𝑠 som används vid sättningsberäkningar, är för sulfidjordsprover från Lampen högre jämfört med de värden som anges för sulfidjordar i t.ex. SGI information 13. Detta visar på betydelsen av att utföra stegvisa ödometerförsök för utvärdering av krypparametrar för aktuell lokal med sulfidjord i de fall då krypdeformationer är viktiga att beakta. För 6 av totalt 16 prover vid krypförsök har en ökning av värdet på krypparametern efter en viss kompression erhållits, dvs. krypkurvan i ett tid (logaritmisk skala) – kompressionsdiagram får en brantare lutning. Detta fenomen påverkar storleken på den utvärderade krypparametern. Fenomenet uppstår inte alltid och det är därför svårt att bedöma om det för sulfidjordar i allmänhet finns ett sådant beteende. Utvärderad permeabilitet från utförda CRS-försök visar på relativt god överensstämmelse i jämförelse med utvärdering av permeabilitet från utförda permeabilitetsförsök i triaxialceller. De utförda endimensionella sättningsberäkningarna (inklusive krypning) med programmet Embankco visar att de verkligt uppmätta sättningarna är något större jämfört med de beräknade sättningarna för tiden 420 dygn efter påbörjad uppfyllnad av bankarna. De största uppmätta sättningarna är 0,34 m för bank 1 och 0,38 m för bank 2. För bank 1 är de beräknade sättningarna av markytan ca 12 % mindre jämfört med de uppmätta. Vid bank 2 är skillnaderna något större, där är de beräknade sättningarna av markytan ca 32 % mindre jämfört med de uppmätta. Den totala beräknade sättningen efter 50 år är 1,35 m för bank 1 och 1,12 m för bank 2. Ett omfattande experimentellt underlag för framtiden har tagits fram avseende kompressionsegenskaper inklusive krypegenskaper hos aktuella typer av sulfidjordar med tillämpning på sättningsberäkningar av bankar. Licentiatseminarium - Mattias Andersson

32 Licentiatseminarium - Mattias Andersson
Tack! Licentiatseminarium - Mattias Andersson


Ladda ner ppt "Licentiatseminarium 2012-10-23 Kompressionsegenskaper hos sulfidjordar En fält- och laboratoriestudie av provbankar Licentiatseminarium 2012-10-23 Mattias."

Liknande presentationer


Google-annonser